Пошук по сайту

Історія держави і права України

Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права України" : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, Д. А. Шигаль. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 31 с.

Читати

Плани семінарських занять з історії держави і права України для студентів І курсу денної форми форми навчання першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 36 с.

Читати

Теми і плани семінарських занять з історії держави і права України : (І семестр 2020/2021 н.р.) для студ. 1 курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. А. О. Булгаков [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 16 с.

Читати

Тематика курсових робіт з історії держави і права України : для студ. І курсу денної форми навч. першого (бакалавр.) освіт. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 41 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права України" : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, Д. А. Шигаль. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 31 с.

Читати

Плани семінарських занять, тематика курсових робіт і методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни "Історія держави і права України" [Електронний ресурс] : для студ. І к. заоч. фак-ту навч. першого (бакалавр.) освіт. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 27 с.

Читати

Акт злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки. Світлини, карти, документи . - Київ : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2008. - 30 с.

Читати

Гончаренко В. Д. Верховна Рада УРСР за конституцією республіки 1937 р. / В. Д. Гончаренко // Проблеми правознавства: Міжвід. наук. зб.: Вип. 52. - К. : Либідь, 1991. - С. 23-29.

Читати

Гончаренко В. Д. Верховна Рада УРСР за Конституцією Української РСР 1978 р. // Вісник Академії правових наук України. Харків. - 2008. - № 1. - С. 111–119.

Читати

Гончаренко В. Д. Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів / В. Д. Гончаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 165-167.

Читати

Гончаренко В.Д. Декларація про державний суверенітет України (1990) та її роль в історії творення незалежної Української держави // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 2. - С. 85–95.

Читати

Гончаренко В. Законодавчі органи в Українській Народній Республіці / В. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. 2006 р. № 2 (45). - Х. : Право, 2006. - С. 61-71

Читати

Гончаренко В. Д. Земельний кодекс УСРР 1922 (ЗК УСРР 1922) // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 333–335.

Читати

Гончаренко В. Д. Кодекс законів про працю УСРР 1922 (КЗпП УСРР 1922) // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 370–372.

Читати

Гончаренко В. Д. Кримінальний кодекс УСРР 1922 (КК УСРР 1922) // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 426-428.

Читати

Гончаренко В. Д. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР 1927 (КПК УСРР 1927) // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 431-432.

Читати

Гончаренко В. Д. Конституція УСРР 1919 / В. Д. Гончаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 407-409.

Читати

Гончаренко В. Д. Маніфест про вдосконалення державного порядку 1905 / В. Д. Гончаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 476-477.

Читати

Гончаренко В. Д. Організація та діяльність Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 4 (51). - С. 101–114.

Читати

Гончаренко В. Д. Пилип Орлик - гетьман в еміграції / В. Д. Гончаренко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 11. - Х. : Право, 2006. - С. 18-24

Читати

Гончаренко В. Д. Право Украины в период Киевской Руси и во время феодальной раздробленности / В. Гончаренко // Право Украины. - 2013. - N 1. - С. 181-188

Читати

Гончаренко В.Д. Право України в період перебудови (1985–1992 рр.) // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. . - Харків: Право, 2008. - Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. - С. 498–506.

Читати

Гончаренко В. Д. Право України під час її перебування у складі Російської імперії : [підрозд. 2.4] / В. Д. Гончаренко // Правова система України: історія, стан та перспективи : У 5 т. - Х. : Право, 2008. - Т. 1.: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. - С. 304-372.

Читати

Гончаренко В. Правовий статус Верховної Ради України за Конституцією України 1996 року // Вісник Академії правових наук України. - 2012. - № 1. - С. 77–87.

Читати

Гончаренко В. Д. Правовий статус населення України за Конституцією УСРР 1919 р. / В. Д. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 4(67). - С. 58–69.

Читати

Гончаренко В. Правовий статус Президії Верховної Ради України за часів перебудови і у перші роки незалежної України // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 3. - С. 45–56.

Читати

Гончаренко В. Д. Регламенти законодавчих органів України за радянських часів / В. Д. Гончаренко // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2016. - №1 (84). - С. 30-42.

Читати

Гончаренко В. Д. Суспільно-політичний лад і право в Україні (початок XX. ст. - липень 1914 р.) / В. Д. Гончаренко // Антологія української юридичної думки. - К. : Вид. Дім "Юрид. кн.", 2005. - Т. 10: Юридична наука незалежної України. - С. 228-259.

Читати

Гончаренко В. Д. Цивільний кодекс УСРР 1922 (ЦК УСРР 1922) // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 798–800.

Читати

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. - Киев : Лыбидь, 1991. - 400 с.

Читати

Грошевий Ю. М. Судове слідство за Статутом кримінального судочинства 1864 р. / Ю. М. Грошевий // Грошевий Ю. М. Вибрані праці / Ю. М. Грошевий ; упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів. - Х. : Право, 2011. - С. 265-270.

Читати

Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого) : матеріали круглого столу (24 верес. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого". - Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. - 172 с.

Читати

Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого) : матеріали круглого столу. Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали XXI Всеукр. наук. конф. (1 лист. 2019 р.) / Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. - 266 с.

Читати

Єрмолаєв В. М. Березневі статті 1654 / В. М. Єрмолаєв // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 70-71.

Читати

Єрмолаєв В. М. Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення (до 365-річчя Національної революції 1648 р.) // Вісник Академії правових наук України. - 2013. - №1 (72). - С. 66–79.

Читати

Єрмолаєв В. М. Військо Запорізьке / В. М. Єрмолаєв // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України. - С. 127-130

Читати

Єрмолаєв В. М. Військова старшина / В. М. Єрмолаєв // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України. - С. 130-131

Читати

Єрмолаєв В. М. Генеральний уряд (1648-1783) / В. М. Єрмолаєв // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 199-200.

Читати

Єрмолаєв В. М. Гоніння сліду / В. М. Єрмолаєв // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України. - С. 224

Читати

Єрмолаєв В. М. До питання про перший український парламент - Українську Центральну Раду / В. М. Єрмолаєв // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 10. - Х. : Право, 2005. - С. 60-66

Читати

Єрмолаєв В. М. З історії міського самоврядування за Магдебурзьким правом в Україні / В. М. Єрмолаєв // Програма "Східне партнерство" як правова платформа співпраці України і ЄС : зб. наук. праць (матеріали міжнар. наук.-практ. семінару м. Харків, 19 квіт. 2012 р.) / НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування , НУ ЮАУ. - Харків : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2012. - С. 65-68.

Читати

Єрмолаєв В. М. Історія вищих представницьких органів влади в Україні : навч. посіб. / В. М. Єрмолаєв ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : Право, 2007. - 280 с.

Читати

Єрмолаєв В. М. Механізм народовладдя за Конституцією УНР 1918 р. (до 90-річчя конституційного акта України) // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 3 (54). - С. 152–158.

Читати

Єрмолаєв В. М. На шляху до соборності України (до 90- річчя Акта злуки УНР із ЗУНР) // Проблеми законності. - 2009. - Вип. 100. - С. 63–70.

Читати

Єрмолаєв В. М. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради / В. М. Єрмолаєв // Право України. - 2017. - N 11. - С. 58-69

Читати

Єрмолаєв В. М. "Права, за якими судиться малоросійський народ", "Права, по которым судится малороссийский народ" / В. М. Єрмолаєв // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 595-597.

Читати

Єрмолаєв В. М. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликань / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2006. - №1 (44). - С. 53-60

Читати

Єрмолаєв В. М. Про представницькі органи державної влади та місцевого самоврядування за Конституцією Пилипа Орлика / В. М. Єрмолаєв // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 11. - Х. : Право, 2006. - С. 45-54

Читати

Єрмолаєв В. М. Про деякі спірні питання історії державотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького // Вісник Національної Академії правових наук України. - 2013. - № 2 (73). - С. 78–88.

Читати

Єрмолаєв В. М. Переяславські статті 1659 // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків, 2016. Т. 1: Історія держави і права України. С. 547–549.

Читати

Зінченко О. В. Представники України в Державній Раді Російської імперії (1906-1917 рр.) : монографія / О. В. Зінченко. - Х. : НТМТ, 2013. - 250 с.

Читати

Землянська В. В. Про судове законодавство Гетьмана Скоропадського / В. В. Землянська // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. Вип. 35. - 2000. - С. 95-99.

Читати

Козаченко А. І. Державно-правове становище України на кінець XVII - початок XVIII ст. / А. І. Козаченко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 11. - Х. : Право, 2006. - С. 128-139.

Читати

Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : зб. наук. праць членів Т-ва конст. права з нагоди 10-ї річниці Конституції України, Конст. Суду України та самого Т-ва. - Київ : Купріянова, 2007. - 320 с.

Читати

Конституція Української Народної Республіки 1918 року ("круглий стіл", присвячений її 80-річчю) / [Рогожин А., Гончаренко В.] // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - № 2(13). - С. 99-104.

Читати

 

Копиленко О. Л. Держава і право України. 1917-1920 : / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. - Київ : Либідь, 1997. - 208 с.

Читати

Копиленко О. Л. Конституція УНР 1918, Статут про державний устрій, права і вольності УНР // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. - Харків: Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 397–400..

Читати

Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України ; редкол. В. Я. Тацій (голова редкол.) [та ін.]. Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина, 2008. - 728 с.

Читати

Походзіло Ю. М. Видок / Ю. М. Походзіло // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України. - С. 114

Читати

 

Походзіло Ю. М. Звід / Ю. М. Походзіло // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України. - С. 330-331

Читати

Рогожин А. Й. Земельне законодавство Центральної Ради / А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Основа, 1994. - № 2. - С. 52-60.

Читати

Рум'янцев В. О. Конституція УНР 1918 року – важливий крок у розвитку конституційного законодавства України // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2006. - Вип. 11. - С. 165–174.

Читати

Рум'янцев В. О. Методологічні проблеми історії дослідження державотворення за часів української революції (1917-1921 рр.) : [підрозд. 4.4] / В. О. Рум'янцев // Правова доктрина України : У 5 т. / Нац. акад. прав. наук України; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Х. : Право, 2013. - Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція. - С. 888-932.

Читати

Рум'янцев В. О. Право в період Української революції (1917-1921 рр.) : [підрозд. 2.5] / В. О. Рум'янцев // Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. - Х. : Право, 2008. - С. 373-399.

Читати

 

Рум'янцев В. О. Судова система в Українській державі гетьмана П. Скоропадського / В. Рум'янцев // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2(25). - С. 77-89.

Читати

Рум'янцев В. Четвертий Універсал Центральної Ради - спроба здобуття незалежності / В. Рум'янцев // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 1(52). - С. 98-110.

Читати

Середа О. В. Конституція Пилипа Орлика, Конституція України 1710, Бендерська конституція, Конституція Української Гетьманської держави, Перша українська Конституція від 5 квіт. 1710 / О. В. Середа // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 393-397.

Читати

Середа А. М. Конституція УНР або статут про державний устрій, права і вольності УНР / А. М. Середа // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2000. - №1(1). - С. 44-52.

Читати

Середа О. В. Судова реформа 1864 / О. В. Середа // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 711-716.

Читати

 

Середа А. М. Центральні органи державної влади і управління доби гетьманату 1918 р. / А. М. Середа // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.17. - К. : Ін-т держави і права НАН України, 2002. - С. 47-53.

Читати

Стеценко Н. С. "Суд і розправа в правах малоросійських..." / Н. С. Стеценко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 705-707.

Читати

 

Страхов Н. Н. Право Украины в годы Второй мировой войны и в первое послевоенное десятилетие (1939-1956 гг.) : [подразд. 2.7.4] / Н. Н. Страхов, В. А. Румянцев // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. / Нац. акад. прав. наук. Украины; редкол. В. Я. Таций [и др.]. - Х. : Право, 2011. - Т. 1: Методологические и историческо-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины.

Читати

 

Тодика Ю. М. Політико-правове значення Конституції Пилипа Орлика для розвитку українського конституціоналізму / Ю. М. Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 11. - Х. : Право, 2006. - С. 3-9.

Читати

Українська Народна Республіка // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. - С. 748–751.

Читати

 

Українська Центральна Рада // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. - С. 755–758.

Читати

 

Універсали Центральної Ради // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. - С. 759–762.

Читати

Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР : / И. Б. Усенко ; отв. ред. Б. М. Бабий. - Киев : Наук. думка, 1989. - 120 с.

Читати

Шигаль Д. А. Втілення принципів правової держави у Конституції УНР 1918 р. / Д. А. Шигаль // Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: Матеріали "круглого столу", організ. і провед. Наук.-дослід. ін-том держ. будів. та місц. самовряд. АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України. м. Харків, 21 черв. 2006р. - Х. : Право, 2006. - С. 99-100.

Читати

Шигаль Д. А. Рада народних комісарів УСРР (УРСР) / Д. А. Шигаль // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 614-615.

Читати

Віртуальні книжкові виставки, огляди, презентації

 

Великий терор 1937-1938 років

Гетьманат Павла Скоропадського

До 100-річчя утворення Української Народної Республіки

Історична подія – Україна, 24 серпня 1991 року

Історія державотворення і боротьба за незалежність України мовою фактів

Лонгрід "Перша Конституція України - Конституція Пилипа Орлика 1710 року"

Основа національної державності – єдність, свобода, незалежність

Ярослав Мудрий. До 1000-річчя вокняжіння

Бойко О Д. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О Д. Бойко. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К. : Академвидав, 2005. – 655 с.

Читати

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.: кордони, населення право / О. Гуржій. – К., 1996.

Читати

Єрмолаєв В. М. Історія вищих представницьких органів влади в Україні / В. М. Єрмолаєв. – Х. : Право, 2007.

Читати

Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России / П. А. Зайончковский. – М. : Госполитиздат, 1968.

Читати

Історія України. Нове бачення : у 2-х т. / під ред. В. А. Смолія. – К., 1995.

Читати

Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 1928) / С. В. Кульчицький. – К. : Основа, 1996. – 396 с.

Читати

Литвин В. Історія України : підруч. / В. Литвин. – 5-те вид., доповн. – К. : Наук. Думка, 2010.

Читати

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К. : Укр. письменник, 1993.

Читати

Новітня історія України (1900-2000) : учеб. / авт. кол.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин. – К. : Вища школа, 2000. – 663 с.

Читати

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2-х т. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – Т. 2.

Читати

Рибалка І. К. Історія України : підруч. – Ч.1: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття / І. К. Рибалка. – Х. : Основа, 1995. – 448 с.

Читати

Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1994. – 736 с.

Читати

Толочко, П. П. Київська Русь / П. П. Толочко. – К. : Абрис, 1996. – 360 с.

Читати

Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. – К. : Генеза, 2001. – 560 с.

Читати

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків : у 3 т / Д. Яворницький. – К., 1990 – 1991.

Читати

Гай-Нижник П. Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого. Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). Вип. XVIІ. 2016. С.569–592.

Читати

Головко О. Б. Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці. Український історичний журнал. 2009. № 4. С. 28–48.

Читати

Головко О. М., Гриченко В. А. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX – на початку XX ст. Харків: Константа, 2018. 472 с.

Читати

Гончаренко В. Д. Право Украины в период Киевской Руси и во время феодальной раздробленности. Право Украины. 2013. № 1. С. 181–188.

Читати

Гончаренко В. Д. Право України в період Київської Русі і часів феодальної. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історикотеоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. Харків: Право, 2008. С. 222–232.

Читати

Демиденко Г. Г. Ярослав Мудрий – великий князь Русі: наук.-попул. нарис. 3-тє вид., допов. і змін. Харків: Право, 2015. 376 с.

Читати

Вілкул Т.Л. "ЗАКОН СУДНИЙ ЛЮДЄМ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл..

Читати

Єрмолаєв В. М. Гоніння сліду // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т./ редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2016. Т. 1: Історія держави і права України. С. 224 .

Читати

Забзалюк Д. Є. Історія держави та права України: навч. посібник (у схемах і таблицях) / Д. Є. Забзалюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 120 с.

Читати

Забзалюк Д. Є. Політико-правові аспекти європейської інтеграції Галицько-Волинської держави у 40-50-х рр. ХІІІ століття. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. Вип. 3. С. 3–11.

Читати

Заруба В. М. Історія держави і права України: навч. посібник. Київ: Істина, 2006. 416 с.

Читати

Іванов В. М. І-20 Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП, 2007. — 552 с.

Читати

Ідзьо В. Володимир, князь Галицький: господар, політик, дипломат, полководець, державний стратег (1141–1153 рр.). Івано-Франківськ : Сімик, 2012. 123 с.

Читати

Ідзьо В. Галицьке Королівство найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації (1215–2015 рр.). Івано-Франківськ : Сімик, 2015. 887 с.

Читати

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смо лій ; редкол.: С. В. Кульчицький та ін.] ; Голов. упр. держ. служ би України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 5 : Документи і матеріали. Книга 2. 1991–2009. – 636 с.

Читати

Козубовський Г. А. Про грошовий обіг на галицьковолинських землях у першій половині XIV ст. Український історичний журнал. 2016. № 1. С. 38–49.

Читати

Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство. Український історичний журнал. 2000. № 1. С. 21–32.

Читати

Котляр М. Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми). Український історичний журнал. 2013. № 2. С. 24–37.

Читати

Котляр М.Ф. Засади і методика створення коментованого видання Галинсько-Волинського літопису. Український історичний журнал. 2004. № 2. С. 94–104.

Читати

Лебедєва О. Ю. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку ХХ ст. Сіверщина в історії України: зб. наук. пр. Київ: Глухів, 2016. Вип. 9. С. 415–421.

Читати

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 172.

Читати

Папакін Г. Київська «Академія Ярослава Мудрого» ХІ ст. Наукова гіпотеза М. С. Грушевського та її джерела. Ucrainica Mediaevalia. 2018. № 1. С. 23–30

Читати

Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси / отв. ред. Б. Д. Греков. Москва: Изд-во АН СССР, 1950. 333 с.

Читати

Походзіло Ю. М. Видок // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2016. Т. 1 : Історія держави і права України. С. 114.

Читати

Походзіло Ю. М. Звід // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2016. Т. 1: Історія держави і права України. С. 330-331.

Читати

Правовий звичай як джерело українського права IX– XIX ст. / за ред. І. Б. Усенка. Київ : Наук. думка, 2006. 280 с. 14.

Читати

Стеценко Н.С. Ґенеза органів виконання судових рішень за Судовими статутами 1864 року. Проблеми законності. 2011. Вип.116. С. 26–35.

Читати

Стецюк Б. Р. Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі. Публічне право. 2012. № 4. С. 308–313.

Читати

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І. Б. Усенка; Київ, Наукова думка. 2014. 501 с.

Читати

Чугуй Т. О. Князь Роман Мстиславович: на шляху до створення Галицько-Волинського князівства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2015. Вип. 20. С. 6–19.

Читати

Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини. Київ: Україна, 2004. 304 с.

Читати

Власенко С. І. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як Основний Закон європейського зразка. Право України. 2017. № 11. С. 78–86.

Читати

Головко О. М., Греченко В. А. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX – на початку XX ст. Харків: Константа, 2018. 472 с.

Читати

Гончаренко В. Д. Зміни в системі центральних органів влади Росії внаслідок буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2005. № 2. С. 51–64.

Читати

Гончаренко В. Д. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради. Право України. 2018. № 4. С. 11–24.

Читати

Гончаренко В. Д. Укрепление командно-административной системы управления и ее негативное влияние на общественно-политическую жизнь Украины (середина 60-х – начало 80-х гг.). Проблемы законности. 1995. Вып. 30. С. 68–74.

Читати

Гончаренко В. Утворення Української Народної Республіки як важливий етап на шляху до незалежності України. Право України. 2017. № 11. С. 32–39.

Читати

Єрмолаєв В. М. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради. Право України. 2017. № 11. С. 58–69.

Читати

Журавель М. В. Основні риси та принципи судового процесу в Гетьманщині другої половини XVII століття. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 1. С. 33–40.

Читати

Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України: огляд джерел літератури. Право і суспільство. 2011. № 1. С. 30–35.

Читати

Зінченко О. В. Основні державні закони Російської імперії 1906 р. – конституція чи «конституційний костюм» самодержавства? Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 114. С. 26–36.

Читати

Кириченко В. Є. Селянська реформа 1861 р. Велика українська юридична енциклопедія. Т.1. С. 663–666.

Читати

Козаченко А. Державне право України другої половини ХVII – початку ХVIII ст. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2004. № 4 (39). С. 47–53.

Читати

Козинець О. Основні закони Російської імперії 1906 року: історико-правовий аналіз. Підприємництво, госп-во і право. 2011. № 11. С. 17–20.

Читати

Коник О. О. Селянські депутати з України в I і ІІ Державних Думах Російської імперії. Український історичний журнал. 1995. № 1.

Читати

Кривцун І. С. Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2005. Вип. 29. С. 241–247.

Читати

Обрусна С. Ю. Формування корпусу суддів за судовою реформою 1864 р. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 4 (12). С. 148–159.

Читати

Реєнт О. П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. Український історичний журнал. 2011. № 1. С. 34–51.

Читати

Рум'янцев В. О., Середа О. В. Незалежність та інстанційність судової системи за судовою реформою 1864 р. (до 150- річчя судової реформи 1864 р.). Вісник Національної академії правових наук. 2014. № 3 (78). С. 84–94.

Читати

Самойленко О. О. Реалізація судової реформи 1864 р. в Україні: етапи і проблеми. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 23–27.

Читати

Стеценко Н. С. Практична діяльність судових приставів за Судовими статутами 1864 р. Проблеми законності. Вип. 106. С. 174–182.

Читати

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І. Б. Усенка. Київ: Наук. думка, 2014. 501 с.

Читати

Усенко І. Б., Ромінський Є. В. «Руська Правда». Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т.1: Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. С. 649–653.

Читати

Шигаль Д. А. Специфіка освітнього цензу, встановленого Судовими статутами 1864 р. для мирових суддів. Проблеми законності. 2010. Вип. 108. С. 29–35.

Читати

Ярослав Мудрий – великий князь і законодавець Київської Русі (до 1000-річчя з початку правління) : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. історії держави і права України та зарубіж. країн, Наук. б-ка ; [уклад.: Д. В. Гончаренко, О. І. Самофал, О. О. Будецька ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. – Харків, 2019. – 92 с.

Читати

Тема 1. Рабовласницькі державні утворення на території суверенної України (середина І ст. до н.е. – V ст. н.е. )

Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорноморʼя: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.): монографія. Харків: Парус, 2006. 352 с.

Читати

Зубар В. М. Деякі питання історії Північного Причорно- морʼя наприкінці ІІ – на початку ІІІ ст. Український історичний журнал. 1996. № 4. C. 115–123.

Читати

Страхов М. М. Основні риси державного ладу Боспорського царства. Вісник університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 7(2). С. 158–163. (ЕК)

Мозолевський Б. М. Кургани вищої скіфської знаті і проблема політичного устрою Скіфії. Археологія. 1990. № 1. С. 122–138.

Читати

Скржинська М. В. Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–I ст. до н. е. Український історичний журнал. 2014. № 4. С. 17–26.

Читати

Скржинська М. В. Судочинство в античних державах Північного Причорноморʼя. Український історичний журнал. 2009. № 5. С. 4–11. 7

Читати

Тема 2. Державний лад Київської Русі

Гончаренко В. Д. Державний лад Київської Русі за часів Ярослава Мудрого. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект. матеріали круглого столу (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. С. 4–6. 

Читати

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І. Б. Усенка. Київ: Наук. думка, 2014. 501 с.

Читати

Тема 4. Судова система за часів Київської Русі

Гончаренко В. Д. Право Украины в период Киевской Руси и во время феодальной раздробленности. Право Украины. 2013. № 1. С. 181–188.

Читати

Назаренко Д. О. Теоретико-правові особливості судового процесу за «Руською правдою». Вісник Харківського націо-нального університету ім. В.Н. Каразіна. 2010. № 919: Серія «Право». Вип.7. С. 169–171.

Читати

Стеценко Н. С. Ґенеза органів виконання судових рішень за Судовими статутами 1864 року. Проблеми законності. 2011. Вип. 116. С. 26–35.

Читати

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І. Б. Усенка; Київ, Наукова думка. 2014. 501 с.

Читати

Тема 5. Державно-правовий розвиток Галицько-Волинської держави

Головко О. Б. Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці. Український історичний журнал. 2009. № 4. С. 28–48.

Читати

Козубовський Г. А. Про грошовий обіг на галицько-волинських землях у першій половині XIV ст. Український історичний журнал. 2016. № 1. С. 38–49. 

Читати

Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство Український історичний журнал. 2000. № 1. С. 21–32. 

Читати

Котляр М. Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми). Український історичний журнал. 2013. № 2. С. 24–37. 

Читати

Котляр М.Ф. Засади і методика створення коментованого видання Галинсько-Волинського літопису. Український історич- ний журнал. 2004. № 2. С. 94–104.

Читати

Сворак С. Д. Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. Форум права. 2012. № 4. С. 792–798.

Читати

Тема 6. Утворення української національної держави у 1648–1654 рр.

Страхов М. М. Українська козацька держава Богдана Хмельницького. Вісник Академії правових наук України. 1995. № 4. С. 117–125.

Читати

Тема 7. Магдебурзьке право в Україні у XIV–XVII ст.

Білоус Н. О. До питання про запровадження магдебурзького права в Києві. Український історичний журнал. 2008. № 1. С. 123–134.

Читати

Заяць А. Райці волинських міст XVI – першої половини XVII ст.: чисельність, персоналії, повноваження. Український історичний журнал. 2018. № 3. С. 23–45.

Читати

Єрмолаєв В. М. З історії міського самоврядування за Магдебурзьким правом в Україні. Програма "Східне партнерство" як правова платформа співпраці України і ЄС: зб. наук. праць (матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару м. Харків, 19 квіт. 2012 р.). Харків, 2012. С. 65–68. 

Читати

Кобилецький М. Джерела магдебурзького права. Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм зб. ст. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. памʼяті проф. П. О. Недбайла (28-29 берез. 2008 р.). Львів, 2008. С. 27–28.

Читати

Тема 8. Конституція П. Орлика 1710 р.

Гончаренко В. Д. Пилип Орлик – гетьман в еміграції. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11. С. 18–24. 

Читати

Єрмолаєв В. М. Про представницькі органи державної влади та місцевого самоврядування за Конституцією Пилипа Орлика. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11. С. 45–54.

Читати

Зінченко О. В. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і польська Конституція 1791 р.: порівняльний аналіз. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія. 2016. № 2 (29). С. 59–68.

Читати

Кресін О. В. «Пакти й Конституції законів і вольностей Запорізького Війська» 1710 р. Український історичний журнал. 2005. № 2. С. 192–207.

Читати

Тодика Ю. М. Політико-правове значення Конституції Пилипа Орлика для розвитку українського конституціоналізму. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11. С. 3–9.

Читати

Тема 9. Державний апарат на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії

Гончаренко В. Законодавчі органи Австро-Угорської монархії під час перебування в її складі західноукраїнських земель. Вісник Академії правових наук України. 2005. № 4 (43). С. 52–60.

Читати

Кураєв О. О. Український чинник у системі політичних інтересів Відня та Берліна (1843–1914). Український історичний журнал. 2006. № 1. С. 43–61.

Читати

Тема 10. Кодифікація права України у XVIII ст.

Єрмолаєв В.М.: «Права, за якими судиться малоросійський народ». Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. Харків: Право, 2016. С. 595–597. 

Читати

Остапенко Т. О. «Книга статут та інші права малоросійські» як важливий напрямок проведення кодифікації права України-Гетьманщини другої половини XVIII ст. Державо і право: de lege praeterita, instante, future: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листопада 2009 р. Миколаїв: Іліон, 2009. С. 56–57.

Читати

Сеньків Ю.В. Кодифікація права в першій половині XVIII століття на території Гетьманщини. Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. молодих науковців, асп. і студ., присвяч. памʼяті видатних учених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова, Львів, 4–5 берез. 2005 р. О.: Юрид. л-ра, 2005. С. 157–161.

Читати

Тема 11. Зміни у правовому становищі населення України у період буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр.

Кириченко В. Є. Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905–1907 рр. Право і безпека. 2009. № 5 (№5(32)). С. 41–47.

Читати

Ржевська Н. Революція як тип політичних змін: Україна на початках ХХ та ХХІ століть. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття: Міжнар. наук.-теорет. конф. 20-21 лист. 2007 р. Київ: Ін-т політ. і етнонаціонал. досліджень НАН України, 2007. С. 566–573.

Читати

Тема 12. Генеральний Секретаріат – виконавчий орган Української Центральної Ради

Гончаренко В. Д. Законодавчі органи в Українській Народній Республіці. Вісник Академії правових наук України. 2006. № 2 (45). С. 61–71.

Читати

Єрмолаєв В. М. До питання про перший український парламент – Українську Центральну Раду. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2005. Вип. 10. С. 60–66.

Читати

Єрмолаєв В. М. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради. Право України. 2017. № 11. С. 58–69.

Копиленко О. Л. Держава і право України. 1917–1920. Київ: Либідь, 1997. 208 с.

Читати

Кульчицький С. В. Центральна Рада. Утворення УНР (1917 р.). Український історичний журнал. 1992. № 5. C. 71–88.

Читати

Лепісевич П. М. Універсали Української Центральної Ради – політико-правова лінія українського державотворення. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: матеріали Першої Звіт. наук. конф. 2 бер. 2007 р. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. С. 7–9.

Читати

Румʼянцев В. Четвертий Універсал Центральної Ради – спроба здобуття незалежності. Вісник Академії правових наук України. 2008. № 1(52). С. 98–110.

Читати

Тема 13. Земельне питання в законодавстві Української Центральної Ради (УЦР)

Єрмолаєв В. М. Про законодавчу діяльність Української Центральної Ради. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2004. № 1. С. 177–182.

Читати

Рогожин А. Й., Гончаренко В. Д. Центральна Рада і її правові акти. Вісник Академії правових наук України. 1993. № 1. С. 42–50.

Читати

Булгаков А. О. Земельне законодавство у ході визвольних змагань за часів революції 1917–1920 рр. Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки): зб. наук. ст. та тез повідомл. Міжнар. наук. конф., 23 листоп. 2017 р. Харків, 2017. С. 114–119.

Читати

Ухач В. З. Земельне законодавство ЗУНР, УНР та Української держави: порівняльний аналіз. 90-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки: досвід та уроки державо- і правотворення: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 2008.

Читати

Тема 14. Конституція Української Народної Республіки 1918 р.

Власенко С. І. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як основний закон європейського зразка. Право України. 2017. № 11. С. 78–86.

Читати

Гончаренко В. Д. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради. Право України. 2018. № 4. С. 11–24.

Читати

Єрмолаєв В. М. Механізм народовладдя за Конституцією УНР 1918 р. (до 90-річчя конституційного акта України). Вісник Академії правових наук України. 2008. № 3 (54). С. 152–158.

Читати

Лепісевич П. М. Прийняття конституції як закономірний підсумок розвитку державно-політичного процесу УНР доби Центральної Ради. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: матеріали Другої звіт. наук. конф. 29 лют. 2008 р. Львів: Львів. держ. ун-т внутріш. справ, 2008. С. 64–70.

Читати

Румʼянцев В. О. Конституція УНР 1918 року – важливий крок у розвитку конституційного законодавства України. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11. С. 165–174.

Читати

Шигаль Д. А. Втілення принципів правової держави у Конституції УНР 1918 р. Конституція України: досвід реалізації  та шляхи удосконалення: матеріали "круглого столу", організ. і провед. наук.-дослід. ін-том держ. будів. та місц. самовряд. АПрН України з нагоди 10-ої річниці прийняття Конституції України. Харків, 21 черв. 2006 р. Харків: Право, 2006. С. 99–100.

Читати

Тема 15. Акт соборності УНР і ЗУНР 1919 р.

Верстюк В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта злуки). Український історичний журнал. 2019. № 1. С. 67–93.

Читати

Єрмолаєв В. М. На шляху до соборності України (до 90-річчя Акта злуки УНР із ЗУНР). Проблеми законності. 2009. Вип. 100. С. 63–70.

Читати

Луцький М. І. Акт злуки УНР та ЗУНР: історико-правова ретроспектива. Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (6 берез. 2014 р.). Івано-Франківськ: б. в., 2014. С. 77–82.

Читати

Реєнт О. П. Проголошення ЗУНР: [Проблема легітимації: до 90-річчя Акту злуки]. Український історичний журнал. 2009. № 1. С. 4–11.

Читати

Тема 16. Конституція УСРР 1919 р.

Гончаренко В. Д. Правовий статус населення України за Конституцією УСРР 1919 р. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 4(67). С. 58–69.

Читати

Гончаренко В. Д. Конституція УСРР 1919 / В. Д. Гончаренко. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2016. Т. 1: Історія держави і права України. С. 407–409.

Читати

Дудченко О. С. Правовий статус центральних органів державної влади відповідно до Конституції УСРР 1919 р. Право і суспільство. 2014. № 6.1. С. 27–32.

Читати

Колісник В. П. Досвід використання національно- етнічного чинника в українських конституціях радянського періоду. Проблеми законності. 2001. Вип. 46. С. 48–54 .

Читати

Тема 17. Законодавче регулювання приватних майнових прав у період непу в Україні

Гончаренко В. Д. Нова економічна політика / В. Д. Гончаренко. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2016. Т. 1: Історія держави і права України. С. 510–513.

Читати

Васильєв Є. О. Відновлення акціонерного підприємництва в УСРР в період нової економічної політики. Юридичний електронний науковий журнал. 2017. № 6. C. 20–24.

Читати

Васильєв Є. О. Правовий статус кооперативів за законодавством УСРР періоду нової економічної політики. Юридичний електронний науковий журнал. 2018. № 6. C. 26–30.

Читати

Васильєв Є. О. Обʼєкти цивільних правовідносин в УСРР у період Нової економічної політики. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. C. 14–19. URL:

Читати

Тема 18. Проголошення незалежності Карпатської України та його місце в історії українського державотворення

Гончаренко В. Д. Правове становище Закарпаття за Конституцією Чехословаччини 1920 р. Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення): зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 1 листопада 2018 р.) / І. Й. Бойко (голова редкол.), А. В. Кольбенко (відп. секр.). Львів. 2018. Вип. 2 С.103–108. 

Читати

 

Тема 19. Конституція УРСР 1937 року

Гончаренко В. Конституція Української РСР 1937 р. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 2. С. 75–83.

Читати

Тема 21. Державний лад УРСР України у період перебудови (1985–1991)

Андрусишин Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4(71). С. 114–122

Читати

Гончаренко В. Д. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної української держави. Декларація про державний суверенітет України – передумова її незалежності та демократичного розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. Харків: НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування, 2010. С. 5–7.

Читати

Гончаренко Володимир. Повноваження найвищих органів  державної влади та управління України в галузі законодавства в період перебудови (1985-1991роки). Право України. 2020. № 1. С 242–260.

Читати

Гончаренко Володимир. Від Декларації про державний суверенітет до її незалежності. Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах» (до 30-річчя Декларації про державний суверенітет України 1990 року): матеріали круглого столу, Харків, 3 червня 2020 р. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. С. 2-4.

Читати

Гончаренко В. Д. 1991 рік в історії українського державотворення. Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах ( до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя Конституції України: матеріали круглого столу, м. Харків, 27 травня 2021 р. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. С. 3–6.

Читати

Кульчицький С. Передумови, перебіг і підсумки "параду суверенітетів". Український історичний журнал. 2018. № 5. С. 163–191. 

Читати

Тема 22. Конституційне законодавство України у перші роки незалежності (1991–1996)

Гончаренко В. Д. Правовий статус Верховної Ради України за Конституцією України 1996 року / В. Д. Гончаренко. Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. 2012. № 1(68). С. 77–87.

Читати

Пилипчук В. Етапи формування суверенної Української держави (історико-правові та політичні аспекти). Вісник Академії правових наук України. 2010. № 3(62). С. 94–104.

Читати

Тема 23. Верховна Рада УРСР й України: правовий статус, порядок формування, повноваження (1989–1996)

Гончаренко В. Д. Державно-правове будівництво в перші роки незалежності України (24 серпня 1991 р. – середина 1996 р.). Вісник Академії правових наук України. 2000. № 4. С. 76–87.

Читати

Пономарьова Г. П. Досвід застосування мажоритарної виборчої системи в Україні. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. 2008. Вип. 16. С. 159–168.

Читати

 

Суворі уроки Чорнобиля: до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи мультимедійний лонгрід

Ярослав Мудрий державотворець і просвітитель: до 1000-річчя з початку правління  мультимедійний лонгрід

Ярослав I Володимирович - великий князь Київської Русі: до 1000-річчя з початку правління (1019-1054) бібліотрансформер

Ярослав Мудрий. До 1000-річчя вокняжіння віртуальна виставка

Перша Конституція України - Конституція Пилипа Орлика 1710 року: до 310-річчя прийняття історичний екскурс

Вони захищали українську державність : до Дня пам'яті героїв Крут мультимедійний лонгрід

Голокост: уроки пам'яті віртуальна виставка

Небесна сотня. Герої не вмирають... медіадайджест

Фашистські табори смерті - геноцид проти людства історико-документальний медіа-огляд

Незалежна Україна: історичний дискурс до 30-річчя від дня ухвалення Верховною Радою України Акта Проголошення Незалежності України та проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України мультимедійний лонгрід

Затвердження в Україні ідеалів свободи, національної гідності і демократії: до Дня соборності України інфо-огляд

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти