Пошук по сайту

Організація діяльності прокуратури

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація діяльності прокуратури» (другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») / Уклад. А.В. Лапкін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – 37 с.

Читати

 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014.

Читати

Про затвердження Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури : наказ Генерального прокурора № 351 від 18.12.2017 р.

Читати

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів : затв. всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017.

Читати

Лапкін А. В. Спеціальна підготовка прокурорів // Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 124-126.

Читати

Попович Є. Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури України: правові проблеми та шляхи їх вирішення / Є. Попович // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - N 3. - С. 22-25.

Читати

Хвесюк В. І. Сучасний стан соціального забезпечення працівників органів прокуратури / В. І. Хвесюк // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали I Всеукр. наук. конф. (15 берез. 2013 р.-15 квіт. 2013 р.) / Асоц. випускників Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Х. : Точка, 2013. - С. 156-157.

Читати

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ПРОКУРАТУРІ

Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014.

Читати

Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України: наказ Генерального прокурора № 365 від 07.08.2020 р.

Читати

Інструкція з діловодства в органах прокуратури України : затв. наказом Генерального прокурора України № 103 від 24.02.2016 р.

Читати

Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України : затв. наказом Генерального прокурора № 363 від 06.08.2020.

Читати

Трагнюк Р. Р. Деякі проблеми роботи прокурора зі зверненнями громадян / Р. Р. Трагнюк // Юрист України : наук.-практ. журн. – 2014. – № 3. – С. 47-52.

Читати

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014.

Читати

Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України: наказ Генерального прокурора № 365 від 07.08.2020 р.

Читати

Інструкція з діловодства в органах прокуратури України : затв. наказом Генерального прокурора України № 103 від 24.02.2016 р.

Читати

Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України : затв. наказом Генерального прокурора № 363 від 06.08.2020.

Читати

ТЕМА 4. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012.

Читати

Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2008 від 02.04.2008 р. (справа щодо офіційного тлумачення положень ч. 2 ст. 122 Конституції України, ч. 3 ст. 2 Закону України “Про прокуратуру”) .

Читати

Тацій В. Я Актуальні питання конституційної реформи та державного розвитку на сучасному етапі / В. Я. Тацій // Право України. – 2014. – № 7. – С. 10-18.

Читати

Кривобок В. Актуальні аспекти удосконалення законодавства про прокуратуру / В. Кривобок // Вісник прокуратури. – 2000. – № 3. – C. 31-33.

Читати

Лапкін А.В. Конституційно-правовий статус прокуратури України у світлі рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 р. / А.В. Лапкін // Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання): зб. тез наук. доп. і повідомл. Четвертої міжнар. наук. конф. молодих вчених, асп. і студ. (27-28 травня 2011 р.). – Х.: Права людини, 2011. – С. 161-162.

Читати

Лапкін А.В. Конституційні основи прокурорської діяльності // Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання. Збірка тез наук. доп. і повідом. Міжн. наук. конф. молодих учених, асп. і студ. (28-29 вересня 2012 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Права людини, 2012. – С. 172-173.

Читати

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування: Прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серп. – 7 вересн. 1990 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: науково-практичний посібник / А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2014. – С. 46-51.

Читати

Про роль державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя: Рекомендація R (2000) 19 Комітета Міністрів державам-членам Ради Європи, прийнята 6 жовт. 2000 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: науково-практичний посібник / А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2014. – С. 52-60.

Читати

Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві закону: Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003), схвалена Постійним комітетом від імені Асамблеї 27 трав. 2003 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: науково-практичний посібник / А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2014. – С. 61-63.

Читати

Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві закону: Відповідь Комітету Міністрів Ради Європи на Рекомендацію ПАРЄ 1604 (2003), прийнята на 870-й зустрічі заступників міністрів 2 квіт. 2004 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: науково-практичний посібник / А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2014. – С. 64.

Читати

Про роль прокуратури поза системою кримінального правосуддя: Рекомендація CM/Rec (2012) 11 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи, прийнята 19 вер. 2012 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2014. – С. 65-69.

Читати

Європейські керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів (Будапештські керівні принципи): прийняті на 6-й конф. ген. прокурорів країн Європи 31 трав. 2005 р., Будапешт) // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2014. – С. 70-73.

Читати

Стандарти професійної відповідальності, основні обов’язки і права прокурорів: прийняті Міжнародною Асоціацією Прокурорів (МАП) 23 квіт. 1999 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: науково-практичний посібник / А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2013. – С. 74-78.

Читати

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України : наказ Генерального прокурора № 365 від 07.08.2020 р.

Читати

Положення про Раду прокурорів України : затв. всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти