Пошук по сайту

Публічна служба

Програма навчальної дисципліни "Публічна служба" : для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України та Ін-ту підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України денної форми навч. другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 11 с. - Назва. с титул. экрану.

Читати

 

Публічна служба : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України та Ін-ту підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України денної форми навч. другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 57 с. - Назва. с титул. экрану.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Публічна служба" та методичні рекомендації до їх виконання : для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спеці. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 73 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Публічна служба" : для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України та Ін-ту підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України денної форми навч. другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 11 с. - Назва. с титул. экрану.

Читати

Завдання до практичних занять і тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Публічна служба" та методичні рекомендації до їх виконання : для студ. Ін-ту підготовки кадрів для органів юстиції України заочної форми навчання другого (магістер") рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 117 с.

Читати

Битяк Ю. П. Публічна служба : посіб. для підгот. до іспиту / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, С. А. Федчишин ; за ред. Н. П. Матюхіної. - Харків : Право, 2018. - 260 с.

С. 83-113 Читати

С. 145-156 Читати

С. 161-163 Читати

Колюка М. М. Дисциплінарна відповідальність державних службовців / М. М. Колюка // Проблеми законності. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1999. - Вип. 37.- С. 105-109.

Читати

Кравченко О. О. Управління державною службою в Україні: на шляху до вдосконалення : монографія / О. О. Кравченко ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. - Сімферополь : Кримський письменник, 2010. – С.71-92 

Читати

Настюк В. Я. Проблеми адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні / В. Я. Настюк, Г. С. Крайник // Право України. - 2015. - N 12. - С. 48-57. 

Читати

Овчаренко О. М. Деякі питання протидії корупції в державному секторі (за матеріалами аналізу судової практики 2008-2011 років) / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - Вип. 23. - С. 121-134. 

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти