Пошук по сайту

Кримінальне право

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29  «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків:  Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 25 с.

Читати

Методичні матеріали до самостійної роботи та практичних занять і поради до їх виконання з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів ІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: С.О.Харитонов, І. В. Самощенко та ін. – 6-те вид., переробл. і допов.- Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 106с.

Читати

Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн: порівняльні таблиці статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та Кримінальних кодексів зарубіжних країн : для студ. ІI курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 29 "Міжнар. відносини" спец. 293 "Міжнар. право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. С. О. Харитонов [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 428 с.

Читати

Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання Загальної частини): конспект лекцій для студентів ІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: М. І. Панов, С. О. Харитонов, Ю. П. Дзюба та ін. 2-ге електрон. вид., перероб. та допов. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 144 с.

Читати

Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види / П. П. Андрушко // Адвокат. - 2011. - N 7. - С. 13-22.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современностиДавид Р., Жоффре-Спинози К. ; Пер. с франц. В. А. Туманова. – М.: Международные отношения, 1999 . - 400 с.

Читати

Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. - 353с.

Читати

Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі.– Київ, «Атіка», 2005.

Читати

Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; перево с нем. Л. С. Вихровой. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 352 с.

Читати

Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин; пер. с англ. И. В. Мироновой. – 2-е изд. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 510с.

Читати

Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляев; пер. с дат. и англ. С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 230 с.

Читати

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 303 с.

Читати

Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лукашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 313 с.

Читати

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 524 с.

Читати

Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод с нем. А. В. Серебренниковой. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 366 с.

Читати

Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина; пер. с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. – 576 с.

Читати

Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах : Учебник / М. А. Чельцов-Бебутов. - Санкт-Петербург : Равена : Альфа, 1995. - 846 с.

Читати

Список літератури до всіх тем:

Антинов В.І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського Союзу з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар / В.І.Антипов.- Х.: Право, 2019.- 1200 с.

Читати

Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть монография / В. Н. Додонов. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 448 с.

Читати

Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2009. – 336 с.

Читати

Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: ученик для бакалавриата и магистратуры /под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 285с.

Читати

ТЕМА 1. Кримінальне право, його предмет, метод та місце в системі наук

Список додаткової літератури

Баулін Ю. В. Сучасне кримінальне право України: підсумки, тенденції, перспективи розвитку. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред. кол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. Вип. 23. С. 29-42.

Читати

Баулін Ю., Тацій В. Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України. Право України. 2020. № 2. С. 17-30.

Читати

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. – Х.: Одіссей. – 2002.

Читати

ТЕМА 2. Сучасні кримінально-правові системи. Основні тенденції їх розвитку

Список додаткової літератури

Бехруз Х. Порівняльне правознавство: Підручник / Х. Бехруз. – Одеса: Фенікс, 2009. – 464 с.

Читати

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В.А. Туманова. – М.: Международные отношения, 2003. – 400 с.

Читати

Флэтчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998. – 512 с.

Читати

ТЕМА 3. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн.

Список додаткової літератури

Наталіч О.Ю. Джерела кримінального права та судово-слідча практика // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura : тези міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2009 р. - Миколаїв : Іліон / уклад.: І. Г. Оборотов, Р. І. Обручков, 2009. – С. 321-322.

Читати

Ковальова Т. І. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі. Юридична наука. 2017. № 7. С. 4-24.

Читати

Ковальова Т. І. Територіальна дія Закону України про кримінальну відповідальність у просторі. Юридична наука. 2017. № 5. С. 65-94.

Читати

Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі.- К.: Атіка, 2005. - 208с.

Читати

ТЕМА 5. Поняття кримінального правопорушення.

Список додаткової літератури

Киричко В.Н. Некоторые методологические предпосылки исследования общественной опасности в науке уголовного права // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. /Відп. ред.. В.Я.Тацій. - Харків; Нац. юрид. акад. України. - 1998. - Вип. 33. - С. 118-124.

Читати

Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві / авт. кол.: В.О.Туляков, Г.П. Пімонов, Н.І. Мітріцан [та ін.] ; за заг. ред. В.О. Тулякова. ‒ Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. ‒ 424 с.

Читати

Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінального проступку / за заг. ред. С.В. Кивалова, В.О. Тулякова; НУ ОЮА. ‒ Одеса: Юрид. лит., 2014. ‒ 176 с.

Читати

Панов Н.И. Преступление: методологические аспекты исследования и отражения в уголовном праве // Проблемы законности: Респ. межведом. научн. сборник.- Х., 1995.-Вып.30.-С.121-129.

Читати

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненніправосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с.

Читати

Хавронюк М.І. Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи порівняно з уже відомими // Право України. – 2020. – № 2. – С. 119-137

Читати

ТЕМА 6. Підстава кримінальної відповідальності

Список додаткової літератури

Бажанов М.И. О функциях состава преступления (процессуальная функция) // Проблемы законности: Республик.межвед.науч.сб.Вып.29. /Отв. В.Я.Таций.- Харьков: Нац.юрид.акад.Украины,1995.-С.96-102.

Читати

Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Проспект: Велби, 2004. – 560 с.

Читати

Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз: монографія /І.В. Красницький.- Львів: Львів.держ.ун-т внутр.. справ, 2008.-232с.

Читати

Литвинов О. М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов. ‒ Х.: Золота миля, 2017. ‒ 180 с.

Читати

Мирошниченко Н. А. Состав преступления: Текст лекций. – Одесская нац. юрид. акад. – Одесса, 2006. – 74 с.

Читати

Музыка А.А., Багиров С.Р. Причинная связь: уголовно-правовой очерк. – Хмельницкий: Изд-во Хмельницкого ун-та управления и права,2009.–112 с.

Читати

Ферри Э. Уголовная социология.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 658с.

Читати

ТЕМА 7. Об’єктивні ознаки кримінального правопорушення.

Список додаткової літератури

Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Проспект: Велби, 2004. – 560 с.

Читати

Музыка А.А., Багиров С.Р. Причинная связь: уголовно-правовой очерк. – Хмельницкий: Изд-во Хмельницкого ун-та управления и права, 2009.–112 с.

Читати

Ферри Э. Уголовная социология.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 658с.

Читати

ТЕМА 8. Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення / Суб’єкт кримінального правопорушення/

Список додаткової літератури

Грищук В.К., Пасєка О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження.-Львів: Львів.держ.ун-т внутр.справ, 2013.-248с.

Читати

Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. – М.: Проспект: Велби, 2004. – 560 с.

Читати

Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України.-Х.: Майдан, 2007.-240с.

Читати

Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: Монограф. / Передм. д.ю.н., проф.Ю.М.Антоняна. - Д.:Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. - 180 с.

Читати

Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. - М.: ЮрИнфоР, 2003.

Читати

ТЕМА 9. Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення. /Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення/

Список додаткової літератури

Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. – М.: Проспект: Велби, 2004. – 560 с.

Читати

Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины: Уч. пособие.– Х.: Юрид. ин-т. – 1984. – 52 с.

Читати

Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину /А.В.Савченко.- К.:Атіка, 2002.-144с.

Читати

ТЕМА 10. Стадії вчинення кримінального правопорушення.

Список додаткової літератури

Горностай А.В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин.- Х.: Юрайт, 2013.- 232с.

Читати

Зінченко І.О. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України та Англії: порівняльно-правовий аспект// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».-№2.-2013.- С.240-251.

Читати

Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину /Н.В. Маслак.- Х.: Право, 2010.-232с.

Читати

Флэтчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998. – 512 с

Читати

ТЕМА 11. Співучасть у кримінальному правопорушенні.

Список додаткової літератури:

Зінченко І.О. Співучасть у злочині за криміналним правом України та Англії: порівняльно-правовий аспект //Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».- Серія:Економічна теорія та право.-№3 (14).-2013.-С.205-216.

Читати

Орловський Р.С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України: монографія /Р.С. Орловський.- Х.: Право, 2019.-624с.

Читати

Флэтчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998. – 512 с.

Читати

ТЕМА 11. Співучасть у кримінальному правопорушенні.

Список додаткової літератури:

Вознюк А.А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій /А.А.Вознюк.- К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015.-192с.

Читати

Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права. Монография. –М.: «Элит», 2007. – 152 с.

Читати

Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. – М.: Проспект: Велби, 2004. – 560 с.

Читати

Флэтчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998. – 512 с.

Читати

ТЕМА 12. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння в кримінальному праві України та зарубіжних країн.

Список додаткової літератури

Кенни, К. Основы уголовного права / К. Кенни. – М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1949. – LVII, 599 с.

Читати

ТЕМА 13. Поняття та цілі покарання. Система та види покарань.

Список додаткової літератури

Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень.-Х.: Право, 2020.-720с.

Читати

ТЕМА 14. Окремі види покарання

Список додаткової літератури

Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень.-Х.: Право, 2020.-720с.

Читати

ТЕМА 16. Загальна характеристика системи Особливої частини кримінального права.

Список додаткової літератури:

Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. – М.: Проспект: Велби, 2004. – 560 с.

Читати

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник /За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - 4-те вид.,переробл. і допов.–Х.:Право, 2010.- 604 с.

Читати

 

Тема 1. Кримінальне право, його предмет та метод, місце в системі наук.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. – Харків: Одіссей. – 2002.

Читати

Тема 2. Сучасні кримінально-правові системи.

Антинов В.І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського Союзу з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар / В.І.Антипов.- Харків: Право, 2019.- 1200с.

Читати

Тема 3. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн.

Тема 4. Дія кримінального закону в часі та просторі.

Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі.- Київ: Атіка, 2005.-208с

Читати

Тема 5: Поняття кримінального правопорушення (злочинного діяння).

Хавронюк М.І. Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи порівняно з уже відомими // Право України. – 2020. – № 2. – С. 119-137

Читати

Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінального проступку / за заг. ред. С.В. Кивалова, В.О. Тулякова; НУ ОЮА. ‒ Одеса: Юрид. лит., 2014. ‒ 176с.

Читати

Тема 6: Підстава кримінальної відповідальності. Об’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного діяння).

Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз: монографія /І.В. Красницький.- Львів: Львів.держ.ун-т внутр.. справ, 2008.-232с.

Читати

Тема 7: Об’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного діяння).

Тема 8: Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного діяння). Суб’єкт кримінального правопорушення (злочинного діяння).

Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: Моно­граф. / Передм. д.ю.н., проф.Ю.М.Антоняна. - Дніпропетровськ:Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. - 180 с.

Читати

Грищук В.К., Пасєка О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження.-Львів: Львів.держ.ун-т внутр.справ, 2013.-248с.

Читати

Тема 9: Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного діяння). Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення (злочинного діяння).

Тема 10: Стадії вчинення кримінального правопорушення (злочинного діяння).

Горностай  А.В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин.- Харків: Юрайт,     2013.- 232с.

Читати

Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину /Н.В. Маслак.- Харків: Право, 2010.-232с.

Читати

Тема 11: Співучасть у кримінальному правопорушенні (злочинному діянні).

Вознюк А.А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій /А.А.Вознюк.- Київ: Нац.акад.внутр.справ, 2015.-192с.

Читати

Орловський Р.С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України: монографія /Р.С. Орловський.- Харків: Право, 2019.-624с.

Читати

Тема 12: Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння.

Тема 13:  Поняття та цілі покарання.  Система покарань.

Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень: монографія .- Харків: Право, 2020.-720с.

Читати

Тема 14: Окремі види покарань.

Тема 15: Інші заходи кримінально-правового характеру

Тема 16: Загальна характеристика системи  Особливої частини кримінального права.

 

Список літератури

Ковальова Т. І. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі. Юридична наука. 2017. - № 7.-  С. 4-24.

Читати

Ковальова Т. І. Територіальна дія Закону України про кримінальну відповідальність у просторі. Юридична наука. 2017. -№ 5. - С. 65-94.

Читати

Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві / авт. кол.: В.О.Туляков, Г.П. Пімонов, Н.І. Мітріцан [та ін.] ; за заг. ред. В.О. Тулякова. ‒ Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. ‒ 424 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти