Пошук по сайту

Судове право

Інформація в електронному каталозі

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Судове право” для студентів ІI курсу денної форми навчання Інституту прокуратури та криінальної юстиції / уклад.: Л. М. Москвич, А.В. Іванцова, О.О. Овсяннікова та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. – 43 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Судове право” (вибіркова) для студентів ІIІ курсу денної форми навчання / уклад.: Л. М. Москвич, А.В. Іванцова, О.О. Овсяннікова та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. – 42 с.

Читати

 

Т е м а 1. Судове право. Предмет і метод судового права

Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. — К., 2011. — 303 с.

Читати

Булкат М. С. Теоретико-правові засади судової влади: сучасний концепт: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Булкат М. С. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2019. - 444 с.

Читати

Купцова С. Н. Судебное и судейское право: общетеоретические аспекты понимания и различия/ С. Н. Купцова// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2017. - № 2 (42). - С. 55-61.

Читати

Лісна І. С. Загальнотеоретичний підхід до визначення понять «судова влада» та «судова система»// Прикарпатський юридичний вісник.- 2018.- Вип. 2(23).- С. 3-6

Читати

Решота В. В. Концепція судового права у працях радянських дослідників// Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- № 1.- С. 269-272

Читати

Сибилева Н. В. Концепция судебного права: исторический аспект/ Н. В. Сибилева// Проблеми законності. Вип. 58. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2003. - С. 140-146.

Читати

Сібільова Н. В. Сучасні проблеми організації та функціонування в Україні судової влади/ Н. В. Сібільова // Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 10. - Х. : Право, 2005. - С. 79-89.

Читати

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку/ За ред. І. Б. Усенка.- К.: Накова думка, 2014.- 506 с.

Читати

Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України: підручник/ за заг. ред. С. М. Гусарова. – Харків, 2020. – 508 с.

Читати

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.)/ [редкол.: О. В. Щербанюк, Л.Г. Бзова та ін.].- Київ: Видавництво ВАІТЕ, 2020.- 356 с.

Читати

Т е м а 2. Джерела судового права

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: моногр./ О. В. Капліна. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

Читати

Назаров І. В. Джерела судового права/ І. В. Назаров // Право України. - 2015. - N 3. - С. 53-59.

Читати

Самолюк Ю. М. Судове рішення у цивільному процесі: спірні питання/ Ю.М. Самолюк// Судова апеляція. — 2009. — № 1(14). — С. 91-98.

Читати

Сидоренко О. О. Джерела судового права на сучасному етапі розвитку/ О. О. Сидоренко // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.). - Харків : Право, 2015. - С. 98-100.

Читати

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні: [моногр.] / С. В. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

Читати

Т е м а 3. Суб’єкти судового права

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: [моногр.] / Л. М. Москвич. – Х.: Фінн, 2011. – 384 с.

Читати

Москвич Л. М. Суб’єкти судового права/ Л. М. Москвич// Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – С. 4–6.

Читати

Т е м а 4. Судова влада

Бринцев О. В. «Електронний суд» в Україні. Досвід та перспективи: монографія/ О. В. Бринцев. – Х. : Право, 2016. – 72 с.

Читати

Голобутовський Р.З. Судова влада в Україні: підходи до розуміння поняття// Прикарпатський юридичний вісник.- 2018.- Випуск 3(24).- С. 72-74

Читати

Калараш А. А. Функції судової влади: теоретико-правовий аналіз// Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- № 3.- Т. 2.- С. 88-92

Читати

Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади/С. В. Нечипорук// Часопис Київського університету права.- 2010.- N 1.- С.72-76.

Читати

Сіленко А. Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців / А. Сіленко // Політичний менеджмент. - 2010. - № 2. - С. 166-179.

Читати

Сенчук В. В. Судова влада у процесі забезпечення демократизму сучасної Української держави/ В.В. Сенчук // Судова апеляція. — 2009. — № 2(15). — С. 23-30.

Читати

Смородинський, В. Проблема систематизації функцій судової влади / В. Смородинський // Вісник Академії правових наук України. 2004 р. №3 (38). - Х. : Право, 2004. - С. 34-42.

Читати

Федина Д. І. Судова влада як конституційно-правова категорія / Д. І. Федина // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2(3). - С. 39-45

Читати

Чорна С. Принцип самостійності як важливий конституційний принцип організації та діяльності судової влади в Україні// Право і суспільство.- 2020.- № 2.- С. 135-141

Читати

Чорна С. Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини/ С. Чорна // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2020. - N 8. - С. 186-190.

Читати

Т е м а 5. Основоположні принципи судової влади

Булкат М. С. Система принципів судової влади// Право і суспільство.- 2017.- № 5.- С. 3-7

Читати

Городовенко В. Інституційна незалежність судової гілки влади в Україні: конституційно-правовий аспект// Вісник Конституційного Суду України.- 2021.- №.1.- С. 81-92

Читати

Городовенко В. В. Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти / В. В. Городовенко // Адвокат. - 2012. - № 2. - С. 20-24.

Читати

Коровайко О. І. Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України// Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 65-70.

Читати

Наливайко Л. Р. Поняття та зміст категорії «доступність правосуддя»: теоретико-правові засади/ Л. Р. Наливайко, І. О. Верба// Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.).- Дніпро, 2018.- С. 9-12

Читати

Овсяннікова О. Транспарентність судової влади: поняття та зміст/ О. Овсяннікова// Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2008. - № 4(55). - С. 228-237

Читати

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: моногр. / О. М. Овчаренко. – Х.: Право, 2008. – 304 с.

Читати

Сташків Н.М. Довіра як один із основних чинників формування поваги до суду (аналіз документів, ухвалених міжнародними та європейськими інституціями)// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2020.- № 2.- С. 19-23

Читати

Сташків Н. М. Інформаційна відкритість судової влади// Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, ТНЕУ, 21-22 квітня 2017 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – С.270-272.

Читати

Шапенко Л. Принципи правового забезпечення судової влади в умовах євроінтеграції України// Прикарпатський юридичний вісник.- 2020.- Вип. 5 (34).- С. 24-30

Читати

Т е м а 6. Система судоустрою як організаційна форма судової влади

Андрейцев В. І. Судово-правова система в Україні: тектологічні проблеми оптимізації функціонування// Вісник Вищої ради юстиції.- 2010.- № 1.- С. 15-30

Читати

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: [моногр.] / Л. М. Москвич. – Х.: Фінн, 2011. – 384 с.

Читати

Назаров І. В. Класифікація судових систем європейських держав/ І. В. Назаров// Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2011. - 2011 р. №1(64). - С. 198-207.

Читати

Порівняльне судове право: навч. посіб. / за ред. І. Є. Марочкіна та Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2008.- 112 с.

Читати

Прилуцький С. В. Самоорганізація судової влади як новітній правовий інститут розвинутої демократії// Судова апеляція.- 2009.- № 1 (14).- С. 124-135

Читати

Судебные системы европейских стран: учеб. пособие / пер. с фр. Д. И. Васильева и с англ. О. Ю. Кобякова. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 336 с.

Читати

Тімашов В. О. Деякі питання стану судової системи в Україні на шляху подальшого реформування// National law jurnal.- 2016.- № 4.- С. 66-69

Читати

Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система України: Навч. посібн.- К.: Кондор, 2005. – 316 с.

Читати

Т е м а 7. Процедура формування суддівського корпусу в Україні

Барак А. Судейское усмотрение: моногр. / А. Барак; пер. с англ. – М.: Норма, 1999. – 364 с.

Читати

Кравчук В. Структурні елементи конституційно-правового статусу суддів в Україні: інформаційний аспект / В. Кравчук // Правова інформатика. - 2011. - № 3-4. - С. 103-107.

Читати

Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) / Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О.За заг. ред. І.Є. Марочкіна: Монографія. – Харків: «Фінн», 2009. – 488 с.

Читати

Скомороха Л. В. Організаційно-правові та процедурні аспекти практики формування суддівського корпусу в Україні// Вісник Вищої ради юстиції.- 2010.- № 1.- С. 31-41

Читати

Слободяник Н.С. Поняття та сутність демократичних засад формування суддівського корпусу// Юридичний бюлетень.- 2017.- № 5.- С. 289–297.

Читати

Слободяник Н. С. Формування суддівського корпусу в Україні: новели та перспективи подальшого вдосконалення / Н. С. Слободяник // Судова та слідча практика в Україні. - 2016. - Вип. 2. - С. 17-24.

Читати

Т е м а 8. Правовий статус носіїв судової влади

Бірюкова А. М. Етичні стандарти діяльності судді: поняття та роль / А. М. Бірюкова, І. Д. Кондратова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 91. – Одеса : Гельветика, 2021. – С. 21-29.

Читати

Голобутовський Р.З. Дисциплінарна відповідальність суддів у системі загальної юридичної відповідальності. Право і суспільство.- 2019.- № 3.- Ч. 2.- С. 153-159

Читати

Жуков С. В. Професійна етика суддів: правові аспекти// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 12.- С. 182–185.

Читати

Куліцька С. В. Проблемні питання відповідальності судді за порушення присяги// Вісник Вищої ради юстиції.- 2013.- № 1 (13) .- С. 202-217

Читати

Мельник Ю. В. Принцип незалежності судді як конституційна засада його правового статусу/ Ю. В. Мельник// Право і суспільство.- 2015.- № 3.- Ч. 2.- С. 18-22

Читати

Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) / Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О.За заг. ред. І.Є. Марочкіна: Монографія. – Харків: «Фінн», 2009. – 488 с.

Читати

Новак О.Д. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів // Державне будівництво та місцеве самоврядування.- 2012.- Вип. 23.- С. 334-343

Читати

Погорецький М. А. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України: проблемні питання матеріального та процесуального права / М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - С. 223-234.

Читати

Свида О. Г. Співвідношення понять «статус судді» та «повноваження судді» / О. Г. Свида // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 1. – С. 371-373.

Читати

Суддівська етика: Практично-методичний посібник викладача.- Київ, 2016.- 273 с.

Читати

Тютюгін В. І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / В. І. Тютюгін, О. В. Капліна, І. А. Тітко // Вісник Верховного Суду України. - 2012. - № 2. - С. 42-48.

Читати

Т е м а 9. Організаційне забезпечення судової влади

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: [моногр.] / В. Д. Бринцев. – Х.: Право, 2010. – 464 с.

Читати

Гончаренко О. В. Вища рада юстиції як орган державного управління у сфері формування суддівського корпусу України// Вісник Вищої ради юстиції.- 2010.- № 2.- С. 12-21

Читати

Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: позиції теорії та практики: Матеріали науково-практичної конференції 5 жовтня 2012 року.- Одеса, 2012.- 151 с.

Читати

Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д. Приймаченко, Р. Ігонін // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 1. - С. 57-66.

Читати

Пустовойт Т. В. Теоретико-правові питання організації суддівського самоврядування в Україні як конституційної засади єдності статусу суддів / Т. В. Пустовойт// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 33(1). - С. 96-101.

Читати

Росоляк О. Б. Правовий статус Вищої ради правосуддя в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект// Південноукраїнський правничий часопис.- 2019.- № 4.- Ч. 1.- С. 65-69

Читати

Шпенов, Д. Ю. Поняття суддівського самоврядування як однієї з основних форм управління службою суддів в Україні/ Д. Ю. Шпенов // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 364–369.

Читати

Т е м а 10. Теорія судових процедур

Горшенев В. М. Теория юридического процесса как комплексное научное образование / В. М. Горшенев // Проблемы социалистической законности : респуб. междувед. научн. сб. – Харьков, 1986. – Вып. 17. – С. 3-7.

Читати

Громошина Н. А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве: автореф. дисс… докт. юрид. наук.12.00.15 гражданский процесс.- М., 2010.- 51 с.

Читати

Колісник О.В. Особливості складу суду при розгляді справ у порядку цивільного судочинства/ О.В. Колісник// Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Х. : Право, 2007. - Вип. 13. - С. 160-168

Читати

Короєд С. О. Судові процедури в різних видах цивільного судочинства / С. О. Короєд // Судова апеляція. - 2016. - № 3. - С. 69-77.

Читати

Коханська М. Л. Диференціація судових процедур у цивільному судочинстві та її значення для ефективного судового захисту// Право і суспільство.- 2018.- № 4. Ч. 2.- С. 71-76

Читати

Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) / Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О.За заг. ред. І.Є. Марочкіна: Монографія. – Харків: «Фінн», 2009. – 488 с.

Читати

Притченко Р. С. Теоретические аспекты понимания категории" правосудие"// Вісник ОНУ.- 2009.- Т. 14. Вип. 1.- С. 18-22

Читати

Протасов В. Н. Основы общепроцессуальной теории: учеб. пособие / В. Н. Протасов. – М.: Юрид. лит., 1991. – 144 с.

Читати

Русанова І. О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення і розвитку: моногр. / І. О. Русанова. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 184 с.

Читати

Ференц О. І. Цивільна юрисдикція у контексті судово-правових реформ в Україні// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2008.- № 3.- С. 1-9.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти