Пошук по сайту

Правові засади запобігання корупції

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Правові засади запобігання корупції» галузь знань 081 «Право», рівень «Бакалавр» / уклад.: Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, В. В. Пивоваров, М. В. Романов, Н.В. Сметаніна. – Х: Нац. юрид ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. – 46 с.

Читати

Тести з навчальної дисципліни «Запобігання корупції» (за вибором) для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад. Н. В. Сметаніна. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 16 с.

Читати

Монографії, підручники, посібники

Білецький А. В. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні: монографія / наук. ред. Б. М. Головкін. Харків: Право, 2018. 188 с.

Читати

Запобігання корупції у приватному секторі: монографія [Б.М. Головкін, В.С. Батиргарєєва, О.В. Новіков та ін. ] за заг. Ред. Б.М. Головкіна. Харків: Право, 2020. 286 с.

Читати

Кримінологія: підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2020. Розділ 11. С. 231-244.

Читати

Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія / наук. ред. Б. М. Головкін. Харків: Право, 2018. 200 с.

Читати

Правовий захист викривачів / за ред. Нестеренко О. В., Шостко О. Ю. Харків: Права людини, 2016. 94 с.

Читати

Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. Харків: ТОВ «Вид-во права людини», 2017. 176 с.

Читати

Статті

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018 № 4. С. 254-260.

Читати

Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. Часопис Київського університету права. 2020 № 4. С. 347-354.

Читати

Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 139. С. 218-320.

Читати

Головкин Б. Н., Новиков О. В. Роль институтов гражданского общества в предотвращении коррупции. Norwegian Journal of development of the International Science. 2018. № 17. Том 5. С. 56–60.

Читати

Лукашевич С. Ю. Програмування і планування заходів запобігання злочинності та корупції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 133-136.

Читати

Новіков О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 67. С. 65–71.

Читати

Новіков О. В., Симкіна А. Є. Комплаєнс підхід до запобігання корупції у приватній сфері. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2017. Вип. 34. С. 63–75.

Читати

Новіков О. В. Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 221–225.

Читати

Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2019. Вип. 37. С. 58–72.

Читати

Оболенцев В. Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 138. С. 161-168.

Читати

Оболенцев В. Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми на засадах методики системного аналізу. Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 2 (12).

Читати

Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. Проблеми законності. Харків, 2016. Вип. 134. С. 112-118.

Читати

Пивоваров В. В., Сірець О. О. Жертва і віктимологічні чинники у механізмі корупційного діяння. Право і суспільство. 2020. № 1. Ч. 2. С. 121-128.

Читати

Пивоваров В. В., Шеліпова Ю. А. Кримінологічний погляд на сутність феномену корупції. Карпатський правничий часопис. 2015. Вип. 10. С. 151-158.

Читати

Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. Право і суспільство. 2017. № 4. Ч. 2. С. 162-165.

Читати

Сметаніна Н. В., Коновалова І. О. Міжнародний досвід захисту викривачів корупції. Право і суспільство. 2018. № 3. С. 236-241.

Читати

Сметаніна Н. В., Петрівна Л. С. Доброчесність як одна із вимог реформування судової влади. Право і суспільство. 2018. № 6. Ч. 2. С. 182-186.

Читати

Сметаніна Н. В., Попова Д. І. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу. Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 266-269.

Читати

Шостко О.Ю. Злочинність корупційна. Вісник Асоціації кримінального права України. 2016. № 1. С. 456-458.

Читати

Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2014. Вип. 28. С. 69-78.

Читати

Шостко О. Ю. Правовий захист викривачів корупційних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 3. С. 146–150.

Читати

Шостко О. Ю. Стан і тенденції виявлення кримінальних корупційних правопорушень в Україні. Проблеми законності. Харків, 2018. Вип. 141. С. 175-184.

Читати

Шостко О. Ю., Дзюба Ю. П. Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2011. Вип. 21. С. 60-68.

Читати

Тези наукових доповідей та повідомлень

Автухов К. А. Проблема корупціогенних норм у Кримінально-виконавчому кодексі України. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції: матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. Харків, 2014. С. 84-86.

Читати

Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.): у 2-х т. / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2017. Т. 2. С. 285-287.

Читати

Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі. Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 19-25.

Читати

Головкін Б. М., Лисодєд О.В. Щодо суб’єктів, що беруть участь у здійсненні заходів запобігання і протидії корупції. Актуальні проблеми протидії злочинності: матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 227-229.

Читати

Головкін Б. М., Новіков О. В. Щодо об’єктів запобігання корупції. Актуальні проблеми протидії злочинності: матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 137–141.

Читати

Кулик К. Д. Деякі питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватному секторі. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 85-89.

Читати

Кулик К. Д. Щодо питання запровадження антикорупційного моніторингу в Україні. Юридична осінь 2020 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 23 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків, 2020. С. 129-131.

Читати

Лисодєд О. В. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства щодо правового статусу засуджених як чинник зниження зловживань з боку адміністрації установ виконання покарань. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції: матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. Харків, 2014. С. 66-69.

Читати

Лукашевич С. Ю. Принципи антикорупційної політики та антикорупційної діяльності. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 92-96.

Читати

Лукашевич С. Ю. Принципи формування та реалізації антикорупційної політики. Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 60-64.

Читати

Новіков О. В. До питання правового регулювання вилучення незаконно одержаного майна внаслідок корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2018 р.) Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. C. 77-78.

Читати

Новіков О. В. До питання про заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпорядження ними. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки: матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харк.міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 27 вересня 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 86-88.

Читати

Новіков О. В. До питання про корупційні злочини у приватній сфері в Україні та їх особливості. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, (м. Харків, 15 травн. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 257-260.

Читати

Новіков О. В. Про ризики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сфері протидії та запобігання корупції. Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків). Харків: ХНУВС, 2020. С. 114-116.

Читати

Новіков О. В. Рівень, структура та динаміка корупційних злочинів у приватній сфері в Україні. ІІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: матеріали форуму (м. Київ, 14-15 травня 2020 р.). Тернопіль: Вектор, 2020. Т.1. С. 276-278.

Читати

Новіков О. В. Сучасний стан корупції у приватній сфері в Україні за результатами міжнародних досліджень. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінол. асоц. України, проф. О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). Харків: ХНУВС, 2020. С. 51-53.

Читати

Новіков О. В. Як інформаційно-комунікаційні технології допомагають у справі протидії корупції: до питання про українській досвід. Особливості застосування антикорупційного законодавства від розслідування до вироку суду: зб. тез. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків). Харків: ХНУВС, 2019. С. 112-114.

Читати

Новіков О. В., Дзюба А. Ю. До питання можливості використання штучних нейронних мереж у сфері протидії корупції. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика ефективного реагування: матеріали панельної дискусії ІІІ Харк. міжнар. юрид. форуму (26 вересня 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій,Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. Харків: Право, 2019. С. 95-99.

Читати

Новіков О. В., Шукалова Д. Д. До питання про системність як ознаку корупції в Україні. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 109-113.

Читати 

Оболенцев В. Ф. Заходи антикорупційного комплаєнсу в системі запобігання злочинності в Україні. Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2016. С. 174-175.

Читати

Оболенцев В. Ф. Корупція в системі держави Україна: формалізація проблем на засадах методики системного аналізу . Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 2.

Читати

Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному менеджменті. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.). Харків, 2016. С. 95-98.

Читати

Оболенцев В. Ф. Формалізація проблем, що існують у системі держави Україна у зв’язку з корупцією. Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 80-83.

Читати

Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу як засіб запобігання корупції у приватній сфері. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки: матеріали ІІІ панел. дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р. Харків, 2018. С. 108–113.

Читати

Сметаніна Н. В. Проблемні питання розвитку антикорупційного законодавста у приватному секторі. Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи: матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 23-24 верес. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін. Харків: Право, 2020. С. 199-202.

Читати

Сметаніна Н. В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у системі запобігання корупції. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народж. акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків, 2020. С. 124-127.

Читати

Сметаніна Н. В. Ціна корупційних злочинів. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез доп. V міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків). Харків, 2017. С. 175–176.

Читати

Шостко О. Ю. Глобалізація і транснаціональна корупція. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 433- 436.

Читати

Шостко О. Ю. Деякі шляхи мінімізації корупційних проявів в Україні. Актуальні питання протидії корупції: стан, проблеми та перспективи на майбутнє: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 жовт. 2014 p.). Дніпропетровськ, 2014. С. 21-23.

Читати

Шостко О. Ю. Імплементація в країнах Європейського Союзу кримінальної Конвенції про боротьбу з корупцією. Матеріали наукових семінарів та «круглих столів», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 травня 2007 року. Харків: Право, 2007. С.85-86.

Читати

Шостко О. Ю. Міжнародні стандарти захисту викривачів корупційних правопорушень. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2017. – С. 405-409.

Читати

Шостко О. Ю. Питання нагальності прийняття Закону України «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам». Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції: матеріали круглого столу, 2 лист. 2018 р. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. C. 171-174.

Читати

Шостко О. Ю. Типологія осіб, що вчиняють корупційні злочини. Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали II регіонального круглого столу (28-29 верес. 2017 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2017. С. 203-205.

Читати

Монографії, підручники, посібники

Головкин Б. Н., Новиков О. В. Роль институтов гражданского общества в предотвращении коррупции. Norwegian Journal of development of the International Science. 2018. № 17. Т. 5. С. 56–60

Читати

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254-260.

Читати

Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. Часопис Київського університету права. 2020 № 4. С. 347-354.

Читати

Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 139. С. 218-320.

Читати

Клеменчіч Г., Стусек Я., Гайка І. Спеціалізовані інституції з боротьби з корупцією. Огляд моделей. Організація економічного співробітництва та розвитку, Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії. 2006.131с.

Читати

Лукашевич С. Ю. Програмування і планування заходів запобігання злочинності та корупції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 5. Т. 3. С. 41-46.

Читати

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія .Київ: КНТ, 2008. 364 с.

Читати

Новіков О. В. Особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 79. С. 34-47.

Читати

Новіков О. В. Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень. Часопис Київського університету права. 2017. № 4. С. 221–225.

Читати

Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2019. Вип. 37. С. 58–72.

Читати

Новіков О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 67. С. 65-71.

Читати

Новіков О. В., Симкіна А. Є. Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2017. Вип. 34. С. 63-75.

Читати

Оболенцев В. Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 138. С. 161-168.

Читати

Оболенцев В. Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми на засадах методики системного аналізу. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2017. Вип. 2 (12)

Читати

Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. Проблеми законності. Харків. 2016. Вип. 134. С. 112-118.

Читати

Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур : монографія / наук. ред. Б. М. Головкін. Харків : Право, 2018. 200 с.

Читати

Пивоваров В. В., Сірець О. О. Жертва і віктимологічні чинники у механізмі корупційного діяння. Право і суспільство. 2020. № 1(2) С. 121-128.

Читати

Пивоваров В. В., Шеліпова Ю. А. Кримінологічний погляд на сутність феномену корупції. Карпатський правничий часопис. 2015. Вип. 10. С. 151-158.

Читати

Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. Харків : ТОВ «Вид-во „Права людини“», 2017. 176 с.

Читати

Сметаніна Н. В. Доброчесність як одна із вимог реформування судової влади / Л. С. Петрівна. Право і суспільство. 2018. № 6(2). С. 182-186.

Читати

Сметаніна Н. В. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу / Д. І. Попова. Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 266-269.

Читати

Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. Право і суспільство. 2017. № 4(2). С. 162-165.

Читати

Сметаніна Н. В., Коновалова І. О. Міжнародний досвід захисту викривачів корупції. Право і суспільство. 2018. № 3(2). С. 236-241ю

Читати

Сметаніна Н. В., Попова Д. І. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу. Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 266-269

Читати

Шостко О. Ю. Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти / Ю. П. Дзюба. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2011. Вип. 21. С. 60-68ю

Читати

Шостко О. Ю. Злочинність корупційна. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 1(6). С. 456-458.

Читати

Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2014. Вип. 28. С. 69-78.

Читати

Шостко О. Ю. Основні напрями діяльності органів кримінальної юстиції окремих держав Східної Європи. Питання боротьби зі злочинності. Харків. 2013. Вип. 25. C. 45-53.

Читати

Шостко О. Ю. Правовий захист викривачів корупційних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 3. С. 146–150.

Читати

Шостко О. Ю. Стан і тенденції виявлення кримінальних корупційних правопорушень в Україні. Проблеми законності. Харків. 2018. Вип. 141. С. 175-184.

Читати

Шостко О. Ю., Дзюба Ю. П. Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2011. Вип. 21. С. 60-68.

Читати

Тези наукових доповідей та повідомлень

Автухов К. А. Проблема корупціогенних норм у Кримінально-виконавчому кодексі України. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. Харків, 2014. С. 84-86.

Читати

Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі. Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Фіскальна політика в Україні в крим.-прав. вимірі», 26 квіт. 2016 р.. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 60-65

Читати

Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.): у 2-х т. / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса : Вид. Дім «Гельветика», 2017. Т. 2. С. 285-287.

Читати

Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі. Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовт. 2017 р.). Харків : Право, 2017. С. 19-25

Читати

Головкін Б. М., Лисодєд О.В. Щодо суб’єктів, що беруть участь у здійсненні заходів запобігання і протидії корупції. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 227-229.

Читати

Головкін Б. М., Новіков О. В. Щодо об’єктів запобігання корупції. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 137–141

Читати

Кулик К. Д. Деякі питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватному секторі. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивч.. проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 85-89.

Читати

Лисодєд О. В. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства щодо правового статусу засуджених як чинник зниження зловживань з боку адміністрації установ виконання покарань. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. Харків, 2014. С. 66-69.

Читати

Лукашевич С. Ю. Принципи формування та реалізації антикорупційної політики. Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (Харків, 3-6 жовт. 2017 р.). Харків : Право, 2017. С. 60-64.

Читати

Новіков О. В. До питання правового регулювання вилучення незаконно одержаного майна внаслідок корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2018 р.) Харків: Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2018. C. 77-78.

Читати

Новіков О. В. До питання про заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпорядження ними. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ панел. дискусії Другого Харк. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 27 верес. 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 86-88.

Читати

Новіков О. В. До питання про корупційні злочини у приватній сфері в Україні та їх особливості. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, (м. Харків, 15 травн. 2020 р.) / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 257-260.

Читати

Новіков О. В. Про ризики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сфері протидії та запобігання корупції. Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 травня 2020 р.). Харків : ХНУВС, 2020. С. 114-116.

Читати

Новіков О. В. Рівень, структура та динаміка корупційних злочинів у приватній сфері в Україні. ІІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум : матеріали форуму (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.). Тернопіль : Вектор, 2020. Т.1. С. 276-278.

Читати

Новіков О. В. Сучасний стан корупції у приватній сфері в Україні за результатами міжнародних досліджень. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце президента Кримінол. асоц. України, проф. О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). Харків : ХНУВС, 2020. С. 51-53.

Читати

Новіков О. В. Як інформаційно-комунікаційні технології допомагають у справі протидії корупції: до питання про українській досвід. Особливості застосування антикорупційного законодавства від розслідування до вироку суду : зб. тез. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків). Харків : ХНУВС, 2019. С. 112-114.

Читати

Новіков О. В., Дзюба А. Ю. До питання про можливості використання штучних нейронних мереж у сфері протидії корупції. Кримінальні загрози в секторі безпеки : практика ефективного реагування : матеріали панел. дискусії ІІІ Харків. міжнар. юрид. форуму (26 верес. 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. Харків : Право, 2019. С. 95-99.

Читати

Новіков О. В., Шукалова Д. Д. До питання про системність як ознаку корупції в Україні. Запобігання корупції у приватному сектор : матеріали наук.- практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 109-113.

Читати

Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному менеджменті. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2016 р.). Харків. 2016. С. 430-433

Читати

Пивоваров В. В. Корупція в системі економічної детермінації корпоративної злочинності. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару у рамках VIII Всеукр. фестивалю науки. Харків : НДІ вивч. Пробл. злочинності, 2014. С. 63-65.

Читати

Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу як засіб запобігання корупції у приватній сфері. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ панел. дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р. Харків : Право, 2018. С. 108-113.

Читати

Сметаніна Н. В. Проблемні питання розвитку антикорупційного законодавста у приватному секторі. Забезпечення правопорядку в умовах корона кризи : матеріали панел. дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 23-24 верес. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін. Харків : Право, 2020. С. 199-202.

Читати

Сметаніна Н. В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у системі запобігання корупції. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивч. пробл. злочинності та 95-річчю із дня народж. акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 124-127.

Читати

Сметаніна Н. В. Ціна корупційних злочинів. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків). Харків : ХНУВС, 2017. С. 175-176.

Читати

Шостко О. Ю. Глобалізація і транснаціональна корупція. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 433-435.

Читати

Шостко О. Ю. Деякі шляхи мінімізації корупційних проявів в Україні. Актуальні питання протидії корупції: стан, проблеми та перспективи на майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 жовт. 2014 p.). Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. С. 21-23.

Читати

Шостко О. Ю. Імплементація в країнах Європейського Союзу кримінальної Конвенції про боротьбу з корупцією. Матеріали наукових семінарів та «круглих столів», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. Харків : Право, 2007. С.85-86.

Читати

Шостко О. Ю. Міжнародні стандарти захисту викривачів корупційних правопорушень. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2017. С. 405-409.

Читати

Шостко О. Ю. Питання нагальності прийняття Закону України «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам». Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції : матеріали круглого столу, 2 лист. 2018 р. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. C. 171-174.

Читати

Шостко О. Ю., Подільчак О.М. Практичні аспекти протидії корупційним правопорушенням при наданні адміністративних послуг підрозділами ДМС України. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 квіт. 2016 року. Харків : ХНУВС, 2016. С. 172-175.

Читати

Автореферат.

Білецький А. В. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Білецький ; кер. роботи Б. М. Головкін ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2018. 20 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти