Пошук по сайту

Міжнародний цивільний процес

Навчально-методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міжнародний цивільний процес"  : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. В. Рожнов [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 38 с.

Читати

 

Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А. Довгерта. Київ: Український центр правничих студій, 2000.

Читати

Ізарова І. О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі. Вісник Академії адвокатури України. 2015. № 1 (32). С. 53–60.

Читати

Ізарова І. О. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу : монографія. Київ: Дакор, 2015. 335 с.

Читати

Бобрик В. І. Міжнародна уніфікація і гармонізація процесуального права як напрям оптимізації цивільного і господарського судочинства в Україні. Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 133–139.

Читати

Рибак О. С. Телекомунікаційні технології та інститут судового доручення у міжнародному цивільному процесі. Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України, 26 верес. 2014 р., Київ: ВД Дакор, 2014. С. 288–29.

Читати

Ханик-Посполітак Р. Європейські принципи створення та діяльності інститутів альтернативних способів вирішення спорів. Юридичний журнал. 2015. № 7/8. С. 73–76.

Читати

Чучкова H. О. Міжнародні договори, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини за участю іноземних осіб. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 3. С. 109–115.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти