Пошук по сайту

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика її застосування

Програма навчальної дисципліни "Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика її застосування" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. В. Буроменський, В. М. Стешенко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 12 с.

Читати

Посібник для практичних занять з навчальної дисципліни "Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та юридична практика" : рівень вищої освіти - другий (магістер.), ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 08 "Право", спец.- 081 "Право" / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. В. Сердюк, В. М. Стешенко, Ю. І. Усманов. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2020. - 46 с.

Читати

Віткаускас Д., Диков Г. Захист права на справедливий суд відповідно до Європейської Конвенції з прав людини. Друге видання. Рада Європи. 2018

Читати

Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. 1072 с.

Читати

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / [О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид., допов. Харків: Право, 2019. 404 с.

Читати 

Трагнюк О. Я. Принцип субсидіарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Право України. 2003. № 1. С. 25–29.

Читати

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. С. 93–107.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти