Пошук по сайту

Теорія права

Інформація в електронному каталозі

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" (відповідно до вимог ECTS) / уклад. О. В. Петришин [та ін.] . - Х. : Право, 2010. - 96 с.

Читати

Тематика курсових робіт з теорії держави і права : електронне видання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. I курсу денних фак-тів / уклад. О. В. Петришин [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 57 с.

Читати

 

Тематика курсових робіт з теорії держави і права : електронне видання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. I та II курсів вечірнього та заочного фак-тів / уклад. О. В. Петришин [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 50 с.

Читати

Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" : (галузь занань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям піджгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I, II курсів заочної форми навчання / уклад.: О. В. Петришин, С. П. Погребняк. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 11 с.

Читати

Тема 1: Людська гідність як правова цінність

Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософські проблеми / О. В. Грищук. – К.: Атіка, 2007. – 432 с.

Читати

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции / Ф. Фукуяма. – М., 2004.

Читати

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? / Ю. Хабермас. – М.: Весь мир, 2002. – 144 с.

Читати

Хабермас Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека / Ю. Хабермас // Вопросы философии. – 2012. – № 2. – С. 66–80.

Читати

Людська гідність: що ми розуміємо під «гідністю», «людиною» та «людською гідністю»?: матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Людська гідність у праві Німеччини, Польщі та України» (Київ, 10 - 11 жовтня 2016) / відпов. ред. Б. Шлоер. – Харків: В деле, 2017. – 213 с.

Читати

Рішення у справі «Сорінґ проти Сполученого Королівства».

Читати

Рішення у справі «Прітті проти Сполученого Королівства».

Читати

Рішення у справі «Пєтухов проти України (№ 2)».

Читати

"Dignity, Democracy, Diversity": 29th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy.

Читати

Тема 2: Свобода як правова цінність

Погребняк С. П. Свобода / С. П. Погребняк // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 3. Загальна теорія права / редкол. О. В. Петришин (голова) та ін. – Харків: Право, 2017. – С. 697–705.

Читати

Stanton-Ife J. The Limits of Law / J. Stanton-Ife // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition).

Читати

Тема 3. Сучасні концепції праворозуміння

Максимов С. І. Праворозуміння / С. І. Максимов // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 3. Загальна теорія права / редкол. О. В. Петришин (голова) та ін. – Харків: Право, 2017. – С. 587–593.

Читати

Петришин О. В. Праворозуміння у вітчизняній теорії права: загальносоціальний контекст / О. В. Петришин // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 37– 49.

Читати

Тема 4. Принцип рівності в праві

Дашковська О. Гендерна рівність у системі демократичних принципів організації суспільства / О.Р.Дашковська // Право України. – 2009. – № 12. – С. 134 – 139.

Читати

Погребняк С. Втілення принципу рівності в юридичних актах / С. Погребняк // Вісн. Акад. прав. наук України. –2006. – №3 (46). – С. 8 – 20.

Читати

Погребняк С. Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності / С. Погребняк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2007. – №3 (50). – С. 23 – 34.

Читати

Полховська І. К. Значення конституційного принципу рівності особи для реалізації її прав і свобод / І. К. Полховська // Проблеми законності. – 2008. – Вип. 95. – С. 13 – 17.

Читати

 

Тема 5. Судова практика як джерело права

Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права / О. Дашковська // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2011. – № 1 (64). – С. 34 – 41.

Читати

Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім'ї / С. Погребняк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 4 (34). – С. 92 – 99.

Читати

Цвик М. В. О судебной практике / М. В. Цвік, В. С. Смородинський // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 40. – С. 3 – 10.

Читати

Тема 6. Верховенство права

Доклад о верховенстве права CDL-AD (2011) 003 rev: утвержденный Венецианской комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25-26 марта 2011 года).

Читати

Петришин О. В. Верховенство права в системі правового регулювання / О. В. Петришин // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. – К. : Юрид. думка, 2010. – С. 74 – 84.

Читати

Тема 7: Сучасні галузі права в системі права

Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні / М. Г. Хаустова. – Х. : Право, 2008. – 160 с.

Читати

Ляшенко Р. Д. Проблемні питання формування нових галузей права [Електронний ресурс].

Читати

Дуднік Р.М. До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права / Р.М. Дуднік // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 8–12.

Читати

Багай Н.О. Теоретичні аспекти формування комплексних галузей права

Читати

Саннікова М. Комплексні галузі права: до постановки питання / М. Саннікова // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол: В.Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2014. – № 4 (79). – С. 59–64.

Читати

Миколенко О.І. Чи існують комплексні галузі права? / О.І. Миколенко // Правова держава: зб. наук. ст. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького. – О., 2002. – № 6. – С. 203–206.

Читати

Тема 8. Зловживання правом

Вдовиченко О. О. Поняття зловживання правом / О. О. Вдовиченко // Право і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 47 – 53.

Читати

Капліна О. Проблеми зловживання правом у кримінальному процесі / О. Капліна // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2010. – №3 (62). – С. 286 – 295.

Читати

Мілетич О. О. Проблеми юридичної кваліфікації категорії «зловживання правом»: загальнотеоретичний аспект / О. О. Мілетич // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 60 – 63.

Читати

Рубащенко М. Зловживання правом як загальноправова категорія: допустимість, сутність, кваліфікація / М. Рубащенко // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 42 – 51.

Читати

Тема 9. Приватний і публічний інтерес в праві

Погребняк С. П. Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти) / С. П. Погребняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2006. – Вип. 12. – С. 3 – 17.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Приватне і публічне право: протистояння та методи його подолання / І. В. Спасибо-Фатєєва // Цивілістика: на шляху формування доктрин : Вибрані наук. праці. – Х. : Золоті сторінки, 2012. – С. 51 – 58.

Читати

Харитонов Є. До питання про значення дихотомії «приватне право – публічне право» / Є. Харитонов, О. Харитонова // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. №2 (21). – С. 83 – 89.

Читати

Харитонова О. І. Приватне і публічне право та деякі аспекти теорії правовідносин / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов // Проблеми законності.– 2002. – Вип. 53. – С. 142 – 149.

Читати

Шабуніна В. В. Поділ права на публічне і приватне в римському праві / В. В. Шабуніна // Проблеми законності – 2006. – №77. – С. 14 – 21.

Читати

Тема 10. Релігійна свобода у світській державі

Вовк Д. О. Як українські суди балансують релігійну свободу: аналіз у контексті світськості / Д. О. Вовк // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 2. – С. 5-38.

Читати

Петришин О. Громадянське суспільство і держава: питання взаємовідносин // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 4. – С. 3 – 12.

Читати

Обзор судебной практики Европейского суда по правам человека по вопросам свободы вероисповедания, октябрь 2013.

Читати

Тернопільський Б. Й. Релігійна свобода і релігійні права у контексті відносин між державою і церквою.

Читати

Тема 11. Структура правовідносин

Мартиновський В. В. Дозвільні правовідносини: структура, ознаки та види / В.В. Мартиновський // Проблеми законності – 2011. – Вип. 115. – С. 89 – 95.

Читати

Тема 12. Чинність нормативно-правових актів

Гетьман Є. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види / Є.Гетьман // Вісн. Нац. акад. прав. наук України 2014.- №2 (77). - С.92-100.

Читати

Легін Л.М. Нормативно-правовий акт: поняття та система ознак / Л. Легін // Право і суспільство. - 2016. - 2.- С. 21-26.

Читати

Пархоменко Н. Законодавство України на сучасному етапі; кількісний та якісний аналіз / Н.Пархоменко// Публічне право. - 2012. - № 3(7). - C. 291-298.

Читати

 

Петришина М. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості / М.Петришина // Вісн. Нац. акад. прав. наук України 2012.- №1 (68). - С. 66-76.

Читати

Процюк І.В. Види законів в Україні / І.В.Процюк // Проблеми законності. - 2002. - Вип. 52. - С. 3-9.

Читати

Тема 13. Економіка і право

Вовк Д. О. Економіка і право: проблеми розуміння співвідношення / Д. О. Вовк, І. А. Вовк // Вісник НЮАУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія і право. – 2011. – № 2. – С. 135 – 146.

Читати

Вовк І. А. Як право впливає на економічні відносини: аналіз стадії правового регулювання / І. А. Вовк // Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2015. – № 3 (22). – С.89 – 101.

Читати

Гриценко О. А. Верховенство права в контексті економічної теорії / О.А. Гриценко // Економічна теорія та право, 2015. – № 3 (22). – С. 77 – 88.

Читати

 

Овсієнко О. В. Правова економіка: зміст та засади функціонування / О.В. Овсієнко // Економічна теорія та право. – 2015. – № 2. – С. 100 – 109.

Читати

Свиридюк Н. П. Щодо взаємодії держави, права та економіки / Н. П. Свиридюк // Право і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 32 –38.

Читати

Тема 14. Теорія природного права

Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) : пер. с нем. / Р. Алекси. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 192 с.

Читати

Кацапова И. А. Естественное право и естественные права // Гуманитарные научные исследования. – 2012. – № 11.

Читати

Ллойд Д. Идея права: пер. с англ. / Д. Ллойд. – М.: Югона, 2000. – 416 с.

Читати

Петришин О. В. Соціально-юридична природа права / О. В. Петришин // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – С. 87 – 108.

Читати

Рабінович П. М. Філософія права: проблеми і підходи / П. М. Рабінович . – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 332 с.

Читати

Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні / С. П. Рабінович. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 576 с.

Читати

Фуллер Л. Л. Мораль права [Електронний ресурс]: пер. з англ. / Л. Л. Фуллер. – К.: Сфера, 1999. – 232 с.

Читати

Тема 15. Демократія і самоврядування

Мірошник О. Інститут місцевого самоврядування у Швеції / О. Мірошник. [Електронний ресурс].

Читати

Європейська Хартія міст (Страсбург, 17-19 берез. 1992р.). [Електронний ресурс].

Читати

Тема 16. Соціальна держава і верховенство права

Максимов С. Співвідношення принципів правової і соціальної держави / Вісн. Акад. прав. наук. – Х.: Право, 2008. – №3. – С. 73 – 81.

Читати

Петришин О. В. Демократія як основа правової, соціальної держави // Право України. – 2014. – № 5. – С.73 – 82.

Читати

Демократія як передумова правової держави // Правова система України : історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008.– Т.1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В.Цвіка, О.В.Петришина. – С. 174 – 204.

Читати

Тема № 17. Права людини в сучасному світі

Нелін О. Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина в правовій доктрині України / О. Нелін // Юридична Україна. – 2016. – № 5-6. – С. 9–14.

Читати

Максимов С. Універсальність прав людини / С. Максимов // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 110–117.

Читати

Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства : монографія / Ю. С. Размєтаєва. – Х.: «Финарт», 2013. – 196 с.

Читати

Савчин М. В. Систематика судового захисту у світлі зобов'язальної природи прав людини / М. В. Савчин // Слово Національної школи суддів України, 2016. – № 3. – С. 6–18.

Читати

Христова Г. Конструкція зобов'язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів / Г. Христова // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 4. – С. 25-36.

Читати

 

Христова Г. О. Зобов'язання держави в сфері прав людини в умовах окупації / Г. О. Христова // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25. – №1. – С. 204–218.

Читати

Тема 18. Обов'язки держави у сфері прав людини

Христова Г. О. Доктрина позитивних зобов'язань держави щодо прав людини: основні етапи формування / Христова Г. О. // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2013. – Вип. 26 – С. 16 – 32.

Читати

Христова Г. О. Конструкція зобов'язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів / Г. О. Христова // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2014. – № 4. – С. 25 – 36.

Читати

Христова Г. О. Типи позитивних зобов'язань держави щодо прав людини у світлі юриспруденції Страсбурзького суду / Г. О. Христова // Юрист України. – 2013. – № 2. – С. 11 – 19.

Читати

Тема 19. Правозастосовний розсуд

Himma, Kenneth Einar, Judicial Discretion and the Concept of Law ( 1999). Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 19, pp. 71-82, 1999.

Читати

Pettys T.E. Judicial Discretion in Constitutional Cases (November 23, 2010). Journal of Law and Politics, Vol. 26, p. 123, 2011; U Iowa Legal Studies Research Paper No. 10-36.

Читати

Берченко Г. В. Загальні риси правозастосувального розсуду / Г. В. Берченко // Розвиток української правової системи за роки незалежності: Тези доп. і наук. повідомл. міжнар. студ. наук. конф. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005. – С. 29.

Читати

Вапнярчук В. В. Підстави застосування судового розсуду в кримінальному провадженні / В. В. Вапнярчук // Проблеми законності. – 2014. – Вип. 126. – С. 163 – 169.

Читати

Тема 20. Межі та ефективність правового регулювання

Смородинський В. С. Регулювання людської діяльності правом / В. С. Смородинський // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 253 – 260.

Читати

Тема 21. Підстави юридичної відповідальності

Калєніченко Л. І. Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності / Л. Калєніченко // Право і безпека. - 2016. - № 4 (63). - С. 20-24

Читати

Теорія держави і права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В. Петришина.- Х.: Право, 2014 .- C. 245-249, 255-259, 269-270

Читати

Тема 22. Судова правотворчість: «pro» et «contra»

Марочкін І. Є. Проблеми судової правотворчості в забезпеченні принципу верховенства права / І. Є. Марочкін // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 119. – С. 224 – 237.

Читати

Погребняк С. П. Судова практика: поняття та функції / С. П. Погребняк, О. О. Уварова // Бюлетень Мін. юст. України. – 2004. – № 9. – С. 47 – 59.

Читати

Прийма С. В. Роль судді в розгляді важких справ: тлумачення чи правотворчість? / С. В. Прийма // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2008. – Вип. 15. – С. 176 – 185.

Читати

Цвик М. В. О судебной практике / М. В. Цвік, В. С. Смородинський // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 40. – С. 3 – 10.

Читати

Тема 24. Правова система України: витоки і напрями становлення

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М.: Международные отношения, 1999. - 399 с.

Читати

Хаустова М. Г. Особливості правової системи України / М. Г. Хаустова // Право і суспільство. – 2015. – № 6, ч. 3. – С. 51–57.

Читати

Тема 25. Нормативність права

Кабальський Р. О. Роль і місце примусу у правовій нормативності / Р. О. Кабальський // Форум права. – 2007. – №1. – С. 94 – 98.

Читати

Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Н. М. Пархоменко. – К.: Юрид. думка, 2008. – 336 с.

Читати

Христова Г. О. Прояви нормативності в рішеннях Конституційного Суду України щодо конституційності юридичних актів / Г. О. Христова // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2004. –№ 1(36). С. 230 – 39.

Читати

Тема 26. Правова глобалізація і національна правова система

Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І.В. Яковюк.– Х.: Право, 2013.– 760 с.

Читати

Хаустова М.Г. Вплив глобалізації на правову систему України // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право». – 2019. - № 1.–С. 66-70.

Читати

Хаустова М.Г. Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в умовах глобалізації // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». –2017. - №1. - C. 29-33.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти