Пошук по сайту

Досудове розслідування кримінальних правопорушень

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Досудове розслідування кримінальних правопорушень"  : Рівень вищої освіти - перший (бакалавр.) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 08 "Право", Спец. - 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. В. Капліна [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 59 с. 

Читати

Підручники, навчальні посібники, монографії, статті тощо.

Основні:

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процессуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

Читати

Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 c.

Читати

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 498 с.

Читати

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посіб. / Г. М. Анісімов, Ю. П. Дзюба, В. І. Касинюк та ін.; за ред. М. І. Панова. Харків : Право, 2011. 184 с.

Читати

Зуєв В. В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія. Харків : ТОВ «Оберіг», 2017. 203 с.

Читати

Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : дис. Харків : б. в., 2017. 261 с.

Читати

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : дис. Харків : б. в., 2018. 276 с.

Читати

Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес : навч. посіб. Київ : Ваіте, 2014. 280 с.

Читати

Лобойко Л. М. Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 87-92

Читати

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : монографія. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2015. 214 с.

Читати

Настільна книга слідчого / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. 2-е вид., перероб. і допов. Київ : Ін Юре, 2007. 728 c.

Читати

Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : дис. Харків : б. в., 2018. 222 с.

Читати

Посібник за статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Протокол : юридичний інтернет-ресурс

Читати

Посібник зі статті 15 Європейської конвенції з прав людини (відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації). Рада Європи / Європейський суд з прав людини. 2016/2017 р. р. 14 с.

Читати

Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : автореф. / відповід. за вип. Маринів В. І. Харків : ФОП «Леонов», 2016. 37 с.

Читати

Додаткові:

Бущенко А., Сапожнікова О., Шинкаренко О. «Precedent UA – 2015». Київ : КВІЦ, 2015. 412 с.

Читати

Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування : монографія / B. І. Галаган, Ж. В. Удовенко, О. М. Калачова, С. С. Клочуряк. Київ : Центр учб. літ., 2015. 160 с.

Читати

Галаган В. І., Шум В. В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія. Київ : б. в., 2017. 168 с.

Читати

Галаган В. І., Саліхова І. Ю. Встановлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні : монографія. Київ : УкрДГРІ, 2017. 198 с.

Читати

Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування : монографія B. І. Галаган, Ж. В. Удовенко, О. М. Калачова, С. С. Клочуряк. Київ : Центр учб. літ., 2015. 160 с.

Читати

Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Київ : Вид-во «К.І.С», 2019. 558 с.

Читати

Шепітько В. Ю. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. Харків.: Видавнича агенція «Апостіль», 2017. С. 7-13.

Читати

Саєнко Г. Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України : дис. Київ : б. в., 2017. 224 с.

Читати

Інтернет-ресурси

Судова влада України : офіційний портал

Верховна Рада України : офіційний веб-портал парламенту України

Конституційний Суд України : офіційний веб-сайт

Верховний Суд : офіційний сайт

Офіс Генерального прокурора : офіційний сайт

Національне антикорупційне бюро України : офіційний сайт

Державне бюро розслідувань : офіційний сайт

Міністерство внутрішніх справ України : офіційний портал

Міністерство юстиції України : офіційний сайт

Єдиний державний реєстр судових рішень : автоматизована система

European Court of Human Rights=Європейський суд з прав людини : офіційний сайт

 Газета «Закон і бізнес» : офіційний сайт

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : Фінн, 2011. 216 с.

Читати

Вапнярчук В. В. Теорія та практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

Читати

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія. Одеса : Юридична література, 2015. 711 с.

Читати

Гловюк І. В., Стоянов М. М., Завтур В. А. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навч.-метод. посіб. Одеса : Юридична література, 2017. 224 с.

Читати

Зуєв В. В Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія. Харків : ТОВ Оберіг, 2017. 204 с.

Читати

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : монографія. Харків : Право, 2008. 296 с.

Читати

Колодчин В.В., Туманянц А.Р. Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції : монографія. Харків : ТОВ «Оберіг», 2016. 228 с.

Читати

Лобойко Л. М. Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 87-92

Читати

Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес : навч. посіб. Київ : Ваіте, 2014. 280 с.

Читати

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : монографія. Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. 214 с.

Читати

Настільна книга слідчого / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. 2-е вид., перероб. і допов. Київ : Ін Юре, 2007. 728 c.

Читати

Погорецький М. А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 93-103.

Читати

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. Хакрів : РВФ «Арсіс, ЛТД». 2007. 576 c.

Читати

Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / под. ред. Т. Г. Морщаковой. Москва : Мысль, 2012. 584 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти