Пошук по сайту

Провадження цивільного судочинства у суді першої інстанції

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Провадження цивільного судочинства у суді першої інстанції" : для студ. другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец.081 "Право" денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. К. В. Гусаров [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 50 с.

Читати

Модуль 1. Загальні питання розгляду справи в суді першої інстанції.

Тема 1. Принципи цивільного судочинства та порядок їх реалізації при розгляді справ у суді першої інстанції

Курс цивільного процесу: підруч. / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Х.: Право, 2011. 1352 с.

Читати

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія / за ред. В. В. Комарова; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2016. 848 с.

Читати

Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія. Х.: Право, 2010. 352 с.

Читати

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Х.: Право, 2012. 624 с.

Читати

Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров [та ін.]. Харків: Право, 2018. 362с.

Читати

Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі: дис.... канд. юрид.наук: 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Наук. кер. роботи К. В. Гусаров; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: б. в., 2018. 249 с.

Читати

Шпак М. В. Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2017. Вип. № 1 (88). С. 211–219.

Читати

Тема 2. Цивільна юрисдикція (предметна та суб'єктна юрисдикція, інстанційна та територіальна юрисдикція)

Курс цивільного процесу: підруч. / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Х.: Право, 2011. 1352 с.

Читати

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія / за ред. В. В. Комарова; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2016. 848 с.

Читати

Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія. Х.: Право, 2010. 352 с.

Читати

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Х.: Право, 2012. 624 с.

Читати

Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров [та ін.]. Харків: Право, 2018. 362 с.

Читати

Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі: дис. … канд. юрид.наук: 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Наук. кер. роботи К. В. Гусаров; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: б. в., 2018. 249 с.

Читати

 

Цивільний процес України: навч. посіб. / І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". Київ : Дакор, 2019. 274 с.

Читати

Тема 3. Позов в цивільному судочинстві

Курс цивільного процесу: підруч. / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Х.: Право, 2011. 1352 с.

Читати

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія / за ред. В. В. Комарова; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2016. 848 с.

Читати

Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія. Х.: Право, 2010. 352 с.

Читати

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Х.: Право, 2012. 624 с.

Читати

Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров [та ін.]. Харків: Право, 2018. 362 с.

Читати

Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Наук. кер. роботи К. В. Гусаров; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: б. в., 2018. 249 с.

Читати

Цивільний процес України: навч. посіб. / І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". Київ : Дакор, 2019. 274 с.

Читати

Модуль 2. Стадії та провадження у суді першої інстанції.

Тема 4. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.

Актуальні питання цивільного судочинства в світлі судової реформи в Україні: монографія / за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. Одеса: Юридична література, 2017. 209 с.

Читати

Бонтлаб В. В. Право на звернення до суду за захистом цивільних прав та інтересів: проблеми й перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право . Вип. 30(1), 2015. С. 110-113.

Читати

Цивільний процес України: навч. посіб. / І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". Київ : Дакор, 2019. 274 с.

Читати

Курс цивільного процесу: підручник / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2011. 1352 с.

Читати

Сакара Н. Ю. Право на звернення до суду за судовим захистом. Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку: Тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів. Харків. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005. С. 82-86.

Читати

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2016. 848 с.

Читати

Тема 5. Підготовче провадження.

Бондаренко-Зелінська Н.Л. врегулювання спору за участю судді: проблеми та перспективи застосування. Університетські наукові записки, 2018, № 67-68, С. 62-70.

Читати

Курс цивільного процесу: підручник / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2011. 1352 с.

Читати

Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан. Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні, 2010. С. 142–146.

Читати

Цал-Цалко Ю. Ю. Сутність підготовчого провадження. Часопис цивілістики, Випуск 34, спецвипуск «Цивільний процес», 2019. С. 74-80.

Читати

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2016. 848 с.

Читати

Тема 6. Розгляд справи по суті.

Ізарова І.О. Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 89. С. 66-69.

Читати

Практикум з цивільного процесу України: Навчальний посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / За заг. ред. Н.В. Василини, Ю.Д. Притики. – Київ.: ВД «Дакор», 2018. – 332 с.

Читати

Ткачук О. Спрощене провадження — новела цивільного процесу: правова природа, ознаки, процедура. Право України. № 8, 2017. С. 45-56.

Читати 

Ярошенко І.С. Поняття заочного провадження в цивільному процесуальному праві України. Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 9. 2009. С. 271-278.

Читати

Тема 7. Рішення суду першої інстанції

Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти