Пошук по сайту

Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ"  : для студ. спец. "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: М. В. Жушман, Г. М. Ахмач, О. І. Попов. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 70 с.

Читати

Волянская Е. Увольнительный момент: споры относительно увольнения руководителей государственных предприятий имеют свою специфику, обусловленную особым порядком оформления и прекращения трудовых отношений // Юрид. практика: газ. укр. юристов. - 2016. - № 37(13 сентября). - С. 21.

Читати

Курова А. А. Особливості вирішення трудових спорів при розірванні трудового договору з посадовими особами у зв'язку з припиненням їх повноважень // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 1. - С. 183-186.

Читати

Мельниченко О. В. Принципи поділу майна подружжя в Україні // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 2. - С. 178-182.

Читати

Мічурін Є. О. Проблема виділу та поділу майна подружжя в контексті цивільного та сімейного законодавства // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2015. - Вип. 20 : Серія "Право". - С. 114- 117.

Читати

Окреме провадження: монографія / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова; за ред.В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 312с.

Читати

Орлов І. П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення: Монографія. - Х. : Диса плюс, 2013. - 248 с.

Читати

Радченко О. Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг // Адміністративне право і процес. – 2016. - №9. – С. 86- 91.

Читати

Світлична Г.О. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності в порядку цивільного судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2008. - №4(92). – С.35-41.

Читати

Світлична Г.О. Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - №11(87).

Читати

Сільченко С. О. Правові позиції Верховного суду України, сформовані під час розгляду трудових спорів: тенденції правозастосування // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 лист. 2015 р.). - Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. - С. 148-152.

Читати

Тилик Т. М. Основні категорії житлових спорів, що розглядаються в судовому порядку // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 8, 2009р. – К.: Науково-дослідний інститут приват. права і підприємництва Академії правових наук України, 2009. - С. 123-126.

Читати

Ткачук О. С., Ткачук А. О. Кредитні спори: деякі спірні питання стягнення неустойки // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 5 (14). – С. 63-74.

Читати

Явор О. А. Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції : монографія - Харків : Право, 2016. - 352 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти