Пошук по сайту

Практикум адвокатури

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум адвокатури" : (галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", освітньо-кваліф. рівень другий (магістер.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. Б. Вільчик, О. О. Шандула. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 75 с.

Читати

Бишевець О. Засоби тактики захисту та їх роль у вирішенні завдань кримінального провадження / О. Бишевець // Юридичний вісник. - 2014. - № 1. - С. 128-133.

Читати

Вільчик Т. Б. Деонтологічні засади діяльності адвокатів: міжнародні стандарти та вітчизняне законодавство / Т.Б. Вільчик. // Вісник Ради адвокатів Одеси. – 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 26-29.

Читати

Вільчик Т. Б. Конституционная природа права на правовую помощь: сравнительный анализ / Т. Б. Вільчик // Междунар. науч.-практ. журнал «Закон и Жизнь» («LegeasiViata»). – Минск, 2013. – № 10. – С. 55 –59.

Читати

Вільчик Т. Б. Кримінально-процесуальні проблеми захисту прав обвинуваченого та світові стандарти. / Т.Б. Вільчик // Проблеми законності : зб. наук. праць. – Харків, 2004. – Вип. 68. – С. 131– 139.

Читати

Вільчик Т. Б. Напрями адаптації законодавства, що регулює надання безоплатної правничої допомоги в Україні, до європейських стандартів / Т. Б. Вільчик // Право України. – № 12. – 2016. – С. 29-36.

Читати

Вільчик Т. Б. Функції інституційної адвокатури : Електронна стаття / Т.Б. Вільчик // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 2. С. 24–29.

Читати

Вільчик Т. Б. Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності / Т. Б. Вільчик // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. – № 4 . – С. 327– 331.

Читати

Йосипенко C. Т. Принципи медіації у приватно-правових відносинах / C. Т. Йосипенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 35(1.1). - С. 130-133.

Читати

Медіація у професійній діяльності юриста: підручник / Т. Білик [та ін.] ; за ред.: H. Крестовської, Л. Романадзе ; USAID, Укр. акад. медіаці. - Одеса : Екологія, 2019. - 456 с.

Читати

Овчаренко О. М. Роль захисника у забезпеченні доступу особи до суду у досудових стадіях кримінального процесу / О. М. Овчаренко // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов'язаних із взяттям під варту: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 лютого 2006 р., м. Харків. - Х. ; К. : ПП «Серга», 2006. – С. 150-152.

Читати

Ремескова Ю. О. Медіація як особливий вид адвокатської діяльності в Україні / Ю. О. Ремескова // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам’яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, каф. орг. суд. та прав. органів. – Харків : Право, 2015. – С. 88-91.

Читати

Шандула О. О. Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу / О. О. Шандула // Національна академія правових наук України. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2017. – 2017. № 3 (90). – С. 110-119.

Читати

Шандула О. О. Щодо європейсько-правових стандартів організації та діяльності адвокатури /О. О. Шандула // Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків,16 трав. 2019 р.) / редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків: Право, 2019. – С. 182-183.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти