Пошук по сайту

Філософія

Інформація в електронному каталозі

Дивись: Навчальний електронний інформаційний комплекс "Філософія". Вхід за посланням: https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=54 

Данильян О. Г. Методологія наукових досліджень : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2019. – 368 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Філософія"  : для студ. І курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право", галузі знань 29 "Міжнар. відносини" спец. 293 "Міжнар. право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 12 с. - Режим доступу: 

 Читати

Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський. - Електрон. текстові дані. - Харків : Право, 2021. - 40 с.

Читати

Програма з навчальної дисципліни "Філософія" [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський. - Електрон. текстові дані. - Харків : Право, 2018. - 12 с. 

 Читати

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" (відповідно до вимог ECTS) для студентів I курсу / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський. – Харків : Право, 2018. – 36 с.

Читати

Р о з д і л І Сутність філософії та основні етапи її розвитку

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві

Хома О. Філософія на межі. Філософська думка. 2015. № 6. С. 6–22

Читати

 

Тема 2. Філософія Античності, Середньовіччя та Відродження: основні риси та етапи розвитку

Данильян О. Г . Антична філософія. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т 2. Х.: Право, 2017. С. 49–55.

Читати

 

Тема 3. Філософія Нового часу та епохи Просвітництва

Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г . Історія філософії: підруч. Київ: Либідь, 2001. С. 93–168.

Читати

 

Дзьобань О. П. Аксіологічний вимір проблеми безпеки (звертаючись до Томаса Гоббса). Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер.: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків: Право, 2010. Вип. 6. С. 3–13.

Читати

 

Петров Є. П. Актуальні аспекти теорії ідей Дж. Локка. Мультиверсум: філос. альм. / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Київ: Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 3–4 (151-152). С. 98–106.

Читати

 

Тема 4. Німецька класична філософія

Бурковський І., Ермоленко А., Кебуладзе А. Д о третьої «критики» Канта. Філософська думка. 2018. N 6. С. 118–124.

Читати

 

Коротких В. И. Система философии Гегеля как предмет историко-философского рассмотрения. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7.: Философия. 2002. № 6. С. 3–19. POLN_TEXT/SENMK/Korotkyh_3–19.pdf

 

 

Тема 5. Сучасна світова філософія

Бродецький О. С. К’єркегор: теологія відчайдушної свободи. Людина і світ. 2004. № 7. С. 29–34.

Читати

 

Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду. Філософська думка. 2012. № 1. С. 125–134.

Читати

 

Тема 6. Вітчизняні філософські традиції

Андрос Є. І. Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя. Філософська думка. 2017. № 1. С. 66–73.

Читати

 

Бойченко М. Наукові школи в сучасній вітчизняній філософії: у світлі зміни філософських поколінь. Філософська думка. 2015. № 3. С. 46–61.

Читати

 

Йолон П. «Київська філософська школа» як явище. Філософська думка. 2015. N 3. С. 77–89.

Читати

 

Йолон П. Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (Стаття друга). Філософська думка. 2017 № 1. С. 42–56.

Читати

 

Мозгова Н. Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії. Філософська думка. 2015. N 3. С. 20–23.

Читати

 

Розділ II Онтологія , гносеологія , соціальна філософія

Тема 7. Філософський смисл проблеми буття

Данильян О. Г ., Дзьобань О. П. Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури. Інформація і право. 2013. № 1. С. 21–28.

Читати

 

Дынин Б. С. Онтологическая диалогичность мира: признание трансцендентного. Вопр. философии. 2010. № 5. C. 105–114.

Читати

 

Тема 8. Свідомість як філософська проблема

 Кутняк І. Субстанційність свідомості в модусах життєвого світу індивіда. Філософ. обрії. Вип. 11. Київ: Б. в., 2004. С. 148–162.

Читати

 

Тема 9. Філософські вчення про розвиток

Дзьобань О. П. Сучасна соціальна синергетика: до питання про визначення концептуальних основ. Вісник Нац. юрид. академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2011. Вип. 7. С. 3–15.

Читати

 

Дзьобань О. П. Розвиток ідей синергетики як нової парадигми у природничо-науковому і соціальному пізнанні. Вісник Нац. юрид. академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2011. Вип. 9. С. 3–16.

Читати

 

Калиновський Ю . Ю . Діалектика свободи та відповідальності у правовому суспільстві. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків: Право, 2015. № 1 (24). С. 114–122.

Читати

 

 

Тема 10. Сутність і структура пізнавального процесу. Наукове пізнання, його форми та методи

 Пироженко В. О. Поняття істини в суспільствознавстві у контексті ситуаційного аналізу. Вісн. НАН України. 2005. № 11. – С. 19–31.

Читати

 

Тема 11. Філософські підходи до розуміння людини, суспільства, історії

 Данильян О. Г ., Дзьобань О. П. Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Право, 2017. Вип. 2 (29). С.135–143.

Читати

 

Данильян О. Г . Д зьобань О. П. Інформаційно-комунікативна природа суспільства: еволюція точок зору на проблему. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія.  2018. Вип. 3 (38). С. 8–20.

Читати

 

Дзьобань О. П. До проблеми критеріїв соціального розвитку з позицій соціальної синергетики. Гілея: науковий вісник. 2011. Випуск 54 (11). С. 218–222.

 Читати

 

Дзьобань О. П., Грубов В. М. Загальна характеристика суспільства як системи: системний і синергетичний аспекти. Вісник НЮАУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціології. 2011. Вип. 10. С. 69–77.

Читати

 

Калиновський Ю. Ю., Мануйлов Є. М. Громадянська відповідальність особистості як атрибутивний феномен правового суспільства. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія.  2015. № 2 (25). С. 113–129.

Читати

  

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення: монографія / О. Г . Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.; за ред. О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2018. 350 с.

Читати

 

Сучасне суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій: монографія / О. Г . Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.; за ред. О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2020. 344 с.

Читати

 

Список літератури

 Волинка Г . Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті. Київ: Вищ. освіта, 2005. С. 84–88.

Читати

 

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Трансформації цінностей в інформаційному суспільстві: багатовимірність та різнопорядковість. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2020. № 3 (46). С. 28–43.

Читати

 

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Віртуальна реальність і кіберпростір як атрибути сучасного суспільства. Інформація і право. 2020. № 4 (35). С. 9–21.

Читати

 

Дзьобань О. П. Сучасна соціальна синергетика: до питання про визначення концептуальних основ. Вісник Нац. юрид. академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2011. Вип. 7. С. 3–15.

Читати

 

Калиновський Ю. Ю . Філософія соборності як світоглядне підґрунтя розвитку правового суспільства в Україні. Гілея: науковий вісник. 2013. Випуск 70 (№ 3). С. 354–360.

Читати

 

Коваленко І. І., Мелякова Ю . В. Кальницький Е. А. Феномен тілесності в перформативній парадигмі: від зібрання до проблематизації політичного. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2020. № 1 (44). С. 86–119.

Читати

 

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення: монографія / О. Г . Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.; за ред. О. Г . Данильяна. Харків: Право, 2018. 350 с.

Читати

 

Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: монографія / О. Г . Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко, Ю. Ю . Калиновський та ін.; за ред. О. Г . Данильяна. Харків: Право, 2014. 392 с.

Читати

 

Сучасне суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій: монографія / О. Г . Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.; за ред. О. Г . Данильяна. Харків: Право, 2020. 344 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти