Пошук по сайту

Цивільне право України (1 частина)

Інформація в електронному каталозі

Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.

Читати

Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Цивільне право Украї-ни» (частина 1) для студентів 2 курсу денної форми навчання (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Право») / уклад.: В. І. Борисова, Л. М. Баранова та ін. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 205 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Цивільне право України» (частина 1) для студентів 2 курсу заочної форми навчання (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Право») / уклад. : В. І. Борисова, Л. М. Баранова та ін. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 46 с.

Читати

Тематика курсових робіт з цивільного права України для студентів ІІ курсу заочного факультету Ч. 1: для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 42 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Цивільне право України" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / уклад.: В. І. Борисова, В. Л. Яроцький. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 29 с.

Читати

Тема 1. Цивільне право – галузь приватного права

Борисова В. І. Принципи цивільного права// Право України.- 2017.- № 7.- С. 67–75.

Читати

Борисова В. И. Тенденции развития гражданского права как отрасли частного права / В. И. Борисова // Ежегодник украинского права: сб. науч. тр. / Нац. акад. правов. наук Украины. - Х. : Право, 2014. - № 6. - С. 354-370.

Читати

Васильєв В. Диспозитивність норм цивільного права з точки зору формальнодогматичного підходу// Підприємництво, господарство і права.- 2018.- № 12.- С. 10–14.

Читати

Доліненко Л. О. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 384 с.

Читати

Косяченко К. Е. Сучасні проблеми цивільного права України в інших галузях права / К. Е. Косяченко, Д. Р. Замкова // Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції : наук. зб. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – Вип. 6. – С. 30-34.

Читати

Парасюк М.В. Цивільне право України. Загальна частина (у схемах та таблицях): навч. посіб./ Парасюк М.В., Парасюк В.М., Грабар Н.М. - Львів: Растр-7, 2020.- 364 с.

Читати

Сібільов М. М. Предмет приватного (цивільного) права// Право України. 2014.- № 6.- С. 66-74.

Читати

Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навч. посіб. /за ред. Ю. М. Жорнокуя, Л. В. Красицької. – Харків : Право, 2017. – 808 с.

Читати

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Принципи цивільного права України в контексті їхнього співвідношення з dcfr// Актуальні проблеми держави і права / редкол. : В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. Одеса : Юрид. л-ра, 2015. Вип. 75. С. 302–309

Читати

Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций : монография; под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харків : Право, 2011. 296 с.

Читати

Цивільне право України: У двох частинах. Частина 1. Навчальний посібник / за заг. ред. В. А. Кройтора, Кухарєва О. Є., Ткалича М.О.- Запоріжжя, 2016.- 284 с.

Читати

Цивільний кодекс України (ЦКУ). Науково-практичний коментар

Читати

Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. Труды по гражданскому праву. Москва : Статут, 2001. С. 93–120

Читати

Яновицька Г.Б., Кучер В.О. та ін. Цивільне право України: підручник [Текст] : в 2 т. Т. 1 / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: "Новий Світ-2000", 2014. – 444 с.

Читати

Тема 2. Джерела цивільного права

Дрішлюк А. І. Місце цивільно-правового договору в системі джерел цивільного права України// Часопис цивілістики.- 2014.- Вип.16.- С. 30-34

Читати

Дрішлюк А. І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України/ А. І. Дрішлюк // Хмельницький університет управління та права. Університетські наукові записки.- 2005 №3. - С. 72-75.

Читати

Майданик Р. А. Вчення про джерела цивільного права України. Право України. 2017. № 6. С. 53–63.

Читати

Панченко С. В. Поняття та ознаки джерела цивільного договірного права// Вчені записки Таврійського національного університету імені.- 2019.- Том 30 (69).- № 5.- С. 81-86

Читати

Погрібний С. Аналогія закону та аналогія права як засоби регулювання договірних цивільних відносин / С. Погрібний // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 5. – С. 14–21.

Читати

Сабодаш Р. Б. Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины// Альманах цивилистики : сб. ст.- 2015.- Вып.- 6.- С. 112–125

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. "Трансцендентна судова мімікрія" або про принципи права, аналогію закону та права у судовій практиці// Вісник Академії правових наук України.- 2003.- № 4.- С.137–149.

Читати

Тема 3. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности/ пер. с фр. В. А. Туманова. Москва: Международ. отношения, 2009. 456 с.

Читати

Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Читати

Ільченко Г. "Порівняльне цивільне право" в системі юридичної освіти//Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 166–173.

Читати

Калініченко З. Д. Курс лекцій з дисципліни "Цивільне та торговельне право зарубіжних країн".- Дніпро: ДДУВС, 2016.- 172 с.

Читати

Ковалів М. В., Тимчишин Т. М., Ніканорова О. В. Основи права Європейського Союзу: навчальний посібник.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020.- 212 с

Читати

Корякин, В. М. Гражданское право зарубежных стран (курс лекций в схемах): учеб. пособие/ В. М. Корякин. —М. : Юридический институт МИИТ, 2011. — 114 с.

Читати

Міжнародне приватне право: Навч. посібник/ За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана – К.: Юрінком Інтер, 2007. — 368 с.

Читати

Міжнародне приватне право. навч. посіб. / За ред. С. Г. Кузьменка. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

Читати

Міжнародне приватне право: Конспект лекцій/ підготувала Нестерцова-Собакарь О.В.- Дніпро, 2016.- 210 с.

Читати

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: підручник.- Київ : КНЕУ, 2003.- 311 с.

Читати

Порівняльне правознавство : підручник / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Читати

Теорія держави та права: навч. посіб./ за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. – К.: НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.

Читати

Теорія держави і права: підручник/ за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 416 с.

Читати

Цвайгерт К., Кетц Г. Введение в сравнительное правоведение в сфере частого права: в 2-х т. Т. 1. Основы : пер. с нем.- Москва: Международ. отношений, 2000.- 480 с.

Читати

Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посібник. (Курс лекцій).- Київ: КНЕУ, 2004.- 220 с.

Читати

Тема 4. Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна

Мічурін Є. О. Методологія науки цивільного права// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право".- 2019.- № 28.- С. 60–65.

Читати

Харитонов Є. О. До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права// Актуальні проблеми держави і права.- 2009.- № 51.- С. 7–13.

Читати

Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монография/ под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой.- Харків: Право, 2011.- 296 с.

Читати

Тема 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин

Коструба А. В. Цивільне правовідношення в механізмі правового регулювання// Вісник Національної академії правових наук України.- 2014.- № 1 (76).- С. 112–120

Читати

Ромащенко І. Поняття цивільного правовідношення та його структура// Юридичний журнал.- 2014.- № 2/3.- С. 59-63

Читати

Харитонов Є.О. Поняття та види цивільних організаційних правовідносин: постановка проблеми/ Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова// Актуальнi проблеми держави i права: зб. наук. праць. - Одеса : Юрид. л-ра, 2008. - Вип. 41. - С. 9-16.

Читати

Шишка О. Р. Відносини, що регулюються цивільним законодавством України. Приватне право і підприємництво. 2016. Вип. 15. С. 86–90.

Читати

Тема 6. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

Карнаух Б. П. Дві іпостасі фізичної особи-підприємця // Актуальні проблеми приватного права: матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). - Харків : Право, 2019. С. 281-285.

Читати

Кравцов С., Сокол А. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 5.- С. 47-51

Читати

Стефанчук М. До питання історико-правового розвитку категорії "фізична особа"// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2016.- № 2.- С. 112-118

Читати

Тема 7. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

Бровченко Т. І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. І. Бровченко ; наук. кер. І. В. Спасибо-Фатєєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с.

Читати

Жорнокуй Ю. "Корпорація": сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 1.- С.13-17.

Читати

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз// Підприємництво, господарство і право.- 2016.- № 4.- С. 19-24

Читати

Зозуляк О. І. Непідприємницька юридична особа: теоретико-правовий аналіз поняття та ознак// Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право.- 2016.- № 2.- С. 151-157

Читати

Зозуляк О. І. Система непідприємницьких юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз// Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право.- 2017.- № 3.- С.160-166

Читати

Іванов С.О. До питання про обсяг цивільної правоздатності (підприємницьких) юридичних осіб приватного права : порівняльний досвід законодавства іноземних держав// Порівняльне аналітичне право.- 2016.- № 6.- С. 88-92.

Читати

Ільницька Н. Проблеми класифікації юридичних осіб за законодавством України/ Н. Ільницька // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2019. - N 9. - С. 5-10.

Читати

Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навч. посібник / Ю. М. Юркевич, У. Б. Андрусів, О. Б. ВербаСидор та ін.; за ред. Ю. М. Юркевича.- Львів: ЛьвДУВС, 2019.- 412 с.

Читати

Спасибо-Фатєєва І.В. Юридичні особи за ЦК України// Право України.- 2014.- № 2.- С. 70-79.

Читати

Філатова Н. Ю. Саморегулівні організації як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. Ю. Філатова ; кер. роботи І. В. Спасибо-Фатєєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 23 с.

Читати

Юркевич Ю. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об'єднань) публічного та приватного права / Ю. Юркевич // Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2016. - N 1. - С. 46-50.

Читати

Тема 8. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як учасники цивільних відносин

Блащук Т. В. Можливість визначення держави як сторони договору // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право".- 2011.- № 1 (3).- С. 1 – 9.

Читати

Блащук Т.В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

Читати

Борисова В.І. Публічні утворення як учасники цивільних відносин / В.І. Борисова // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Х. : Право, 2005. - Вип. 10. - С. 88-96.

Читати

Клименко О. М. Особливості правового становища держави як суб’єкта приватного (цивільного) права: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. М. Клименко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2006.- 221 с.

Читати

Ольшанченко В. І. Цивільно-правова відповідальність держави Україна перед суб’єктами підприємницької діяльності: дис…канд.. юрид наук. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право" Юридичні науки.- Х., 2021.- 241 с.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. Деякі проблеми, пов'язані з участю держави Україна в цивільно-правових відносинах / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2006. - № 4(47). - С. 96-107.

Читати

Ямковий, В. І. Казна як суб’єкт цивільних правовідносин з приводу майна в натурі / В. І. Ямковий // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 226-233

Читати

Тема 9. Об’єкти цивільних прав

Ісаєв А. М. Генезис грошей у цивільно-правовому аспекті // Проблеми законності: зб. наук. пр.- Х., 2014.- Вип. 127.- С. 45−54.

Читати

Пучковская И. Правовое регулирование закладной по законодательству Украины// Международный научно-практический правовой журнал "Legea si Viata" "Закон и жизнь".- 2015.- № 8.- С. 80-83.

Читати

Ходико Ю. Є. Співвідношення об’єкта цивільних правовідносин (прав) та об’єкта цивільно-правового договору / Ю. Є. Ходико // Юридична Україна. – 2009. – № 3(75). – С. 52–57.

Читати

Шемет У. Р. Об’єкти цивільних прав: особливості та парадокси їх визначення/ Шемет У. Р. , Косяченко К.Е.// Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.- 2019.- Том 30 (69).- № 6.- С. 56-60

Читати

Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія.- Харків: Право, 2006.- 544 с.

Читати

Тема 10. Особисті немайнові права

Давидова, Н. О. Особисті немайнові права у цивільно–правовому статусі вищого навчального закладу/ Н. О. Давидова// Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2015. – Т.1. Вип. 31. – С. 119–123.

Читати

Коробцова Н. В. Цивільно-правові способи захисту особистих прав/ Н. В. Коробцова // Теорія і практика правознавства : електр. наук. фах. вид. Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2013. – Вип. 2.

Читати

Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія/ О.О. Кот. – К.: Алерта, 2017. – 494 с.

Читати

Кохановська О. В. Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 128-133.

Читати

Паславська, Ю. В. Поняття свободи особистості в цивільному праві / Ю. В. Паславська // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 1 Вип. 58. – С.132–136.

Читати

Попова, С. Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб: питання теорії / С. Попова // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 4. - С. 64-68.

Читати

Слипченко С.А. Личные неимущественные права: определение содержания их преподавания в пределах курса гражданского права// Форум права. -2006. -№ 3. –С.123-128

Читати

Слипченко С. А. Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица : монография / Х. : ФОП Мічурина Н. А. , 2011. – 336 с.

Читати

Сліпченко С. О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об’єктів: монографія.- Харків: Діса плюс, 2013.- 552 с.

Читати

Стеценко С. Г. Медичне право України: підручник/ С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта.- К.: Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців.- 2008.- 274 с.

hЧитати

Федюк Л. В. Особисті немайнові права юридичних осіб: монографія / Л. В. Федюк. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 500 с.

http://194.44.152.155/elib/local/1786.pdf

Юркевич Ю. М., Дутко А. О. та ін. Особисті немайнові права особи: навч. посібник / Юркевич Ю. М., Дутко А. О. та ін.; за ред. А. О. Дутко.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021.- 444 с.

Читати

Тема 11. Правочини

Бернада Є. В. Наслідки нікчемності правочинів у структурі способів захисту цивільних прав// Науковий вісник публічного та приватного права.- 2017.- Вип. 5.- Т. 1.- С. 75-80

Читати

Білан О. П. Основні кваліфікуючі ознаки правочинів, які порушують моральні засади суспільства// Форум права.- 2018.- №5.- С. 6-12

Читати

Бобко Т. В. Поняття і наслідки правочину: проблеми теорії і практики// Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2010.- № 12.- С. 56-63.

Читати

Борисова А. О. Цивільно-правовий аспект здійснення правочинів в мережі Інтернет// Право та державне управління.- 2020.- № 2.- С.21-27

Читати

Гусак М. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України/ Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. // Право України.- 2009.- № 6. С. 114-120.

Читати

Давидова І. В. Види недійсних правочинів [Текст] / І. В. Давидова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Вип. 51. - С. 283-290.

Читати

Давидова І. В. Недійсність фіктивного правочину: загальна характеристика// Юридичний науковий електронний журнал.- 2014.- № 6.- С.47-49

Читати

Дзера, І. Поняття та правова природа недійсних правочинів/ І. Дзера // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 11. - С. 21-25.

Читати

Єременко К. Співвідношення понять "форма правочину" та "способи волевиявлення" у цивільному праві України// Юридичний вісник.- 2013.- № 2.- С. 114-119

Читати

Ігнатенко В. М. Специфіка односторонніх правомірних дій у цивільно-правовому регулюванні / В. М. Ігнатенко // Проблеми законності. Вип. 101. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 52-59.

Читати

Інститут правочину: практика Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. 26 березня 2021 року [Електронний ресурс]

Читати

Крат В. І. Недійсність правочинів, учинених під впливом помилки// Цивільне право та процес.- 2012.- № 1–2 (18–19).- С. 35-40

Читати

Кривобок С. В. Правочини з підприємництвом як єдиним майновим комплексом: Монографія.- Х.: Право, 2009.- 176 с.

Читати

Кучер В. О. Недійсні правочини та їх цивільно-правові наслідки: навч. посібник / В. О. Кучер. – Львів: Львівський державний університет

внутрішніх справ, 2014. – 344 с.

Читати

Кучер В. О. Порушення інтересів держави та суспільства як підстава недійсності правочину// Юридичний науковий електронний журнал.- 2019.- № 3.- С. 68-71

Читати

Сібільов М. М. Загальна характеристика нікчемних правочинів (договорів)// Проблеми законності. Вип. 55.- Х.: Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого.- 2002. С. 40-46.

Читати

Спасибо-Фатєєва, І. В. Спірні питання недійсності правочинів та її наслідків// Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 3 (50).- С. 95–106.

Читати

Таш’ян Р. І. Класифікація односторонніх правочинів// Університетські наукові записки.- 2007.- № 4 (24).- С. 218-222

Читати

Ткаченко І. М. Нікчемний та оспорюваний правочин: правова різниця між поняттями// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия "Юридические науки".- 2008.- Том 21 (60). № 2.- С. 372-377.

Читати

Тема 12. Представництво

Галабурда Н. А. Особливості змісту поняття представництва у цивільному праві України / Н. А. Галабурда// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2012.- Вип. 3.- С. 21-27

Читати

Грабовий О. А. Особливості комерційного представництва в корпоративних правовідносинах// Науковий вісник публічного та приватного права.- 2019.- Вип. 2.- Т. 1.- С. 70-75

Читати

Грабовий О. А. Поняття договору комерційного представництва// Право і суспільство.- 2018.- №. 3.- С. 44-50.

Читати

Климовська І. Я. Підстави виникнення комерційного представництва// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2008.- № 3.- С. 1-10

Читати

Крат В. І. Довіреність на користування транспортним засобом: нетиповість конструкції// Мала енциклопедія нотаріуса.- 2011.- № 5 (59).- С. 82–85.

Читати

Лавріненко І. Проблеми укладення представником правочинів із вадами волі// Юридичний бюлетень.- 2018.- Вип. 8.- С. 124-130

Читати

Полтавський О. В. До питання про правочин, який вчиняється з перевищенням повноважень// Право і безпека.- 2012.- № 1 (43).- С. 272 – 276.

Читати

Сєрая А. Деякі питання щодо форми довіреності // Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2018.- № 8.- С. 88-90

Читати

Слома В. Участь представника у цивільних правовідносинах // Актуальні проблеми правознавства.-2020.- № 4 (24).- С. 119-123

Читати

Цюра В. Законне представництво як підстава виникнення цивільних правовідносин. Національний юридичний журнал: теорія і практика.- 2018.- № 1.- С. 113-117.

Читати

Цюра В. В. Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки / В. В. Цюра // Науковий вісник публічного та приватного права.- 2018.- Вип. 2.- С. 83-87

Читати

Цюра В. В. Правова природа представницьких повноважень органів і посадових осіб юридичної особи// Прикарпатський юридичний вісник.- 2016.- Випуск 2(11).- С. 54-57

Читати

Тема 13. Здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав (інтересів)

Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України

Читати

Гнатів О.Б. Захист права власності в цивільному праві: дис…канд.. юрид. наук. Спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.- Львів, 2014.- 202 с.

Читати

Деревнин В. С. Понятие способов защиты и их классификация в украинском гражданском праве// Актуальні проблеми захисту права власності: матер. кругл. столу (м. Одеса, 17 червня 2016 р.)/за заг. ред. д. ю. н., проф. ЄО Харитонова.–Одеса: Фенікс, 2016.-С. 12-14.

Читати

Заєць К. Припинення житлового правовідношення як спосіб захисту / К. Заєць// Підприємництво, господарство і право.- 2016.- № 1.- С. 24-29

Читати

Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія.- Київ: Алерта, 2017.- 494 с.

Читати

Кот, О. О. Спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав/ О. О. Кот // Право України. - 2017. - N 1. - С. 91-100.

Читати

Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): дис... докт. юрид. наук. Спеціальність: 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.- К., 2009.- 463 с.

Читати

Мічурін, Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві / Є. О. Мічурін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 289-295.

Читати

Надьон В. В. Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / В. В. Надьон. – Харків, 2018. – 39 с.

Читати

Науменко Е. С. К вопросу о способах гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав физического лица, обеспечивающих его социальное бытие// Legea si viata.- 2015.- № 3/2.- С. 64-67

Читати

Панькевич Р. Зміна та припинення правовідношення як спосіб захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів держави і територіальних громад: порівняльно-правовий аналіз/ Р. Панькевич// Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2020. - N 3. - С. 36-41.

Читати

Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / За наук. ред. проф. В. Л. Яроцького.- Харків: Юрайт, 2013.- 272 с.

Читати

Пучковська І. Неустойка і завдаток як види забезпечення виконання зобов'язання та міри цивільно-правової відповідальності // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2007. - № 1(48). - С. 149-158.

Читати

Уразова Г. О. Категорія відмови в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г. О. Уразова. – Харків, 2015. – 21 с.

Читати

Ус М. В. Поняття та ознаки колізії суб’єктивних цивільних прав // Державне будівництво та місцеве самоврядування.- 2010.- Вип. 19.- С. 144-157

Читати

Ус М. В. Cутність колізії суб’єктивних цивільних прав // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 3. - С. 312-323 Читати

Ходак С.М. Поняття та структура охоронюваних законом інтересів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.- 2020.- № 43.- С. 129-132

Читати

Холод Р. В. Поняття судового захисту житлових прав фізичних осіб / Р. В. Холод // Юридичний вісник. - 2014. - № 1.- С. 101-105

Читати

Тема 14. Цивільно-правова відповідальність

Баранова Л. Н. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями / Л. Н. Баранова // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 27 лют. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 78–81.

Читати

Бурлака І. В. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої без вини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / І. В. Бурлака ; кер. роботи В. І. Борисова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 21 с.

Читати

Великанова М. М. Співвідношення ризику та вини як умови цивільно-правової відповідальності// Право і суспільство.- 2018.- № 3.- С. 81-86

Читати

Загородній, С. А. Актуальні проблеми виникнення цивільно-правової відповідальності / С. А. Загородній // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 226-230.

Читати

Зелена І. Поняття інституту юридичної відповідальності у приватному праві/ І. Зелена // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2021. - N 1. - С. 176-181.

Читати

Карнаух Б. П. Деліктна відповідальність органів публічної влади за Цивільним кодексом України// Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2021. - N 3. - С. 19-24.

Читати

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок у деліктному праві: концепція novus actus interveniens// Підприємництво, господарство і право.- 2019.- № 9.- С. 11–15.

Читати

Кацюба К. В. Форс-мажор як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності/ Кацюба К. В., Конюхова М.// Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2020.- № 1.- С. 4–10.

Читати

Кириченко Т. М. Основні положення загальнотеоретичної характеристики інституту моральної шкоди// Науковий вісник публічного та приватного права.- 2019.- Вип. 5.- Т.2.- С. 47-52

Читати

Мисак О. Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності/ О. Мисак // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2016. - N 7. - С. 129-132.

Читати

Тема 15. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

Гуйван П. Д. До питання про соціальне призначення позовної давності // Прикарпатський юридичний вісник.- 2018.- Вип. 2(23).- С. 26-30

Читати

Гуйван П. Д. Класифікаційні ознаки окремих цивільно-правових строків// Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.- 2021.- Том 32 (71).- № 2.- С. 6-11

Читати

Гуйван П. Д. Правова природа інституту відновлення позовної давності// Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.- 2019.- Том 30 (69).- № 6.- С. 40-45

Читати

Гуйван П. Д. Про судове застосування позовної давності // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2017.- № 4.- С. 19-23

Читати

Гуйван П. Д. Теоретичні питання переривання позовної давності із пред'явленням позову// Право і суспільство.- 2019.- № 3.- С. 85-91

Читати

Карнаух Б. П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини // Проблеми законності: зб. наук. пр./ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016.- Вип. 134.- С. 24-36.

Читати

Крат В. І. Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: ремарки до судової практики 18 березня 2021 року

Читати

Майструк В. Прокурорський відлік// Український юрист.- 2019.- № 5.- С. 42-45

Читати

Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві: автореф. дис... канд. юрид. наук.- Хмельницький, 2018.- 23 с.

Читати

Морозов Є. Правила переривання перебігу позовної давності у кредитних спорах// Юридичний вісник України.- 2017.- № 50 (15-21 грудня).- С. 11.

Читати

Харченко Г. Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави// Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн.- 2018.- № 12.- С. 90-95.

Читати

Тема 16. Загальна характеристика речового права та права власності

Антонюк О. Зміст принципу непорушності права власності / О. Антонюк //. Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 5-9.

Читати

Гірняк В. Земельні ресурси як об'єкти комунальної власності міста/ В. Гірняк // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2019. - N 5. - С. 175-179.

Читати

Глущенко Є. Співвідношення понять "цілісний майновий комплекс" та "майновий комплекс" у доктрині цивільного права/ Є. Глущенко// Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2016. - N 2. - С. 13-17.

Читати

Мацюк А.Р. Правові підстави визнання будівництва самочинним// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2010.- № 1.- С. 136-147

Читати

Скрипник В. Житло як особливий об'єкт цивільних прав/ В. Скрипник // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 12. - С. 70-74.

Читати

Спасибо І. А. Можливість набуття права власності на об'єкти самочинного та незавершеного будівництва/ І. А. Спасибо // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - 2012 р. №3(70). - С. 101-108.

Читати

Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навч. посіб. /за ред. Ю. М. Жорнокуя, Л. В. Красицької. – Харків : Право, 2017. – 808 с.

Читати

Терещенко В. Ю. Самочинне будівництво: цивілістичні підходи до визначення поняття/ В. Ю. Терещенко// Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. - Одеса : Юрид. л-ра, 2010. - Вип. 53. - С. 157-163.

Читати

Харченко Г. Основи речового права в Цивільному кодексі України/ Г. Харченко// Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2019. - N 6. - С. 57-61.

Читати

Харьковская цивилистическая школа: право собственности : монографія / под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой.- Харьков: Право, 2012.- 424 с.

Читати

Тема 17. Набуття та припинення права власності

Гудима М. М. Новий погляд на визначення моменту переходу права власності за договором // Південноукраїнський правничий часопис.- 2020.- № 4.- С. 188-193

Читати

Зубачик Н. Б. Проблеми набуття права власності на підставі набувальної давності за рішенням суду// Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- № 7.- С. 93-95

Читати

Іванов А. М. Класифікація підстав припинення права власності за критерієм волі/ А. М. Іванов // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 27 лют. 2015 р. - Харків : Право, 2015. - С. 299-301.

Читати

Крат В. І. Правовий режим самочинного будівництва крізь призму нотаріального посвідчення// Мала енциклопедія нотаріуса.- 2010.- № 6 (54).- С. 70-74.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Державна реєстрація як юридичний факт [Електронний ресурс]//

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Значення державної реєстрації для цивільних правовідносин/ І. В. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - 2012 р. №4(71). - С. 159-171.

Читати

Спасибо І. А. Щодо моменту набуття права власності за електронним правочином (договором) / І. А. Спасибо // Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації = Правовое обеспечение развития национальной инновационной системы в условиях глобализации : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, Київ, 11 груд. 2015 р.). - Харків : Право, 2015. - С. 257-259.

Читати

Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монографія / под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой.- Харьков: Право, 2012.- 424 с.

Читати

Тема 18. Право спільної власності

Гриняк А. Б. Спільна сумісна власність фізичних осіб: окремі питання виникнення та припинення// Приватне право і підприємництво.- 2009.- Вип. 8.- К.: НДІ приват. права і підприємництва АПН України, 2009.- С. 29-32.

Читати

Корнієнкова К. Право спільної сумісної власності подружжя / К. Корнієнкова // Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 4. - С. 41-44.

Читати

Міронкін О. В. Способи захисту права спільної власності в судовому порядку // Наука і правоохорона. - 2014. - № 1(23).- С. 66-75

Читати

Печений О. П. Науково-правовий висновок щодо відчуження майна подружжя, що перебуває у спільній сумісній власності// Мала енциклопедія нотаріуса: наук.-практ. журн. Асоціації приват. нотаріусів Харк. обл.- 2011.- № 5.- С. 154-156.

Читати

Романович С. М. Розвиток правового регулювання відносин спільної часткової власноті фізичних осіб в Україні// Приват. право і підприємництво.- 2009.- Вип.- 8.- К. : НДІ приват. права і підприємництва АПН України, 2009.- С. 64-67.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. Науковий висновок щодо колізії переважних прав співвласника на купівлю частки (стаття 362 Цивільного кодексу України) та наймача на купівлю предмета найму (ч. 2 статті 777 Цивільного кодексу України)/ І. Спасибо-Фатєєва, В. Крат// Мала енциклопедія нотаріуса. - 2008. - 1. - С. 63-65.

Читати

Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография/ под ред. И. В.Спасибо-Фатеевой.- Харьков: Право, 2012.- 424 с.

Читати

Цюра В. В. Особливості правового регулювання поділу майна подружжя за законодавством України / В. В. Цюра, А. А. Автух // Право і суспільство.- 2015.- № 4.- С. 119-124

Читати

Тема 19. Захист права власності

Гнатів О.Б. Захист права власності в цивільному праві: дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес.- Львів, 2014.- 202 с.

Читати

Нестерцова-Собакарь О.В. Особливості цивільно-правового захисту права власності в Україні// Права людини та юридична практика їх захисту: основні напрями їх взаємовпливу та підвищення ефективності в умовах глобалізованого суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 9 грудня 2019 р.).- Дніпро, 2019.- С. 89-92

Читати

Право власності: європейський досвід та українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції (м. Київ,22–23 жовтня 2015 року). – К.: ВАІТЕ, 2015. –324 с.

Читати

Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография/ под ред. И. В.Спасибо-Фатеевой.- Харьков: Право, 2012.- 424 с.

Читати

Тема 20. Речові права на чуже майно

Бакунов, А. В. Вещное право (курс лекций): учебное пособие/ А. В. Бакунов, И. В. Сазанова. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2020. – 308 с.

Читати

Мазур В. В. Система сервітутних правовідносин// Право і суспільство.- 2018.- № 1. Ч. 2.- С. 62-68

Читати

Нагнибіда В.І. Поняття та система прав користування чужими речами за законодавством Німеччини / В. І. Нагнибіда // Університетські наукові записки. - 2006.- № 2 (18).- С. 124-129

Читати

Скрипник В. Л. Сервітут як спосіб здійснення речових прав// Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 1.- С. 44-49

Читати

Філонова Ю. М. Загальна характеристика правових засобів захисту речових прав на чуже майно в Україні// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2016.- Випуск 41.- Том 1.- С. 140-143

Читати

Харитонова Т. Є. Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / Т. Є. Харитонова. – Одеса: Юридична література, 2016. – 424 с.

Читати

Цивільне право України. У 2-х ч. Ч. 1.: Навчальний посібник / за заг. ред. В. А. Кройтора, О. Є.Кухарєва, М.О.Ткалича - Запоріжжя, 2016.- 284 с. Читати

Шахназарян К.Е. Питання проблеми систематизації прав на чужі речі за законодавством України / К. Е. Шахназарян // Часопис цивілістики. - 2017.- Вип. 24.- С. 27-30

Читати

Тема 21. Загальні положення про спадкування

Бондарєва М. В. Про потенційні права спадкоємців на спадщину/ М.В.Бондарєва// Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 6.- С.5-9.

Читати

Бондарєва М. В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1)// Часопис Київського університету права.- 2016.- № 2.- С. 158-163.

Читати

Глушко О. А. Актуальні проблеми реформування спадкового законодавства в Україні/ Глушко О. А., Карпенко Р. В.// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2019.- № 4.- С. 41-44

Читати

Заіка Ю. Механізм регулювання майнових правовідносин, що виникають після відкриття спадщини/ Ю. Заіка // Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2021. - N 6. - С. 23-28.

Читати

Кухарєв, О. Вирішення спорів, пов’язаних з відповідальністю спадкоємців за боргами спадкодавця/ О. Кухарєв// Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – № 3 (41). – С. 36–44.

Читати

Лещенко Л. В. Право на житлову нерухомість у складі спадщини. Проблеми законності : зб. наук. пр.- Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015.- Вип. 129.- С. 115-122.

Читати

Нелін О. І. Становлення та розвиток правової доктрини відумерлості (виморочності) спадкового майна в України/ О. І. Нелін // Юридична Україна. - 2020. - N 8. - С. 6-11.

Читати

Нечаєва К. О. До проблеми визначення категорії відумерлості спадщини/ К. О. Нечаєва // Право і Безпека : наук. журн. - 2016. - N 3. - С. 108-112.

Читати

Новосад А. С. Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою / А. С. Новосад, А. І. Момот // Правові новели. - 2018. - № 6. - С. 30-34.

Читати

Печений О. П. До питання про особливості спадкових правовідносин // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2015.- Вип. 129.- С. 99-103.

Читати

Погрібний С. Задаволення вимог кредитора спадкоємцями боржника за грошовими зобов’язаннями: обрання ефективного способу судового захисту // Право України.- 2019.- № 2.- С. 91-106.

Читати

Спадкове право: навч. посібник/ кер. авт. кол. Нестерцова-Собакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр.справ, 2017. – 164 с.

Читати

Федорич І. Я. Здійснення права на спадкування за цивільним законодавством України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. -Львів, 2018. - 236 с.

Читати

Ходико Ю. Є. Правова природа об'єкта спадкового правовідношення / Ю. Є. Ходико // Право і суспільство. – 2016. – № 5, ч. 1. – С. 59-64

Читати

Тема 22. Спадкування за заповітом та за законом

Баранова Л. Охорона прав спадкоємців шляхом зміни черговості спадкування за законом// Вісник Академії правових наук. — 2010. — № 4.- С. 138-144

Читати

Лежнєва Т. М. Особливості підстав недійсності заповіту/ Т. М. Лежнєва, І. В. Тітова // Право і суспільство. – 2017.- № 4.- С. 57-63

Читати

Лежнєва Т. М. Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України / Т. М. Лежнєва, І. В. Тітова // Право і суспільство. - 2016. - № 6(2). - С. 47-52.

Читати

Михайлів М. Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України/ М. Михайлів // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2020. - N 10. - С. 22-26.

Читати

Печений О. П. Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту// Вісник Академії правових наук України.- 2011.- № 1.- С. 47-59.

Читати

Печений О. П. Деякі аспекти визначення складу спадщини за цивільним законодавством України/ О.П. Печений // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. ун-ту “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2013. – Вип. 1.- С. 1-7

Читати

Печений О. П. До питання про спадкування за правом представлення/ О. П. Печений // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - 2012 р. №1(68). - С. 108-117.

Читати

Печений О. П. Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом// Вісник Верховного Суду України.- 2010.- № 9.- С. 33-38.

Читати

Спадкування в Україні: Матеріали між кафедрального круглого столу "Спадкування в Україні", 10 квітня 2014 р.– К: Нац. акад. внутр. справ.–2014.– 107 с.

Читати

Тютюшова В. О. Заповіт в нотаріальній практиці// Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки (м. Київ, 18-19 квітня 2014 р).- Херсон: Издательский дом "Гельветика", 2014.- С. 82-85

Читати

Тема 23. Здійснення спадкових прав

Гончарова А. В. Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України/ А. В. Гончарова // Часопис Київського університету права. - 2011. - N 1. - С. 183-186.

Читати

Гончарова А. Розмежування понять "спадкова трансмісія" та "спадкове представлення" / А. Гончарова // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 11. — С. 48-50.

Читати

Гончарова А. В. Цивільно-правові аномалії в спадковому праві України/ А. В. Гончарова, О. М. Рисенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – № 6-1. – Т. 1. – 2014. – С. 197-201.

Читати

Данилова І. О. Правові аспекти спадкування за законом нерухомого майна нерезидентами / І. О. Данилова// Інформація і право.- 2016.- № 2(17).- С. 158-166

Читати

Ковальчук А. М. До питання про прийняття спадщини за правом на обов'язкову частку у спадщині/ А. М. Ковальчук // Право і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 64-71

Читати

Ковальчук А. М. Право на обов’язкову частку у спадщині: Дис… канд. юрид.наук за спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право".- Хмельницький, 2020.- 207 с.

Читати

Крат В.І. Науковий висновок щодо управління часткою в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю/ В.І. Крат// Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 4 (64). – С. 92–95.

Читати

Кухарєв О. Сутність спадкової трансмісії у спадковому праві України/ О. Кухарєв// Національна академія правових наук України. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2015. - 2015. №2 (81). - С. 73-81.

Читати

Печений О. Оформлення спадкових прав: деякі практичні проблеми/ О. Печений// Мала енциклопедія нотаріуса: Науково-практичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 40–45.

Читати

Сегенюк А. В. Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія: порівняльний аналіз / А. В. Сегенюк // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 96-99.

Читати

Тема 24. Спадковий договір

Варбанський О. В. Дискусійні питання правової природи спадкового договору / О. В. Варбанський, Р. В. Карпенко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2019.- № 3.- С. 39-44

Читати

Жолондієвський Л. О. Спадковий договір як різновид цивільно-правових договорів / Л. О. Жолондієвський, О. О. Присяжна // Молодий вчений. - 2018. - № 4(2). - С. 673-676.

Читати

Красицька Л. Розмежування спадкового договору та інших правочинів у цивільному праві/ Л. Красицька // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 11. - С. 26-30.

Читати

Куліцька С. В. Проблемні питання сутності та забезпечення виконання спадкового договору// Часоп. Київ. ун-ту права.- 2012.- № 2.- С. 396-399.

Читати

Курило Т. В. Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України / Т. В. Курило // Наше право. - 2015. - № 6. - С. 157-161.

Читати

Кухарєв О. Є. Виконання спадкового договору: нотаріальна та судова практика// Мала енциклопедія нотаріуса.- 2016.- № 5(89).- С. 140-149.

Читати

Кухарев А. Е. Концепция наследственного договора в гражданском законодательстве Украины// Наследственное право. - 2016. - № 3. - С. 41-47.

Читати

Кучеренко Д. С. Спадковий договір: теорія та практика// Часоп. Київ. ун-ту права.- 2010.- № 4.- С. 201-206.

Читати

Майданик Р. А. Спадковий договір у цивільному праві України / Р. А. Майданик // Університетські наукові записки. - 2007. - № 2. - С. 90-105.

Читати

Нестерцова-Собакарь О. В. Спадковий договір як інститут спадкового права України / О. В. Нестерцова-Собакарь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 1. - С. 147-154.

Читати

Самойлова І. Спадковий договір: правова природа за законодавством України та країн Європи/ І. Самойлова // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2021. - N 3. - С. 54-59.

Читати

Сегенюк А. В. Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості / А. В. Сегенюк // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 25. - С. 49-53.

Читати

Стрижак І. В. Правова характеристика спадкового договору/ Стрижак І. В., Рак Ю. Ю.// Форум права.- 2013.- № 1.- С. 976-980

Читати

Чуєва О. Д. Договори у спадковому праві// Мала енциклопедія нотаріуса.- 2017.- № 2 (92).- С. 77-87

Читати

Яворська О. С. Передання майна у власність за спадковим договором / О. С. Яворська // Університетські наукові записки. - 2008. - № 1. - С. 62-67.

Читати

Тема 25. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Навч. посібник / За ред. І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко. – К.: Національна академія управління, 2014. – 352 с.

Читати

Бошицький Ю. Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 213-217.

Читати

Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власноті та його складові// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2015.- № 6.- С. 24 – 32.

Читати

Вахонєва Т. М. Щодо визначення основних ознак інтелектуальної діяльності / Т. М. Вахонєва // Право та інновації. - 2016. - № 4. - С. 140-144.

Читати

Гумега О. Досвід європейських країн у процесі вдосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2015.- № 6.- С. 87 - 95.

Читати

Гумега О. В. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права / О. В. Гумега // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2016. - № 2. - С. 88-95.

Читати

Данилюк А. Щодо удосконалення механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2015.- № 6.- С. 79 – 86

Читати

Еннан Р. Загальні засади регулювання інтелектуальної власності// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2015.- №6 .- С. 10 – 23.

Читати

Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій / О. В. Жилінкова // Право України. - 2018. - № 1. - С. 137-145.

Читати

Жилінкова О. В. Співвідношення понять "інформація" та "об’єкт права інтелектуальної власності"// Право України.- 2010.- № 8.- С. 68-72.

Читати

Киричук А.С., Слободиська О.А. Правова природа інтелектуальної власності в контексті цивільних правовідносин// Порівняльно-аналітичне право.- 2019.- № 1.- С. 108 – 110.

Читати

Коваль І. Виплата компенсації за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності: правова природа й умови застосування// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2015.- № 6.- С. 70 – 78.

Читати

Кодинець А. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2015.- № 1.- С.

Читати

Лубчук О. Суб'єкти прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір / О. Лубчук // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2019. - N 5. - С. 35-41

Читати

Нерсесян А. С. Соціально-правові і філософські основи захисту прав інтелектуальної власності/ А. С. Нерсесян// Часопис Київського університету права. - 2009. - 3. - С. 167-172.

Читати

Посібник для суддів з питань інтелектуальної власності/ Бенедисюк І. М. та ін.- Київ: К.І.С., 2018.- 424 с.

Читати

Право інтелектуальної власності України / за ред. В. І. Борисової.- Харків : Право, 2008.- 112 с.

Читати

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. / За ред.О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 696 с.

Читати

Румянцев Ю. Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності/ Ю. Румянцев // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2016. - N 12. - С. 42-46.

Читати

Світличний О. П. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с.

Читати

Сенюта В. Визначення інтелектуальної власності: деякі теоретичні зауваження// Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 6.- С. 52 – 54.

Читати

Харитонова О. І. Відносини та правовідносини інтелектуальної власності: проблеми співвідношення / О. І. Харитонова // Від римського приватного права до ІТ права : матеріали міжнар. наук.-практич. конф. "Римське право і сучасність" (м. Одеса, 19 трав. 2018 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. І. Харитонової, к.ю.н., доцента К. Г. Некіт. – Одеса : Фенікс, 2018. – С. 85-90.

Читати

Харитонова О. І. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності// Право України.- 2011.- № 3.- С. 66-77.

Читати

Харитонова О. І. Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності / О. І. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 59. - С. 329-335.

Читати

Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні: Дис… докт. юрид. наук за спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.- Львів, 2019.- 520 с.

Читати

Яркіна Н. Є. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення// Вісн. Акад. прав. наук України.- 2010.- № 4.- С. 145- 155.

Читати

Тема 26. Авторське право і суміжні права

Аксютіна А. В. Інтелектуальна власність: навч. посібник/ За заг. ред. Нестерцової-Собакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 140 с.

Читати

Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.

Читати

Верба І. І. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник/ І.І.Верба, В.О.Коваль; за ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 262 с.

Читати

Верес І. Підстави колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами/ І. Верес // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2015. - N 7. - С. 7-14.

Читати

Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: Практичний посібник. – К.: "К.І.С.", 2007.– 448 с.

Читати

Зеров К. О. Самозахист авторського права на твори, розміщені в мережі Інтернет / К. О. Зеров // Часопис цивілістики. - 2016. - Вип. 20. - С. 211-220.

Читати

Капіца Ю. М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу / Ю. М. Капіца // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 76-79.

Читати

Міщенко О. П. Цивільно-правові способи здійснення авторських прав: Дис… канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.- К.,2015.- 228 с.

Читати

Право інтелектуальної власності України / за ред. В. І. Борисової.- Харків : Право, 2008.- 112 с.

Читати

Рудник Т. В. Відповідальність за порушення авторського права/ Т. В. Рудник // Часопис Київського університету права. - 2012. - N 2. - С. 248-251

Читати

Штефан А. Охорона і захист авторських прав: теоретичний аспект// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2010.- № 4.- С. 3-17

Читати

Штефан А. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел/ А Штефан, К Зеров// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2017.- № 3.- С. 18-26

Читати

Тема 27. Патентне право

Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелект. власності. — 2010. — № 4. — С. 36–53.

Читати

Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози/Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. – 2013. – Вип. 1. – С. 70–88.

Читати

Бошицький Ю. Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 4. — С. 215-219.

Читати

Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник.- Вид. 2-ге, перероб. І доп.- Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 278 с.

Читати

Право інтелектуальної власності України / за ред. В. І. Борисової.- Харків : Право, 2008.- 112 с.

Читати

Т е м а 28. Інститут засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Андрейчук Л. В. Функції комерційного найменування/ / Право і суспільство.- 2017.- № 6 частина 2.- С. 47-52

Читати

Басай О. В. Умови виникнення права попереднього користувача на об'єкти промислової власності// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія право.- 2012.- Вип.18.- С. 71-74

Читати

Борисова В. І. До проблеми індивідуалізації суб'єктів цивільних відносин. Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (21 берез. 2014 р.- Х. : НДІ ПЗІР. 2014. С. 37-41.

Читати

Булат Н. М. Доменне ім'я як засіб індивідуалізації інтернет-ресурсів// Право і суспільство.- 2020.- № 2.- С. 154-160

Читати

Гордейчук В. В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект): Дис… канд.. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03 "Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право". – Харків, 2018.- 206 с.

Читати

Гордейчук В. В. Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок / В. В. Гордейчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. - № 2. - С. 41-48.

Читати

Гордейчук В. В. Проблематика визначення торговельної марки як охоронюваного об'єкта правовідносин інтелектуальної власності// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2018.- № 4.- С. 87-91

Читати

Коваленко Т. Деякі аспекти розрізняльної здатності словесної торговельної марки// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2010.- № 2.- С. 33-39

Читати

Коваленко Т. В. Торговельна марка й авторське право// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2016.- № 4.- С. 51-58

Читати

Кулініч О. О. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб в мережі Інтернет / О. О. Кулініч // Актуальні проблеми політики. – Одеса : Фенікс, 2009. – Вип. 38. – С. 159-165.

Читати

Петрів М. В. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації в цифровому середовищі// Часопис цивілістики.- 2019.- № 33.- С. 92-96

Читати

Сказко О.М. Правові засади вирішення доменних спорів в Україні: Дис… доктора філософії за спеціальністю 081 – "Право". – Київ, 2021.- 237 с.

Читати

Тарасенко Л. Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права / Л. Л. Тарасенко // Право України. - 2018. - № 1. - С. 103-113

Читати

Тема 29. Інші види прав інтелектуальної власності

Бєгова Т. Поняття "ноу-хау" і договір про його передання: монографія.- Х.: Право, 2009.- 160 с.

Читати

Булат Є. А. Актуальні аспекти подальшої правової охорони наукового відкриття в контексті сучасного зарубіжного досвіду / Є. А. Булат, Р. С. Пічко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 88 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 25-29.

Читати

Булат Є. А. До питання правової охорони наукових відкриттів// Юридичний науковий електронний журнал.- 2016.- № 4.- С. 226-227

Читати

Коросташова І.М. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності: питання правової охорони// Інтелектуальна власність : збірник праць / за ред. Р.С. Кіріна.- М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т, 2014.- С. 127–138.

Читати

Олефір А. О. Правове регулювання інтелектуальної власності та інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2014.- № 5.- С. 79-94.

Читати

Підопригора О. А. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України// Інтелектуальна. власність.- 2003.- № 7.- С. 3-7.

Читати

Право інтелектуальної власності України / за ред. В. І. Борисової.- Харків : Право, 2008.- 112 с.

Читати

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю. М. Капіци.- К.: Вид. Дім "Слово", 2006.- 1104 с.

Читати

Право інтелектуальної власності ЄС: Навч. посібник/ Скордамалья В.- К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004.- 156 с.

Читати

Янішевська К. Д. Правове регулювання наукового відкриття як об’єкта інтелектуальної власності/ К. Д. Янішевська, О. Р. Тертичний // Прикарпатський юридичний вісник.- 2019.- Випуск 3(28).- Том 1.- С. 147-150

Читати

Поняття і джерела цивільного права. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Правочини. Представництво.

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України. URL:

Читати

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України № 2275-VIII від 6 лютого 2018 // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17.09.2008 // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України № 3480-ІV від 23 лютого 2006 року // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України. 

Читати

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21.08.1998 р. № 622 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. 

 Читати

Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: постанова КМУ від 07.09.1993 р. № 706 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. 

Читати

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Галкіної Зінаїди Григорівни щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 3 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (справа про 24 заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва) від 13 березня 2012 року, № 5-рп/2012 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. 

Читати

Майданик Р. А. Вчення про джерела цивільного права України // Право України. 2017. № 6. С. 53-63.

Читати

Кравцов С., Сокол А. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 47-51

Читати

Карнаух Б. Іноземна валюта в позиковому зобов’язанні. Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019 . Вип. 144. С. 18– 32.

Читати

Крат В. І. Форма правочину. Нотаріат для вас. 2011. № 5 (139). С. 21 – 29. 

Читати

Крат В. І. Окремі види недійсних правочинів з дефектами волі. Нотаріат для вас. 2010. № 11 (133). С. 29 – 38.

Читати

Спасибо-Фатєєва, І. В. Спірні питання недійсності правочинів та її наслідків. Вісник Академії правових наук України. 2007. № 3 (50). С. 95–106.

Читати

Кметик Х. В. Сутність та особливості договірного представництва. Форум права. 2017. № 5. С. 175–180.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільно-правові наслідки дій представника з перевищенням наданих йому повноважень. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 8. С. 120-131.

Читати

Здійснення і захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність. Строки, терміни позовна давність. Речове право і право власності. Спадкове право. Право інтелектуальної власності.

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ у ред. Закону України від 01.12.2005 р. № 3161-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України.

Читати

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV. Зі змін. в ред. від 04.06.2017 р. // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про авторське право і суміжні права : Закон Україні від 23.12.1993 р. (у ред. Закону України від 11.07.2001 р.) // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ІІІ в ред. Закону України від 05.12.2012 р. // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України. 

Читати

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України № 3688-ХІІ від 15.12.93р // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України. 

Читати

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. 

Читати

Баранова Л. Н. Возмещение имущественного вреда : [разд. 2, гл. 3, § 4]. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография. Харків : Право, 2014. С. 253– 265.

Читати

Спасибо-Фатеева И. В. Возмещение морального вреда : [разд. 2, гл. 3, § 5]. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография. Харків : Право, 2014. С. 265–282.

Читати

Спасибо-Фатєєва І.В. Про майнову відповідальність юридичних осіб за зобов’заннями держави. Право України. 2019. № 1. С. 204-216.

Читати

Карнаух Б. П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Нац. 33 юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. Вип. 134. С. 24-36.

Читати

Крат В. І. Застосування позовної давності до вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів: аналіз судової практики. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . 2016. № 2 (10). - С. 1-7.

Читати

Крат В. І. Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики. Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. Вип. 134. С. 15-23.

Читати

Бондарєва М. В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1). Часопис Київського університету права. 2016. № 2. С. 158-163.

Читати

Печений О. П. До питання про особливості спадкових правовідносин. Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2015. Вип. 129. С. 99-103.

Читати

Атаманова Ю. Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього. Право України. 2011. № 3. С. 127- 138. 

Читати

Еннан Р. Загальні засади регулювання інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. №6 . С. 10 – 23.

Читати

Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / Авт. : В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна.; За ред.. В. І. Борисової. Х. : Нац. юрид. акад.. України, 2008. 112 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти