Пошук по сайту

Країнознавство

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Країнознавство" : (галузь знань 0302 "Міжнар. віносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. I курсу / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Лизогуб, Є. О. Васильєв. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. -65 с.

Читати

Барыгин И. Н. Международное регионоведение: теория и практика / И. Н. Барыгин. – С.-Пб., 2009.

Читати

Васильев Л. С. История Востока: в 2 т. / Л. С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998.

Читати

Дахно І. І. Міжнародна торгівля / І. І. Дахно. – К.: МАУП, 2003.

Читати

Дністрянський М. С. Україна в політико-географічному вимірі / М. С. Дністрянський. – Л.: ЛНУ, 2000.

Читати

Кузик С. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник / С. Кузик, Л. Котик, І. Ванда. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 148 с.

Читати

Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування / В. С. Куйбіда. – К., 2004.

Читати

Лизогуб В. А. Країнознавство : курс лекцій / В. А. Лизогуб. – Харків : Право, 2017. – 368 с.

Читати

Масляк П. О Країнознавство: підруч./ П. О. Масляк. – К., 2008.

Читати

Мезенцева, Н. І. Економічна і соціальна географія України / Н. І. Мезенцева, К. В. Мезенцев : навчально-методичний посібник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2010. – 239 с.

Читати

Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльноправове дослідження / за наук. ред.: А. В. Мазур, Центр. європ. та порівн. права М-ва юстиції України. – К. : Ніка-Прінт, 2005.

Читати

Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.

Читати

Регионоведение : учебник для среднего профессионального образования / под редакцией И. Н. Барыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 391 с.

Читати

Ровенчак І. І., Мамчур О. І. Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти