Пошук по сайту

Нотаріат

Програма навчальної дисципліни "Нотаріат" : для студ. другого (магістер.) рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Кафедра кримінал. юстиції ; ред.: В. В. Баранкова, Я. Л. Коломієць. - Харків : Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2022. - 9 с.

Читати

 

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Нотаріат" [Електронний ресурс] : галузь знань 08 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр" (відповідно до ECTS), спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. В. Рожнов [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 47 с.

Читати

 

 

Баранкова В. В. Правова природа нотаріальної діяльності / В. В. Баранкова // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1998. – № 3. – С. 137–143.

Читати

Зайцева Т. И. Настольная книга нотариуса : справоч.-метод. пособие в 2 т. / Т. И. Зайцева, Р. Ф. Галеева, В. В. Ярков. – М. : БЕК, 2000. – Т. 1. – 602 с.

Читати

Комаров В.В. Окреме провадження : моногр. / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 312 с.

Читати

Комаров В.В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.

Читати

Спадкове право: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / кол. авт. ; кер.авт. кол, канд. юрид. наук, доц. Нестерцова-Собакарь О.В. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр.справ. 2017. – 164 с.

Читати

Череватенко І. М. Безспірність права як умова реалізації повноважень нотаріальних органів / І. М. Череватенко // Юридичний вісник. – 2014. – № 4 – С. 368–374.

Читати 

Череватенко І. М. Нотаріальне провадження щодо посвідчення безспірних прав / І. М. Череватенко. – Харків : Право, 2017. – 200 с.

Читати 

Череватенко І. М. Принцип законності та обґрунтованості нотаріальних актів щодо посвідчення безспірних прав / І. М. Череватенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Т. 1. – № 5. – Херсон, 2015. – С. 151-158.

Читати

Череватенко І. М. Принципи безпосередності та диспозитивності у нотаріальному провадженні щодо посвідчення безспірних прав / І. М. Череватенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – С. 53-57.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти