Пошук по сайту

Інформаційне право

Методичні матеріали для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційне право" : для студ. першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" денної форми навч. / уклад. О. Б. Червякова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 50 с.

Читати

Битяк Ю. П. Державне управління інформаційними ресурсами (інформаційною сферою) : [підрозд. 2.5] / Ю. П. Битяк, О. Б. Червякова // Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. - Х. : Право, 2008. - С. 342-367.

Читати

Цимбалюк В. Методологія інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки / В. Цимбалюк // Правова інформатика. - 2007. - 3 . - С. 40-51.

Читати

Червякова Е. Б. Протокол об административном правонарушении как документ: существенные признаки и требования, предъявляемые к нему / Е. Б. Червякова, Ю. В. Мех // Legea si viata. - 2016. - N 10/2. - С. 77-81.

Читати

Червякова О. Б. Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання / О. Б. Червякова // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. - Вип. 128. - С. 209-216.

Читати

Червякова О. Б. Закон України "Про захист персональних даних": проблеми та шляхи вдосконалення / О. Б. Червякова // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, НУ ЮАУ. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - Вип. 122. - С. 96-106. - Бібліогр. : с. 105-106.

Читати

Червякова О. Б. Право неповнолітніх на персоніфіковану інформацію потребує захисту / О. Червякова // Вісник прокуратури. - 2007. - 10. - С. 80-85.

Читати

 

Червякова О. Б. Сутнісні ознаки та види Інформаційних ресурсів як об'єктів державного управління / О. Б. Червякова // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - 2012 р. №3(70). - С. 176-184.

Читати

Червякова О. Б. Удосконалення інформаційної безпеки особи через призму регламента європейського парламенту і ради (ЄС) 2016/679 "Про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних" / О. Б. Червякова, Ю. В. Мех // Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції : зб. ст. та тез наук. повідом. за матеріалами дискус. панелі II Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 28 верес. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Фонд Конрада Аденауера. - Харків : Право, 2018 = Law and Security in the context of European and Euro-Atlantic integration. - С. 161-165.

Читати

Червякова О. Б. Щодо складників адміністративно-правового статусу громадян як учасників інформаційних відносин / О. Б. Червякова // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій ; редкол. В. Тацій [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. - Вип. 114. - С. 134-142.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти