Пошук по сайту

Конституційне право

Конституційне право : підручник / Ю. Г. Барабаш, О. М. Бориславська, В. М. Венгер ; ОБСЄ. - Київ : ВАІТЕ, 2021. - 528 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу факультету № 7 денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 93 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: Т. М. Слінько, Л. К. Байрачна, О. Г. Кушніренко. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022 р. 108 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Конституційне право" : галузь знань 0302 "Міжнар.і відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр" напрям підготовки 6.030202 "Міжнар. право" для студ. 2 к. фак-ту №7 денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. М. Слінько [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 77 с.

Читати

Конституційне право : підручник / Ю. Г. Барабаш, О. М. Бориславська, В. М. Венгер ; ОБСЄ. - Київ : ВАІТЕ, 2021. - 528 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Конституційне право" : галузь знань 0302 "Міжнар.і відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр" напрям підготовки 6.030202 "Міжнар. право" для студ. 2 к. фак-ту №7 денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. М. Слінько [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 77 с.

Читати

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Конституційне право»  для студентів заочної форми навчання факультету № 7 першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право»/ укладачі Т. М. Слінько, Л. К.Байрачна, О. Г. Кушніренко. Харків: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2022 р. 69с.

Читати

Методичні матеріали до самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право" для студентів 2 курсу міжнародно-правового факультету заочної форми навчання (першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 083 "Міжнародні відносини" спеціальності 083 "Міжнародне право") / уклад.: Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко . - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 22 с.

Читати

Барабаш Ю. Г. Вопросы непосредственной демократии в теории и практике конституционного права Украины / Ю. Г. Барабаш // Национальная академия правовых наук Украины. Ежегодник украинского права. 2013. No5 : сб. науч. тр. / Нац. акад. Правов. наук Украины. – Х. : Право, 2013. – С. 125-143.

Читати

Барабаш Ю. Г. "Глобалізаційний" виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз / Ю. Г. Барабаш // Університетські наукові записки, 2007, №1:. - 2007. - С. 40-46.

Читати

Барабаш Ю. Г. Двадцять років незалежного поступу: втома від демократії чи утвердження нового конституційного проекту? / Ю. Г. Барабаш // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – No 1. – С. 5-13.

Читати

Барабаш Ю. Г. Демократические основы конституционного строя Украины / Ю. Г. Барабаш // Конституционное развитие России и Украины: сб. науч. тр. – Х.: Право, 2011. – Вып. 1. – С. 46-66.

Читати

Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності - тонка грань українського конституціоналізму / Ю. Барабаш // Право України. - 2010. - 7. - С. 24-32.

Читати

Барабаш Ю. Г. Ідеологічна функція Конституції України: проблеми інтерпретації та трансформації / Ю. Г. Барабаш // Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 черв. 2011 р. – Х.: Право, 2011. – С. 45-51.

Читати

Барабаш Ю. Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-правовий аналіз / Ю. Г. Барабаш // Університетські наукові записки, 2008, №1. - 2008. - С. 36-43.

Читати

Барабаш Ю. Г. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) // Право України. - 2014. - № 7. - С. 137-145.

Читати

Барабаш Ю. Г. Конституційно-правові механізми захисту державного суверенітету України / Ю. Г. Барабаш // Вісн. Нац. акад. наук України : щоміс. загальнонаук. та громад.-політ. журн. - 2011. - N 6. - С. 9-10.

Читати

Барабаш Ю. Г. Окремі питання конституційно-правової сутності президентського арбітражу / Барабаш Юрій Григорович // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2012 р., м. Полтава / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування , Асоц. випускників Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Точка, 2012. - Ч. 1. - С. 12-15.

Читати

Барабаш Ю. Г. Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права України / Ю. Г. Барабаш // Право України. - 2013. - N 5. - С. 46-53. - Бібліогр. : с. 52.

Читати

Барабаш Ю. Г. Окремі питання розгляду судами виборчих спорів / Юрій Барабаш // Віче : журн. Верхов. Ради України. - 2012. - N 14. - С. 5-9. - Бібліогр. : с. 9.

Читати

Барабаш Ю. Г. Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. - 2011. - No 4-5. - С. 82-87.

Читати

Барабаш Ю. Г. Питання додержання Конституції при ініціюванні та проведенні всеукраїнських референдумів // Вибори та демократія. 2009. No 3. С. 10–16.

Читати

Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право України. - 2010. - 6. - С. 45-53.

Читати

Барабаш Ю. Г. Правова політика у сфері прав людини: шляхи підвищення ефективності // Право України. – 2009. − No 4. – С. 55-61.

Читати

Барабаш Ю. Г. Президентська влада у змішаних республіках: окремі питання теорії та практики / Ю. Г. Барабаш // Право України. - 2014. - N 8. - С. 67-76.

Читати

Барабаш Ю. Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках / Ю. Г. Барабаш // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - 6. - С. 27-36.

Читати

Барабаш Ю. Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина перша) // Публічне право. – 2011. – No 4. – С. 15-22.

Читати

Барабаш Ю. Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина друга) // Там же. – 2012. – No 1. – С. 15-23.

Читати

Барабаш Ю. Г. Український конституціоналізм як пріоритетний об’єкт наукових досліджень / Ю. Г. Барабаш // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку / за ред. А. П. Гетьмана. – Х.: Право, 2009. – С. 93-99.

Читати

Барабаш Ю. Установча влада українського народу як конституційний феномен / Ю. Барабаш // Право України. – 2009. – No 11. – С. 73-80.

Читати

Барабаш Ю. Г. Электоральная культура украинских граждан: политико-правовой анализ / Ю. Г. Барабаш // Проблемы права : Международный правовой журнал. - 2010. - N 2. - С. 8-12. - Библиогр. : с. 12.

Читати

Баулін Ю. Двадцять років вітчизняної конституційної юрисдикції: здобутки та перспективи / Ю. Баулін // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2016. - N 4/5. - С. 23-40.

Читати

Баулін Ю. Новий формат діяльності Конституційного Суду України / Ю. Баулін // Право України. – 2016. – No 7. – С. 19-23.

Читати

Баулін Ю. В. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга / Ю. В. Баулін // Право України. - 2016. - N 7. - С. 19-23.

Читати

Берченко Г.В., Ткаченко Є.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти // Право України. – 2018. – No 12. – С. 92-113.

Читати

Бодрова І. І. Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою / І. Бодрова // Право України. – 2013. – No 6. – С. 251-261

Читати

Бодрова І. І. Теоретико-правові аспекти поняття "виборча система" / І. І. Бодрова // Проблеми законності. Вип. 108. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. - С. 36-45.

Читати

Величко В. О. Децентралізація влади: міжнародний досвід / В. О. Величко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. Наук України, НДІ держ. буд. та місц. самоврядування. – Харків : Право, 2014. – Вип. 28. – С. 12-22.

Читати

Веніславський Ф. В. Декларація про державний суверенітет як політико-правова передумова становлення конституційного ладу України / Веніславський Ф. В. // Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування, 2010. - С. 9-11

Читати

Веніславський Ф. В. Конституційна реформа в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – No 4 (4-5). – С. 33-41.

Читати

Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Академії правових наук України. 2010 р. №2(61). - Х. : Право, 2010. - С. 61-69.

Читати

Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право України. - 2010. - 2. - С. 120-128.

Читати

Гончаров В. Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України / В. Гончаров // Вісник Національної Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. №2(73). - С. 126-132.

Читати

Ковтун В. І. Питання конституційного забезпечення міждержавної інтеграційної політики в Україні / В. І. Ковтун // Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації : міжнар. наук.-практ. конф., прсвяч. 100-річчю з дня народж. Л. М. Стрельцова, 26 жовт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. - Одеса : Вид. дім "Гельветика", 2018. - С. 148-155.

Читати

Колісник В. П. Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми правового регулювання / В. П. Колісник, П. М. Любченко // Національна академія правових наук України. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2014. - 2014 р. №1 (76). - С. 93-102.

Читати

Колісник В. П. Декларація про державний суверенітет України та її вплив на процес формування української держави / Колісник В. П. // Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування, 2010. - С. 3-4.

Читати

Колісник В. П. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу / В. П. Колісник // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2015. - N 4. - С. 103-108.

Читати

Колісник В. П. Конституційні засади міжнародного співробітництва в умовах глобалізації / В. П. Колісник // Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України: Зб. тез ( За матеріалами XIX Харківських політологічних читань). - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2007. - С. 93-95.

Читати

Колісник В. П. Періодична зміна форми правління та трансформація українського парламентаризму в контексті політичної структуризації / В. П. Колісник // Право України. - 2014. - N 8. - С. 39-44.

Читати

Колісник В. Правове регулювання мовних відносин в Україні та проблеми його подальшого удосконалення / В. Колісник // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1998. – No 4. – С. 81-91.

Читати

Константий О. В. Суд загальної юрисдикції як суб'єкт правової охорони Конституції України / О. В. Константий // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 7. – С. 38-41.

Читати

Кушніренко О. Г. Конституційний Суд України як гарант охорони і захисту засад конституційного ладу держави / О. Г. Кушніренко // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Вип. 6. – Х.: Право, 2003. – С. 40-45.

Читати

Летнянчин Л. І. Декларація про державний суверенітет України у сучасній інтерпретації / Летнянчин Л. І. // Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування, 2010. - С. 39-41.

Читати

Летнянчин Л. І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи / Л. І. Летнянчин // Національна академія правових наук України. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2016. - 2016. №3 (86). - С. 194-203.

Читати

Летнянчин Л. І. Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії і практики // Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2013. – No 4 (75). – С. 67 – 80.

Читати

Летнянчин Л. І. Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2014. - 2014. №3 (78). - С. 105-115. - Бібліогр. : с. 114.

Читати

Летнянчин Л. І. Проблеми конституціоналізації індивідуальної конституційної скарги в Україні / Л. І. Летнянчин // Право України. - 2018. - N 12. - С. 55-76.

Читати

Летнянчин Л. І. Пряма дія Конституції України в теорії і практиці вітчизняного конституційного будівництва / Летнянчин Любомир Іванович // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2012 р., м. Полтава / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування, Асоц. випускників Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Точка, 2012. - Ч. 1. - С. 93-99.

Читати

Лукаш С. Ю. Законодавче закріплення пропорційної виборчої системи у світлі особливостей формування політичних партій України / С. Ю. Лукаш // Проблеми формування електоральної культури населення: Зб. наук. тез. (За матеріалами ХІІ Харківських політологічних читань). - Х. : Право, 2005. - С. 58-59.

Читати

Лукаш С. Політичний плюралізм як принцип конституційного ладу / С. Лукаш // Віче. – 1997. – No 7. – С. 13-23.

Читати

Мельник М. Про межі конституційної юрисдикції та пряму дію норм Конституції України при здійсненні правосуддя / М. Мельник, С. Різник // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2016. - N 4/5. - С. 149-159.

Читати

Павшук К. О. Всеукраїнський референдум як прояв установчої влади народу / К. О. Павшук // Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Національна академія правових наук України. – Х. : Право, 2013. – С. 928-931.

Читати

Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. 2006 р. №1 (44). - Х. : Право, 2006. - С. 26-36.

Читати

Процюк І. В. Законодавча влада у парламентській республіці / І. В. Процюк // Право України. - 2014. - N 8. - С. 45-55.

Читати

Селіванов А. О. Доктрина “охорони Конституції України” в період активних політичних задумів про її реформування / А. О. Селіванов // Вісн. Конституц. Суду України: загальнодержавне періодичне видання. – 2011. – No 1. – С. 75-81.

Читати

Селіванов А. Характерні ознаки доктринального верховенства та незмінюваності правових позицій Конституційного Суду України / А. Селіванов // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2011. - N 4/5. - С. 50-56.

Читати

Слінько Т. М. Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму // Право України. – 2018. – No4. – С. 108-125.

Читати

Слінько Т. М. Конституційно-правові гарантії свободи слова // Наше право. – 2014. – No 9. – С. 11–16.

Читати

Слінько Т. М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т. М. Слінько, Є. В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - N 11. - С. 53-59.

Читати

Слінько Т. М. Правові позиції Конституційного Суду України з питань діяльності судів загальної юрисдикції / Т. М. Слінько, Р. Р. Рева // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - Вип. 117. - С. 3-13.

Читати

Стешенко Т. В. Принципи виборчого права як фундаментальні засади забезпечення виборчого процесу / Т. В. Стешенко // Проблеми законності. Вип. 94. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2008. - С. 36-40.

Читати

Таран Д. П. Захист конституції як категорія публічного права / Д. П. Таран // Публічне право. - 2015. - No 4. - С. 319-325.

Читати

Таран Д. П. Захист конституції: основні сучасні підходи / Д. П. Таран // Форум права. - 2015. - No 3. - С. 212–218.

Читати

Таран Д. П. Сучасні форми захисту конституції: порівняльно-правовий аспект // Проблеми законності. – 2015. – Вип.. 130. - C. 53-60.

Читати

Тацій В. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України / В. Тацій, Ю. М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. - 2001 . - №4 (27). - С. 31-40.

Читати

Тацій В. Правозахисний напрям інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України / В. Тацій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2011. - N 4/5. - С. 32-41.

Читати

Тацій В. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні / В. Тацій, Ю. Тодика // Право України. – 2001. – No 6. – С. 3-8.

Читати

Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. Тихий // Право України. - 2010. - 6. - С. 26-33.

Читати

Члевик О. Особливості свободи як принципу конституційного ладу / О. Члевик // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2015. - N 2. - С. 55-65.

Читати

Чуб О. О. Загальна характеристика форм безпосередньої та представницької демократії в аспекті функціонування державної влади в Україні / О. О. Чуб // Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України : монографія / Ю. Г. Барабаш [та ін.]; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. - Х. : Право, 2013. - С. 157-192. - (Розд. 2, гл.1).

Читати

Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення / С. Шевчук // Право України. - 2010. - 3. - С. 52-61.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти