Пошук по сайту

Основи прокурорської діяльності

Інформація в електронному каталозі

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи прокурорської діяльності” (галузь знань 08 “Право”, перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 “Право”) для студентів ІV курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції / уклад.: Л. М. Москвич, А. В. Лапкін [та ін.]. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – 89 с.

Читати

 

Т е м а 1. Предмет та система курсу “Основи прокурорської діяльності”

Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування: прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серп. – 7 верес. 1990 р. //

Читати

Про роль державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя: Рекомендація R (2000) 19 Комітета Міністрів державам-членам Ради Європи, прийнята 6 жовт. 2000 р.

Читати

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. –2-ге вид., переробл. і доповн. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.

Читати

Блажівський Є. Функції прокуратури України: відповідність європейським стандартам / Є. Блажівський // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 21-28.

Читати

Боднарук Т. Основні напрями реформування інституту прокуратури на сучасному етапі/ Т. Боднарук, А. Лапкін // Підприємництво, госп-во і право. - 2020. - N 12. - С. 290-294.

Читати

Жувака С.О. Історико-правовий аналіз розвитку функцій прокуратури України: Дисер… канд. юрид. наук (доктора філософії) за спец. 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» (081 – Право). – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019.- 265 с.

Читати

Іонушас С.К. Конституційно-правові засади модернізації інституту прокуратури України: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. - Київ, 2021.- 252 с.

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Карпунцов В. В. Функціональна природа прокуратури як правоохоронного органу: новітнє концептуальне праворозуміння// Право і суспільство.- 2016.- № 6 (Ч. 2).- С. 100-106

Читати

Курбатова І. Становлення та розвиток органів прокуратури на теренах України: історико-правовий аспект// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2019.- № 9.- С. 142-146

Читати

Лапкін А. В. Прокуратура в системі судової влади / Лапкін А. В. // Право України. – 2015. – № 9. – С. 164–171.

Читати

Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія / А. В. Лапкін. – Харків : Право, 2020. – 1304 с.

Читати

Лапкін А. В. Щодо визначення мети, завдань та функцій прокуратури // Правові горизонти. – 2019. – Вип. 17 (30). – С. 97-101.

Читати

Литвак О. Становлення та розвиток прокуратури України/ О. Литвак, П. Шумський // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2012. – № 3. – С. 10-15.

Читати

Мавдрик, М. Я. Становлення та розвиток прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина / М. Я. Мавдрик // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 22-35.

Читати

Мазурик Р.В. Міжнародні стандарти діяльності прокурорів та їх реалізація на рівні обласних прокуратур// Актуальні питання юриспруденції. Правова позиція.- 2021.- № 1 (30).- С. 103-107

Читати

Марочкін І. Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку / І. Є. Марочкін // Проблеми законності. Вип. 100. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. - С. 376-385.

Читати

Подкопаєв С.В. Міжнародні (європейські) стандарти оцінювання роботи прокурорів// Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- № 4.- С.373–376.

Читати

Подкопаєв С.В. Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні: Дис… докт. юрид. наук за спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». –. Харків, 2020.- 494 с.

Читати

Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика: матеріали круглого столу (18 грудня 2019 року).- К.: Національна академія прокуратури України, 2019.- 108 с.

Читати

Прокурорське право: навч. посібник/ за заг. ред. В. В. Луцика.- Львів: ЛьвДУВС, 2019.- 640 с.

Читати

Скибенко О.І. Конституційно-правовий статус прокуратури України в умовах реформування: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021.- 237 с.

Читати

Т е м а 2. Правові основи діяльності прокуратури України

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: затверджено Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017

Читати

Стандарти професійної відповідальності, основні обов’язки і права прокурорів: прийняті Міжнародною Асоціацією Прокурорів (МАП) 23 квіт. 1999 р. 

Читати

Бабкова В. С. Деякі аспекти реформування функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за новим законом України «Про прокуратуру» / В. С. Бабкова // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фах. вид. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2015. – Т. 1, № 7. – 2015.

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Лапкін А. В. Конституційні основи прокурорської діяльності/ А. В. Лапкін // Цінності сучасного конституціоналізму: V Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (28–29 верес. 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 172–173.

Читати

Лапкін А. В. Проблеми удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України/ А. В. Лапкін// Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика: матеріали круглого столу (18 груд. 2019 р.). – К., 2019. – С. 48–51.

Читати

Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія/ А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2020. – 1304 с.

Читати

Литвак О. Проблеми впровадження Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 р./ О. Литвак, П. Шумський // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 5-10.

Читати

Миколенко В. А. Модернізація конституційно-правового статусу прокуратури в європейських країнах: порівняльно-правовий аналіз / В. А. Миколенко // Актуальні проблеми політики. – Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. 58. – С. 276-285.

Читати

Скибенко О.І. Конституційно-правовий статус прокуратури України в умовах реформування: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021.- 237 с.

Читати

Скибенко О.І. Наукові джерела дослідження конституційно-правового статусу прокуратури України// Право і суспільство.- 2019.- № 4.- С. 50-56.

Читати

Тацій В. Я Актуальні питання конституційної реформи та державного розвитку на сучасному етапі/ В. Я. Тацій// Право України. – 2014. – № 7. – С. 10-18.

Читати

Торяник О.Ю. Конституційно-правовий статус прокуратури України: дис. канд. юрид. наук (доктора філософії) за спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» (081 – Право). – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2017.- 194 с.

Читати

Трагнюк Р.Р. Реформування функцій прокуратури України за новим законом «Про прокуратуру» // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 3.- С. 176-179.

Читати

Т е м а 3. Засади організації та діяльності органів прокуратури України

Банчук О. А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства/ О.А. Банчук, Р.О. Куйбіда. – К.: ІКЦ «Леста»», 2005. – 116 с.

Читати

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації: монографія / І.Л. Беспалько. – Х.: ФІНН, 2011. – 215 с.

Читати

Бринцев В. Засади діяльності органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України / В. Бринцев, І. Буравльов // Вісн. Конституц. Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – 2012. – № 1. – С. 167-177.

Читати

Гречанюк С., Мазурик С. Реалізація принципу гласності в діяльності органів прокуратури // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016.- № 4.- С. 52-59

Читати

Європіна Л. Засади прокурорської діяльності: загальна характеристика/ Л. Європіна // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.-2016.- № 3.- С. 74-85

Читати

Іваницький С. О. Принципи організації і діяльності прокуратури та адвокатури: зміст і співвідношення // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2014.- №2.- С. 52-59

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Колєснік Т. Є. Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими органами державної влади в Україні// Право і супільство.- 2015.- № 3. Ч. 3.- С. 14-21

Читати

Костенко О. В. Принцип гласності в діяльності органів прокуратури України та його обмеження / О. В. Костенко, П. В. Макушев // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2. - С. 64-72

Читати

Лапкін А. В. Принцип незмінюваності прокурора у кримінальному провадженні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 2. – Т. 3. – С. 85-89.

Читати

Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія/ А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2020. – 1304 с.

Читати

Мичка, В. І. Сучасні принципи діяльності прокуратури як важлива передумова історико-правового аналізу її функціональної складової / В. І. Мичка // Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 38-46.

Читати

Посібник зі статті 6 Конвенції захист прав людини та основних свобод. Право на справедливий суд (кримінальний процесуальний аспект).- Оновлене видання станом на 31 квітня 2019 року [Електронний ресурс]

Читати

Руденко М. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи України (науково-практичний прогноз) / М. Руденко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 3. - С. 27-32.

Читати

Савранчук С. Засади діяльності органів прокуратури // Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2018.- № 2.- С. 68-71

Читати

Т е м а 4. Система та структура органів прокуратури України

Вакарова О. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура в процесі забезпечення верховенства Конституції України// Юридичний бюлетень.- 2017.- № 5.- С. 16-22

Читати

Гайдай С. Г. Інформатизація прокурорської діяльності: теоретико-правові засади / С. Г. Гайдай // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. - С. 120-125.

Читати

Іваницький С. О. Тенденції розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури / С. О. Іваницький // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 10-2. – Т. 2. – 120-121.

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Каркач П. М. Організація роботи прокуратури міста, району. Методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах. – Х.: Право, 2008. — 352 с.

Читати

Лапкін А. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності/ А. В. Лапкін // Право України. - 2017. - N 1. - С. 63-70.

Читати

Литвак О. Проблеми впровадження Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року/ О. Литвак, П. Шумський // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 5-10.

Читати

Печенкін І. Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції / І. Печенкін // Віче. - 2015. - № 4. - С. 24-27

Читати

Прокурорське право: навч. посібник/ за заг. ред. В. В. Луцика.- Львів: ЛьвДУВС, 2019.- 640 с.

Читати

Руденко М. В. Організаційно-правові основи спеціалізованої антикорупційної прокуратури / М. В. Руденко, О. В. Мельник // Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - Вип. 21 : Серія "Право". - С. 173-176.

Читати

Селезньов В. Організація роботи сучасної прокуратури України – вимоги сьогодення / В. Селезньов, О. Курганський // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 7. - С. 157-160.

Читати

Сінякевич О. О. Сучасні аспекти інформатизації адміністративних юрисдикційних проваджень прокуратури / Сінякевич О.О., Тильчик О.В. // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: Матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22-23 лютого 2019 р.).- Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С. 72-75

Читати

Сухонос В.В. Сутність принципів планування діяльності органів прокуратури України / В.В. Сухонос // Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 92–96.

Читати

Цимбалюк В. Правова інформатика в діяльності прокуратури України // Правова інформатика.- 2007.- № 2(14).- С. 18-27

Читати

Шумський П. Новий закон України про прокуратуру: перспектива та ретроспектива/ П. Шумський, С. Жовнір // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2015.- № 2.- С. 129-135

ЧитатиТ е м а 5. Організація роботи в органах прокуратури України

Безкровний Є. А. Організаційно-правові засади діяльності органів прокуратури України з розгляду звернень: Дис… канд. Юрид. наук за спец. 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.- К., 2015.- 263 с.

Читати

Безкровний Є. Організація роботи прокурора із зверненнями громадян/ Є. Безкровний, Н. Яценко// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2017.- № 1.- С. 39-47

Читати

Безкровний Є. Принципи забезпечення права громадян на доступ до інформації в органах прокуратури / Є. Безкровний, С. Неворотіна // Вісник Національної академії прокуратури України.- 2018.- № 1.- С. 27-33

Читати

Билиця І. О. Особливості відповідальності прокурорів за порушення етичних норм // Право і суспільство.- 2019.- № 3 частина 2.- С. 130-134

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник / Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Ковальчук І. Проблеми удосконалення розгляду звернень в органах прокуратури / І. Ковальчук // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2014. – № 2. – С. 30-35.

Читати

Микитюк А. С. Організація роботи сучасної прокуратури в. Україні // Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- № 2.- С. 396-398

Читати

Озерський, І. В. Співвідношення координації та взаємодії у діяльності органів прокуратури/ І. В. Озерський // Часопис Київського університету права. - 2010. - 2. - С. 278-281.

Читати

Плотнікова В. П. Проблеми організації роботи місцевої прокуратури / В. П. Плотнікова, Д. П. Лотюк, В. В. Устименко // Науковий часопис Національної академії прокуратури.- 2016.- № 2.- С. 98-106

Читати

Сухонос В.В. Сутність принципів планування діяльності органів прокуратури України / В.В. Сухонос // Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 92–96.

Читати

Трагнюк Р. Р. Деякі проблеми роботи прокурора зі зверненнями громадян / Р. Р. Трагнюк // Юрист України : наук.-практ. журн. – 2014. – № 3. – С. 47-52.

Читати

Т е м а 6. Служба в органах прокуратури України. Правовий статус прокурорів

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: затверджено Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017

Читати

Стандарти професійної відповідальності, основні обов’язки і права прокурорів: прийняті Міжнародною Асоціацією Прокурорів (МАП) 23 квіт. 1999 р.//

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Кравчук В. Завдання професійної етики прокурорів // Вісник Національної академії прокуратури України.- 2019.- № 3.- С. 50–64

Читати

Кроз М. В. Психология личности прокурора: пособие для прокуроров. – М., 2012. – 112 с.

Читати

Лапкін А. В. Спеціальна підготовка прокурорів // Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 124-126.

Читати

Лапкін А.В. Роль кваліфікаційного іспиту у становленні особистості професіонала – працівника прокуратури // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Становлення особистості професіонала: перспективи та розвиток» 23 березня 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С. 122-127.

Читати

Лапкін А.В. Психологічні аспекти добору прокурорів // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 181-184.

Читати

Литвак О. Реформування морально-етичних вимог до прокурора / О. Литвак, П. Шумський// Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 5-10.

Читати

Назаров, І. В. Теоретичні засади відповідальності прокурорів/ І. В. Назаров, М. О. Сурженко // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Т. 3. – Вип. 47. – С. 149-152.

Читати

Наулік Н. Особливості правового статусу керівника державної служби в місцевій прокуратурі // Актуальні проблеми правознавства.-2018.- № 1 (13).- С. 96-101

Читати

Петров С. Вимоги до етичної поведінки працівників прокуратури: європейський досвід для України // Jurnalul juridic national: teorie şi practică.- 2015.- № 8.- С. 20-24

Читати

Погорєлова Т.Ф. Службовий етикет як механізм виховання морально-етичних якостей майбутніх прокурорів / Т.Ф. Погорєлова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. - № 5. – С. 201-208.

Читати

Подкопаєв С. Проблеми законодавчої регламентації організації та діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2014.- № 4.- С. 145-153

Читати

Подкопаєв С. Професіоналізм прокурорської діяльності/ С. Подкопаєв// Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 17-21.

Читати

Подкопаєв С.В. Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні: Дис… докт. юрид. наук за спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». – Харків, 2020.- 494 с.

Читати

Попович Є. Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури України: правові проблеми та шляхи їх вирішення/ Є. Попович// Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2012. – № 3. – С. 22-25.

Читати

Сухонос В. Правовий статус прокурора в системі органів державної влади України/ В. Сухонос, Є. Михайловська// Правові горизонти.- 2017.- Вип. 10 (23).- С. 85-91

Читати

Устименко В. В. Організаційно-правові аспекти підвищення кваліфікації прокурорів :Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.- Київ, 2015.- 217 с.

Читати

Хвесюк В. І. Форми і заходи соціального забезпечення працівників органів прокуратури // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.- 2015.- № 14.- Т. 1.- С. 126–128.

Читати

Т е м а 7. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку

Бабкова В. С. Принципи координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції / В. С. Бабкова // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фах. вид. Нац. ун-ту “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2013. – Вип. 1. – С. 1-10

Читати

Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування/ В. Бабкова// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - № 3. – С. 71-73.

Читати

Бабошин А. М. Сутність та функціональна структура кримінально-процесуальної діяльності прокурора / А.М. Бабошин // Наук. зап. Львів. ун-ту бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 270-282.

Читати

Бортун М. Взаємодія прокурора зі слідчим, слідчим суддею на стадії досудового розслідування / М. Бортун // Там же. – 2013. – № 4. – С. 95-100.

Читати

Вінаков А. В. Окремі напрямки вдосконалення наглядової діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем/ А. В. Вінаков // Право і Безпека : наук. журн. – 2014. – № 3. – С. 99-103.

Читати

Глушков В. Прокурський нагляд у процесі здійснення оперативно‐розшукової профілактики злочинів // Вісник Вищої ради юстиції.- 2010.- № 4.- С. 79-90

Читати

Данильченко Ю. Нагляд за досудовим розслідуванням. Проблемні питання/ Ю. Данильченко // Вісник прокуратури. - 2015. - N 12. - С. 28-37.

Читати

Єрьоменко І. Взаємодія слідчого, прокурора, адвоката та суду у кримінальному провадженні // Jurnalul juridic national: teorie şi practică.- 2019.- № 5.- С. 157-160

Читати

Жук А. Роль прокурора в механізмі охорони прав, свобод та законних інтересів підозрюваного в разі застосування запобіжного заходу "тримання під вартою"/ А. Жук // Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2021. - N 3. - С. 254-259.

Читати

Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 400 с.

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія / А. В. Лапкін ; М-во освіти і науки України, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2020. - 1304 с.

Читати

Лапкін А. В. Роль прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві України: монографія / А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 264 с.

Читати

Лапкін А. В. Проблеми взаємодії прокурора і слідчого судді у кримінальному провадженні / А. В. Лапкін // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 2 (63). – С. 255-265.

Читати

Лапкін А.В. Координаційна діяльність органів прокуратури України у сфері кримінального провадження / А. В. Лапкін // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія “Право”. – 2013. – № 1082. – С. 322-326.

Читати

Лапкін А.В. Диференціація форм закінчення досудового розслідування і роль прокурора в їх застосуванні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. – Вип. 3. – С. 87-97.

Читати

Марчук Н. В. Щодо визначення змісту діяльності прокурора зі здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням / Н. В. Марчук // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. пр. – 2012. – № 2. – С. 369-376.

Читати

Ніколайчук Г. Зміст кримінально-процесуальної діяльності прокурора у судовому провадженні // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2017.- № 4.- С. 170-178

Читати

Новосад Ю. Про деякі змістовні елементи запобіжної діяльності та наглядової функції прокуратури Україні / Ю. Новосад // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2017. - N 5. - С. 210-213.

Читати

Осадча О. С. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів: монографія / О. С. Осадча, О. О. Юхно. – Харків: Панов, 2016. – 224 с.

Читати

Палюх А. Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки.- 2017.- № 861. - С. 501-507

Читати

Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія / кол. авт. ; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010. – 395 с.

Читати

Проневич О. С. Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми реалізації/ О. С. Проневич // Право і Безпека : наук. журн. - 2015. - N 3. - С. 51-57.

Читати

Рогатюк І. В. Прокурор за чинним КПК: обвинувач чи наглядач? // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.- 2020.- № 2.- С. 103-111

Читати

Сирота Д. Функція досудового розслідування прокуратури/ Д. Сирота, Т. Слободяник // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2020. - N 9. - С. 234-239.

Читати

Цимбалістенко О. О. Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування: Дис…канд. Юрид. наук за спец. 12.00.10 «Cудоустрій; прокуратура та адвокатура». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і наукиУкраїни.- Харків, 2017.- 262 с.

Читати

Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – №. 1. – С. 59-64.

Читати

Т е м а 8. Підтримання публічного обвинувачення в суді

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Ковальова Я. К. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення: теоретичні та практичні питання / Я. К. Ковальова // Право і суспільство. - 2016. - № 6(2). - С. 185-190

Читати

Козьяков І. Сутність тактики підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України / І. Козьяков, Л. Хруслова // Там же. – 2013. – № 2. – С. 56-59.

Читати

Колодчин В. В. Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції: монографія / В. В. Колодчин, А. Р. Туманянц. –Харків: ТОВ «Оберіг», 2016. – 228 с.

Читати

Лапкін А. В. Концептуальнi проблеми пiдтримання публiчного обвинувачення в судi прокурором// Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2019. – № 21. – С. 124-130.

Читати

Лапкін А. В. Правова природа обвинувальної промови прокурора та вимоги до неї / А. В. Лапкін // Проблеми законності. – Харків: Нац. ун-т “ЮАУ ім. Я. Мудрого”, 2013. – Вип. 122. – С. 207-215.

Читати

Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія / А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2020. – 1304 с.

Читати

Лапкін А. В. Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення / А. В. Лапкін // Теорія і практика правознавства. – 2011. – № 1; [Електрон. ресурс]. 

Читати

Лукайдес, Л. Г. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) [Текст] / Л.Г. Лукайдес / Пер с англ Ю. Берестнева, М. Виноградова // Рос. юстиция. – 2004. – № 2. – С.8–20.

Читати 

Петрушко М. І. Зміна правової позиції прокурора в суді першої інстанції: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність». –Харків, 2020.- 341 с.

Читати

Плахотнік, О. В. Угода про визнання винуватості: переваги і недоліки нового кримінально-процесуального інституту / О. В. Плахотнік, О. В. Чех // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / редкол.: Ю.М. Бисага (гол. ред.), Д.М. Бєлов, О.Я. Рогач та ін. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 26. – С. 268–271

Читати

Рогатюк І. В. Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді: процесуальна тактика в нестандартних умовах// Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.- 2017.- № 1 (13).- С. 87-98

Читати

Сапін О. Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень: досвід зарубіжних держав / О. Сапін // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2011. – № 2. – С. 107-113.

Читати

Тахтаров М.П. Прокурор у підготовчому судовому провадженні: Дис… канд.. юрид. наук за спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Національний юридичнийуніверситет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2019.- 230 с.

Читати

Тюрін Г. Є. Порядок діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод / Г. Є. Тюрін // Форум права. - 2014. - № 2. - С. 442–447.

Читати

Тюрін Г.Є. Прокурор у кримінальному провадженні на підставі угод: постановки проблеми / Г.Є. Тюрін // Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - С. 206-209.

Читати

Шульган І.І. Прокурор в кримінальному процесі: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Львів, 2020.- 238 с.

Читати

Т е м а 9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [Електрон. ресурс]

Читати

Бабкова В. С. Правові засади прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян / В. С. Бабкова// Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 20 квіт. 2012 р.). - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. - С. 409-415

Читати

Богатирьова О. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі в умовах надзвичайних ситуацій/ О. Богатирьова, М. Гриневич// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2015.- № 4.- С. 39-46

Читати

Влад С. Ф. Особливості організації роботи місцевої прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання судових рішень у кримінальних провадженнях// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2018.- № 1.- С. 237-240

Читати

Іскендеров Е. Ф., огли. Окремі аспекти прокурорського нагляду за дотриманням прав і за­конних інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі // Е. Ф. Іскендеров огли // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр.. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67. - С. 592-600.

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і
А. Х. Степанюка. – Харків: Право, 2011. – 328 с.

Читати

Новосад Ю. О. Кримінально-виконавчі засади участі прокуратури України у сфері виконання покарань: Дис… докт. юрид. наук за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.- Київ, 2019.- 544 с.

Читати

Новосад Ю. О. Про деякі результати запобіжної діяльності прокуратури у сфері виконання покарань України / Ю. О. Новосад // Право і суспільство. - 2016. - № 6(2). - С. 154-159

Читати

Прищепа В. І. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів під час виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі / В. І. Прищепа. // Теорія і практика правознавства. - 2013. - Вип. 1 .- С. 1-10

Читати

Прищепа В. Правова природа прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі/ В. Прищепа// Вісн. Акад. прав. наук України. – 2012. – № 3 (70). – С. 233-241.

Читати

Трагнюк Р. Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді обмеження волі / Р. Р. Трагнюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2013. – № 1082, вип. 16. – С. 310–313.

Читати

Шандула О. О. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді арешту/ О. О. Шандула // Форум права. – 2013. –№ 3.- С. 757-763

Читати

Т е м а 10. Представництво прокуратурою інтересів держави в суді у виключних випадках, передбачених законом

Бабкова В. С. Деякі проблеми визначення приводів та підстав представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді за новим Законом України «Про прокуратуру» // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 2. – Т. 3. – С. 141-145.

Читати

Бабкова В. С. Деякі аспекти реформування функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за новим Законом України «Про прокуратуру» // Теорія і практика правознавства. – 2015.- Вип. 1 (7).- С. 1-9

Читати

Бабкова В. С. Проблеми збереження повноважень прокурора щодо представництва інтересів громадян у суді. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. – Вип. 3. – С. 20-28.

Читати

Безкровний Є. А. Представництво прокурора в суді та окремі питання його організації// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2018.- № 1(81).- С. 53-60

Читати

Ганєв А. Е. Реалізація представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.- Дніпро, 2017.- 176 с.

Читати

Гузе К. А. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / К. А. Гузе; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 234 с.

Читати

Драган О. В. Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень/ О. В. Драган // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 5. – С. 139–144

Читати

Каркач П. М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навчальний посібник/ Каркач, П.М., Курочка, М.Й..- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. -116 с.

Читати

Лапкін А. В. Участь прокурора у господарському судочинстві// 25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.)/ редкол.: В.Я. Тацій, П.В. Тихий, О.В. Бринцев та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 81-85.

Читати

Наулік Н. Генеза інституту представництва прокурором інтересів держави в суді// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2017.- № 2.- С. 109-118

Читати

Озерський І. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого-правовий аспект) / І. Озерський // Віче. – 2010. – № 6. – С. 15–18.

Читати

Руденко М. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві / М. Руденко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 3. – С. 67–71.

Читати  

Стефанчук М. Історичні та правові передумови становлення функції прокуратури України з представництва інтересів громадянина або держави в суді// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2014.- № 4.- С. 165-178

Читати

Стефанчук М. Правова природа представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді// Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права.- 2015.- № 2 (54).- С. 240-249

Читати

Стефанчук М. М. Представницька функція прокуратури: дефекти законодавства / М. М.Стефанчук // Вісник кримінального судочинства. - 2019. - № 3. - С. 164-175.

Читати

Тогобіцька А. А. Проблемні питання правового регулювання діяльності прокурора у сфері примусового виконання судових рішень (на прикладі Закону України "Про виконавче провадження") / А. А. Тогобіцька // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 357-366.

Читати

Шандула О. О. Деякі аспекти обмеження функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді за новим Законом «Про прокуратуру». // Юрист України. – 2015. – № 1-2. – С. 54-59.

Читати

Т е м а 11. Міжнародне співробітництво органів прокуратури

Бараннік Р. В. Принципи міжнародного співробітництва та міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження//Вісник кримінального судочинства.- 2017.- № 2.- С. 11-18

Читати

Бортник Н.П., Вітик О.Д. - Прокурор як представник інтересів громадян та держави в суді: досвід країн Євросоюзу// Європейські Преспективи.- 2021.- № 1.- С. 46-52

Читати  

Грицаєнко Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною / Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 1. - С. 91-95.

Читати

Доллiнер П. Я. Досвід державного управління органами прокуратури окремих пострадянських країн // Публічне управління і адміністрування в Україні.- 2020.- Вип. 17.- С. 47-52

Читати

Лисаченко Є. І. Міжнародні стандарти підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді/ Є. І. Лисаченко, В.О. Гринюк// Вісник кримінального судочинства.- 2018.- № 1.- С. 162-169

Читати  

Мамедов Е. Позитивний європейський досвід діяльності прокуратури та шляхи його запозичення для України// Науковий вісник публічного та приватного права.- 2016.- Вип. 1-2.- С. 223-228

Читати

Никитин Е. Л. Модели и стандарты прокурорской деятельности в современных условиях : учебное пособие / Е. Л. Никитин, Н. В. Кулик. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. — 80 с.

Читати

Перепьолкін С. М. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб. / С.М. Перепьолкін, Є.Г. Паршутін. –Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 112 с.

Читати

Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. – Київ : Атіка, 2012. – 623 с.

Читати  

Тростянська Я.В. Принципи правового регулювання визнання і виконання в Україні вироків іноземних судів у кримінальних справах/ Я. В. Тростянська// Підприємництво, госп-во і право. – 2010. - № 5. – С. 159-162.

Читати

Фортуна Т. Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні / Т. Фортуна // Адвокат. – 2011. - № 7. – С. 41-44.

Читати

Хорсуненко О. В. Нормативно-правове регулювання діяльності прокуратури держав-членів Європейського Союзу та її місце в системі органів державної влади// Актуальні проблеми політики.- 2016.- Вип. 57.- С. 93-104

Читати

Хорсуненко О.В. Прокуратура України та країн-членів Європейського Союзу: порівняльне дослідження: дис…канд. юрид. наук (доктора філософії) за спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» (081 – Право). – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Національна академія наук України.- Київ, 2018.- 224 с.

Читати

Шемшученко Ю. Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2009. – № 1. – С. 23-28.

Читати

Щерба С. П. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, полномочия / С. П. Щерба, О. А. Зайцев, Т. А. Решетникова. – Москва: Экзамен, 2007. – 560 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти