Пошук по сайту

Основи публічного адміністрування

Програма навчальної дисципліни "Основи публічного адміністрування" : для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. другого (магстер.) рівня, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Н. П. Матюхіна [и др.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 12 с. - Загл. с титул. экрана.

Читати

 

Основи публічного адміністрування : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ занять ля студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. другого (магстер.) рівня, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Н. П. Матюхіна [и др.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 79 с. - Загл. с титул. экрана.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи публічного адміністрування» та методичні рекомендації до їх виконання для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: Н. П. Матюхіна, С. А. Федчишин, О. Б. Червякова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 77 с.

Читати

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Основи публічного адміністрування" : для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. другого (магістер.) рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Н. П. Матюхіна. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 67 с.

Читати

Битяк Ю. П. Организационно-правовые основы государственного управления информационными ресурсами (информационной сферой) / Ю. П. Битяк, Е. Б. Червякова // Право Украины. - 2012. - N 3/4. - С. 210-232.

Читати

Будецький Р. В. Міністерство юстиції України: до проблеми визначення адміністративно-правового статусу / Р. В. Будецький // Юрист України : наук.-практ. журн. . - 2014. - N 3. - С. 29-36. 

Читати

Матюхіна Н. П. Адміністративна реформа у зарубіжних країнах: окремі напрямки реалізації / Н. П. Матюхіна // Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф. (21 трав. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Плеяда, 2016. - С. 53-58. 

Читати

Матюхіна Н. П. Приватизація безпекової функції держави: сутність та окремі проблеми / Н. П. Матюхіна // Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підготовки слідчих кадрів для служби безпеки України, Об'єднання громад. формувань України з охорони громад. порядку і держ. кордону (громад.цивіл. служба). - Харків : Плеяда, 2015. - С. 50-52. 

Читати

Матюхіна Н. П. Приватизація державних функцій в контексті завдань реформування державного управління / Н. П. Матюхіна // Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : тези доп. та наук. повідомл. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квіт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України, Благод. орг. "Благод. фонд "Мир і порядок"". - Харків : Право, 2015. - С. 97-101.

Читати

Матюхіна Н. П. Формування та розвиток вищого корпусу державної служби як один із пріоритетів державної політики у сфері державної служби / Н. П. Матюхіна // Особистість. Суспільство. Право : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Полт. юрид. ін-ту. Полтава, 15 берез. 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. прав. наук України, Полтав. юрид. ін-т, НДІ держ. буд-ва та місц. самовряд. - Х. : Точка, 2012. - С. 234-238. 

Читати

 Петришина М. О. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості / М. О. Петришина // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - 2012 р. №1(68). - С. 66-76. 

Читати

Якимчук С. Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: зміст, особливості та сутність / С. Якимчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - 1. - С. 153-159. 

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти