Пошук по сайту

Інформаційне забезпечення публічного адміністрування у сфері юстиції

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення публічного адміністрування у сфері юстиції" [Електронний ресурс] : для студентів другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. Б. Червякова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 51 с.

Читати

Андрієнко А.О. Концепція «розумного міста»: уточнення ключових понять у контексті забезпечення розвитку великого муніципального утворення. Аспекти публічного правління. Т. 6. № 8. 2018. С. 24–34.

Читати

Анисимцев Н. Транспарентность административно-государственного управления: японский вариант. Проблемы теории и практики управления. 2001. № 6. С. 1/6-6/6.

Читати

Архіпова Є. О. Електронне урядування як форма організації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 5.

Читати

Ахтирська Н., Філатов В., Фулей Т., Хембах Х. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя. Київ: Істина, 2011. 200 с.

Читати

Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти : науково-практичний посібник. Київ: К.І.С., 2015. 220 с.

Читати

Битяк Ю. П., Червякова О. Б. Державне управління інформаційними ресурсами (інформаційною сферою). Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Харків: Право, 2008. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / за заг. ред. Ю. П. Битяка. С. 342–365.

Читати

Боднар І. Інформаційне право країн західної Європи. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 6. С. 34–38.

Читати

Брижко В. М., Радянська А. І., Швець М. Я. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних. Київ: Тріумф, 2006. 256 c.

Читати

Буртник Х. Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення і регулювання.

Читати

Ватковська М. Г. Розвиток електронного урядування у сфері освіти.

Читати

 

Виноградова Г. В. Інформаційне право України: навч. посібник. Київ: МАУП, 2006. 144 с.

Читати

Воронкова В. Г., Романенко Т. П., Андрюкайтене Р. Генеза від інформаційного суспільства до «SMART-суспільства» в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико-концептуальний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. пр. Київ: Гілея, 2017. Вип. 116(1). С. 128–133.

Читати

Гордийчук М. Особенности правового регулирования электронного документооборота в постсоветских государствах. Legea si viata. januarie. 2016. С. 27–31.

Читати

Гурковський В. І. Шляхи адаптації світового досвіду розвитку транспарентності публічного адміністрування до українських реалій. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 15. С. 91–93.

Читати

Дубов Д. В., Дубова С. В. Основи електронного урядування: навч. посібник. Київ: Центр навч. л-ри, 2006. 176 с.

Читати

Електронне урядування. Опорний конспект лекцій / С. В. Дзюба, І. Б. Жиляєв та ін.; за ред. А. Г. Семенченка. Київ, ОБСЄ, 2012. 266 с.

Читати

Калужинська Ю. В., Троценко Р. В. Історія становлення документа та його еволюція в електронний документ. Young Scientist. № 11 (26). Part 1. november, 2015. С. 71–73.

Читати

Калюжний Р. А., Марценюк А. Г. Предмет та методи інформаційного права. Правова інформатика. 2008. № 3. С. 5–9.

Читати

 

Кафтя А. А. Інформаційне право як галузь права: плюралізм наукових підходів. Право і суспільство. 2015. № 5–2. С. 148–153.

Читати

Коломоєць Т. О., Грищак С. В. Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу: монографія. Дніпропетровськ, НГУ. 2013. 164 с.

Читати

Кормич Б.А. Інформаційне право : підручник. Харкіів: БУРУН і К, 2011. 334 с.

Читати

 

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посібник. Київ: МАУП, 2002. 224 с.

Читати

Малюхов О. С., Гайдученко С.О. SMART-місто як сучасна модель суспільної трансформації.

Читати

Маматова Т. В. Концепція «розумної територіальної громади» в контексті забезпечення інтелектуалізованого місцевого розвитку. Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад. Дніпро, 2019. С. 1–3.

Читати

Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу : навч. посібник. Київ: Центр учбов. л-ри, 2008. 112 с.

Читати

Мельник К.С. Теоретико-правовий зміст терміна «персональні дані». Інформаційне право. 2013. № 3. С. 49–57.

Читати

Мужанова Т. М. «Розумне місто» як інноваційна модель управління. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 2 (20). С.116–122.

Читати

Пінь А. М. Концепція розумного міста в контексті розвитку інноваційного управління. Socioeconomic problems of the modern period of Ukraine. Вип. 4. 2018. С. 115–118.

Читати

Позднякова А. М. Впровадження концепції розумних сталих міст в Україні: особливості та рекомендації. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 2 (70). 2019. С. 49–57.

Читати

Попова А. О. Світовий досвід та можливості імплементації SMART-технологій в містобудування України. Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Наук.-практ. інтернет-конф.; КНЕУ, березень 2017. С. 248–251.

Читати

Ромащенко В. Правовое регулирование информационного общества: деятельность Европейского Союза. Legea si viata. Оctombrie. 2016. С. 103–108.

Читати

Семчук І. В., Мазур В. Г. Електронне управління в органах місцевої влади: стан і шляхи вдосконалення. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 2. С. 106–112.

Читати

Титаренко О. Кібербезпека «розумного» міста.

Читати

Тітов С. В., Тітова О. В. Web-сайти органів місцевого самоврядування як складова впровадження е-врядування в Україні. Вісник ХДАК : зб. наук. пр. Харків: ХДАК, 2012. Вип. 39. С. 144–153.

Читати

Ткаченко В. Принципы информационного законодательства: настоящее время и перспективы развития. Legea si viata. jule. 2016. С. 123–127.

Читати

Тур О. В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 4 (15). С. 297–300.

Читати

Цимбалюк В. Методологія інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки (засадничі принципові положення). Правова інформатика. 2007. № 3. С. 40–51.

Читати

Червякова Е. Б. Протокол об административном правонарушении как документ: существенные признаки и требования, предъявляемые к нему . LEGEA SI VIATA. Octombrie, 2016. С. 77–81.

Читати 

Червякова О. Б. Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання. Проблеми законності. 2015. Вип. 128. С. 227–234.

Читати

Червякова О. Б. Закон України «Про захист персональних даних»: проблеми та шляхи удосконалення. Проблеми законності. 2013. Вип. 122. С. 106–116.

Читати

Червякова О. Б. Право неповнолітніх на персоніфіковану інформацію потребує захисту. Вісник прокуратури. 2007. № 10. С. 80–85.

Читати

 

Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів понять: навч. посібник. Київ: Знання, 2012. 319 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти