Пошук по сайту

Логіка

Інформація в електронному каталозі

 

Логіка : підручник / за заг. ред.: В. Д. Титов, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2005. - 208 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Логіка" : для студ. I курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право", галузі знань 29 "Міжнародні відносини" спец. 293 "Міжнар. право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. Г. Данильян [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2021. - 10 с. 

Читати

Логіка : підручник / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; За заг.ред. проф. В. Д. Титова. — Х. : Право, 2005. — 208 с.

Читати 

Програма навчальної дисципліни "Логіка" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" для студ. I к. денних фак-тів / уклад. О. М. Юркевич [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 10 с.

Читати

Плани та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Логіка" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") для студ. I курсу заочної форми навчання / уклад. О. М. Юркевич [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 20 с.

Читати

 

Логіка : підруч. для студ. вищих навч. Закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; за ред. В. Д. Титова. Х.: Право, 2005. – 208 с.

Читати 

Конверський А. Є. Логіка. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 304 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти