Пошук по сайту

Господарське право

Програма навчальної дисципліни "Господарське право"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / уклад. Д. В. Задихайло [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 16 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Господарське право" : освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", галузь знань 0304 "Право", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство" (відповід. до вимог ECTS) : для студ. IV к. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Д. В. Задихайло [та ін.] . - Х. : Право, 2012. - 124 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання : галузь знань 08 "Право", перший (балаклар.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право": для студ. денної форми навчання / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Д. В. Задихайло [та ін.]. - електрон. вид. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2015. - 104 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Господарське право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / уклад. Д. В. Задихайло [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 16 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання  : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. заочної форми навчання / уклад. Д. В. Задихайло [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 50 с.

Читати

Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV к. заоч. форми навч. / уклад. Д. В. Задихайло. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 40 с.

Читати

Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О. А. Беляневич. - Киев : Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.

Читати

Буткевич О. В. Особенности определения предмета торгового договора / О. В. Буткевич // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Х.: ХНУ, 2010. — № 929: Серія "Право", Спец. вип. — С. 169-173.

Читати

Буткевич О. В. Учасники торговельних відносин / О. В. Буткевич // Вісн. госп. судочинства. — 2011. — № 2. — С. 78-82.

Читати

Глібко С. В. Особливості господарсько-правового регулювання споживчого кредитування / С. В. Глібко // Пробл. за конності. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. - Вип. 98. - С. 45-54.

Читати

Глібко C. В. Пеня зa пopyшeння cтpoкiв poзpaxyнкiв в зoвнiшньoeкoнoмiчнiй дiяльнocтi як aдмiнicтpaтивнo-гocпoдapcькa санкція / C. В. Глiбкo // Пpoбл. зaкoннocтi. - X.: Нац. юpид. aкaд. Укpaïни, 2010. - Вип. 109. - C. 130-140.

Читати

Глібко С. В. Питання правового регулювання договорів, пов'язаних з відкриттям рахунків в банках / С. В. Глібко // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2004. - № 1. - С. 73-80.

Читати

Давидюк О. М. Технологія як економіко-правовий феномен / О. М. Давидюк // Пробл. законності. — Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. — Вип. 84. — С. 90-96.

Читати

Задихайло Д. В. Держава та економічне ринкове середовище: господарсько-правовий контекст / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2005. - № 3 (42). - С. 149-161.

Читати

Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2010. - № 4 (63). - С. 177 - 185.

Читати

Задихайло Д. В. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин прав господарського порядку / Д. В. Задихайло // Там же. — 2011. — № 2 (65). — С. 113-122.

Читати

Задихайло Д. В. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2006. — № 3 (46). — С. 143-153.

Читати

Кудрявцева В. В. Проблеми систематизації законодавчого забезпечення інноваційної діяльності / В. В. Кудрявцева // Підприємництво, госп-во і право. - 2004. - № 12 - С. 91–95.

Читати

Масляєва К. В. Господарсько-правові засоби державного регулювання діяльності інституційних інвесторів / К. В. Масляєва // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. — 2010. — № 2. — Х.: Право, 2010. — С. 127-135.

Читати

Масляєва К. Специфіка правового статусу органів державного регулювання ринку фінансових послуг України: проблеми та шляхи їх вирішення / К. Масляєва // Юрид. Україна. - 2007. - № 8. - С. 41-45.

Читати

Мілаш В. С. Окремі питання, пов'язані з укладанням господарських договорів / В. С. Мілаш // Підприємництво, госп-во і право. — 2010. — № 1. — С. 63-67.

Читати

Мілаш В. С. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики / В. С. Мілаш // Право України. — 2010. — № 4. — С. 258-264.

Читати

Мілаш В. С. Теоретико-правові засади господарськодоговірної діяльності / В. С. Мілаш // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: економічна теорія та право. — 2010. — Вип. 1. — С. 203-211.

Читати

Сімсон О. Е. Критерії кваліфікації інвестиційних договорів / О. Е. Сімсон // Підприємництво, госп-во і право. — 2001. — № 1. — С. 27-30.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти