Пошук по сайту

Муніципальне право

Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / уклад.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. Бодрова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 9 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Муніципальне право" (ступінь "Магістр", спеціальність 081 "Право") / уклад.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, О.Ю. Лялюк та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 66 с.

Читати

Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освітньо-кваліф. рівень "Магістр", ніпрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / ред.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 27 с.

Читати

Тема 1. Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні

Дробуш І. В. Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики / І. В. Дробуш // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №1. – С. 28.

Читати

Лялюк О. Ю. Муніципальне право України як галузь права / О. Ю. Лялюк // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 37–46.

Читати

Серегина С. Г. Становление местного самоуправления как составляющая конституционного процесса в Украине / С. Г. Серегина // Юридическая наука и образование. - Х. : Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, Белорус. гос. ун-т, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. - Вып. 2. - С. 25-33.

Читати

 

Серьогіна С.Г. Організація місцевого самоврядування в Україні в контексті форми правління / С.Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 2. - Х. : Право, 2002. - С. 61-71.

Читати

Серьогіна С.Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні / С.Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Х. : Право, 2001. - Вип. 1. - С. 106-118.

Читати

Серьогіна С. Г. Муніципальна реформа як чинник удосконалення функціонування системи місцевого самоврядування в Україні / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 26. - С. 3-15.

Читати

Серьогіна С. На шляху розвитку національної доктрини державного будівництва та місцевого самоврядування / С. Серьогіна // Вісник Національної академії правових наук України. - 2013. - № 2. - С. 258-266.

Читати

Серьогіна С. Г. Реформа місцевого самоврядування в Україні в сучасних умовах політико-правового розвитку / С. Г. Серьогіна // Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого саморядування в контексті конcтитуційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. семнірау (м. Харків, 14 жовт. 2016 р.) / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Харків : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. - С. 145-154.

Читати

Тема 2. Місцеве самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід

Камінська Н. В. Європейське муніципальне право: pro et contra / Н. В. Камінська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2014. - Вип. 3. - С. 61-68.

Читати

Кащишин М. А. Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах// Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2018. – №2(18).

Читати

Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування / Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування ; редкол. Ю. П. Битяк [та ін.] . – Х. : Оберіг, 2012. – 64 с. - (Наукові доповіді ; вип. 3).

Читати

Любченко П. М. Порівняльно-правовий аналіз представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах / П. М. Любченко // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 109. – С. 54-64.

Читати

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). – К.: ТОВ « ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019 - 228 с.

Читати

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: матеріали для самопідготовки / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Бойко В.М., Підгайний П.М., Коваленко Н.В.– Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – 246 с.

Читати

Серьогіна С. Г. Напрями вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції / С. Г. Серьогіна // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 3. - С. 43-48. -

Читати

Чиркін А. С. Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Польщі, Угорщині, Чехії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. С. Чиркін ; наук. кер. роботи С. Г. Серьогіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 236 с.

Читати

Чиркін А. С. Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та Угорщини / А. С. Чиркін // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 31. - С. 227-241.

Читати

Т е м а 3. Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування

Батанов О. В. Сучасні міжнародні стандарти у галузі місцевого самоврядування та права людини / О. В. Батанов // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. - 2016. - № 3-4. - С. 60-63.

Читати

Глевацька Н. М. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України / Н. М. Глевацька // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 15. - С. 114-122.

Читати

Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. — 300 с.

Читати

Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади / М.О.Пухтинський, П.В.Ворона, О.В.Власенко та ін. / За заг.ред. П.В.Ворони. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 280 с.

Читати

Петришин О. В. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні / О. В. Петришин, О. О. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 1. - С. 84-91.

Читати

Тема 4. Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально-правових відносин

Статут територіальної громади міста Харкова [Електрон. ресурс].

Читати

Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: реформа і розвиток / П. Ф. Гураль // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2012. - Вип. 1. - С. 38-44.

Читати

Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: удосконалення конституційно-правового статусу / П. Ф. Гураль // Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих, 22 лют. 2008 р. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. - С. 39-43.

Читати

 

Соляннік К. Є. Статут територіальної громади: місце і роль у системі джерел муніципального права / К. Є. Соляннік // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2014. - 2014. №4 (79). - С. 76-83.

Читати

Т е м а 5. Місцеві вибори як форма безпосередньої муніципальної демократії

Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю.Б. Ключковський. – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.

Читати

Серьогіна С. Г. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 1(7). – С.38–44.

Читати

Стешенко Т. В. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України про місцеві вибори в інтересах жителів територіальних громад / Тетяна Віталіївна Стешенко // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 34-39.

Читати

Стешенко Т. В. Кодифікація виборчого законодавства: зарубіжний досвід та перспективи її впровадження в Україні / Т. В. Стешенко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування . - Х. : Право, 2011. - Вип. 21. - С. 33-40.

Читати

Тема 6. Організаційно-правові моделі муніципального управління

Лазор О. Місцеве управління: понятійно-категорійний аппарат // Демократичне врядування: Науковий вісник.- 2009.- Вип.3.

Читати

Любченко П. М. Порівняльно-правовий аналіз представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах / П. М. Любченко // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 109. – С. 54-64.

Читати

Михайлишин Л. Моделі організації місцевого управління: порівняльний аналіз // Демократичне врядування: Науковий вісник. - 2008. - Вип. 1

Читати

Серьогіна С. Напрями вдосконалення конституційного регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні / С. Серьогіна // Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів. – 2012. – № 6. – С. 45-58.

Читати

Т е м а 7. Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування

Бедрій Р.Б. Конституційно-правове регулювання муніципальної нормотворчості в Україні Р.Б. Бедрій// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична).– №4.– Львів.– 2012.–С.91-99.

Читати

Калиновська Т. О. Поняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх юридична природа та ознаки / Т.О. Калиновська // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 168-175.

Читати

Наумова К. І. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування: поняття та види / К. І. Наумова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Вип. 26. – С. 63–66.

Читати

Петришина М.О. Нормотворчі повноваження органів місцевого самоврядування / М.О. Петришина // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Х. : Право, 2008. - Вип. 15. - С. 128-135.

Читати

Соляннік К. Є. Припинення дії актів органів місцевого самоврядування: проблеми реалізації / К. Є. Соляннік // Вісн. Центральної виборчої комісії. – 2009. – № 1. – С. 90-93.

Читати

Шпак Ю. А. Стадії нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект / Ю. А. Шпак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 801. - С. 103-108.

Читати

Шумляєва, І. Д. Нормотворчість суб'єктів місцевого самоврядування як форма управлінської діяльності / Ірина Шумляєва // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управ.. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. - Вип. 4 (11). - С. 262-270.

Читати

Тема 8. Правове регулювання статусу муніципальних службовців

Любченко П. М. Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування / П. М. Любченко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 1(52). – С. 89-97.

Читати

Падалко Г. В. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальний аспект / Г. В. Падалко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2011. - Вип. 2. - С. 154-163.

Читати

Падалко Г. В. Доктринальні засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку / Г. В. Падалко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2012. - Вип. 1. - С. 82-90.

Читати

Падалко Г. В. Конституційно-правові проблеми співвідношення та взаємодії служби в органах місцевого самоврядування та державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні / Г. В. Падалко // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 538-545.

Читати

Падалко Г. В. Конституційні принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: система та видова характеристика / Г. В. Падалко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - Вип. 56. - С. 167-173.

Читати

Падалко Г. В. Муніципальна ідея як концептуальна основа служби в органах місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. – 2011. - Випуск 17 .- С. 68-72.

Читати

Падалко Г. В. Правовий режим служби в органах місцевого самоврядування в Україні / Г. В. Падалко // Часопис Київського університету права. - 2012. - N 3. - С. 104-108.

Читати

Падалко Г. В. Принципи місцевого самоврядування, принципи муніципального права та принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми співвідношення та взаємодії / Г.В. Падалко // Альманах права. — 2012. — Вип. 3. — С. 420-423.

Читати

Падалко Г. В. Системний підхід та проблеми його застосування при дослідженні служби в органах місцевого самоврядування в Україні / Г. В. Падалко // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 91-95.

Читати

Падалко Г. В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики / Г. В. Падалко // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 1. - С. 117-123.

Читати

Падалко Г. В. Функціональний підхід та проблеми його застосування при дослідженні служби в органах місцевого самоврядування в Україні / Г. В. Падалко // Юрист України. - 2013. - № 1. - С. 43-48.

Читати

Падалко Г. В. Централізація та децентралізація в організації служби в органах місцевого самоврядування: муніципально-правовий аспект / Г. В. Падалко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - Вип. 57. - С. 117-123.

Читати

Сергієнко О. В. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз / О. В. Сергієнко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 18. - Х. : Право, 2009. - С. 176-185.

Читати

Тема 9. Муніципально-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого cамоврядування

Лялюк О. Ю. Загальна характеристика муніципально-правової відповідальності за законодавством України / О. Ю. Лялюк // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 109. – С.76-83.

Читати

Слободяник Т. М. Поняття, ознаки та джерела муніципально-правової відповідальності / Т. М. Слободяник // Право і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 36-41.

Читати

Слободяник Т. М. Муніципально-правова відповідальність – окремий вид юридичної відповідальності / Т. М. Слободяник // Публічне право. - 2016. - № 1. - С. 345-352.

Читати

Смолова Л. Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами: зміцнення механізмів реалізації // Демократичне врядування: Науковий вісник. – 2015. – Вип. 15.

Читати

Стешенко Т. В. Деякі проблемні питання ефективності реалізації муніципально-правових санкцій в Україні та шляхи їх вирішення / Т. В. Стешенко, Г. І. Салівон // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Харків, 2013. – Вип. 26. – С. 110–121.

Читати

Шаповал В. Д. Конституційно-правові підстави відповідальності представницьких органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування / В. Д. Шаповал // Право і суспільство. - 2013. - № 6. - С. 72-76.

Читати

Тема 10. Загальна характеристика повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Ващенко А. М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання / А. М. Ващенко // Альманах права. - 2017. - Вип. 8. - С. 134-138.

Читати

Діхтієвський П. В. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / П. В. Діхтієвський, А. Й. Бучинська // Публічне право. - 2013. - № 1. - С. 59-66.

Читати

Карпа М. І. Компетенція посадових осіб місцевого самоврядування: особливості визначення / М. І. Карпа, Т. М. Кіцак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2018. - Вип. 1. - С. 129-140.

Читати

Ленгер Я. І. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування: колізійні питання делегування / Я. І. Ленгер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 37(1). - С. 72-74.

Читати

Майстро С. В. Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування / С. В. Майстро // Державне будівництво. - 2012. - № 1.

Читати

Новак А. О. Порівняльно-правовий аналіз делегування повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування в Україні та країнах-членах ЄС / А. О. Новак. // Теорія і практика правознавства. - 2014. - Вип. 2.

Читати

Новак А. О. Правова природа делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в Україні / А. О. Новак // Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. семінару, м. Харків, 14 жовтн. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 99–109.

Читати

 

Тема 11. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю

Бедрій Р. Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності / Р. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 138-142.

Читати

Гришко Л. М. Проблеми правового регулювання права комунальної власності: конституційно-правовий аспект // Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - Вип. 5. - С. 65-68.

Читати

Брусенцова Я. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування / Я. Брусенцова. — Х. : Фактор, 2016. — 72 с.

Читати

Кириченко Ю. М. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища / Ю. М. Кириченко // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 226-229.

Читати

Тема 12. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в бюджетно-фінансовій сфері

Березовська С. В. Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері їх фінансової діяльності / С. В. Березовська // Право і суспільство. - 2013. - № 6. - С. 217-221.

Читати

Глущенко Ю. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення / Ю. Глущенко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 4. - С. 244-255.

Читати

Тема 13. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Кириченко Ю.М. Адміністративні процедури органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян// Порівняльно-аналітичне право.- 2019. - № 6. С. 253 – 256.

Читати

Лещух А.Р. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень: організаційно-правове забезпечення: монографія / А.Р. Лещух. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 292 с.

Читати

Шайтуро О. Органи місцевого самоврядування як суб'єкт протидії злочинності: правове регулювання / О. Шайтуро // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 12. - С. 213-217.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти