Пошук по сайту

Правове регулювання природокористування

Методичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Правове регулювання природокористування" (вибіркова) : для студ. ІV курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. А. П. Гетьман [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 89 с.

Читати

Гетьман А.П., Зуєв В.А. Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект та проблеми його інтеграції. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 104 – 123.

Читати

Соколова А. К. Проблеми законодавчого забезпечення права водокористування. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 2.

Читати

Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування: моногр. / за ред. Гетьмана А. П. Харків: ФІНН, 2010. 176 с.

Читати

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459: постанова Каб. Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321 (в ред. Постанови від 16.12.2015 р. № 1173).

Читати

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: Постанова Каб. Міністрів України від 10.08.1992 № 459 ( в ред. Постанови Каб. Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1173).

Читати

Тема 2. Механізм реалізації права природокористування

Список літератури й основних нормативних актів див. Теми 3, 4

Тема 3. Дозвільне і договірне регулювання природокористування

Частина 1. Адміністративно-правові підстави виникнення права природокористування. Особливості дозвільної системи регулювання природокористування.

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. № 459.

Читати

Частина 2. Правове регулювання виникнення та реалізації права природокористування на підставі договорів.

Гетьман А.П. Еколого-правові договори: законодавча ретроспектива і сучасність // Гетьман А.П. Доктрина екологічного права та законодавства України: монографія /А. П. Гетьман. Харків: ТОВ «Оберіг», 2019. С. 116 – 147.

Читати

Тема 4. Особливості правового регулювання використання природних ресурсів з урахуванням правових титулів: права власності та права користування

Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 554 с.

Читати

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. за № 02-5/744.

Читати

Тема 5. Міжнародно-правові засади забезпечення раціонального використання та збереження природних ресурсів

Спектор О.М. Режими міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природно-ресурсних відносин. Правові системи. Науково-практичний електронний журнал. 2018. №№1/2. С. 334 – 349.

Читати

Стокгольмська Декларація (щодо питань навколишнього середовища) від 16.06.1972.

Читати

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку від 14.06.1992.

Читати

Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10.12.1982.

Читати

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден від 02.11.1973.

Читати

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення від 21.04.1992.

Читати

Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер від 17.03.1992.

Читати

Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенцію про охорону ріки Дунай) від 01.06.1994.

Читати

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, від 03.03.1973.

Читати

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин від 23.06.1979.

Читати

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів від 02.02.1971.

Читати

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 05.06.1992 р.

Читати

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 1611.1972.

Читати

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 19.09.1979.

Читати

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат від 22.05.2003.

Читати

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані від 13.11.1979.

Читати

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 09.05.1992.

Читати

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 11.12.1997.

Читати

Віденська конвенція про охорону озонового шару від 22.03.1985.

Читати

Декларація правових принципів діяльності держав з дослідження та використання космічного простору від 13.12.1963.

Читати

Концепція збереження біологічного різноманіття України: затв. постановою Каб. Міністрів України від 12 трав. 1997 р. № 439 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал.

Читати

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття: Софія, 23–25 жовт. 1995 р. // Верховна Рада України : офіц. веб-портал.

Читати

Європейська ландшафтна конвенція : від 20.10.2000 р. № ETS № 176 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал.

Читати

Тема 6. Організаційно-правове забезпечення раціонального природокористування

Біловус Р.В. Правові аспекти визначення права загального користування. Право і суспільство. 2015. № 4 (4). С. 130-13

Читати

Нестерова Н. І. Раціональне природокористування як принцин екологічного права: до визначення поняття. Державе будівництво та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 32. С. 300-310.

Читати

Пейчев К. Спори у сфері природокористування як інститут екологічного права. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2016. № 21. C. 120-122.

Читати

Кирєєва І. В. Правове регулювання добровільної відмови від спеціального природокористування. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 110-113.

Читати

Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування / За ред. проф. А.П. Гетьмана: монографія. Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. 176 с.

Читати

 

Юрескул В. О. Щодо підстав зміни права загального природокористування. Правова держава. 2015. Вип. 20, С. 141-145.

Читати

Декларація про державний суверенітет України : Прийнята Верховною Радою Української РСР від 16 липня 1990 р. № 55-XII

Читати

Загальна Декларація прав людини : Прийнята і проголошена в резолюції 217 A (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 р.

Читати

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.: Закон України від 21 грудня 2010 р.

Читати

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р.: Закон України від 28 лютого 2019 р.

Читати

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932-р.

Читати

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459.

Читати

Положення про Державну екологічну інспекцію України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 454/2011.

Читати

Тема 7. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії як засіб збереження природних ресурсів

Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України : монографія / Д. В. Задихайло, Т. П. Клімова, Я. С. Шевченко та ін.; за ред. Д. В. Задихайла. Харків: Право, 2014. 464 с.

Читати

Рибнікова Е.Ю. Поняття нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії за законодавством України. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 2. С. 60–63.

Читати

Кишко-Єрлі О.Б. Інститут правового регулювання використання відновлюваних джерел енергії природоресурсного права України. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 251-254.

Читати

Кузьміна М.М. Проблеми створення об’єктів відновлювальної енергетики. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 12. С. 115-118.

Читати

Кузьміна М.М. Систематизація законодавства у сфері відновлювальної енергетики. Економічна теорія та право. 2016. № 2. С. 122-132.

Читати

Кузьмін Д. В., Іващенко М. М. Правові засади використання відновлюваних джерел енергії приватними домогосподарствами на території України. Право і суспільство, 2019. № 2. С. 67-77.

Читати

Трагнюк О. Я. Правове регулювання співробітництва України та ЄС з енергетичних питань у рамках Східного партнерства . Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд. та місц. самоврядування. Харків : Право, 2012. Вип. 24. С. 142-153.

Читати

Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 9 травня 1992 р.

Читати

Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: Закон України від 15.12. 2010.

Читати

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Читати

Про енергозбереження: Закон України від 23.07.1994 р. № 74/94-ВР. Верховна Рада України.

Читати

Про ринок електричної енергії: Закон України від 29.12.2019 р. № 2019-VIII. Верховна Рада України.

Читати

Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України : Положення затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Читати

Зелена книга Європейської Комісії «Про відновлювані джерела енергії» від 20 листопада 1996 р.

Читати

Тема 8. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері природокористування

Городецька І.А. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу в Україні: поняття та особливості. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1, 2018. С. 153-157.

Читати

Книш В.І. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Право і безпека. 2011. № 1. С. 68-71.

Читати

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV

Читати

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. №8073-X

Читати

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III

Читати

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII

Читати

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV

Читати

Тема 9. Правове регулювання вирішення спорів у сфері використання природних ресурсів

Єрмолаєва Т. В. Проблеми доступу до правосуддя при захисті екологічних прав. Проблеми законності. 2017. Вип. 137. С. 92-100.

Читати

Пейчев К. П. Спори у сфері природокористування як інститут екологічного права. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. 2016. Вип. 21. С. 120-122.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. за № 02-5/744.

Читати

Про результати вивчення та узагальнення судової практики вирішення господарськими судами спорів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища: Вищий господарський суд України. 01.01.2009 р. (Узагальнення судової практики)

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 01.04. 1994 р. , в ред. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду від 29.12.2007 р.

Читати

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7.

Читати

Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6.

Читати

Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ: Лист Верховного Суду України від 01.07. 2013 р.

Читати

Тема 10. Економіко-правовий механізм забезпечення раціонального використання та збереження природних ресурсів (загальні засади)

Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення. Інноваційна економіка. 2015. № 1(56). С. 181 -186.

Читати

Карпишин Н.І. Проблеми фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні. Світ фінансів. 2018. № 2(55). С.32-42.

Читати

Податковий кодекс України: аналітичні матеріали.

Читати

Про затвердження Інструкції про порядок сплати платежів за спеціальне використання диких тварин: Наказ Мінекобезпеки та Мінфіну України від 09.04.1996 р. № 37/68

Читати

Тема 11. Основи управління природокористуванням: економіко-правові аспекти. Екологічний менеджмент.

Екологічні паспорти регіонів

Читати

Шершун С.М. Поняття екологічного аудиту: правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. 2015. Вип. 30. Т.1. С.197 – 201.

Читати

 

Тема 12. Правові засади стимулювання раціонального природокористування

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Читати

Про енергозбереження: Закон України від 23.07.1994 р. № 74/94-ВР. Верховна Рада України.

Читати

Про ринок електричної енергії: Закон України від 29.12.2019 р. № 2019-VIII. Верховна Рада України.

Читати

Тема 13. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва та надання послуг у сфері природокористування

Квач Я.П., Фірсова К.В., Борісов О.Г. «Зелена економіка»: можливості для України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С.52 – 56.

Читати

Кравченко М.С., Погорелов В.М. Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні. Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 34.

Читати

Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» ( Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року

Читати

Європейська ландшафтна конвенція : від 20.10.2000 р. № ETS № 176 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал.

Читати

Тема 6. Організаційно-правове забезпечення раціонального природокористування

Біловус Р.В. Правові аспекти визначення права загального користування. Право і суспільство. 2015.№ 4 (4). С. 130-135.

Читати

Нестерова Н. І. Раціональне природокористування як принцин екологічного права: до визначення поняття. Державе будівництво та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 32. С. 300-310.

Читати

Пейчев К. Спори у сфері природокористування як інститут екологічного права. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2016. № 21. C. 120-122.

Читати

Кирєєва І. В. Правове регулювання добровільної відмови від спеціального природокористування. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 110-113.

Читати

Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування / За ред. проф. А.П. Гетьмана: монографія. Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. - 176 с.

Читати

Юрескул В. О. Щодо підстав зміни права загального природокористування. Правова держава. 2015. Вип.20, С. 141-145.

Читати

Декларація про державний суверенітет України : Прийнята Верховною Радою Української РСР від 16 липня 1990 р. № 55-XII

Читати

Загальна Декларація прав людини : Прийнята і проголошена в резолюції 217 A (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 р.

Читати

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.: Закон України від 21 грудня 2010 р.

Читати

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р.: Закон України від 28 лютого 2019 р.

Читати

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932-р.

Читати

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459.

Читати

Положення про Державну екологічну інспекцію України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 454/2011.

Читати

Тема 7. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії як засіб збереження природних ресурсів

Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України : монографія / Д. В. Задихайло, Т. П. Клімова, Я. С. Шевченко та ін.; за ред. Д. В. Задихайла. Харків: Право, 2014. 464 с.

Читати

Рибнікова Е.Ю. Поняття нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії за законодавством України. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 2. С. 60–63.

Читати

Кишко-Єрлі О.Б. Інститут правового регулювання використання відновлюваних джерел енергії природоресурсного права України. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 251-254.

Читати

Кузьміна М.М. Проблеми створення об’єктів відновлювальної енергетики. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 12. С. 115-118.

Читати

Кузьміна М.М. Систематизація законодавства у сфері відновлювальної енергетики. Економічна теорія та право. 2016. № 2. С. 122-132.

Читати

Кузьмін Д. В., Іващенко М. М. Правові засади використання відновлюваних джерел енергії приватними домогосподарствами на території України. Право і суспільство, 2019. № 2. С. 67-77.

Читати

Трагнюк О. Я. Правове регулювання співробітництва України та ЄС з енергетичних питань у рамках Східного партнерства. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд. та місц. самоврядування.- Харків : Право, 2012.- С. 142-153.

Читати

Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 9 травня 1992 р.

Читати

Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: Закон України від 15.12. 2010.

Читати

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Читати

Про енергозбереження: Закон України від 23.07.1994 р. № 74/94-ВР. Верховна Рада України.

Читати

Про ринок електричної енергії: Закон України від 29.12.2019 р. № 2019-VIII. Верховна Рада України.

Читати

Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України : Положення затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Читати

Зелена книга Європейської Комісії «Про відновлювані джерела енергії» від 20 листопада 1996 р.

Читати

 

Тема 8. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері природокористування

Городецька І.А. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу в Україні: поняття та особливості. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1, 2018. С. 153-157.

Читати

Книш В.І. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Право і безпека. 2011. № 1. С. 68-71.

Читати

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV

Читати

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. №8073-X

Читати

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III

Читати

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII

Читати

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV

Читати

Тема 9. Правове регулювання вирішення спорів у сфері використання природних ресурсів

Єрмолаєва Т. В. Проблеми доступу до правосуддя при захисті екологічних прав. Проблеми законності. 2017.- Вип. 137. - С. 92-100.

Читати

Пейчев К. П. Спори у сфері природокористування як інститут екологічного права. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. 2016. Вип. 21. С. 120-122.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. за № 02-5/744.

Читати

Про результати вивчення та узагальнення судової практики вирішення господарськими судами. - спорів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища:Вищий господарський суд України. 01.01.2009 р. (Узагальнення судової практики)

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 01.04. 1994 р., в ред. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду від 29.12.2007 р.

Читати

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7.

Читати

Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6.

Читати

Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ: Лист Верховного Суду України від 01.07. 2013 р.

Читати

Тема 10. Економіко-правовий механізм забезпечення раціонального використання та збереження природних ресурсів (загальні засади)

 

Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення. Інноваційна економіка. - 2015. - № 1(56). - С. 181 -186.

Читати

Карпишин Н.І. Проблеми фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні. Світ фінансів. 2018. № 2(55). С.32-42.

Читати

Податковий кодекс України: аналітичні матеріали.

Читати

Про затвердження Інструкції про порядок сплати платежів за спеціальне використання диких тварин: Наказ Мінекобезпеки та Мінфіну України від 09.04.1996 р. № 37/68

Читати

Тема 11. Основи управління природокористуванням: економіко-правові аспекти. Екологічний менеджмент

Екологічні паспорти регіонів

Читати

Шершун С.М. Поняття екологічного аудиту: правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. 2015. Вип. 30. Т.1. С.197 – 201.

Читати

Тема 12. Правові засади стимулювання раціонального природокористування

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Читати

Про енергозбереження: Закон України від 23.07.1994 р. № 74/94-ВР. Верховна Рада України.

Читати

Про ринок електричної енергії: Закон України від 29.12.2019 р. № 2019-VIII. Верховна Рада України.

Читати

Тема 13. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва та надання послуг у сфері природокористування

Квач Я.П., Фірсова К.В., Борісов О.Г. «Зелена економіка»: можливості для України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С.52 – 56.

Читати

Кравченко М.С., Погорелов В.М. Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні. Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 34.

Читати

Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти