Пошук по сайту

Адміністративне судочинство

Програма навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство" : для студ. 4 курсу денної форми навч. першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Н. Б. Писаренко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 9 с.

Читати

Адміністративне судочинство  : навч.-метод. посібник для самост. робти та практ занять для студ. магістратьури денної форми навчання фак-ту публіч. права та адміністрування : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", други (магстер.) освітній рівень / уклад. Н. Б. Писаренко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 52 с. - Назва з екрану.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» та методичні рекомендації до їх виконання для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08«Право» спеціальності 081 «Право»/ уклад.: О. О. Марченко, Н.Б. Писаренко. - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 31 с.

Читати

 

Адміністративне судочинство  : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. - Харків : Право, 2016. - 312 с.

Читати

Битяк Ю. П. Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності / Ю. Битяк // Право України. - 2011. - N 4. - С. 4-11.

Читати

Калмикова Я. С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : монографія / Я. С. Калмикова ; за заг. ред. О. Б. Червякової ; НДІ держ. будів. та місцев. самоврядування. - Харків : Фактор, 2014. - 280 с.

Читати

Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 2-ге вид., зі змін. та допов. - Х. : Право, 2012. - 136 с.

Читати

Писаренко Н. Вступ до курсу “Адміністративне судочинство в Україні” / Н. Писаренко // Право України. – 2011. – № 4. – С. 267–272.

Читати

Писаренко Н. Б. Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії / Н. Б. Писаренко // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2016. – № 3. – С. 214–228.

Читати

Писаренко Н. Про складові незалежної адміністративної юстиції / Н. Писаренко // Право України. – 2016. – № 2. – С. 31–37.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти