Пошук по сайту

Загальні правила вчинення нотаріальних дій

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Загальні правила вчинення нотаріальних дій" : галузь знань 08 "Право", осв.-кваліф. рівень "Магістр" (відповідно до ECTS), спец. 081- "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. В. Баранкова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 19 с.

Читати

 

Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Загальні правила вчинення нотаріальних дій" : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. В. Баранкова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 16 с.

Читати

 

Комаров В. В., Баранкова В. В. Нотаріат в Україні: підручник. Харків: Право, 2011. 384 с.

Читати

Баранкова В. В. Нотаріальні процесуальні правовідносини. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2000. № 3. С. 117–125.

Читати

Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 528 с.

Читати

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 1014 с.

Читати

Теорія нотаріального процесу: наук.-практ. посіб.; за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Алерта; Центр учб. літ., 2012. 920 с.

Читати

Череватенко І. М. Принцип законності та обґрунтованості нотаріальних актів щодо посвідчення безспірних прав / І. М. Череватенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 5, т. 1. – С. 151–156.

Читати

Череватенко І. М. Безспірність права як умова реалізації повноважень нотаріальних органів. Юридичний вісник. № 4. Одеса, 2014. С. 368-374.

Читати

Череватенко І. М. Нотаріальний акт-документ в нотаріальному процесі. Підприємство, господарство і право. № 12. 2009. С. 100-104.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти