Пошук по сайту

Українська культура

Основи художньої культури. Ч.2 : Теорія та історія української художньої культури / за ред.: В. О. Лозовий, Л. В. Анучина. - Х. : Основа, 1999. - 444 с.

Читати

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Українська культура" : для студентів денного відділення 1 курсу (відповід. до вимог ECTS). Рівень вищої освіти - перший (бакалавр.) рівень. Cтупінь вищої освіти - бакалавр. Галузь знань - 08 "Право" /29 "Міжнар. відносини". Спец. - 081 "Право" / 293 "Міжнар. право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. культурології ; уклад. О. В. Уманець [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 44 с.

Читати

Основи художньої культури. Ч.2 : Теорія та історія української художньої культури / за ред.: В. О. Лозовий, Л. В. Анучина. - Х. : Основа, 1999. - 444 с.

Читати

Список рекомендованої літератури

Бокань В. А. Історія культури України : навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – 3-є вид., стер. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

Читати

Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2006. – 264 с.

Читати

Додаткова література

Список праць викладачів кафедри культурології для конспектування

Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як творча діяльність // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – № 3 (18). – С. 43-55.

Читати

Бурлука О. В. Самоосвітня активність в епоху Відродження як основа розвитку творчої особистості // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філофія права, політологія, соціологія. – Х.: Право, 2012. – Вип. 14. – С. 36- 43.

Читати

Бурлука О. В. Самоосвіта як один із засобів самовизначення особистості // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філофія права, політологія, соціологія. – Х.: Право, 2014. – №3 (22). – С. 43-50.

Читати

Бурлука О. В. Самоосвіта особистості в умовах реформування системи освіти в Україні // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін.. – Х.: Право, 2015. - № 2 (25). – С. 61-68.

Читати

Прудникова О. В. Антицінності віртуального простору: філософський аналіз // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2017, № 3 (34). – С. 47-56.

Читати

Прудникова О. В. Культура інформаційного суспільства: ключові концептуальні підходи до розуміння сутності // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2014, № 3 (34). – С. 57-66.

Читати

Прудникова О. В. Інформаційна культура і формування «Людини інформаційної» // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2016, № 2 (29). С. 154-165.

Читати

Сердюк О. В. Музичний театр К. Пендерецького: мандри лабіринтом часу // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Вип. 35 / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І.П. Котляревського – Харків : Видавництво «С. А. М.», 2012. – С. 282-300.

Читати

Сердюк О. В. «Король Рогер» К. Шимановського в лабіринтах шукань музичного театру рубежу ХХ – ХХІ століть // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Вип. 38 / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І.П. Котляревського – Харків : Видавництво «С. А. М.», 2013. – С. 89 – 100.

Читати

Сердюк О. В. Метаморфози оперної класики на сучасній сцені (музично-сценічні концепції тетралогії Р. Вагнера «Перстень Нібелунга» в контексті втілення постмодерністського дискурсу в театрі) // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Вип. 41 / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І.П. Котляревського – Харків : Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2014. – С. 272 – 282.

Читати

Сердюк О. В. Іра Маланюк: на шляху до Ріхарда Вагнера // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 43 / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського ; ред.- упоряд. Л. В. Русакова. — Харків : Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2015. – С. 111–121.

Читати

Сідак Л. М. Моральна деградація особистості як основа конфліктності у сучасному світі // Вісник НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / Редкол.: А.П. Гетьман та інші. – Вип. 4. - Харків: Право, 2010. – 224 с. – С. 49-60.

Читати

Сідак Л. М. Руйнація особистості як ознака сучасної культури // Практична філософія. – К.: Центр практичної філософії разом з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – № 3, 2013 (№ 49). – С. 64-70.

Читати

Сідак Л. М. Культурні символи системної кризи особистості і суспільства // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (м. Київ, 30-31 березня 2018 р.). / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – К.: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 83-88.

Читати

Сідак Л. М. Подолання людської особистості: проекція від гуманізму до постгуманізму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 15 листопада 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 138-146.

Читати

Стасевська О. А. «Ментальний простір» українського суспільства: Філософсько-культурологічний дискурс / О. А. Стасевська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 3 (34), 2017. – Харків, Право. – С. 111-122.

Читати

Стасевська О. А. Взаємозалежність моралі і права: актуальність проблеми / О. А. Стасевська // Вісник НУЮАУ ім. Ярослав Мудрого. – Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 3 (17), 2013. – Харків, Право. – С. 99-110.

Читати

Стасевська О. А. Етична складова української філософської думки: історична специфіка та сучасний стан / О. А. Стасевська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 2 (25), 2015. – Харків, Право. – С. 29-45.

Читати

Стасевська О. А. Людина в пошуках ціннісних смислів в контексті культури постсучасності / О. А. Стасевська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 1 (28), 2016. – Харків, Право. – С. 58-68.

Читати

Стасевська О. А. Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого / О. А. Стасевська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 1 (40), 2019. – С. 165–181.

Читати

Стасевська О. А., Уманець О. В. Етична складова соціальної місії університету / О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 4 (39), 2018. – Харків, Право. – С. 143-155.

Читати

Стасевська О. А. Експлікація аксіологічного аспекту концепту «історична пам’ять» / О. А.Стасевська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 1 (36), 2018. – Харків, Право. – С. 123-135.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти