Пошук по сайту

Цивільне право України (2 частина)

Інформація в електронному каталозі

Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів з обов'язкової навчальної дисципліни "Цивільне право України" (частина 2) [Електронний ресурс] : для студ. 3 курсу денної форми навч. (першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" освітньо-профес. програми "Право") / уклад. В. І. Борисова [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 168 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів 3 курсу навчання з обов’язкової навчальної дисципліни «Цивільне право України» (частина 2) для студентів 3 курсу заочної форми навчання (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Право») / уклад. : В. І. Борисова, Н. В. Коробцова, А. Г. Донець та ін. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2021. – 47 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Цивільне право» ч. 2 (заочна форма навчання): галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень перший (бакалаврський) / уклад. В.І. Борисова,, Н.В. Коробцова, А.Г. Донець. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – 62 с.

Читати

 

Т е м а 1. Зобов’язальне право і зобов’язання

Жилінкова І. Конструкції заміни боржника у цивільному зобов’язанні. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 1. С. 123–133.

Читати

Иоффе О. С. Обязательственное право. Москва : Юрид. лит., 1975. 880 с.

Читати

Ігнатенко В. М. Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних зобов’язань. Проблеми законності. Вип. 114. С. 54–61.

Читати

Т е м а 2. Виконання зобов’язання

Крат В. І. Нетиповість виконання обов’язку іншою особою без згоди боржника. Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова, 16 бер. 2012 р. / Нац. ун-т «Юрид.акад. України ім. Я. Мудрого». Харків : Право, 2012. С. 178–181.

Читати

Печеный О. П. Задачи юридической науки в формировании принципов исполнения обязательств. Актуальні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомлень Наук. конф. молодих учених та аспірантів / за ред. М. І. Панова ; ред. и предисл. Ч. Н. Азімова [та ін.]. Харків : Нац. Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. С. 32–33.

Читати

Сібільов М. М. Договірне зобов’язання та його виконання. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2-3. С. 414–424.

Читати

Сурженко О. А. Условия о сроках в договорных обязательствах. Просрочка исполнения обязательств. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 1998. Вип. 33. С. 82–86.

Читати

Т е м а 4. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання

Заіка Ю. О. Проблеми співвідношення договірної і деліктної відповідальності у судовій практиці. Юридична наука : наук. юрид. журн. 2015. № 9. С. 35–43.

Читати

Кацюба К. В., Конюхова М. Форс-мажор як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності. Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2020. № 1. С. 4–10.

Читати

Янишен В. П. Правові засади захисту прав споживачів фінансових послуг. Теорія і практика правознавства : [Електрон. наук. фахове вид.]. 2019. Вип. 2 (16).

Читати

Т е м а 5. Припинення зобов’язання

Блащук А. М. Поняття та правова природа припинення цивільно-правового зобов’язання. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4 (12). С. 93–98.

Читати

Воронова О. В. Новація за цивільним законодавством України. Держава та регіони. Серія: Право. 2013. № 2 (40). С. 99–102.

Читати

Красильникова О. С. Суброгація у цивільному праву України. Університетські наукові записки : часопис Хмельницького ун-ту управління та права. 2006. № 3-4. С. 160–162.

Читати

Коссак В. М. Проблеми припинення зобов’язань у Цивільному кодексі України. Наукові праці. 2007. Т. 69. Вип. 56. С. 179–183.

Читати

Коструба А. В. До питання про особливості механізму припинення зобов’язань в силу правоприпиняючого юридичного факту – передання відступного. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 371–374.

Читати

Мартинюк Л. П. Проблеми новації як способу припинення зобов’язань. Правова держава. 2017. № 28. С. 139–143.

Читати

Міхно О. І. Припинення договору за цивільним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Київ, 2007. 23 с.

Читати

Музика Т. О. Особливості припинення альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України. Теорія і практика правознавства : [Електрон. наук. фахове вид.]. 2014. Вип. 2 (6).

Читати

Падун Є. В. Критерії відмежування відступного від новації в цивільному праві України. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 91–97.

Читати

Продаєвич І. С. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Одеса, 2009. 20 с.

Читати

Пучковська І. Й. Про використання завдатку як відступного. Державне будівництво та самоврядуваня. 2007. Вип. 13. С. 96–104.

Читати

Рассказова В. Юридичні особливості відносин із відступного.Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2019. № 5. С. 55–59.

Читати

Рассказова В. В. Місце і значення відступного у цивільному праві України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С. 147–149.

Читати

Сенін Ю. Л. Новація як спосіб припинення зобов’язання за цивільним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Одеса, 2013. 20 с.

Читати

Сенін Ю. Л. Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 1. С. 29–32.

Читати

Сибіга С. Договір новації як правочин (за цивільним законодавством України). Национальный юридический журнал: теория и практика. Август 2016. С. 125–128.

Читати

Шимко Ф. А. Співвідношення прощення боргу та інших суміжних інститутів цивільного права. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 5. Т. 1. С. 157–160.

Читати

Яворська О. С. Передання відступного як підстава припинення цивільного зобов’язання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Вип. 31. С. 205–215.

Читати

Т е м а 6. Цивільно-правовий договір

Майданик Р. Попередній договір і визнання права власності: судова практика і доктрина. Юридична газета. 2015. № 34 (25 серпня). С. 21.

Читати

Родоман Т. О. Оферта і акцепт як самостійні елементи в процесі укладення договору: від теорії до судової практики. Судова апеляція. 2016. № 3. С. 92–100.

Читати

Філатова Н. Ю. Проблема визначення місця електронної форми представлення інформації в системі форм договорів. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали Наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 17 лют. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харків. обл. осередок всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків : Право, 2017. С. 260–262.

Читати

Філатова Н. Ю. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 136. С. 40–55.

Читати

Філатова Н. Ю. Особливості укладення договорів з використанням електронної форми представлення інформації. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова, м. Харків, 16 груд. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. цивіл. права, Київ. регіон.центр НАПрН України, Всеукр. громад. Організація «Асоц. цивілістів України». Харків : Б. в., 2017. С. 235–243.

Читати

Філатова Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 139. С. 63–77.

Читати

Філатова Н. Ю. До питання про вплив електронної форми на зміст прав і обов’язків сторін електронного договору. Актуальні проблеми приватного права : матеріали XVII Наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. >наук України, Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг."Асоціація цивілістів України". - Харків : Право, 2019. - С. 304-308.

Читати

Т е м а 8. Рента. Довічне утримання (догляд)

 

Апанасюк М. П. Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів. Право і Безпека. 2004. Т. 3. № 1. С. 35–39.

Читати

Балюк В. М. Відмежування договору ренти від договору довічного утримання. Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 91 річниці з дня народження В. П. Маслова, м. Харків, 15 лют. 2013 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків : Право, 2013. С. 246–249.

Читати

Бобровская О. Н. Особенности пожизненного содержания с иждивением в актах правоприментительной практики. Российская юстиция. 2012. № 2. С. 71–73.

Читати

Майданик Р. А. Договір ренти. Договірне право України. Особлива частина : навч. посібник / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова та ін. ; за ред. О. В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2009. С. 166–182.

Читати

Пучковська І. Й. Щодо загальної характеристики договору довічного утримання (догляду). Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2009. Вип. 105. С. 49–56.

Читати

Цопіна Н. Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики. Юридична Україна. 2017. № 4. С. 34–40.

Читати

Яворська О. С. Розірвання договору довічного утримання (догляду). Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. 2014. № 2 (50). С. 130–136.

Читати

Т е м а 9. Дарування

Ісаєв А. М. Дії та речі як предмет договору дарування. Ученые записки Таврического национального университета. Т. 21, № 2. Юридические науки. Симферополь, 2008. С. 278–283.

Читати

Ісаєв А. М. Інститут дарування: договірна і не договірна концепції. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2013. Вип. 121. С. 76–81.

Читати

Ісаєв А. М. Майнове право як предмет договору дарування. Митна справа : наук.-аналіт. журн. Одеса, 2013. № 5 (89). Ч. 2, кн. 2 С. 327–331.

Читати

Ісаєв А. М. Права та обов’язки дарувальника за Цивільним кодексом України. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Харків, 2013. Вип. 26. С. 150–159.

Читати

Ісаєв А. М. Особливості захисту сторін у договорі дарування. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. Вип. 126. С. 53–60.

Читати

Т е м а 10. Найм (оренда)

Балан Я. В. Права та обов’язки учасників договору найму (оренди) житла. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 59. С. 454–461.

Читати

Вакулович Е. В. Договір оренди транспортних засобів : автореф. дис. ... >канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2002. 19 с.

Читати

Дякович М. М., Тарасенко Л. Л. Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки. Адвокат. 2012. № 5. С. 21–26.

Читати

Мороз М. В., Чуркін І. А. Обов’язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу. Форум права. 2012. № 3. С. 465–470.

Читати

Мороз О. В., Мороз М. В. Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства. Форум права. 2013. № 1. С. 715– 720.

Читати

Омельчук О. С. Зміна договору найму (оренди) житла : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2007. 19 с.

Читати

Паскевич Ю. В. Припинення договору найму (оренди): окремі теоретичні аспекти. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2013. № 3. С. 92–96.

Читати

Січко Д. С. Правова природа лізингу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2006. 19 с.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Відчуження права оренди. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 4. С. 118–127.

Читати

Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2009. Вип. 21. С. 109–113.

Читати

Тарасенко Л. Л. Форма договору найму (оренди) транспортного засобу. Адвокат. 2012. № 12. С. 40–43.

Читати

Чуркін І. А. Особливості виконання наймодавцем обов’язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу. Форум права. 2013. № 1. С. 1168–1173.

Читати

Чуркін І. А. Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу. Право і Безпека. 2013. № 3. С. 130-134.

Читати

Т е м а 11. Найм (оренда) житла

Замуравкина Р. М. К вопросу о регулировании отношений коммерческого найма жилья с участием нанимателя – юридического лица. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 105. С. 215–220.

Читати

Замуравкина Р. М. Отдельные вопросы регулирования отношений найма жилья. Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / відповід. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України. 2005. Вип. 75. С. 56–61.

Читати

Замуравкіна Р. М. Актуальні питання реалізації житлових прав в умовах світової фінансової кризи. Проблеми законності : Акад. зб. наук. пр. / відповід. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України. 2010. Вип. 109. С. 94–100.

Читати

Т е м а 12. Позичка

Бойко Н. М. Особливості предмета договору позички.

Читати

Бойко Н.М. Відмінність договору позички від договору зберігання.

Читати

Калаур І. Р. Правова природа договору позички як підстави для виникнення права на безоплатне користування річчю.

Читати

Ночовкина О. В. Договір позички за цивільним правом України : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Харків.

Читати

Т е м а 13. Підряд

Банасевич І. І. Договір побутового підряду як вид споживчого договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Вип. 33. С. 61–69.

Читати

Гуцуляк В. К. Місце договору на проведення пошукових робіт у системі договорів з виконання робіт. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 170–174.

Читати

Кузнецова Н. С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве: (гражданско-правовой аспект) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 1993. 359 с.

Читати

Лаврова К. М. Питання права власності на новостворену нерухомість. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 38. С. 294–298.

Читати

Лукасевич-Крутник І. С. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт : монографія. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2012. 180 с.

Читати

Лукасевич-Крутник І. С. Суб’єктний склад договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Адвокат. 2012. № 7. С. 31–36.

Читати

Сеник С. В. Форми відповідальності сторін за порушення договору субпідряду у капітальному будівництві. Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України. 2008. № 6. С. 159–167.

Читати

Т е м а 14. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Андрейцев В. А. Розвиток правового регулювання договірних відносин на виконання науково-дослідних робіт. Юрист України. 2011. № 2 (15). С. 45–52.

Читати

Андрейцев В. Правова природа договірних правовідносин щодо виконання науково-дослідних робіт. Вісник Національної академії прокуратури України : зб. наук. пр. Харків : Право, 2009. № 4. С. 101–109.

Читати

Андрейцев В. Правове регулювання договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: історико-правовий аспект. Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. Харків : Право, 2010. № 3 (62). С. 151–165.

Читати

Андрейцев, В. В. Підстави виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт. Університетські наукові записки : часопис Хмельницького ун-ту управління та права. 2008. № 4. С. 186–189.

Читати

Андрейцев В. В. Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт. Університетські наукові записки : часопис Хмельницького ун-ту управління та права. 2008. № 3. С. 159–171.

Читати

Т е м а 15. Послуги. Загальні положення

Брагинский М. И. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. 2-е изд. Москва : Статут, 2011. 1055 с.

Читати

Мілаш В. Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов. Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. Харків : Право, 2013. № 2. С. 174–184.

Читати

Мірзоян А. А. Деякі питання систематизації договорів про надання послуг. Університетські наукові записки : часопис Хмельницького ун-ту управління та права. 2007. № 4 (24). С. 229–233.

Читати

Сибільов М. М. Загальні положення регулювання відносин у сфері надання послуг за проектом нового Цивільного кодексу України. Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. Харків, 1996. № 7. С. 108–112.

Читати

Смотров О. І. Locatio conduktio operarum у римському та сучасному цивільному праві України. Вісник національного університету внутрішніх справ. 2002. Вип.20. С. 402.

Читати

Телестакова А. А. Окремі питання визначення критеріїв класифікації договорів про надання послуг. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 172–175.

Читати

Федорченко Н. В. Поняття та ознаки договору про надання послуг. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 12. С. 98–104.

Читати

Т е м а 16. Перевезення. Транспортне експедирування

Ломака В. Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача за несвоєчасну оплату перевезення вантажів залізничним транспортом. Вісник Академії правових наук України. Харків : Право, 2010. № 1 (60). С. 169–179.

Читати

Попов В. А. Правовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та прямому змішаному сполученні : автореф. дис..... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2017. 20 с.

Читати

Уразова Г. О. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності авіаперевізника за порушення умов договору перевезення пасажира та багажу. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 136. С. 32–39.

Читати

Т е м а 17. Зберігання

Брагинский, М. И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. Кн. третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Москва : Статут, 2002. 1055 с.

Читати

Демчук А. М. Цивільно-правова характеристика договору зберігання на товарному складі. Історико-правовий часопис. 2015. № 2(6). С. 87–92.

Читати

Донець А. Г. Договір зберігання речей у ломбарді. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 4. С. 79–82.

Читати

Донець А. Г. Договір зберігання речей в готелі. JURNALUL JURDIC NATIONAL: TEORIE SI PRACTICA S.R.L. Publicatie stiintificopractica de drept : Национальный юридический журнал: теория и практика О.О.О. Научно-практическое правовое издание. 2015. № 2/2 (12). С. 65–69.

Читати

Дудко О. С. До питання визначення поняття товарних складів як зберігачів товарів. Право і суспільство. 2014. № 1–2. С. 67–70.

Читати

Т е м а 18. Доручення

Заборовський В. В. Співвідношення довіреності і договору доручення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 5. С. 69–80.

Читати

Т е м а 19. Комісія

Сибіга О. М. Договір комісії за Цивільним кодексом України: монографія. Харків: Право, 2010. 184 с.

Читати

Т е м а 20. Управління майном

Гордеева Н. Г. Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом. Российская юстиция. 2009. № 11. С. 22–25.

Читати

Котляр Д. Довірча власність чи договір управління майном – український вибір. Часопис Парламент. 2004. № 6. С. 20–25.

Читати

Венедиктова І. В. Порівняльний аналіз довірчого управління майном з альтернативними конструкціями по регулюванню відносин з управління майном. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2002. № 17. С. 245–251.

Читати

Т е м а 21. Страхування

Янишен В. П. Майновий інтерес як предмет договору страхування. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 2012. Вип.120. С. 42–50.

Читати

Т е м а 22. Позика. Кредит. Банківський вклад (депозит)

Глібко С. В. Проблеми правового регулювання умов кредитування. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2008. Вип. 93. С. 57–62.

Читати

Луспеник Д. Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 4. С. 16–24.

Читати

Романюк Я. М. Цивільно-правові наслідки договорів, укладених одним із подружжя. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 7. С. 42–48.

Читати

Янишен В. П. Закон України «Про споживче кредитування»: нові стандарти захисту прав позичальників. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 139. С. 52–62.

Читати

Янишен В. П. Особливості застосування неустойки за договором банківського вкладу. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин. Харків : Право, 2017. С. 226–229.

Читати

Т е м а 23. Банківський рахунок

Кравченко І. С., Дрозд І. В. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 2 (20). С. 141–148.

Читати

Панова Л. Деякі питання правової природи договору еквайрінгу. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 47–53.

Читати

Т е м а 25. Розрахунки

Гладких Д. М. Проблеми та напрями активізації безготівкових розрахунків у контексті розбудови цифрової економіки в Україні. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартальний зб. / Нац. Ін-т стратег. досліджень. Київ : НІСД, 2018. № 3–4 (48). С. 108–119.

Читати

Матківська Т. Я., Попович О. В. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку операцій з грошовими коштами. Економіка, фінанси, право. 2020. № 7. С. 40–43. Бібліогр. : с. 42–43.

Читати

Ярмоловський Ю. Контроль за готівковими розрахунками. Вісник. Офіційно про податки. 2019. № 47/48. С. 28–30.

Читати

Т е м а 26. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І. М. Бенедисюк та ін. Київ : К.І.С., 2018. 424 с.

Читати

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю. М. Капіци. Київ : Вид. Дім «Слово», 2006. 1104 с.

Читати

Яркіна Н. Є. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 4. С. 145–155.

Читати

Т е м а 27. Комерційна концесія

Гладка О. В. Технологія як складова предмета договору комерційної концесії. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Економічна теорія та право : зб. наук. пр. Харків : Право, 2014. 2014. № 2 (17). С. 188–197.

Читати

Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. О. П. Орлюк. Київ : Інтерсервіс, 2016. 382 с.

Читати

Первомайський О. О. Проблеми правового регулювання форми договору комерційної концесії за ЦК та ГК України. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали Наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 17 лют. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харків. обл. осередок всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків : Право, 2017. С. 151–154.

Читати

Чернега В. Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження). Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2018. № 10. С. 84–88.

Читати

Якубівський І. Є. Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу). Часопис Хмельницького університету управління та права. 2006. № 3-4 (19-20). С. 177–181.

Читати

Т е м а 28. Спільна діяльність

Брагинский М. И. Договорное право. Книга 5 : в 2 т. Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. Москва : Статут, 2006. 825 с.

Читати

Погуляєв С. Ю. Професійні та інші знання як об’єкт вкладу в просте товариство. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2001. Вип. 16. С. 331–335.

Читати

Посполітак В., Ханик-Посполітак Р.Зобов’язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства. Українське комерційне право. 2003. № 4. С. 39–40.

Читати

Т е м а 29. Публічна обіцянка винагороди. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері : матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, 23 груд. 2011 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків : Юрайт, 2012. С. 56–59.

Читати

Т е м а 30. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Габріадзе М. Р. Протиправна поведінка як умова виникнення зобов’язання внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. № 15. С. 148–150.

Читати

Габріадзе М. Р. Юридична відповідальність та зобов’язання внаслідок створення загрози правам іншої особи: питання співвідношення. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Одеса : Фенікс, 2007. Вип. 33. C. 231–236.

Читати

Заіка Ю. О. Зобов’язання, які виникають при створенні загрози життю, здоров’ю або майну, в системі не договірних зобов’язань. Юридична наука. 2014. № 7. С. 20–28.

Читати

Ігнатенко В. М. Зобов’язання із створення небезпеки (загрози) за новим Цивільним кодексом України. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2008. Вип. 53. С. 67–74.

Читати

Кузьмич О. Я. Правові положення щодо участі третіх осіб у зобов’язаннях зі створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Т. 20. C. 57–63.

Читати

Кухарєв О. Є. Підстави виникнення зобов’язання у наслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Право і безпека. 2010. № 2. С. 205–209.

Читати

Тихий В. П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 2 (85). С. 31–46.

Читати

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. COVID-19 і делікти створення небезпеки. Часопис цивілістики. 2020. № 38 (2020). С. 5–11.

Читати

Т е м а 31. Відшкодування шкоди

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок у деліктному праві: концепція novus actus interveniens. Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2019. № 9. С. 11–15.

Читати

Карнаух Б. П. Протиправність, шкода і чисті економічні втрати: до постановки проблеми. Приватне право. 2013. № 1. С. 267–273.

Читати

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок як умова деліктної відповідальності в практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення процедурних гарантій. Проблеми законності : зб. наук. пр. /відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. Вип. 145. С. 68–79.

Читати

Карнаух Б. Причинний зв’язок у деліктному праві: рефлексія над тестом «якби не». Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. Вип. 147. С. 75–84.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності. Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. 2014. № 2 (50). С. 117–129.

Читати

Т е м а 32. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

Ваштарева Є. А. Поняття збагачення в контексті кондикційного зобов’язання. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. Вип. 141. С. 104–115.

Читати

Визнання договорів неукладеними: причини і наслідки (огляд арбітражної практики і чинного законодавства). Вісник податкової служби України. 2001. № 1. С. 17–22.

Читати

Деменко С. О. Суб’єктно-об’єктний склад зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 181–187.

Читати

Карнаух Б. П. Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 138. С. 17–28.

Читати

Ніколаєнко О. В. Концепція та поняття зобов’язань, які виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави в цивільному законодавстві України. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Одеса : Юрид. літ., 2006. Вип. 28. С. 231–237.

Читати

Подцерковний О. П., Олюха В. Г. Про застосування інституту безпідставного збагачення при розрахунках у підрядних відносинах. Вісник господарського судочинства. 2013. № 3. С. 147–153.

Читати

Пучкова Г. В. Характеристика зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави за чинним законодавством України. Актуальні проблеми держави і права : зб. Наук. праць. Одеса : Юрид. літ., 2006. Вип. 28. С. 274–281.

Читати

5 семестр

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. Москва : Статут, 2000. 798 с.

Читати

Галянтич М. К., Коваленко Г. І. Житлове право України : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 480 с.

Читати

Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. Москва : Статут, 2004.

Читати

Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків : Право, 2012. 432 с.

Читати

Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1950. 412 с.

Читати

Пучковська І. Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов'язань :. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / наук. конс. В. Л. Яроцький ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 485 с.

Читати

Сліпченко С. О., Мічурін Е. О., Соболев О. В. Житлове право України : наук.-практ. посіб. Харків : Еспада, 2004. 318 с.

Читати

 

6 семестр

Абрамова Н. В. Договоры поручения, комиссии, Агентские договоры. Москва : ИКК Статус-Кво 97, 2006. 176 с.

Читати

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг / В. В. Витрянский. Москва : Статут, 2002. 1055 с.

Читати

Брагинский М. И. Договор хранения. Москва : Статут, 1999. 157 с.

Читати

Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. Москва : Госюриздат, 1960. 67 с.

Читати

Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права : монографія / за наук. ред. Н. М. Мироненко ; НДІ ІВ НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2014. 248 с.

Читати

Моссиалос Э., Томпсон С. Добровольное медицинское страхование в странах Европейского Союза / пер. с англ. Москва : Весь Мир, 2006. 224 с.

Читати

Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І. М. Бенедисюк та ін. Київ : К.І.С., 2018. 424 с.

Читати

Попов В. А. Правовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та прямому змішаному сполученні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2017. 22 с.

Читати

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступка, В. П. Воробйов та ін.; за ред. Ю. М. Капіци. Київ : Видавичий дім «Слово», 2006. С. 3-573

Читати

Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. 282 с.

Читати

Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. Москва : Статут, 2003. 558 с.

Читати

Серебровский В. И. Очерки советского страхового права. Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. 184 с.

Читати

Серебровский В. И. Страхование. Москва : Финиздат НКФ СССР, 1927. 144 с.

Читати

Сибіга О. М. Договір комісії за Цивільним кодексом України : монографія. Харків : Право, 2010. 184 с.

Читати

 

Основні

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 5 кн. 3-е изд., стер. Москва : Статут, 2003. Кн. 1: Общие положения. 848 с.

Читати

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 5 кн. Москва : Статут, 2000. Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. 800 с.

Читати

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 5 кн. Изд. доп., испр. Москва : Статут, 2002. Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 887 с.

Читати

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 5 кн. Москва : Статут, 2003. Кн. 4 : Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. 910 с.

Читати

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 5 кн. Москва : Статут, 2006. Кн. 5. В 2-х т. Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. 736 с.

Читати

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 5 кн. Москва : Статут, 2006. Кн. 5. В 2-х т. Т. 2 : Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. 623 с.

Читати

Бєгова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання : монографія.  Харків : Право, 2009. 160 с.

Читати

Бервено С. М. Проблеми договірного права України : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 392 с.

Читати

Годэмэ Е. Общая теория обязательств. Москва, 1948. 434 с.

Читати

Договір як універсальна правова конструкція : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків : Право, 2012. 432 с. (Серія «Харківська правова школа»)

Читати

Договірне право в умовах ринкової економіки : конспект лекцій / І. В. Жилінкова, В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін.; за заг. ред. І. В. Жилінкової, В. І. Борисової. Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2008. 116 с.

Читати

Донець А. Г. Окремі види договору зберігання в цивільному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2021. 234 с.

Читати

Иоффе О. С. Обязательственное право. Москва : Юрид. лит., 1975. 880 с.

Читати

Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 453 с.

Читати

Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : монографія. Київ : Знання, 2009. 363 с.

Читати

Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. Москва : Госюриздат, 1950. 412 с.

Читати

Сібільова О. В. Договори в сфері надання інформаційних послуг :  дис. … д-ра філософії : 12.00.03. Харків, 2020. 254 с.

Читати

Сибіга О. М. Договір комісії за Цивільним кодексом України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2009. 21 с.

Читати

Уразова Г. О. Категорія відмови в цивільному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2015. 217с.

Читати

Цивільне право України. Договірні та не договірні зобов’язання : підруч. / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін. ; за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ : КНТ, 2006. 498 с.

Читати

Додаткові

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПІДСТАВИ  ВИНИКНИННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Жилінкова І. Конструкції заміни боржника у цивільному зобов’язанні. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2010. №  1 (60). С. 123-133

Читати

Иоффе О. С. Обязательственное право. Москва : Юрид. лит., 1975. 880 с.

Читати

Ігнатенко В. М. Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних зобов’язань. Проблеми законності, 2011. Вип. 114. С. 54-61

Читати

Легашова Е. С., Муксинов А. Р. Соглашение о неконкуренции с работниками: английский опыт и российская действительность. Закон. 2010. № 4. С. 51-60.

Читати

Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. Москва : Госюриздат, 1950. 412 с.

Читати

Спасибо-Фатеева И. В. Правовая природа цессии. Предпринимательство, хозяйство и право. 1998. № 11. С. 13-18

Читати

Тема 2. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Печеный О. П. Задачи юридической науки в формировании принципов исполнения обязательств. Актуальні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. молодих учених та аспірантів. Харків, 2000. С. 32-33

Читати

Сібільов М. М. Договірне зобов’язання та його виконання. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2003. №  2-3. С. 414-424

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Вплив строку на договірне зобов’язання. Мала енциклопедія нотаріуса. 2006. № 1 (25). С. 27-31

Читати

Сурженко О. А. Условия о сроках в договорных обязательствах. Просрочка исполнения обязательств. Проблеми законності. Харків, 1998. Вип. 33. С. 82-86

Читати

Тема 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. Москва : Статут, 2004. 222 с.

Читати

Пучковська І. Й. Види забезпечення виконання зобов’язань як способи захисту. Юридична Україна. 2011. № 11. С. 26-31

Читати

Пучковська І. Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов'язань : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2018. 45 с.

Читати

Тема 4. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Баранова Л. М. Цивільно-правова відповідальність у сфері підприємницької діяльності. Проблеми законності. Xарків, 2002. Вип. 57. С. 46-52

Читати

Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зобов`язань. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 3. C. 53-56

Читати

Сібільов М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов`язань за чинним Цивільним кодексом України. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 2 (37). Харків, 2004. C. 80-88

Читати

Тема 5. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Блащук А. М. Поняття та правова природа припинення цивільно-правового зобов’язання. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельніцкий, 2004. № 4 (12). С. 93-98

Читати

Бондар Т. В. Новація як спосіб заміни договірного зобов’язання. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. Чернівці, 2004. Вип. 212. С. 56-60

Читати

Висіцька І. Новація у цивільному законодавстві України. Справочник экономиста. 2007. № 5 (41). С. 55-57. Ірина Висіцька адвокат : сайт

Читати

Воронова О. В. Новація за цивільним законодавством України. Держава та регіони. Серія: Право. 2013. № 2 (40). С. 99-102

Читати

Красильникова О. С. Суброгація у цивільному праву України. Університетські наукові записки : наук. часопис. Хмельницький, 2006. № 3-4. С. 160-162

Читати

Коссак В. М. Проблеми припинення зобов’язань у Цивільному кодексі України. Наукові праці. 2007. Т. 69. Вип. 56. С. 179-183

Читати

Коструба А. В. До питання про особливості механізму припинення зобов’язань в силу правоприпиняючого юридичного факту-передання відступного. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 371-374

Читати

Кузнецова Л. В. Невозможность исполнения обязательства как основание его прекращения. Практика применения общих положений об обязательств : сб. ст. Москва : Статут, 2011. С. 294-317. Center Bereg : юридический портал

Читати

Мартинюк Л. П. Проблеми новації як способу припинення зобов’язань. Правова держава. Київ, 2017. № 28. С. 139-143.

Читати

Міхно О. Відступне як підстава припинення договору за новим Цивільним кодексом України. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 6. С. 45-47.

Читати

Міхно О. І. Припинення договору за цивільним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Київ, 2007. 23 с.

Читати

Музика Т. О. Особливості припинення альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2014. Вип. 2 (6)

Читати

Останина Е. А. О некоторых проблемах прекращения обязательств сделкой. Практика применения общих положений об обязательствах : сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юрид. наук М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2011. С. 331-342

Читати

Падун Є. В. Критерії відмежування відступного від новації в цивільному праві України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2013. №  3. С. 91-97

Читати

Первомайський О. Застосування інституту припинення зобов’язань в нотаріальній практиці. Мала енциклопедія нотаріуса. 2006. №  1 (25). С. 32-34

Читати

Попов И. В. К вопросу об отказе от исполнения договора. Практика применения общих положений об обязательствах : сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юрид. наук М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2011. С. 318-330.

Читати

Продаєвич І. С. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Одеса, 2009. 20 с.

Читати

Пучковська І. Й. Про використання завдатку як відступного. Державне будівництво та самоврядуваня. Харків, 2007. Вип. 13. С. 96-104

Читати

Рассказова В. Юридичні особливості відносин із відступного. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 55-59

Читати

Рассказова В. В. Місце і значення відступного у цивільному праві України. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2018. № 5. С. 147-149

Читати

Сенін Ю. Л. Новація як спосіб припинення зобов’язання за цивільним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Одеса, 2013. 20 с.

Читати

Сенін Ю. Л. Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 1. С. 29-32

Читати

Сибіга С. Договір новації як правочин (за цивільним законодавством України). Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 8. С. 125-128

Читати

Шимко Ф. А. Співвідношення прощення боргу та інших суміжних інститутів цивільного права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридична наука. Херсон, 2015.  Вип. 5. Т. 1. С. 157-160.

Читати

Яворська О. С. Передання відступного як підстава припинення цивільного зобов’язання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ, 2013. Вип. 31. С. 205-215. 

Читати

Тема 6. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР

Договір як універсальна правова конструкція : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків : Право, 2012. 432 с. (Серія «Харківська правова школа»)

Читати

Майданик Р. Попередній договір і визнання права власності: судова практика і доктрина. Юридична газета onlain. 2015. № 34 (25 серп.)

Читати

Родоман Т. О. Оферта і акцепт як самостійні елементи в процесі укладення договору: від теорії до судової практики. Судова апеляція. 2016. № 3. С. 92-100

Читати

Філатова Н. Ю. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 136. С. 40-55

Читати

Філатова Н. Ю. Особливості укладення договорів з використанням електронної форми представлення інформації. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (м. Харків, 16 груд. 2016 р.). Харків : б. в., 2017. С. 235-243

Читати

Філатова Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 139. С. 63-77

Читати

Філатова Н. Ю. До питання про вплив електронної форми на зміст прав і обов’язків сторін електронного договору. Актуальні проблеми приватного права : матеріали XVI наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 304-30

 Читати

Тема 7. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Білоус Ж. А. Предмет договорів купівлі-продажу та поставки. Часопис Київського університету права. 2002. № 3. С. 35-41

Читати

Борисова В. І. Договір купівлі-продажу. Договір як універсальна правова конструкція : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків : Право, 2012. 432 с. (Серія «Харківська правова школа») С. 26-56

Читати

Хаскельберг Б. Л. Об основании и моменте перехода права собственности на движимые вещи по договору. Известия Вузов. Правоведение. 2000. № 3. С. 121-132. Юридический канал... : сайт

Читати

Тема 8. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)

Балан Я. В. Права та обов’язки учасників договору найму (оренди) житла. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2011. Вип. 59. С. 454-461.

Читати

Дякович М. М., Тарасенко Л. Л. Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки. Адвокат. 2012. № 5. С. 21-26.

Читати

Мороз М. В., Чуркін І. А. Обов’язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу. Форум права : електрон. наук. фах. вид.  2012. № 3. С. 465-470

Читати

Мороз О. В., Мороз М. В. Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 1. С. 715-720

Читати

Паскевич Ю. В. Припинення договору найму (оренди): окремі теоретичні аспекти. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. Київ, 2013. № 3. С. 92-96

Читати

Серебрякова Ю. О., Шелухін  М. Л. Договір оренди державного та комунального нерухомого майна : монографія / Донецький юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Донецьк : Ноулідж, 2010. 183с.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Відчуження права оренди. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2010. № 4. С. 118-127.

Читати

Тарасенко Л. Л. Форма договору найму (оренди) транспортного засобу. Адвокат. 2012. № 12. С. 40-43

Читати

Чуркін І. А. Особливості виконання наймодавцем обов’язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 1. С. 1168-1173

Читати

Чуркін І. А. Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу. Право і Безпека. 2013. № 3 (50). С. 130-134 .

Читати

Тема 9. НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА

Галянтич М. К., Коваленко Г. І. Житлове право України : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 480 с.

Читати

Замуравкина Р. М. К вопросу о регулировании отношений коммерческого найма жилья с участием нанимателя – юридического лица. Проблеми законності. Харків, 2009. Вип. 105. С. 215-220

Читати

Замуравкина Р. М. Отдельные вопросы регулирования отношений найма жилья. Проблеми законності. Харків, 2005. Вип. 75. С. 40-43

Читати

Замуравкіна Р. М. Актуальні питання реалізації житлових прав в умовах світової фінансової кризи. Проблеми законності. Харків, 2010. Вип. 109. С. 94-100

Читати

Сліпченко С. О., Мічурін Е. О., Соболев О. В. Житлове право України : наук.-практ. посіб. Харків : Еспада, 2004. 318 с.

Читати

Тема 10. ДОГОВІР ПІДРЯДУ

Банасевич І. І. Договір побутового підряду як вид споживчого договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ, 2013. Вип. 33. С. 61-69

Читати

Біленко М. С. Правова природа договору будівельного підряду. Приватне право і підприємництво. Київ, 2014.  Вип. 13. С. 104-107

Читати

Бондар Н. М., Макаровська Т. П. Економіка підприємства : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 304 с.

Читати

Вінник О. М. Інвестиційне право України : навч. посіб. Київ : Юрид. думка, 2005. 568 с.

Читати

Гриняк А. Б. Правова природа договору підряду на проектні та пошукові роботи: окремі аспекти. Приватне право і підприємництво. Київ, 2011. Вип. 10. С. 103-106

Читати

Гуцуляк В. К. Місце договору на проведення пошукових робіт у системі договорів з виконання робіт. Часопис Київського університету права. 2016. №  1. С. 170-174

Читати

Коссак В. Правова природа договорів у будівництві. Право України. 2015. № 4. С. 77-87

Читати

Лаврова К. М. Питання права власності на новостворену нерухомість. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2008. Вип. 38. С. 294-298.

Читати

Лукасевич-Крутник І. С. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.03.  Київ : НАВС, 2011. 206 с.

Читати

Лукасевич-Крутник І. С. Суб’єктний склад договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Адвокат. 2012. № 7. С. 31-36

Читати

Поліщук К. В. Тлумачення договору побутового підряду при його укладенні. Юридична Україна. 2009. № 1. С. 71-73. Info Pressa : сайт

Читати

Сеник С. В. Форми відповідальності сторін за порушення договору субпідряду у капітальному будівництві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, 2008. № 6 (74). С. 159-167.

Читати

Тема 11. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Діковська І. Укладення договору повітряного перевезення. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 12. С. 28-31

Читати

Ломака В. Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача за несвоєчасну оплату перевезення вантажів залізничним транспортом. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2010. № 1 (60). С. 169-179

Читати

Нечипоренко Н. Юридичне значення транспортної накладної у договорі перевезення вантажу залізницею. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 10. С. 16-19

Читати

Попов В. А. Правовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та прямому змішаному сполученні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2017. 20 с.

Читати

Таш’ян Р. І. Правова характеристика вузлових угод. Підприємництво, господарство і право. 2014. № 10. С. 7-10

Читати

Уразова Г. О. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності авіаперевізника за порушення умов договору перевезення пасажира та багажу. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 136. С. 32-39

Читати

Тема 12. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ

Брагинский М. И. Договор хранения. Москва : Статут, 1999. 157 с.

Читати

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 5 кн. Изд. доп., испр.  Москва : Статут, 2002. Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 887 с.

Читати

Демчук А. М. Європейський досвід укладення договору зберігання на товарному складі. Studenckie Zeszyty Naukowe. 2015. № 27. rok XVIII. С. 109-122

Читати

Демчук А. М. Цивільно-правова характеристика договору зберігання на товарному складі. Історико-правовий часопис. Луцьк, 2015. № 2 (6). С. 87-92

Читати

Донець А. Г. Договір зберігання речей у ломбарді. Порівняльно-аналітичне право : електрон. фах. наук. вид. 2013. № 4. С. 79-82

Читати

Донець А. Г. До питання співвідношення договору зберігання та договору охорони у цивільному праві. Вісник господарського судочинства. 2007. № 1. С. 124-127

Читати

Донець А. Г. Договір зберігання речей в готелі. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2015. № 2/2 (12). С. 65-69

Читати

Дудко О. С. До питання визначення поняття товарних складів як зберігачів товарів. Право і суспільство. 2014. № 1.2. С. 67-70

Читати

Сібільов М. М. Загальне положення про договір зберігання майна за проектом нового Цивільного кодексу України. Вісник Акададемії правових наук України. Харків, 2000. № 4 (23). С. 144-151

Читати

Тема 13. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

Заборовський В. В., Балабан Д. В. Співвідношення довіреності і договору доручення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород, 2017. № 5. С. 69-80

Читати

Красько И. Договор поручительства. Предпринимательство, хозяйство и право. 1997. №  10. С. 20-23

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Порядок посвідчення та скасування довіреностей. Мала енциклопедія нотаріуса. 2008. N 4 (40). С. 37-39

Читати

Тема 14. ДОГОВІР КОМІСІЇ

Абрамова Н. В. Договоры поручения, комиссии. Агентские договоры. Москва : ИКК Статус-Кво 97, 2006. 176 с.

Читати

Сибіга О. М. Договір комісії за Цивільним кодексом України : монографія. Харків : Право, 2010. 184 с.

Читати

Тема 15. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. Москва : Госюриздат, 1960. 175 с.

Читати

Моссиалос Э., Томпсон С. Добровольное медицинское страхование в странах Европейского Союза / пер. с англ. Москва : Весь Мир, 2006. 224 с.

Читати

Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. 282 с.

Читати

Серебровский В. И. Очерки советского страхового права. Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. 184 с.

Читати

Серебровский В. И. Страхование. Москва : Финиздат НКФ СССР, 1927. 144 с.

Читати

Янишен В. П. Майновий інтерес як предмет договору страхування. Проблеми законності, 2012. Вип. 120. С. 42-50

Читати

Тема 16. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

Глібко С. В. Проблеми правового регулювання умов кредитування. Проблеми законності. Харків, 2008. Вип. 93. С. 57-62.

Читати

Горбатюк В., Закревський А., Кравченко Л. До питання про особливості надання фінансових послуг: позика та кредит. Юридичний журнал. 2011. № 2. С. 102-104

Читати

Ковальський Д. В. Про розірвання кредитного договору через істотне порушення з боку банку умов цього договору. Вісник господарського судочинства. 2011. № 6. С. 63-66

Читати

Янишен В. П. Договір позики: спірні питання форми та предмета. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 2 (8)

Читати

Янишен В. П. Закон України «Про споживче кредитування»: нові стандарти захисту прав позичальників. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 139. С. 52-62

Читати

Янишен В. П. Законодавче забезпечення відновлення кредитування. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2018. № 2 (14)

Читати

Тема 17. РОЗРАХУНКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : монографія. Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2005. 378 с.

Читати

Ісаєв А. М. Цивільно-правова характеристика договору емісії електронних грошей. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2018. Вип. 2 (14)

Читати

Калашнікова О. О. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 166-169

Читати

Кльоба Л. Г. Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів і послуг. Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 6

Читати

Кравченко І. С., Дрозд І. В. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Київ, 2014. № 2 (20). С. 141-148.

Читати

Мітяй О. Д. Особливості цивільно-правової відповідальності банків у формі відшкодування збитків за порушення цивільних прав клієнтів. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2009. № 3. С. 455-460

Читати

Панова Л. Деякі питання правової природи договору еквайрінгу. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 47-53

Читати

Тема 18. ДОГОВОРИ В СФЕРІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права : монографія / за наук. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2014. 248 с.

Читати

Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Право України. 2004. № 9. С. 68–71

Читати

Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І. М. Бенедисюк та ін. Київ : К.І.С., 2018. 424 с.

Читати

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступка, В. П. Воробйов та ін.; за ред. Ю. М. Капіци. Київ : Видавичий дім «Слово», 2006. С. 5-573

Читати

Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна; за ред. В. І. Борисової. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2008. 112 с.

Читати

Яркіна Н. Є. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2010. № 4 (63). С. 145-155

Читати

Тема 19. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНОГОРОДИ

Ігнатенко В. М. Квазі-інститут недоговірних зобов’язань з односторонніх правомірних дій. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2018. Вип. 2 (14)

Читати

Ігнатенко В. М. До питання про місце і структуру інституту позадоговірних зобов’язань у зобов’язальному праві України. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Донецьк, 2002. № 2. С.323-327

Читати

Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері : матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (м. Харків, 23 груд. 2011 р.) / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків : Юрайт, 2012. С. 56-59

Читати

Ігнатенко В. М. Конкурс у цивільному праві України. Проблеми законності. Харків, 2000. Вип. 42. С.61-67

Читати

 

Тема 20. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

Карнаух Б. П. Вина потерпілого в деліктному праві. Держава і право. Юридичні і політичні науки. Київ, 2014. Вип. 64. С. 223-230

Читати

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок у деліктному праві: концепція novus actus interveniens. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 11-15

Читати

Карнаух Б. П. Протиправність, шкода і чисті економічні втрати: до постановки проблеми. Приватне право. 2013. № 1. С. 267-273

Читати

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок як умова деліктної відповідальності в практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення процедурних гарантій. Проблеми законності. Харків, 2019. Вип. 145. С. 68-79.

Читати

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок у деліктному праві: рефлексія над тестом «якби не». Проблеми законност. Харків, 2019. Вип. 147. С. 75-84

Читати

Рубан О. О. Компенсація моральної шкоди працівнику, заподіяної йому при виконанні ним своїх обов’язків. Право України. 2015. № 6. С. 223-233.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності. Університетські наукові записки : наук. часопис. Хмельницький, 2014. № 2 (50). С. 117-129

Читати

Тема 21. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ               

Ваштарева Є. А. Поняття збагачення в контексті кондикційного зобов’язання. Проблеми законності. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. Вип. 141. С. 104-115

Читати

Деменко С. О. Суб’єктно-об’єктний склад зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 181-187

Читати

Игнатенко В. Н. Реализация обязательств из неосновательного обогащения. Известия вузов. Правоведение. 2001. № 2 (235). С. 90-97.

Читати

Карнаух Б. П. Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 138. С. 17-28

Читати

Ніколаєнко О. В. Концепція та поняття зобов’язань, які виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави в цивільному законодавстві України. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2006. Вип. 28. С. 231-237

Читати

Пучкова Г. В. Характеристика зобов’язань у зв’язку з набуттям. Збереженням майна без достатньої правової підстави за чинним законодавством України. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2006. Вип. 28. С. 274-281.

Читати

Романська І. В. До питання про співвідношення кондикції та віндикації. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 281-285

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти