Пошук по сайту

Теорія та практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія та практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження» / Уклад.:О.Г. Шило, О.В. Бабаєва та ін. – Х.: Нац. юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. – 71 с.

Читати

Література

Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х. : Право, 2013. 824 с.

Читати

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. Х. : Фактор, 2013. 1072 с.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс України. Наук.-практ. комен-тар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація. Х. : Право, 2012. 768 с.

Читати

Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту / О.В. Капліна, М. О. Карпенко, В.І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, О. Г. Шило. Х.: Право, 2017. 288 с.

Читати

Судовий контроль у кримінальному провадженні: навч. посіб. для підгот. до заліку / О. В. Капліна [та ін.] . Харків : Право, 2015. 88 с.

Читати

Лобойко Л. М., Банчук, О. А. Кримінальний процес : навч. посіб. / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. К. : Ваіте, 2014. 280 с.

Читати

Грошевий Ю. М., Шило О. Г. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Право України. 2013. N 11. С. 216-224.

Читати

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». О. : Юридична література, 2015. 711 с.

Читати

Гловюк І. В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу : моногр. О.: Фенікс, 2010. 230 с.

Читати

Заходи забезпечення кримінального провадження: навч. посіб. / О. В. Авраменко, Р. І. Благута, А. Я. Хитра ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : ЛьвДУВС, 2014. 191 с.

Читати

Капліна О. В., Радутний О. Е. Проблеми повернення заставодавцю суми застави на стадії досудового розслідування. Юрист України : наук.-практ. журн. 2015. N 3/4. С. 72-77.

Читати

Лук’яненко Ю. В., Юхно О.О. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : монографія / Ю. В. Лук’яненко, О. О. Юхно; Нац. поліція України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Х. : Панов, 2016. 262 с.

Читати

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого: монографія. К.: Національна академія прокуратури України, 2015. 214 с.

Читати

Осадча О. С. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів: монографія / за заг. ред. О. О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Панов А. М., 2016. 223 с.

Читати

Шаренко С. Л. Актуальні питання арешту та скасування арешту тимчасово вилученого майна. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару, 27 лист. 2015 р. / СБУ, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ. Харків : Право, 2015. Вип. 7. С. 163-168.

Читати

Шило О. Г. Заходи забезпечення кримінального провадження за новим КПК України. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : Матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 19 жовт. 2012 р. / СБУ, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". Х. : ТОВ "Оберіг", 2012. Вип. 4. С. 187-191.

Читати

Шило О. Г. До питання щодо порядку застосування в кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова, 16-17 трав. 2014 р. : у 2-х т. / Нац. ун-т , Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. Одеса : Юрид. літ., 2014. Т. 1. С. 656-658.

Читати

Додаткові:

Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, гарантованого державою : дії захисника при вирішення питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу. Книга друга / заг. ред.:І. Ван, А. Вишневський ; Нац. асоц. адвокатів України [та ін.]. Харків : Фактор, 2015. 57 с.

Читати

Білоус О. В. Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні. Юрид. наука : наук. юрид. журн. 2014. N 10. С. 97-103.

Читати

Бондаренко О. Особисте зобов'язання як форма процесуального забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. N 2. С. 66-70.

Читати

Бондаренко О. Процесуальні аспекти затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. N 1(спец.вип.). С. 47-51.

Читати

Бондаренко, О. М. Зарубіжний досвід застосування деяких запобіжних заходів. Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. Вип. 62. С. 305-310.

Читати

Бортун М. Особливості затримання особи без ухвали слідчого судді. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. N 5. С. 102-106.

Читати

Гловюк І.В. Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження / І. В. Гловюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 84-89.

Читати

Головчук В. А. Актуальні питання складу завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою. Держава і право. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. Вип. 72. С. 420-435.

Читати

Лапкін А. В. Забезпечення прокурором законності застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 1 (спец.вип.). С. 58-63.

Читати

Легких К.В. Дискримінаційна складова "заочного" взяття під варту за КПК України. Вісник Академії адвокатури України. 2015. N 1(32). С. 105-110.

Читати

Лук'яненко Ю. В. Окремі питання застосування практики Європейського Суду з прав людини щодо затримання особи у кримінальному судочинстві. Право і Безпека : наук. журн. 2015. N 1. С. 55-60.

Читати

Макаренко Є. І. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: вимоги чинного КПК України та євро стандарти. Право і суспільство. 2014. N 5. С. 222-230.

Читати

Макаров М. А. Оскарження слідчому судді рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. Юрид. наука : наук. юрид. журн. 2015. N 5. С. 142-147.

Читати

Макаров М. А. Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна. Юрид. наука : наук. юрид. журн. 2015. N 10. С. 200-206.

Читати

Никоненко М. Я. Значення у процесі доказування заходів забезпечення кримінального провадження. Юрид. наука : наук. юрид. журн. - 2014. N 7. С. 118-125.

Читати

Попелюшко В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції. Право України. 2013. № 11. С. 145-153.

Читати

Татаров О. Ю. Заходи забезпечення кримінального провадження: перший досвід застосування. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. N 7. С. 113-122.

Читати

Тищенко О. І. Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави (за матеріалами судової практики). Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 140-141.

Читати

Фаринник В. І. Заходи забезпечення кримінального провадження у новому кримінальному процесуальному законодавстві: сутність та класифікація. Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 1. - С. 133-142.

Читати

Фаринник В. І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 85-94

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти