Пошук по сайту

Кримінальне право України (особлива частина)

Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (рівень вищої освіти ‒ перший (бакалаврський); ступінь вищої освіти ‒ «бакалавр»; галузь знань ‒ 08 Право; спеціальність ‒ 081 Право; кваліфікація освіти ‒ «бакалавр права» / уклад.: В. І. Тютюгін, В. І. Борисов, В. М. Киричко, Ю. А. Пономаренко. ‒ Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. ‒ 56 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Особлива частина" [Текст] : відповідно до вимог ECTS для студентів III курсу / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. А. О. Байда [та ін.] . - 3-тє вид., перероб. і допов. - Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2015. - 174 с.

Читати

Тематика курсових робіт із кримінального права України (особлива частина) і методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : для студентів ІІІ курсу денних факультетів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право” / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. Я. Тацій [та ін.] . - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. - 167 с.

Читати

Методичні матеріали до самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Особлива частина" [Електронний ресурс] : для студ. ІІІ курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. В. Базелюк [та ін.] . - 4-те вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 237 с.

Читати

Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Особлива частина)" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу / уклад. Г. М. Анісімов [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 217 с. - Б. ц.

Читати

Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (рівень вищої освіти ‒ перший (бакалаврський); ступінь вищої освіти ‒ «бакалавр»; галузь знань ‒ 08 Право; спеціальність ‒ 081 Право; кваліфікація освіти ‒ «бакалавр права» / уклад.: В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, В.М. Киричко, Ю.А. Пономаренко. ‒ Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. ‒ 56 с.

Читати

Завдання до контрольних робіт і практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Особлива частина) та методичні рекомендації до їх виконання [Електронний ресурс] : для студ. III курсу заоч. фак-тів № 1 та № 2 першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. О. О. Володіна [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Право, 2019. - 21 с.

Читати

Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права, її система і значення. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень

Борисов В. І. Загальна характеристика Особливої частини нового КК / В. І. Борисов // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., [Харків], 25–26 жовт. 2001 р. / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 99–104.

Читати

Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права / В. І. Борисов // Вісн. Асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В. Я. Тацій. – Х. : ВГО «АКП», 2013. – Вип. 1(1). – С. 258–271.

Читати

Панов М. І. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність / М. Панов, Н. Квасневська // Право України. – 2010. – № 9. – С. 47–55.

Читати

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України

Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради // Проблеми боротьби зі злочинністю: зб.наук.пр. . - 2014. - Вип. 28. - С. 79-88.

Читати

Зайцев О.В. До питання державної зради у формі шпигунства (ст.111 КК України) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. - 2017. - № 3 (79). - С. 48-58.

Читати

Зайцев О.В. До проблеми кваліфікації державної зради у разі переходу на бік ворога в період збройного конфлікту (аналіз судової практики 2014-2018 рр.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Северодонецьк, 2019. - Вип 2 (86). - С. 258-269.

Читати

Зайцев О.В. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради / Зайцев О.В., Філіпенко В.Р. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. - 2017. - №1 (77). - С. 53-63.

Читати

Киричко В.М. Деякі питання співвідношення посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110 КК) із злочинами, передбаченими статтями 436, 437 КК України / В. М. Киричко // Застосування норм міжнародного гуманітарного, національного кримінального та кримінального процесуального права в ході проведення антитерористичної операції на сході України : матеріали міжкафедр. "кругл. столу" : 12 лют. 2015 р. / СБУ, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ. - Харків : [б. в.], 2015. - С. 78-81.

Читати

Климосюк А.С. Співвідношення диверсії (ст. 113 КК України) і терористичного акту (ст. 258 КК України) // Проблеми законності. - 2018. - Вип. 140. - С. 78-92.

Читати

Рубащенко М.А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України : монографія. - Харків: Право, 2016. - 286 с.

Читати

Рубащенко М.А. Деякі проблеми кваліфікації шпигунства як форми державної зради та як окремого злочину // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (26 жовт. 2018 р.). - Харків : Право, 2018. - Вип. 10. - С. 243-246.

Читати

Рубащенко М.А. Проблеми використання поняття «сепаратизм» у сфері кримінального права // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2017. - № 2. - С. 88-104.

Читати

Тацій В.Я. Питання кримінально-правової охорони основ національної безпеки України (розд. 2) // Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Л.М. Демидова та ін. - Харків: Право, 2017. – С. 58-106.

Читати

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи

Байда А. А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность / А. А. Байда ; под науч. ред. проф. В. И. Тютюгина. – Харьков : Одиссей, 2009. – 320 с.

Читати

Вереша Р. В. Сильне душевне хвилювання: поняття та кримінальноправове значення / Р. В. Вереша // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2017. - № 1. - С. 182-193.

Читати

Гринчак С. В. Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи в сфері медичної діяльності // Форум права: електрон. наук. фахове вид. - 2019. - № 57 (4). - С. 15-25.

Читати

Кричун Ю. А. Кримінально-правова характеристика вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини за чинним кримінальним законодавством (ст. 117 КК України) / Ю. А. Кричун // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2017. - Вип. 2. - С. 221-234.

Читати

Марадіна Ю.С. Катування: соціальна обумовленість і склад злочину [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ю. С. Марадіна ; наук. кер. роботи Л. В. Дорош ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2018. - 20 с.

Читати

Олійник О. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) / О. Олійник // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 3. - С. 236-239.

Читати

Плисюк, Н. М. Розмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, і умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання / Н. М. Плисюк // Університетські наукові записки. - 2016. - № 4. - С. 107-116.

Читати

Таволжанська Ю.С. Мета катування у світлі практики ЄСПЛ: зміст та значення // Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 6.

Читати

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи

Володіна О. О. Кримінально-правове значення способів захоплення заручників // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 2(3). - С. 188-196.

Читати

Гнєтнєв М. К. Про ключові аспекти кваліфікації злочинів, передбачених статтями 146 і 147 КК України / М. К. Гнєтнєв, І. В. Сингаївська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2017. - Вип. 1. - С. 44-53.

Читати

Козак В. А. Поняття, критерії та ознаки уразливого стану особи за кримінальним правом України / В. А. Козак // Кримін. право України.Теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 27–34.

Читати

Козак В. А. Нова редакція кримінального закону, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми: проблеми тлумачення та застосування // Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення :матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. – Харків : Константа, 2019. – C. 142-145.

Читати

Сингаївська І. В. Особливості регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми / І. В. Сингаївська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Т. 30(69), № 1. - С. 98-102.

Читати

Тема 5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Борисов, В. І. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак зґвалтування / В. І. Борисов // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 3. – С. 123–127.

Читати

Дорош Л. В. Статева недоторканість особи та її кримінально-правова охорона [Текст] / Л. В. Дорош // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х. : Кроссроуд, 2007. – Вип. 14. – С. 67-75.

Читати

Плутицька К. М. Співвідношення понять "насильство", "примушування", "спонукання", "схиляння" в контексті ст. 154 КК України "Примушування до вступу в статевий зв’язок" / К. М. Плутицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – Вип. 41(2). – С. 130-132.

Читати

Тема 6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

 

Лихова, С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : монографія / С. Я. Лихова. – К. : Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2006. – 573 с.

Читати

Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні. ‒ Х.: Панов, 2016. ‒ 488 с.

Читати

Тема 7. Кримінальні правопорушення проти власності

Антонюк, Н. О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н. О. Антонюк. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 514 с.

Читати

Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності: історико-правовий аспект / Ю. А. Дорохіна // Митна справа. - 2013. - № 6(2.1). - С. 263-269.

Читати

Дорохіна, Ю. А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія / Ю. А. Дорохіна. - Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016. -744с.

Читати

Дорохіна Ю. А. Юридичний аналіз злочинів проти власності / Ю. А. Дорохіна // Юридична наука. - 2014. - № 7. - С. 39-51.

Читати

Олійник П. В. Щодо поняття предмета злочинів проти власності / П. В. Олійник // Проблеми законності. - 2015. - Вип. 128. - С. 29-38.

Читати

Тема 8. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Андрушко, П. П., Стрижевська А. А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 342 c.

Читати

Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України // Проблеми законності: зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Х.: Нац. ун-т «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2013. – Вип. 121. – С. 118-130.

Читати

Гродецький Ю. В. Проблеми тлумачення істотної шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності [Електронний ресурс] // Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 221–237.

Читати

Киричко В. М. Законодавчий вірус в системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення» // Проблеми законності. – 2016. – № 133. – С. 142-151.

Читати

Киричко В. М. Проблема визначення суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) та її вирішення // Проблеми законності. – 2015. – № 128. – С. 38-46.

Читати

 

Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: загальна характеристика [Електронний ресурс] // Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. - 2015. – Вип. 1 (4). – С. 272–295.

Читати

Тема 9. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності // Вісн. Асоціації кримінал. права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 169–175.

Читати

Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: монографія / наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. І. Борисов. – Х. : Право, 2009. – 184 с.

Читати

Тема 10. Кримінальні правопорушення проти довкілля

Дудоров О. О. Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу : практ. посіб. / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. ‒ Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. ‒ 213 с.

Читати

Матвійчук В. К. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання : монографія / В. К. Матвійчук, І. О. Харь. – Київ : Нац. акад. упр., 2013. – 272 с.

Читати

Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища – К.: Національна академія управління, 2011. – 368 с.

Читати

Рябченюк Ю. В. Щодо питання встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду / Ю. В. Рябченюк // Право і суспільство. – 2016. – № 2–2. – С. 146–152.

Читати

Турлова Ю.А. Система екологічних злочинів / Ю. А. Турлова // Наук. вісн. Ужгород. нац. унів. – 2016. – Серія Право. – Вип. 36. – Т. 2. – С. 103– 109.

Читати

Тема 11. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки

Глушков В. А. ,Емельянов В. П. Террор и тероризм// Форум права.- 2011.-№4.-С.107-112.

Читати

Ємельянов В. В. Злочини терористичної спрямованості. Xарків: Рубікон , 1997. 60 с.

Читати

Зінченко І. О. Деякі питання кримінальної відповідальності за бандитизм / І. О. Зінченко // Проблеми законності. – 2006. – № 79. – С. 116–121.

Читати

Тема 12. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва

Бахуринська О. О. Поняття «шкода здоров’ю потерпілого» у злочинах проти безпеки виробництва // Часоп. Київ. ун-ту права. - 2012. - № 1. - С. 288–291.

Читати

Таран О. В. Проблема встановлення причинного зв’язку у злочинах проти безпеки виробництва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 1. - С. 168-173.

Читати

Харь І. О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва. Юридична наука. 2017. № 1. С. 54-66.

Читати

Тема 13. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Борисов В. И., Гизимчук С. В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Х.: Консум, 2001. 160 с.

Читати

Кандаурова А. В. Структура та динаміка незаконного заволодіння транспортними засобами / А. В. Кандаурова // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 439-442.

Читати

Лисий О. В. Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами / О. В. Лисий // Криміналістичний вісник. - 2016. - № 1. - С. 149-153.

Читати

Лихова С. Я. Соціально небезпечні наслідки порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України) / С. Я. Лихова, І. О. Рощина // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2012. - № 3. - С. 22-26.

Читати

Тема 14. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності

Бандурка І. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. – Запоріжжя, 2010. – 22 с.

Читати

Борисов В. І. Лекція за темою: "Кримінальна відповідальність за хуліганство (стаття 296 КК України)" // Вісник Асоціації кримінального права України.- 2020.- Том 1.- № 13

Читати

Івахненко О. А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння: історичний нарис / О. А. Івахненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4. - С. 343-351.

Читати

Каткова Т. Г. Правова охорона культурної спадщини в Україні. – Х. : Право, 2008. – 216 с.

Читати

Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності: особливості законотворчого процесу / В. В. Кузнецов // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2012. - № 1(3). - С. 20-27.

Читати

Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров’я населення

Данилевська Ю. О. Кваліфікуючі ознаки як засоби диференціації кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків / Ю. О. Данилевська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2015. - Вип. 1. - С. 313-324.

Читати

Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І.О. Доброрез ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с.

Читати

Лемешко О. М. Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів / О. М. Лемешко. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2004. – 121 с.

Читати

Музика А. А. Кваліфікований вид складу порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ч. 2 ст. 320 КК України) / А. А. Музика, В. В. Лісняк // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - Вип. 2. - С. 125–141.

Читати

Наден О.В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. – Х.: Право, 2003. – 224 с.

Читати

Тема 16. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Дорош Л. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державного кордону України : монографія / Л. В. Дорош, В. В. Федосєєв. - Х.: Право, 2014. - 304 с.

Читати

Усов Д. С. Кримінально-правова характеристика суб’єкта розголошення державної таємниці / Д. С. Усов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - №3. - С. 251-258.

Читати

Фєдосєєв В. В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (коментар до ст. 332 КК України) / В. В. Федосєєв // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Вип. 14. - Х.: Кроссроуд, 2007. - С. 84- 101.

Читати

Фєдосєєв В. В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 332 КК України / В. В. Фєдосєєв // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 970-974.

Читати

Тема 17. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів

Биков К. Г. Щодо характеристики об'єктивних ознак службових зловживань, що порушують порядок обігу офіційних документів/Биков К. Г. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. –Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017, Вип. 23: Серія «Право». - С.140-144.

Читати

Возьний В. І. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК України): законодавчий та правозастосовчий аспекти / Володимир Возьний // Публ. право. – 2011. – № 3. – С. 155–160.

Читати

Довгаль М. Особливості кваліфікації за статтею 342 Кримінального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури Українию - 2016. - № 4 (46). - С. 58-65.

Читати

Карапейчик Я. І. Втручання у діяльність працівника правоохоронних органів: визначення змісту та співвідношення із суміжними поняттями / Я. І. Карапейчик // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 56. – С. 452–457.

Читати

Осадчий В. І. Кримінально-правова характеристика та кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України) / В. І. Осадчий // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 2. - С. 145-151.

Читати

Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І. О. Харь // Юридична наука. - 2017. - № 2. - С. 99-124.

Читати

Тема 18. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Азаров Д. С. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / [Азаров Д. С.] // Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - С. 830-843.

Читати

Азаров Д. С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінальноправове дослідження) : монографія / Д. С. Азаров. - К. : Атіка, 2007. - 304 с.

Читати

Азаров Д. С. Кримінальна відповідальність за «комп’ютерні» злочини: стан наукових досліджень та основні напрями удосконалення / Д. С. Азаров // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовт. 2011 р. / Редкол. : В. Я. Тацій (голов, ред.), В. І. Борисов (заст. голов, ред.) та ін. - X. : Право, 2011. - С. 347- 350.

Читати

Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : монографія / М. В. Карчевський. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. О. Е. Дідоренка, 2012. - 528 с.

Читати

Карчевський М. В. Основні проблеми кримінальноправового регулювання у сфері інформатизації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2017.- № 3 (79).- С.67-78.

Читати

Карчевський М. В. Чи потрібна кримінальна відповідальність за порушення порядку або правил захисту комп'ютерної інформації (ст. 363 КК України)? / М. В. Карчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 122-129.

Читати

Рудик М. В. Незаконний збут, розповсюдження комп’ютерної інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. В. Рудик; кер. роботи Д. П. Альошин; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2007. – 19 с.

Читати

Савінова Н. А. Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства в Україні: дис.. докт. юрид. наук : 12.00.08. - Львів, 2013.

Читати

Савінова Н. Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства України / Н. Савінова // Юридична Україна. - 2011. - № 4. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2011_4_20.

Савінова Н. Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні / Н. Савінова // Правова інформатика. - 2012. - № 2. - С. 60-65.

Читати

Судова практика розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку // Вісник Верховного Суду України. - 2010. - № 2. - С. 29-34.

Читати

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя

Злочини проти правосуддя : навч. посіб. / В. І. Тютюгін, В. І. Борисов, Ю. В. Гродецький та ін. ; за заг. ред. проф. В. І. Борисова, проф. В. І. Тютюгіна. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011.- 160 с.

Читати

Шепітько М. В. Злочини проти правосуддя як інститут кримінального права / М. В. Шепітько // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 99-111.

Читати

Шепітько М.В. Злочини проти правосуддя: проблеми класифікації // Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 50.- С. 56-63.

Читати

Шепітько М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя: дис.. докт. юрид. наук : 12.00.08.- Х., 2018.- 583с.

Читати

Тема 20. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)

Карпенко М. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): теоретичні та прикладні аспекти.- К.: ВНЗ ”Національна академія управління.- 2018.- 420 с.

Читати

Карпенко М. І. Розслідування військових злочинів – одна з форм боротьби за зміцнення військової дисципліни і правопорядку у військових формуваннях України / М. І. Карпенко // Юридична наука. - 2013. - № 6. - С. 78-83.

Читати

Колодяжний М. Г. Військові злочини в Україні: детермінація та запобігання // Вісник Національної академії правових наук України. - 2013. - № 4 (75). - С. 191-197.

Читати

Панов М. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) / М. І. Панов, В. І. Касинюк, С. О. Харитонов. – Х. : Харків юрид., 2006. – 172 с.

Читати

Харитонов С. О. Військові злочини: поняття, система та проблеми кваліфікації: дис.. докт. юрид. наук : 12.00.08.- Х., 2019.- 437 с.

Читати

Тема 21. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Мохончук С. М. Міжнародна регламентація відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства / С. М. Мохончук // Юрист України. - 2012. - № 1-2. - С. 76-81.

Читати

Мохончук С. М. Злочин геноциду: історичне визначення та конвенціональне закріплення у міжнародному кримінальному праві / С. М. Мохончук // Університетські наукові записки. - 2011. - № 3. - С. 356-361.

Читати

Мохончук С. М. Теоретико–методологічні особливості дослідження системи і складу злочинів проти миру і безпеки людства / С. М. Мохончук // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Право; в 2-х частинах / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Ліра, 2011. – Вип. 15. Ч. 2. – С. 86–89.

Читати

Наден О. В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище: сутність, новітні тенденції розвитку та проблема протидії : монографія / О. В. Наден. – К. : Атіка, 2005. – 264 с.

Читати

 

Т е м а 1. ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКЛИКІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Дорош Л. В. Публічні заклики як різновид посягань на територіальну цілісність і недоторканність України. Застосування норм міжнародного гуманітарного, національного кримінального та кримінального процесуального права в ході проведення антитерористичної операції на Сході України : матеріали міжкафедр. «круглого столу» (Харків, 12 лют. 2015 р.). Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. С. 63–71.

Читати

Епель О. В. Об’єктивні ознаки публічних закликів до вчинення терористичного акту. Форум права. 2011. № 1. С. 329–334.

Читати

Ростокинский А. В. Публичные призывы и подстрекательство к совершению преступления: попытка разграничения. Журнал научных публикаций докторантов и аспирантов.

Читати

Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України : монографія. Харків: Право, 2016. 286 с.

Читати

Ухвала Колегії суддів судової палати у кримінальних 19 справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 жовт. 2012 р. Єдиний держ. реєстр судових рішень.

Читати

Ухвала Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 верес. 2011 р. Єдиний держ. реєстр судових рішень.

Читати

Вирок Центрального районного суду міста Миколаєва у справі № 490/8181/14-к (провадження № 1-кп/490/454/2014) від 18 лип. 2014 р. Єдиний держ. реєстр судових рішень.

Читати

Т е м а 2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ З МЕТОЮ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗМІНИ ЧИ ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ АБО ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЗМІНИ МЕЖ ТЕРИТОРІЇ АБО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ (СТ. 110-2 КК УКРАЇНИ)

Батиргареєва В. С., Нетеса Н. В. Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму. Право і безпека. 2014. № 1. С. 65–70.

Читати

Лантінов Я. О. Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони. Форум права. 2011. № 1. С. 570–574.

Читати

Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України : монографія. Харків: Право, 2016. 286 с.

Читати

Гацелюк В. О. Кримінально-правова заборона фінансування сепаратизму в контексті вчення про криміналізацію суспільно-небезпечних діянь. Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013 – 2014 років в Україні : матеріали міжнар. симпозіуму (м. Київ, 24-25 жовт. 2014 р.). С. 38–41. Офіц. сайт Львівського державного університету внутрішніх справ.

Читати

Даньшин М. В., Лантінов Я. О. Злочини проти основ національної безпеки України : альбом схем / за заг. ред. Я. О. Лантінова – Харків: Харків юрид., 2012. – 24 с. Офіц. сайт Юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Читати

Т е м а 3. РОЗМЕЖУВАННЯ ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА І УМИСНОГО ВБИВСТВА У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ СЛУЖБОВОГО АБО ГРОМАДСЬКОГО ОБОВ’ЯЗКУ

 

Лантінов Я. О. Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони. Форум права. 2011. № 1. С. 570–574.

Читати

Про судову практику в справах проти життя та здоров’я: постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р.

Читати

Тема 4. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

 

Дорош Л. В., Федосєєв В. В. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових фор-мувань: питання правозастосування. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. В. С. Бондар, М. В. Кривонос. Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2017. С. 108–112.

Читати

Лантінов Я.О. Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони. Форум права. 2011. № 1. С. 570–574.

Читати

Рубащенко М. А. Місце злочинів проти основ національної безпеки в системі Особливої частини Кримінального кодексу України. Бюлетень Міністерства юстиції. 2013. № 2. С. 117–124.

Читати

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-ІV. Законодавство України.

Читати

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-ХІІ. Законодавство України.

Читати

Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ. Законодавство України.

Читати

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-ХІІ. Законодавство України.

Читати

Про внесення змін до Кримінального кодексу України: Закон України від 08.04.2014 р.

Читати

Т е м а 5. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО З КОРИСЛИВИХ МОТИВІВ ТА ВЧИНЕНЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Тацій В. Я. Кваліфікація умисного вбивства за обставин, що обтяжують кримінальну відповідальність: [підрозд. 3.3.2.]. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2017. С. 131–151.

Читати

Лопащук Д. І. Витоки та генезис кримінальної відповідальності за вбивство, вчинене на замовлення. Юридична наука. 2011. № 3. С. 185–195.

Читати

Борисов В. І. Інші злочини проти життя: [підрозд. 3.3.3.] / В. І. Борисов, Т. А. Павленко // Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2017. С. 151–156. 34

Читати

Т е м а 6. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ, ТА СПОСОБОМ, НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ

Борисов В. І. Інші злочини проти життя: [підрозд. 3.3.3.] / В. І. Борисов, Т. А. Павленко // Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2017. С. 151–156

Читати

Т е м а 7. УМИСНЕ ВБИВСТВО В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

Борисов В. І. Інші злочини проти життя: [підрозд. 3.3.3.] / В. І. Борисов, Т. А. Павленко. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2017. С. 151–156.

Читати

Т е м а 8. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

Тацій В. Я. Кваліфікація умисного вбивства за обставин, що обтяжують кримінальну відповідальність: [підрозд. 3.3.2.]. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2017. С. 131–151.

Читати

Радутний О. Е. Визначення початкового моменту виникнення життя людини в світлі універсальності інформаційних відносин та інформаційного простору. Проблеми законності. 2009. Вип. 105. С. 155–160.

Читати

Про судову практику в справах проти життя та здоров’я: постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р.

Читати

Т е м а 9. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА

Ярмиш Н. Жорстоке поводження як одна з форм доведення до самогубств. Право України. 1992. № 7. С. 45–46

Читати

Т е м а 11. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КАТУВАННЯ

Дорош Л. В., Марадіна Ю. С. До проблеми визначення безпосереднього об’єкта катування. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. 2011. Вип. 22. 296 с. С. 43–53.

Читати

Дорош Л. В. Мотив расової, національної, релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров’я особи. Проблеми законності. 2011. Вип. 114. С. 163–173.

Читати

Марадіна Ю. С. Особливості потерпілого як ознаки складу катування. П’яті Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасників Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 12–13 трав. 2016 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2016. 350 с. С. 154–156.

Читати

Марадіна Ю. С. Сильний фізичний біль як оціночне поняття (ст. 127 КК України). Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. Луганськ: ФОП Котова, 2012. 655 с. С. 378–386. 53

Читати

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів пово- 54 дження і покарання від 10 грудня 1984 року.

Читати

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV.

Читати

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені Наказом МОЗ України від 17.01.1995 р. № 6.

Читати

Рішення Європейського Суду з прав людини, розміщені на офіційному сайті Міністерства юстиції України (ст. 3 «Заборона катування»).

Читати

Т е м а 12. НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ: КРИМІНАЛЬНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Черевко К. О. Кримінально-правовий аналіз міжнародного законодавства щодо норми про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту. Форум права. 2013. № 3. С. 733–738.

Читати

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України.

Читати

Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, затверджена наказом МОЗ України від 29.03.2006 № 179.

Читати

Т е м а 14. ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ

Гринчак С. В. Науково-практичний аналіз складів злочинів, передбачених ст. 143 КК України. Форум права. 2016. № 2. С. 43–53.

Читати

Дорош Л. В., Потапенко Л. В. Незаконна торгівля органами або тканинами людини. Питання боротьби із злочинністю. Харків: Право, 2011. Вип. 21. С. 99–111.

Читати

Т е м а 15. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ АБО ІНШУ НЕЗАКОННУ УГОДУ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ

Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми за новим Кримінальним кодексом України. Проблеми законності. 2002. Вип. 56. С. 144–151.

Читати

Т е м а 16. ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ НАЛЕЖНОСТІ, РЕЛІГІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ, ІНВАЛІДНОСТІ ТА ЗА ІНШИМИ ОЗНАКАМИ

Дорош Л. В. Щодо дотримання принципу конституційної відповідності (на прикладі ст. 161 КК України). Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 28 жовтня 2011 р., м. Харків. Вип. 3. У 2-х ч. Ч. 1. Харків: Оберіг, 2011. С. 192–198.

Читати

Зінченко І. О. Уточнення змісту об’єкта злочину, передбаченого статтею 161 КК України, як умова ефективності її застосування. Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. Харків: Право, 2008. С. 55–58.

Читати

Курафєєв В. В. Порушення рівності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань: конституційний та кримінально-правовий аспекти. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Харків: Право, 2011. Вип. 22. С. 232–240.

Читати

Дорош Л. В. Місце порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань в системі Особливої частини КК України. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 25 жовт. 2013 р., м. Харків. Вип. 5. Харків: Оберіг, 2013. С. 329–333.

Читати

Зінченко І. О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України. Проблеми законності. 2010. Вип. 106. С. 148–157.

Читати

Т е м а 17. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ

 

Дорош Л. В. Проблеми застосування та вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. Матеріали наукових семінарів та “круглих столів”, проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. Харків: Право, 2007. С. 8–10.

Читати

 

Т е м а 18. ПРОНИКНЕННЯ У ЖИТЛО, ІНШЕ ПРИМІЩЕННЯ ЧИ СХОВИЩЕ ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 514 с.

Читати

Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 6 листопада 2009 р.

Читати

Узагальнення практики розгляду судами справ про злочини проти власності від 01.11.2008 р.

Читати

Про практику застосування судами окремих норм матеріального права щодо кваліфікації розбою, поєднаного з проникненням у приміщення : інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29.01.2013 р. № 223-161/0/4-13

Читати

Ухвала судової палати у кримінальних справах Верховного суду України від 21 вересня 2010 р.

Читати

Ухвала судової палати у кримінальних справах Верховного суду України від 15 листопада 2012 р.

Читати

Ухвала судової палати у кримінальних справах Верховного суду України від 8 вересня 2016 р.

Читати

 

Т е м а 19. РОЗБІЙ І СУМІЖНІ СКЛАДИ (ГРАБІЖ, ВИМАГАННЯ, БАНДИТИЗМ)

Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посібник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 514 с.

Читати

Олійник П. В. Щодо поняття предмета злочинів проти власності / П. В. Олійник // Проблеми законності. - 2015. - Вип. 128. - С. 29-38.

Читати

Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листоп. 2009 р. № 10.

Читати

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 15 листоп. 2012 р.

Читати

Узагальнення практики розгляду судами справ про злочини проти власності 01 листоп. 2008 р.

Читати

Те м а 20. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШАХРАЙСТВО

Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посібник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 514 с.

Читати

Олійник П. В. Щодо поняття предмета злочинів проти власності / П. В. Олійник // Проблеми законності. - 2015. - Вип. 128. - С. 29-38.

Читати

Анісімов Г.Н. Зловживання довірою як спосіб учинення злочину / Г. М. Анісімов // Проблеми законності. - 2015. - Вип. 128. - С. 20-28.

Читати

Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10

Читати

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 15 листопада 2012 р.

Читати

Узагальнення практики розгляду судами справ про злочини проти власності 01 листопада 2008 р.

Читати

Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 грудня 2015 р. Часопис. № 1 (28).

Читати

Т е м а 21. ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТА МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Слабченко О. А. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кримінальним законодавством ФРН, Франції та Великобританії: порівняльно-правове дослідження. Форум права. 2011. № 4. С. 691–698.

Читати

Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р.

Читати

Т е м а 22. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Бондаренко Р.Ю. Злочини в сфері підприємництва: перспективи розвитку кримінально-правового інституту

Читати

Вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 5 травня 2015 р.

Читати

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV3.

Читати

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності : постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25 квітня 2003 р. № 3

Читати

Ухвала апеляційного суду м. Києва від 15 травня 2013 р.

Читати

Ухвала апеляційного суду м. Києва від 21 грудня 2016 р.

Читати

Ухвала апеляційного суду Одеської області від 24 жовтня 2016 р.

Читати

Т е м а 23. ПРОТИДІЯ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності.

Читати

Кальман О. Г. Насильство як засіб протидії законній підприємницькій діяльності. Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю: зб. матеріалів наук.-практ. конф. Харків: ПФ «Книжк. вид-во “Лествиця Марії”». 2001. С. 110–114.

Читати

Перепелица А. И. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за противодействие законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УК Украины). Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: матеріали наук.- практ. семінару ( Харків, 9 листоп. 2004 р.). Київ; Харків: Юрінком Інтер, 2005. С. 61–63.

Читати

Федоренко Д. М. Відмежування вимагання від протидії законній господарській діяльності. Юридична осінь 2009 року: тези доп. та наук. повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та здобув., 13 листоп. 2009 р. Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 2009. С. 312–315.

Читати

Федоренко Д. М. До проблеми відмежування вимагання від протидії законній господарській діяльності. Проблеми законності. 2010. Вип. 112. С. 252–257.

Читати

Т е м а 24. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБИРАННЯ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ (СТ. 231 КК УКРАЇНИ) ТА РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ АБО БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ (СТ. 232 КК УКРАЇНИ)

Радутний О. Е. Таємниця як предмет злочину та енергоінформаційне утворення. Проблеми законності. 2010. Вип. 112. 277 с. С. 110–117.

Читати

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3.

Читати

Т е м а 25. БАНДИТИЗМ

Зінченко І. О. Деякі питання кримінальної відповідальності за бандитизм. Проблеми законності. 2006. № 79. С. 116–121.

Читати

Вирок Апеляційного суду Черкаської області у справі № 11-599/11 від 4 жовт. 2011 р.

Читати

Вирок Рубіжанського міського суду Луганської області у справі № 419/2889/16-к.

Читати

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 13

Читати

Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3.

Читати

Проект Закону про цивільну зброю і боєприпаси.

Читати

Т е м а 26. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Емельянов В.П., Глушков. В.А. Террор и терроризм

Читати

Емельянов В. Об’єкт тероризму: його ознаки. Право України. 1999. № 11. С. 104–106.

Читати

Емельянов В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму. Право України. 1999. № 8. С. 83–85.

Читати

Ємельянов В. В. Злочини терористичної спрямованості. Xарків: Рубікон , 1997. 60 с.

Читати

Ємельянов В. П. Терористичний акт: загальне поняття, відмежування від суміжних злочинів та шляхи вдосконалення складу злочину: електр. вид. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 1 (4). С. 233–244.

Читати

Епель О. В. Об’єктивні ознаки публічних закликів до вчинення терористичного акту. Форум права. 2011. № 1. С. 329–334.

Читати

Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р.

Читати

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р. Документ ООН від 9 грудня 1999 р. № А/54/615.

Читати

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV.

Читати

Т е м а 27. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Борисов В. И., Гизимчук С. В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Харьков: Консум, 2001.

Читати

Т е м а 30. КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Дорош Л. В. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: проблеми кваліфікації. Юридичний радник. № 1. 2005. С. 82–84.

Читати

Бойчук В. Ю. Щодо питання внесення змін до статті 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів). Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовт. 2016 р.). Харків : Право, 2016. Вип. 8. С. 107–109.

Читати

Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: постанова Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 р. № 4.

Читати

Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: постанова Пленуму Верховного суду України від 3 червня 2005 р. № 8.

Читати

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15 лютого 1995 № 60/95-ВР.

Читати

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 6 травня 2000 р. № 770

Читати

Т е м а 31. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИМАГАННЯ (ст. 189 КК УКРАЇНИ) ТА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (ст. 355 КК УКРАЇНИ)

Чуб І. М. Систематизація злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Проблеми законності. 2012. Вип. 118. С. 270–277.

Читати

Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 1.

Читати

Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки : постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7.

Читати

Т е м а 32. СЛУЖБОВА ОСОБА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: учеб. пособие. Київ : Юрисконсульт, 2006. 342 с.

Читати

Андрушко П. П. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. 2010. Вип. 54. С. 110–118.

Читати

Максимович Р. "Вікова" ознака службової особи. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2006. Вип. 42. С. 308–314

Читати

Перепелиця Г. Б. Періодизація історичних етапів формування поняття «службова особа» у вітчизняному праві. Право і суспільство. 2012. № 4. С. 179–183.

Читати

Про судову практику у справах про хабарництво: постанова пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 р. № 5.

Читати

Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: постанова пленуму Верховного суду України від 26 грудня 2003 р. № 15.

Читати

 

Т е м а 33. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Загиней З. Тлумачення кваліфікованого складу злочину, передбаченого у статті 365 Кримінального кодексу України. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 2. С. 59–65.

Читати

Сийплокі М.В. Зловживання владою або службовим становищем: визначення наслідків злочину

Читати

Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. Київ: Наук. думка, 1978. 304 с.

Читати

Постанова Верховного Суду України від 27 жовтня 2016 р. № 5-99кс16 та Окрема думка судді Вус С.М.

Читати

Т е м а 34. ПІДКУП СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ АБО ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ, АБО ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. Киев: Наук. думка, 1978. 304 с.

Читати

Тютюгін В. І., Гродецький Ю. В., Гізімчук С. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб. / за ред.: В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. Харків: Право, 2014. 232 с.

Читати

Бабиков О. Майновий характер неправомірної вигоди. 154 Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 4. С. 35–38.

Читати

Брисковська О. М. Проблеми доказування фактів одержання неправомірної вигоди службовою особою. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 33–40.

Читати

Дідик С. Є. Від хабарництва до неправомірної вигоди суддів: еволюція законодавства. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 284–287.

Читати

Загороднюк С. О. Неправомірна вигода як предмет корупційних злочинів. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 2. С. 47–49.

Читати

Киричко В. М. Вимагання неправомірної вигоди як обставина, що виключає кримінальну відповідальність особи, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. Харків: Право, 2013. – С. 515–518.

Читати

Киричко В. М. Про відсутність суспільної небезпечності в діях особи, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду внаслідок вимагання такої вигоди, та необхідність вдосконалення ч. 2 ст. 11 та пункту 5 примітки до ст. 354 КК України. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2 (5). С. 278–289.

Читати

Титаренко О. О. Щодо питання доцільності криміналізації пропозиції надання неправомірної вигоди в контексті нового антикорупційного законодавства. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2013. № 2. С. 172–177.

Читати

Тютюгін В. І. , Косінова К. С. Поняття та ознаки корупційних злочинів // Вісник Асоціації кримінального права України, 2015, № 1(4)

Читати

Ярмиш Н. М. Подолання колізії між злочинами, передбаченими ч. 2 ст. 368 та ч. 2 ст. 189 КК України. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. Харків: Право, 2011. С. 321–323.

Читати

Ярошенко О. Д. Генезис положень національного закону про кримінальну відповідальність за активний підкуп публічної службової особи. Право і суспільство. 2015. № 5. Ч. 2. С. 165–171.

Читати

Т е м а 35. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СУДУ АБО ІНШОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Злочини проти правосуддя: навч. посібник / за заг. ред.: В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2011. 155 с.

Читати

Здоровко С. Ф. Порівняльний аналіз кримінальноправових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2013. № 1086. С. 50–57.

Читати

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» від 10.09.2009 № 20-рп/2009.

Читати

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» № 9 від 01.11.1996 р.

Читати

Т е м а 36. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ВІДНОСИНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ТА ПОКАРАННЯ

Злочини проти правосуддя: навч. посібник / за заг. ред. В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2011. 155 с.

Читати

Шепітько М. В. Проблеми кримінально-правової охорони інтересів правосуддя // Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків: Право, 2017. 307–355.

Читати

Олійник О. І. Об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 391 КК України. Право і суспільство, 2013. № 4. С. 162–167.

Читати

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р.

Читати

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі» № 2 від 26.03.1993 р.

Читати

Т е м а 37. ГЕНОЦИД

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р. A/RES/260 A (III).

Читати

Конвенція про незастосування строків давності до воєнних злочинів і злочинів проти людяності від 26 листопада 1968 р.

Читати

Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти