Пошук по сайту

Адміністративна процедура

Програма навчальної дисципліни "Адміністративна процедура" : для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. (за вибором) другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: І. В. Бойко, О. М. Соловйова. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 8 с.

Читати

Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Адміністративна процедура" : для студ. другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. І. В. Бойко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 50 с.

Читати

 

 

Мельников О. С. Особливості публічних закупівель як об'єкта державного регулювання економіки / О. С. Мельников // Теорія та практика державного управління. - 2016. - Вип. 1. - С. 129-135.

Читати

Соловйова О. М. Принципи надання адміністративних послуг // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – Серія "Право". – Вип. № 14. – С. 87-91.

Читати

 

Соловйова О. Н. Требования к качеству административных услуг / О. Н. Соловйова // Legea si Viata. – Republica Moldova, Februarie 2015. – С. 95-99.

Читати 

Школик А. М. Адміністративно-процедурне право: ідея та реалізація / А. М. Школик // Lex Portus : юрид. наук. журн. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - № 5. – C. 30-40.

Читати 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти