Пошук по сайту

Служба в органах прокуратури

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Служба в органах прокуратури» для студентів ІI курсу денної форми навчання Інституту прокуратури та криінальної юстиції / уклад.: Л. М. Москвич, І.В. Бородіна, А.В. Лапкін та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. – 66 с.

Читати

Тема 1. Предмет та система курсу “Служба в органах прокуратури”. Правові основи діяльності прокуратури України

Горзов А. П. Структура адміністративно-правового статусу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. Одеса, 2015. № 15. Т. 1 С. 112-114 .

Читати

Іваницький С. О. Тенденції розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. № 10-2. Т. 2. С. 120-121.

Читати

Іванова Г. С. Соціально-правове забезпечення та гарантії діяльності працівників прокуратури в умовах реформування органів прокуратури України . Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2015. № 1 (4). С. 70-75.

Читати

Кривенко О. В. Розвиток прокуратури та законодавства про службу в органах прокуратури України на початку радянської доби. Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова, 16-17 трав. 2014 р. : у 2-х т. Одеса : Юрид. літ., 2014. Т. 1. С. 210-212.

Читати

Нечипоренко С. І. Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання. Право і безпека. 2010. N 2. С. 92-96.

Читати

Онайко Р. А. Зміст та соціальне значення правового статусу працівників органів прокуратури як суб’єктів трудового права. Європейські перспективи. 2012. № 3 (3). С. 126-131.

Читати

Остапчук В. Щодо сутності і правових аспектів служби в органах прокуратури як спеціалізованої публічної служби та порядку доступу до неї. Вісник Національної академії прокуратури України. 2011. N 1. С. 25-32.

Читати

Петрова А. О. Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання кадрами в органах прокуратури. Юрист України. 2016. N 1-2. С. 36-40.

Читати

Подкопаєв С. Проблеми законодавчої регламентації організації та діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид. 2014. №. 4. С. 145-153.

Читати

Романяк Д. М. До питання про правову природу служби в органах прокуратури як публічної служби. Митна справа. 2015. N 4. С. 57-64.

Читати

Тема 2. Засади організації та діяльності органів прокуратури України

Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. Київ : ІКЦ «Леста», 2005. 116 с.

Читати

Білюга С. П., Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблеми їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Бринцев В., Буравльов І. Засади діяльності органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 1. С. 167-177.

Читати

Лапкін А. В. Принцип незмінюваності прокурора у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2015. Вип. 2. Т. 3. С. 85-89 .

Читати

Тема 3. Система та структура органів прокуратури України

Бабкова В. С. Деякі аспекти реформування системи прокуратури. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 4. С. 400-403.

Читати

Давиденко Л., Каркач П. Організація роботи міської (районної) прокуратури. Вісник прокуратури. 2002. № 3. C. 128

Читати

Давиденко Л., Каркач П. Службові обов’язки. Їх розподіл у міській (районній) прокуратурі. Вісник прокуратури. 2003. № 3. С. 24-28 .

Читати

Данілін С. В. Самоврядування прокурорів як засіб підтримання етичних засад їх діяльност. Юридична осінь 2013 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 14 листоп. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 378-380.

Читати

Жовнір С. Система органів прокуратури за Законом України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 1. С. 113-117.

Читати

Іваницький С. О. Тенденції розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. № 10-2. Т. 2. С. 120-121.

Читати

Каркач П. М. Організація роботи районної, міської прокуратури : наук.-практ. посіб. Харків : Право, 2008. 336 с.

Читати

Лапкін А. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура як суб’єкт процесуального керівництва досудовим розслідуванням корупційних злочинів. Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24 квіт. 2015 р.). Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 49-52.

Читати

Литвак О., Шумський П. Проблеми впровадження Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 1. С. 5-10.

Читати

Печенкін І. Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції. Віче. № 4. С. 24-27.

Читати

Тема 4. Функції прокуратури

Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 3. С. 71-73.

Читати

Вінаков А. В. Окремі напрямки вдосконалення наглядової діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Право і Безпека. 2014. № 3. С. 99-103.

Читати

Лапкін А. Забезпечення прокурором законності застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 1. С. 58-63.

Читати

Лапкін А. В. Проблеми взаємодії прокурора і слідчого судді у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2013. Вип. 2 . С. 255-265.

Читати

Тема 5. Організація кадрової роботи в органах прокуратури України

Бевзюк І. Етапи формування управлінської команди в місцевій прокуратурі (психологічні аспекти). Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. №. 2. С. 18-23.

Читати

Брус І. І. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 1. С. 208-211.

Читати

Давиденко Л., Каркач П. Службові обов’язки. Їх розподіл у міській (районній) прокуратурі. Вісник прокуратури. 2003. № 3. С. 24-28.

Читати

Каркач П. М. Організація роботи районної, міської прокуратури : метод. посіб. Харків : Право, 2008. 352 с.

Читати

Козьяков І. М. Сучасний погляд на методологію організації прокурорської діяльності. Університетські наукові записки : наук. часоп. Хмельницький, 2015. № 2. С. 230-239.

Читати

Курись А. С. Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури України. Право і Безпека. 2011. № 3. С. 64-69.

Читати

Курись А. С. Нормативно-правові засади адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2011. № 2. С. 483-490.

Читати

Петрова А. О. Основні елементи адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород, 2016. № 36. Т. 2. С. 47-50.

Читати

Петрова А. Правові засади забезпечення адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури України. Публічне право. 2016. №. 1. С. 202-208.

Читати

Пшонка А. В. Роль керівника у формуванні позитивної мотивації діяльності працівників прокуратури. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2013. № 1. С. 182-190.

Читати

Руденко О. О. Поняття та види організаційних технологій в системі управління органами прокуратури України. Часопис Київського університету права. 2013. №. 4. С. 148-151.

Читати

Середа Г. П. Реалізація управлінських рішень та контроль за їх виконанням в органах прокуратури України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2014. № 3. С. 16-26.

Читати

Угровецький П. О. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури. Право і Безпека. 2010. № 4. С. 127-131.

Читати

Тема 6. Правовий статус прокурорів

Білоусова В. І. Професійно-особистісні (ділові) та морально-етичні вимоги до прокурора. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 1. С. 88-96.

Читати

Іванова Г. С. Соціально-правове забезпечення та гарантії діяльності працівників прокуратури в умовах реформування органів прокуратури України. Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2015. № 1. С. 70-75 .

Читати

Погорєлова Т. Роль професійно значущих якостей у формуванні особистості прокурора. Вісник прокуратури. 2010. № 8. С. 45-49.

Читати

Подкопаєв С. Професіоналізм прокурорської діяльності. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 17-21.

Читати

Толочко Я. Міжнародно-правові стандарти незалежності прокурорів та їх реалізація в Україні. Митна справа. 2014. № 2 (2.2). С. 270-276.

Читати

Тема 7. Порядок зайняття посади прокурора

Горзов А. П. Визначення критеріїв та вимог до кадрів органів прокуратури при їх доборі та розстановці. Наше право. 2014. № 4. С. 67-71.

Читати

Дерев’янко В. В. Професійний відбір на навчання та службу в органи прокуратури України. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 331-335 .

Читати

Загородній В. Є. Професійна підготовка прокурорів у контексті прийняття нового Закону України «Про прокуратуру». Митна справа. 2014. №. 5 (2.2). С. 109-114.

Читати

Кривенко О. В. Порядок добору кандидатів на посади місцевих прокурорів та їх призназення. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 трав. 2016 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса : Юрид. літ., 2016. Т. 2. С. 142-144.

Читати

Лапкін А. В. Спеціальна підготовка прокурорів. Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 13 трав. 2016 р.). Кривий Ріг : Донец. юрид. ін.-т МВС України, 2016. С. 124-126.

Читати

Нечипоренко С. І. Проблеми правового регулювання процедур добору та прийняття на службу в органи прокуратури. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2010. № 4. С. 679-685.

Читати

Подкопаєв С. В. Проблеми законодавчої регламентації організації та діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 4. С. 145-153.

Читати

Сердюченко О. В., Коваленко Ж. А. Механізм забезпечення гендерної рівності при працевлаштуванні в органи прокуратури. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 300-304.

Читати

Фулей Т. Добір і підготовка суддів та прокурорів у Португалії. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. N 2. С. 101-106 .

Читати

Тема 8. Відповідальність прокурора

Іванова Г. С. Особливості забезпечення прав працівників прокуратури під час дисциплінарного провадження. Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах : зб. наук. пр. за матеріалами «Круглого столу» (м. Харків, 26 трав. 2015 р.). Харків, 2015. С. 198–204.

Читати

Івчук М. Ю. Юридична відповідальність працівників прокуратури України. Форум права: електрон. наук. фах. вид. 2010. № 4. С. 397-401.

Читати

Ігнатенко О. П. Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури згідно з новим Законом України «Про прокуратуру». Право і суспільство. 2015. № 5.2 (3). С. 113-118 .

Читати

Манькут А. Ю. Порівняльно-правовий аналіз юридичної відповідальності прокурора за старим та новим Законами України «Про прокуратуру». Митна справа. 2015. № 3 (2). С. 219-223.

Читати

Попович Є. Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури України: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 3. С. 22-26.

Читати

Пшонка А. В. Деякі особливості правового статусу та дисциплінарної відповідальності прокурора. Проблеми законности. Харків, 2006. Вип. 78. С. 181-187.

Читати

Шатрава С. О. Щодо розуміння дисциплінарного провадження в органах прокуратури: питання теорії та практики. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2014. С. 101-104.

Читати

Тема 9. Звільнення прокурора, припинення та зупинення його повноважень

Біліченко І. С. Деякі особливості підстав зміни трудових правовідносин працівника прокуратури в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород, 2015. Вип. 35 (1). Т. 2. С. 44-47.

Читати

Козін С. М. До питання звільнення з посади за порушення присяги державного службовця. Право та інновації. 2014. № 4 (8). С. 171-178.

Читати

Марченкова С. О. Поняття адміністративно-правового статусу прокурора в Україні. BiG-LiB : сайт (Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності).

Читати

Слівенко С. А. Новації у сфері управління діяльністю прокуратури. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. Днепро, 2016. № 6. Т. 24. С. 123-130.

Читати

Шаповалов А. В. Адміністративно-правові засади процедур проходження служби в органах прокуратури України. Європейські перспективи. 2014. № 6. С. 56-61.

Читати

Тема 10. Професійна етика та поведінка прокурора

Білоусова В. І. Професійно-особистісні (ділові) та морально-етичні вимоги до прокурора. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 1. С. 88-96.

Читати

Данілін С. В. Самоврядування прокурорів як засіб підтримання етичних засад їх діяльності. Юридична осінь 2013 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 14 листоп. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 378-380.

Читати

Литвак О., Шумський П. Реформування морально-етичних вимог до прокурора. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 5-10.

Читати

Озерський І. В. Профілактично-виховна робота в органах прокуратури (психолого-правовий аспект). Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ, 2010. № 14 Т. 1. С. 83-85.

Читати

Петров С. О. Моральні та правові засади категорії «ганебний вчинок» в сучасній етиці працівників прокуратури. Митна справа. 2014. № 6 (2.2) С. 294-298.

Читати

Петров С. О. Філософські засади сучасної прокурорської етики. Митна справа. 2014. № 2 (2.2). С. 26-31.

Читати

Погорєлова Т. Ф. Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників прокуратури. Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Київ, 2010. Вип. 2. С. 167-171.

Читати

Проневич О. С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація. Право і Безпека. 2014. № 4. С. 167-173.

Читати

Шумський П. В. Професійна етика прокурора. Вісник Національної академії прокуратури України. 2011. № 4. С. 38-42.

Читати

Яновська О. Г. Питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів у процесі професійного навчання. Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 267-271.

Читати

Тема 11. Органи прокурорського самоврядування та органи, що забезпечують функціонування прокуратур

Давиденко Л., Каркач П. Службові обов’язки. Їх розподіл у міській (районній) прокуратурі. Вісник прокуратури. 2003. № 3. С. 24-28.

Читати

Данілін С. В. Самоврядування прокурорів як засіб підтримання етичних засад їх діяльності. Юридична осінь 2013 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 14 листоп. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 378-380

Читати

Іваницький С. О. Тенденції розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. Одеса, 2014. № 10-2. Т. 2. С. 120-121.

Читати

Каркач П. М. Організація роботи районної, міської прокуратури : метод. посіб. Харків : Право, 2008. 352 с.

Читати

Литвак О., Шумський П. Проблеми впровадження Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 1. С. 5-10 .

Читати

Тема 12. Органи прокуратури в зарубіжних країнах (к о л о к в і у м)

Подкопаєв С., Філоненко Г. Положення міжнародних документів про роль прокуратури поза кримінальною сферою. Європейські перспективи. 2012. № 4 (2). С. 73-77.

Читати

 

Тема 1. Загальні положення служби в органах прокуратури

Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора України № 148 від 11.04.16 р.

Читати

Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів [Електрон. ресурс]: прийняте всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017.

Читати

Положення про Раду прокурорів України [Електрон. ресурс]: затв. всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017.

Читати

Кривенко О. В. Розвиток прокуратури та законодавства про службу в органах прокуратури України на початку радянської доби / О. В. Кривенко // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова, 16-17 трав. 2014 р. : у 2-х т. / Нац. ун-т , Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. - Одеса : Юрид. літ., 2014. - Т. 1. - С. 210-212.

Читати

Нечипоренко С. І. Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання / С. І. Нечипоренко // Право і безпека : Науковий журнал. - 2010. - N 2. - С. 92-96.

Читати

Тема 2. Правовий статус прокурорів

Аналітична довідка Вищого адміністративного суду України від 1 лютого 2009 року про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби [Електронний ресурс].

Читати

Про розв’язання спорів, що виникають з відносин публічної служби [Електронний ресурс]: Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 26 травня 2010 року № 753/11/13-10.

Читати

Білоусова В. І. Професійно-особистісні (ділові) та морально-етичні вимоги до прокурора // Форум права. – 2012. – №. 1. – С. 88-96.

Читати

Тема 3. Порядок зайняття посади прокурора

Про затвердження Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури [Електрон. ресурс]: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 7 червня 2017 року № 6зп-17.

Читати

Про затвердження Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня [Електрон. ресурс]: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 7 червня 2017 року № 7зп-17.

Читати

Про затвердження Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання [Електрон. ресурс]: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 2 серпня 2017 року № 22зп-17.

Читати

Дерев’янко В. В. Професійний відбір на навчання та службу в органи прокуратури України // Право і суспільство. – 2012. – №. 2. – С. 333-337.

Читати

Лапкін А. В. Спеціальна підготовка прокурорів // Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 124-126.

Читати

Нечипоренко С. І. Проблеми правового регулювання процедур добору та прийняття на службу в органи прокуратури // Форум права. – 2010. – №. 4. – С. 679-685.

Читати

Сердюченко О. В. Механізм забезпечення гендерної рівності при працевлаштуванні в органи прокуратури України / О. В. Сердюченко, Ж. А. Коваленко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №. 2. – С. 300-304.

Читати

 

Тема 4. Відповідальність прокурора

Про затвердження рекомендованого зразка дисциплінарної скарги [Електрон. ресурс]: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 7 червня 2017 року № 5зп-17.

Читати

Відсторонення прокурора від посади у дисциплінарному провадженні [Електрон. ресурс]: практика Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. – Режим доступу:

Читати

Інформація про притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності [Електрон. ресурс]: практика Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Читати

Іванова Г. С. Особливості забезпечення прав працівників прокуратури під час дисциплінарного провадження / Г. С. Іванова // Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах : зб. наук. пр. (за матеріалами «Круглого столу», м. Харків, 26 трав. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 198–204.

Читати

Івчук М. Ю. Юридична відповідальність працівників прокуратури України // Форум права. – 2010. – №. 4. – С. 397-401.

Читати

Пшонка А. В. Деякі особливості правового статусу та дисциплінарної відповідальності прокурора // Проблеми законності. – 2006. – Вип. 78. – С. 181-187.

Читати

 

Тема 5. Адміністративні посади в органах прокуратури

Критерії оцінювання прокурорів при вирішенні Радою прокурорів України питання щодо внесення рекомендації про призначення прокурора на адміністративну посаду: затв. Рішенням РПУ від 31 жовтня 2017 року № 36.

Читати

Курись А. С. Нормативно-правові засади адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України // Форум права. – 2011. – №. 2. – С. 483-490.

Читати

Курись А. С. Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури України // Право і Безпека. – 2011. – №. 3. – С. 64-69.

Читати

Пшонка А. В. Роль керівника у формуванні позитивної мотивації діяльності працівників прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – №. 1. – С. 182-190.

Читати

Угровецький П. О. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури // Право і Безпека. – 2010. – №. 4. – С. 127-131.

Читати

 

Тема 6. Звільнення прокурора, припинення та зупинення його повноважень

Козін С. М. До питання звільнення з посади за порушення присяги державного службовця // Право та інновації. – 2014. – №. 4. – С. 171-178.

Читати

Подоляка С. А. Особливості адміністративної процедури припинення державної служби в органах прокуратури України // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №. 7. – С. 132-134.

Читати

Тема 7. Професійна етика та поведінка прокурора

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів [Електрон. ресурс]: затв. всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017.

Читати

Європейські керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів (Будапештські керівні принципи): прийняті на 6-й конф. ген. прокурорів країн Європи 31 трав. 2005 р., Будапешт) // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2014. – С. 70-73.

Читати

Стандарти професійної відповідальності, основні обов’язки і права прокурорів: прийняті Міжнародною Асоціацією Прокурорів (МАП) 23 квіт. 1999 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2013. – С. 74-78.

Читати

Білоусова В. І. Професійно-особистісні (ділові) та морально-етичні вимоги до прокурора // Форум права. – 2012. – №. 1. – С. 88-96.

Читати

 

Попович Є. М. Проблеми етики прокурорської діяльності (в контексті розробки Кодексу професійної етики та поведінки прокурора) // Право і безпека. – 2006. – №. 5-1. – С. 94-96.

Читати

Проневич О. С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація // Право і Безпека. – 2014. – №. 4. – С. 167-173.

Читати

Тема 8. Особливості служби у спеціалізованих прокуратурах

Про особливості діяльності військових прокуратур [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора України № 12гн від 29.08.2014 р.

Читати

Про затвердження Положення про Спеціалізовану ан-тикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури Украї-ни[Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України № 149 від 12.04.2016 р.

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності / А. Лапкін // Право України. – 2017. – № 1. – С. 63-70.

Читати

Проневич О. С. Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції // Форум права. – 2015. – №. 1. – С. 261–268.

Читати

Розсоха К. О. Формування кадрів спеціальної антикорупційної прокуратури / К. О. Розсоха // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – С. 145–146.

Читати

Шандула О. О. Особливості правового статусу прокурорів військових прокуратур // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – №. 1. – С. 173-181.

Читати

Список нормативно-правових актів та літератури до усіх тем

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (в редакції від 30.09.2016) [Електрон. ресурс].

Читати

Про прокуратуру [Електрон. ресурс]: Закон України від 14.10.2014 р.

Читати

Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України [Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора № 15 від 19.01.2017 р.

Читати

Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора України № 357 від 12.10.2016 р.

Читати

Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 334 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти