Пошук по сайту

Основи адвокатури

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи адвокатури" : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", освітньо-кваліф. рівень перший (бакалавр.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. Б. Вільчик [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 88 с.

Читати

ТЕМА № 1. Адвокатура як правозахисний інститут, її сутність, місце та значення

Вільчик Т.Б. Адвокатура та судова влада : характер взаємовідносин // Часопис академії адвокатури. – Том 7. – № 4 (25). – 2014. – с.19 – 25.

Читати

Вільчик Т.Б. Адвокатура і держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян // Фаховий науковий журнал Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса. - 2014. – № 10-1. Том 1. – С. 62 – 66.

Читати

Вільчик Т.Б. Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі // Право України.–2014. – С. 243-250.

Читати

Вільчик Т.Б. Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою. Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. К. :, 2014. Том 11. № 2(30). С. 63-73.

Читати

Аракелян М. Р. Адвокатура Украини – інститут громадянського суспільства: правова природа / М. Р. Аракелян // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2013. – Т. 11. – С. 78–85.

Читати

 

Козьміних А. В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці / А. В. Козьміних // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса, 2009. – Вип. 36. – С. 228–235.

Читати

Обловацька Н. О. Адвокатура – інститут громадянського суспільства / Н. О. Обловацька // Адвокат. – 2011. – № 10. – С. 37–40.

Читати

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 320 с.

Читати

Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.

Читати

Іваницький С. О. Тенденції розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури / С. О. Іваницький // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 10-2. – Т. 2. – 120-121.

Читати

Іваницький С.О. Вибори в адвокатурі: історія, сьогодення, шляхи удосконалення / С.О. Іваницький // Адвокат – 2014. – № 7. – С. 20-26.

Читати

Charter of core principles of the European legal profession and Code of conduct for European lawyers. - Brussels: The Council of Bars and Law Societies of Europe, 2013. – 32 p.

Читати

Винавер М.М. Очерки об адвокатуре. СПб., 1902.

Читати

Гаррис Р. Школа адвокатуры. СПб., 1911.

Читати

Гессен И.В. Адвокатура, общество и государство. 1864—1914. М., 1914.

Читати

Заборовский В.В. Проблемные вопросы соблюдения баланса между авторитетом суда и необходимостью выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей по защите интересов клиента. Власть закона. 2016. № 1. С. 124-134.

Читати

Заборовский В.В. Проблемные вопросы соблюдения баланса между авторитетом суда и необходимостью выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей по защите интересов клиента. Власть закона. 2016. № 1. С. 124-134.

Читати

ТЕМА № 2. Основні етапи становлення та розвитку інституту адвокатури

Стоянов А. История адвокатуры. Вип. 1. Древний мир: Египет, Индия, Евреи, Греки, Римляне. - Харків, 1869. - С. 20.

Читати

Чубатий М. Огляд історії українського права: Історія джерел та держ. права / Укр. вільний ун-т / За ред. В. Іваненка. – Мюнхен; К.: УДЖ "Ноосфера", 1994. – 224 с. – с.32.

Читати

Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / Ю.С. Шемшученко (відп. ред. та авт. передм.), К.А. Вислобоков (упоряд.). – К., 1997. – 547 с.

Читати

Аракелян М.Р. Развитие института судебного представительства в Великом княжестве Литовском. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса: Юридична література, 2009. Т. VIII. С. 101-109.

Читати

Аракелян М.Р. Правозахисна діяльність адвокатури: теоретикоправовий ракурс. – Монографія. – Фенікс. - 2018. – 385 С.

Читати

История русской адвокатуры. Адвокатура, общество и государство, 1864 - 1914 гг. Т. 1 / Под ред.: М.Н. Гернет. - М.: Изд. Советов Присяж. Повер., 1914. 672 с.

Читати

Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы / А.Ф.Кони – Т-во И.Сытина, 1914. – 310 с.

Читати

ТЕМА № 3. Правові основи діяльності адвокатури

 

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокат ской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

Читати

Вільчик Т.Б. Cпіввідношення понять «правова допомога» та «правові (юридичні) послуги» в юридичній науці та законодавстві України // Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Серія «Юриспруденція» - № 6/2. – Том 1. – Одеса. – 2013.

Читати

Вільчик Т.Б. Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності // Університетські наукові записки. 2011, № 4 (40), стр. 327-331.

Читати

Вільчик Т.Б. Конституционная природа права на правовую помощь: сравнительный анализ // Международный научно-практический журнал "Закон и Жизнь" ("LegeasiViata"). - Минск.- 2013.- № 10. – С. 55 – 59.

Читати

Панченко В. Ю. Юридическая помощь (вопросы общей теории) : монографія / В. Ю. Панченко. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. – 279 с.

Читати

ТЕМА № 4. Основоположні принципи та засади здійснення адвокатської діяльності

Вільчик Т.Б. Гарантії дотримання принципу конфіденційності у адвокатській діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України) / Т.Б. Вільчик // Юрист України. – 2015. – № 3-4. – С. 34– 40.

Читати

Вільчик Т.Б. Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою / Т.Б. Вільчик // Вісник Академії адвокатури України. Том 11.№ 2(30).- 2014. – С. 63-74.

Читати

Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система: Монографія. - Київ: Інтерсервіс, 2017. - 800 с.

Читати

Іваницький С.О. Територіальність як принцип побудови адвокатури в Україні та світі / Проблеми теорії та практики застосування законодавства // Вип. 2. – 2015р. С. 76-83.

Читати

Пузирний В. Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – № 3 (11). – С. 86–90.

Читати

Україні слід закріпити європейські принципи юрпрофесії // Закон і Бізнес. - 2015. - №24(1218).

Читати

ТЕМА № 5. Основи правового статусу адвоката

Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів / Т.Б. Вільчик // Информация и право.– 2015. – № 3. – С.115–123.

Читати

Кім Ю. Платити чи не платити? Чому норма про стажування стала найбільш обговорюваною в адвокатському середовищі. Закон і бізнес. 2013. № 28. С. 12.

Читати

Овчаренко О. М., Ковальова Я. О. Дисциплінарна відповідальність адвоката: дискусійні аспекти / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція, Видавничий дім «Гельветика». Вип. 40. – 2019 . С. 168-172.

Читати

ТЕМА № 6. Основні види адвокатської діяльності

Вільчик Т.Б. Конституционная природа права на правовую помощь: Сравнительный анализ / Т.Б. Вільчик // Международныйнаучно-практический журнал "Закон и Жизнь" ("LegeasiViata"). – Минск. – 2013. –№ 10. – С. 55–59.

Читати

Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики : учеб.пособие / О. В. Синеокий // Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Х. : Право, 2012. – 516 с.

Читати

Головань І.В. Бізнес-адвокатура в Україні. Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2004. 127 с.

Читати

ТЕМА 7. Професійні права та обов'язки адвоката. Поняття та система гарантій адвокатської діяльності

Вільчик Т.Б. Гарантії дотримання принципу конфіденційності у адвокатській діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України) / Т.Б. Вільчик // Юрист України. – 2015. – № 3-4. – С. 34– 40.

Читати

Іванцова. А. В. Міжнародно-правовий захист прав адвокатів / А.В. Іванцова // Адвокат. № 11 - К., - 2011, - С. 53- 57.

Читати

ТЕМА № 8. Організаційно-правові форми здійснення адвокатської діяльності: загальна характеристика

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики : учеб.пособие / О. В. Синеокий ; Гос. Вуз «Запорож. Нац. Ун-т» М-ва образования и науки Украины. – Изд. 2-е, испр. и доп. –Х. : Право, 2012. – 516 с.

Читати

Іванцова А.В. Організаційні форми діяльності адвокатури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоутстрій; прокуратура та адвокатура» / А.В. Іванцова ; Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2010. – 20 с.

Читати

Книгін К.Г. Організаційно-правові форми надання правової допомоги адвокатом за чинним законодавством України / К. Г. Книгін // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 417-423.

Читати

ТЕМА № 9. Адвокатське самоврядування як організаційна основа адвокатури

Бакаянова Н.М. История возникновения адвокатского самоуправления. Вісник Запорізького національного університету. 2015. № 3. С. 13-20.

Читати

Бакаянова Н. Права адвокатів як членів єдиної професійної організації / Н. Бакаянова // Jurnalul juridic naĠional: teorie i practică. – 2015. – № 6. – 53–56 с.

Читати

Вільчик Т.Б. Системи органів адвокатського самоврядування в країнах Європейського Союзу: Італія, Німеччина, Франція / Т.Б. Вільчик // Право та інноваційне суспільство. 2015.
№ 2 (5). С. 38-45.

Читати

Заборовский В.В. Некоторые проблемные вопросы соблюдения принципа независимости адвокатской деятельности в аспекте обязательного членства в Национальной ассоциации адвокатов Украины.Teise. 2017. 102 tomas. С. 148-157.

Читати

Заборовський В.В. Чи порушує обов'язкове членство адвоката в Національній асоціації адвокатів України конституційне право громадянина на свободу об'єднань та принцип незалежності адвокатської діяльності? / В.В. Заборовський // Конституційно-правові академічні студії. – 2017. – № 1. – 27 – 34 с.

Читати

Іваницький С.О. Міжнародні громадські об'єднання адвокатів: правовий статус, види, тенденції розвитку. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2014. № 6 (10). С. 30-33.

Читати

Іваницький С.О. Вибори в адвокатурі: історія, сьогодення, шляхи удосконалення. Адвокат. 2014. № 7. С. 20-26.

Читати

Малярчук Л. Сплата щорічних внесків та фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування як професійний обов'язок адвоката: реалії та перспективи / Л. Малярчук // Підприємство, господарство і право. – 2019. – Вип. 3. – С. 341-345.

Читати

Тема № 10. Етичні основи діяльності адвоката

Заборовский В.В. Проблемные вопросы соблюдения баланса между авторитетом суда и необходимостью выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей по защите интересов клиента. Власть закона. 2016. № 1. С. 124-134.

Читати

Лозовой В.О. Професійна етика юриста / В.О. Лозовой, О.В. Петришин. X.: Право, 2004. 176 с. С. 10.

Читати

Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции (1842 г.). Перевод с французского / М. Молло – М.: Издание Н.П. Шубинского, 1894. – 98 с.

Читати

Фіолевський Д. П. Юридична етика: підручник. К.: Алерта, 2011. 288 с. С. 68.

Читати

Шопфер против Швейцарии: Извлечения из судебного решения от 20 мая 1998 года. Российская юстиция. 2000. № 10. С. 60–61.

Читати

Дэвид М., Чарльз Г., Роберт Г. Советник, которому доверяют. Москва, Издательство «Манн, Иванов и Фебер», 2009. 139 с.

Читати

Защита по уголовному делу, под ред. Е.Ю. Львовой. М.,1999.

Читати

ТЕМА 11. Основи взаємодії адвоката з клієнтом

Слива Л.В. Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності / Л. В. Слива // Цивілістична процесуальна думка. - 2016. - № 3. - С. 80-82.

Читати

ТЕМА № 12. Основи діяльності адвоката у кримінальному судочинстві

Вапнярчук В. В. Суб'єктивна сторона кримінально-процесуального доказування / В. Вапнярчук // Вісник академії правових наук України. - 2012. - № 1. - С. 217-223.

Читати

Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2013.-824 с.

Читати

Кримінальний процес: підручник / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. 544 с.

Читати

Ляш А. О. Поняття доказів у кримінальному процесі / А. О. Ляш, В. М. Ліщенко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 2(6)

Читати

Теорія доказів: підручник / К. В. Антонов, О. В. Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров / За заг. ред. В. М. Тертишника. — Київ: Алерта, 2015. — 294 с.

Читати

Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – Підручник. / В. М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 420 с.

Читати

Яновська О. Г. Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні / О. Г. Яновська // Юрид. Україна. – 2013. – № 8. – С. 77-82.

Читати

ТЕМА № 13. Основи діяльності адвоката у цивільному судочинстві та у процесі медіації

Комаров В.В. Курс цивільного процесу: Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В.Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. — X.: Право, 2011. — 1352 с.

Читати

Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи: методичні поради./ Я.П. Зейкан. – Х., 2012. – 688 с.

Читати

Медіація у професійній діяльності юриста: Підручник. / /авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.]; pа ред. Наталі Крестовської, Луїзи Романадзе. – Одеса: Екологія, 2019. – 456 с.

Читати

Мириманофф Ж.А. , Курвуазье Ф. Медиация в вопросах и ответах / перевод с французского Алексейцевой Т. А. // под ред. Гайдаенко Шер Н.И. – Женева. – 2014. - 28 с.

Читати

Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства / Н. Сакара // Право України. – 2011. – № 10. – 31-32.

Читати

Тема № 14. Основи діяльності адвоката у господарському та адміністративному судочинстві

 

Муза О.В. Деякі аспекти використання медіації в адміністративному судочинстві України / Університетські наукові записки. 2011, № 4(40). С. 239- 244.

Читати

Святоцька В.О. Специфіка правового статусу адвоката та проблемні питання його участі в господарському процесі: аналіз українського законодавства й адвокатської практики / В. О. Святоцька // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 1. - С. 29-33.

Читати

Чудик Н. Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства. Випуск 2. 2016 р. С. 77-82.

Читати

Тема № 15. Основи діяльності адвоката у системі безоплатної правової допомоги

Іванцова. А. В. Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном. / А. В. Іванцова // Часопис академії адвокатури в України, 2015. - № 3. – с. 194-201.

Читати

Тема № 16. Основи діяльності адвоката у Конституційному Суді України

Аналітичний звіт щодо запровадження інституту конституційної скарги / Ю. Кириченко, Б.Бондаренко. К.: ФОП Москаленко О.М., 2018. 40 с.

Читати

Берестова І. Конституційний суд України в системі юрисдикційних органів: загальні положення. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 154-159.

Читати

Евсеев А. П. Психология конституционного судопроизводства: монография / А. П. Евсеев. - Харьков: Юрайт, 2013. — 232 с.

Читати

Конституційна юрисдикція: підручник / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. Ю. Г. Барабаша та А. О. Селіванова. — Харків: Право, 2012. — 168 с.

Читати

Конституційне право України : навч. посібник [для підгот. до іспиту за кредитно- модульною сист. навчання]. 2-е вид., перероб. і доп. / В. О. Боняк, В. А. Завгородній, А. В. Самотуга, Л. А. Філяніна. Дніпро : Дніпроп. держ. унт внутр. справ, 2017. 293 с.

Читати

Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві. Збірка матеріалів міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю Конституційного Суду України. Київ: ВАІТЕ, 2016.218 с.

Читати

Речицький В. В. Конституціоналізм. Коротка версія. Читанка з конституціоналізму для зацікавлених / В. В. Речицький. — Харків: Харківська правозахисна група, Права людини, 2014. — 264 с.

Читати

Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика / Ю. Н. Тодыка — Харьков: Факт, 2001. — 328 с.

Читати

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / С. Шевчук. — Київ: Український центр Правничих студій, 2001. — 302 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти