Пошук по сайту

Цивільний процес

Цивільний процес : навч. посіб. для підготовки студентів 3-го та 4-го курсів бакалаврату літо 2022 року / [уклад. К. В. Гусаров, М. В. Жушман, С. О. Кравцов та ін.] ; за заг. ред. проф. К. В. Гусарова. – Харків : ТОВ «Оберіг», 2020. – 229 с. – Електронне видання. – https://nlu.edu.ua/depart/kafedra-czyvilnogo-proczesu/

Читати

Програма навчальної дисципліни "Цивільний процес" / уклад. В. В. Комаров. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 16 с.

Читати

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільний процес" [Електронний ресурс] : для студ. 3 к. денної форми навч. першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. В. Баранкова [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 70 с.

Семестр 1. Читати

Семестр 2. Читати

Методичні поради та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" на 2012-2013 н.р. [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освтньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу денних та 4 курсу вечірнього факультетів (електронне видання) / уклад. В. В. Комаров. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 14 с.

Читати

 

Програма навчальної дисципліни "Цивільний процес" / уклад. В. В. Комаров. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 16 с.

Читати

Методичні матеріали з навчальної дисципліни Цивільний процес заочної форми навчання [Електронний ресурс] : для першого (бакалавр.) освіт.-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. К. В. Гусаров [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 49 с.

Читати

Методичні поради та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" на 2012-2013 н.р. [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освтньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 3 курсу денних та 4 курсу вечірнього факультетів (електронне видання) / уклад. В. В. Комаров. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 14 с.

Читати

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. - Х. : Право, 2012. - 624 с.

Читати

Т е м а 1. Доступність правосуддя і предмет цивільного процесуального права

Комаров В. В. Вчення про предмет цивільного процесуального права. Право України. 2017. № 5. С. 154–173.

Читати

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Харків. Право, 2012.

Читати

Комаров В. В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур. Правова система України: історія, стан, перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н. С. Кузнецової. Харків: Право, 2008.

Читати

Комаров В. В., Сакара Н. Ю. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: навч. посіб. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007.

Читати

Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Харків. Право, 2011.

Читати

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: монографія. Харків: Право, 2010.

Читати

Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві: монографія. Харків: Право, 2016.

Читати

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія / В. В. Комаров, К. В. Гусаров, Н. Ю. Сакара та ін.; за ред. В.В. Комарова. Харків: Право, 2016.

Читати

Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров [та ін.]. Харків: Право, 2020. 390 с.

Читати

Т е м а 8. Представництво в суді

Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров [та ін.]. Харків: Право, 2020. 390 с.

Читати

Shpak M. V. Professional representation of a lawyer in civil procedure: questions of reformation. Проблеми законності. Харків, 2016. Вип. 133. С. 68–73

Читати

Шпак М. В. Перспективы нормативного регулирования деятельности адвоката как профессионального представителя в гражданском процессе Украины (на основе анализа отдельных законопроектов). Legea si Viata: междунар. наук.-практ. прав. журн. 2016. № 7/2 (295). С. 141–144.

Читати

Shpak M. V. Civil procedural representation in the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квітня 2016 р.). Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. С. 79–80.

Читати

Шпак М. В. Питання процесуального представництва в проектах нормативних актів з цивільного та господарського судочинства. 25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.). Харків: Право, 2016. С. 191–192

Читати

Шпак М. В. Теоретичні засади професійного представництва адвоката у цивільному процесі. Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м. Харків, 20–21 жовт. 2016 р.). Харків: Право, 2016. С. 131–133.

Читати

Шпак М. В. Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2017. Вип. № 1 (88). С. 211–219.

Читати

Шпак М. В. Проблемні питання оновлення законодавства України в аспекті професійного представництва адвоката у цивільному процесі. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 136. С. 82–88.

Читати

Шпак М. В. Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката в цивільному процесі України. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 1(11).

Читати

Шпак М. В. Проблеми удосконалення нормативного регулювання професійної правничої допомоги адвокатів поза межами кримінального судочинства. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.). Київ: ВД Дакор, 2017. С. 205–207.

Читати

Шпак М. В. Окремі законодавчі пропозиції щодо реформування інституту професійного представництва адвоката у цивільному процесі. Актуальні проблеми цивільного та господарського судочинства в аспекті судово-правової реформи: матеріали науковопрактичної конференції студентів та аспірантів (м. Харків, 24 листопада 2017 р.), за заг. ред. К. В. Гусарова. Харків: ТОВ «Оберіг», 2017. С. 73–74.

Читати

Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ; наук. кер. роботи К. В. Гусаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2018. - 249 с.

Читати

Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ; наук. кер. К. В. Гусаров ; офіц. опон.: С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2018. - 20 с.

Читати

Shpak M. V. The problematic issues of legal aid in cases considered in civil proceedings. Проблеми законності. Харків. 2020. Вип. 150. С. 78–89.

Читати

Світлична Г. О. Преставництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 12. С. 38-45.

Читати

Т е м а 9. Інші учасники судового процесу

Глушкова Д. Г. Співвідношення понять «спеціаліст» та «судовий експерт» за новим процесуальним законодавством України. Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 30. 2005.

Читати

Дорошенко О. Ф. Межі компетенції судового експерта у цивільному процесі з розгляду спорів, пов’язаних із порушенням прав інтелект. власності. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Київ: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. Вип. 1.

Читати

Земцова І. О. Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи. Судова експертиза об’єктів інтелект. власності: теорія і практика. Київ: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009.

Читати

Трофименко Н. С. Проблемні питання участі експерта та спеціаліста в цивільному судочинстві. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків: Право, 2007. Вип. 7.

Читати

Ясинок М. Висновок експерта як доказ у справі щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб. Право України. 2010. № 3.

Читати

Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров [та ін.]. Харків: Право, 2020. 390 с.

Читати

Т е м а 10. Цивільні процесуальні правовідносини

Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров [та ін.]. Харків: Право, 2020. 390 с.

Читати

Курс цивільного процесу: підручник / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2011. 352 с.

Читати

 

Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бичкова Світлана Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 36 с.

Читати

Захарова О. С. Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні. Вісник Академії адвокатури України. 2015. № 2 (33). С. 34–40.

Читати

Захарова О. С. Суб’єктний склад цивільних процесуальних правовідносин. Вісник Академії адвокатури України. 2009. 3 (16). С. 21–26.

Читати

Тертишніков В. І. Проблеми цивільних процесуальних правовідносин: [розд. 1.2 гл.1: Загальні проблеми цивільного судочинства. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства. Харків: Харків юрид., 2008. С. 39–60.

Читати

Штефан А. Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 64–69.

Читати

Яценко Н. Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. Вип. 89. С. 105–107.

Читати

Т е м а 30. Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським судом з прав людини

Дамірлі М. Європейська конвенція з прав людини як ключовий елемент права Ради Європи. Право України. 2010. № 10.

Читати

Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду. Право України. 2010. № 10.

Читати

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 гг. СанктПетербург: Юрид. центр Пресс, 2004.

Читати

Т е м а 33. Міжнародний комерційний арбітраж

О с н о в н а

Комаров В. В. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу. Право України. 2011. № 1. С. 108–122.

Читати

Комаров В. В., Погорецкий В. Н. Международный коммерческий арбитраж. Харків: Право, 2009. 164 с.

Читати

Кравцов С. О. Судовий контроль дійсності арбітражної угоди. Юридична України. 2012. № 3. С. 79–85.

Читати

Д о д а т к о в а

Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі. Право України. 2011. № 1. С. 79– 97.

Читати

Крупчан О. Міжнародні стандарти категорії «публічний порядок» у сфері міжнародного комерційного арбітражу та її визначення у законодавстві та правозастосовній практиці України. Право України. 2011. № 1. С. 150–160.

Читати

Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Х.: Право, 2011. 1352 с.

Читати

Цивільний процес: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / К. В. Гусаров [та ін.] . Харків: Право, 2017. 234 с.

Читати

Монографії:

Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К. В. Гусаров. Х.: Право, 2010. 352 с.

Читати

Гузе К. А. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді:монографія / К. А. Гузе; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2016. 200 с.

Читати

Комаров В. В. Окреме провадження: моногр. / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова; за ред. В. В. Комарова. Х.: Право, 2011.

Читати

Каламайко А.Ю. Електронні докази в цивільному процесі: монографія / А. Ю. Каламайко; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017. 178 с.

Читати

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: монографія / Н. Ю. Сакара; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків: Право, 2010. 256 с

Читати

Сибилев Д. М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве / Д. М. Сибилев. Харьков: Легас, 2001.

Читати

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія / В.В. Комаров, К.В. Гусаров, Н.Ю. Сакара та ін., за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2016. 848 с.

Читати

Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі: монографія / М. В. Шпак. Харків: Право, 2020. 224 с.

Читати

Наукові статті та тези наукових доповідей:

Баранкова В. В. Нотаріальні процесуальні правовідносини. Вісник Академії правових наук України. 2000. № 3 (22). Х.: Право, 2000. С. 117–125.

Читати

Gusarov K. V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code of Ukraine. Проблеми законності. Харків, 2016. Вип. 133. С. 32–40.

Читати

Гусаров К. В. Вплив конституційної скарги на остаточність судового рішення та вичерпання національних засобів юридичного захисту у цивільному процесі. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2017. № 1. С. 120–129.

Читати

Гусаров К. В. Законодавчі ініціативи змін апеляційного провадження цивільного судочинства: основні новели. Право України. 2017. № 8. С. 76–82.

Читати

Гусаров, К. В. Функції правосуддя у цивільному процесі. Зовнішня торговля: право та економіка. 2006. № 3. С. 81-83.

Читати

Жушман М. В. Деякі проблеми захисту виборчих прав в Україні в аспекті відповідності європейським стандартам. Право і суспільство. 2017. № 5 ч. 1. С. 74-79.

Читати

Жушман М. В. Проблеми гармонізації норм Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про виконавче провадження». Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. 46 конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м. Харків, 20–21 жовт. 2016 р.). Харків, 2016. С. 69–72.

Читати

Каламайко А. Ю. Поняття та сутність електронних засобів доказування в цивільному процесі. Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. О. А. Пушкіна (25 трав. 2013 р.). Х., 2013. С. 613–616.

Читати

Комаров В. В. Основоположні принципи цивільного судочинства. Право України. 2018. № 10. С. 14–49.

Читати

Кравцов С. О. Деякі проблемні питання виконавчого провадження. Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м. Харків, 20– 21 жовт. 2016 р.). Харків, 2016. С. 79–82.

Читати

Колісник О.В. Проблеми інтерпретації принципу верховенства права в цивільному судочинстві. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2018. Вип. 25. С. 188–200.

Читати

Мамницький В. Ю. Процесуальні аспекти розгляду та вирішення справ окремого провадження. Право суспільство. 2018. № 3. С. 61–67.

Читати

Попов О. І. Преюдиційний запит як інструмент забезпечення єдності судової практики: сутність і механізми впровадження у цивільне судочинство. Проблеми законності: зб. наук. пр. Харків, 2017. Вип. 136. С. 72–81.

Читати

Попов О. І. Інстанційна система судів цивільної юрисдикції. Університетські наукові записки: часопис, 2012, № 3 (43). С. 145– 151.

Читати

Рожнов О. В. Деякі питання регламентації строків у цивільному судочинстві. Проблеми законності. Вип. 67. 2004. С. 55–61.

Читати

Рожнов.О. В. Підстави застосування заходів процесуального примусу в світлі реформи цивільного процесуального законодавства України. Право та державне управління. 2017. № 3. С.84–90.

Читати

Сакара Н. Ю. Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст. Право України. 2018. № 10. С. 64–85.

Читати

Сакара Н.Ю. Феномен формалізму в цивільному судочинстві. Проблеми законності. 2018. № 143. С. 77–89.

Читати

Світлична Г. О. Представництво як форма надання правової допомоги в цивільному судочинстві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»: зб. наук. пр. Одеса, 2014. № 10-1, т. 1. С. 212–215.

Читати

Тертышников В. Доказательства как инструмент судебного доказывания в гражданском судопроизводстве. Право Украины. 2011. № 9–10. С. 338–351.

Читати

Удальцова И. Модели заочного рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве. Право Украины. 2011. № 9–10. С. 362–370.

Читати

Цувіна Т. А. Впровадження інституту присудової медіації як перспективний напрямок реформування цивільного процесуального законодавства України. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.). – Київ, 2017. С. 195–200.

Читати

Череватенко І. М. Правила визначення нотаріальної юрисдикції. Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м. Харків, 20–21 жовт. 2016 р.). Харків, 2016. С. 154–157.

Читати

Шутенко О. В. Особливості взаємовідносин сторін у цивільному судочинстві: психологічний аспект. Судова практика. 2012. № 9/10. С. 28–34

Читати

Шутенко О. В. Проблема відповідності рішення суду дійсним обставинам справи в контексті новел цивільного процесуального законодавства. Слово національної школи судів України. 2018. № 2. С. 46-56.

Читати

Shpak M. V. Professional representation of a lawyer in civil procedure: questions of reformation. Проблеми законності. Харків, 2016. Вип. 133. С. 68–73

Читати

Шпак М. В. Перспективы нормативного регулирования деятельности адвоката как профессионального представителя в гражданском процессе Украины (на основе анализа отдельных законопроектов). Legea si Viata: междунар. наук.-практ. прав. журн. 2016. № 7/2 (295). С. 141–144.

Читати

Шпак М. В. Теоретичні засади професійного представництва адвоката у цивільному процесі. Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м. Харків, 20–21 жовт. 2016 р.). Харків: Право, 2016. С. 131–133.

Читати

Шпак М. В. Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2017. Вип. № 1 (88). С. 211–219.

Читати

Шпак М. В. Проблемні питання оновлення законодавства України в аспекті професійного представництва адвоката у цивільному процесі. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 136. С. 82–88.

Читати

Шпак М. В. Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката в цивільному процесі України. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 1 (11).

Читати

Shpak M. V. The problematic issues of legal aid in cases considered in civil proceedings. Проблеми законності. Харків. 2020. Вип. 150. С. 78–89.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти