Пошук по сайту

Консульське право

Семінарське заняття №1. Дипломатія та міжнародне право. Історичні типи дипломатії. Розвиток теорії та практики дипломатії

Богучарский Е. М. Некоторые вопросы становления дипломатии арабских государств (вторая половина XX – начало XXI вв.) / Е. М. Богучарский // Мировая экономика и международные отношения. — 2009. — № 1. — С. 77-83.

Читати

Гулиев А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд.-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с.  

Читати

Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби.- К.: Либідь, 2004.- 248 с.  

Читати

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – 224 с.  

Читати

Репецький В. М. Становлення та розвиток права зовнішніх зносин / В. М. Репецький // Альманах міжнародного права. - 2010. - Вип. 2. - С. 223-229. 

Читати

Сардачук П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навчальний посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. — 2-ге вид. — К., 2008. — 176 с.  

Читати

Федчишин С. А. Державне управління закордонними справами у наукових поглядах дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського) права / С. А. Федчишин // Вісник Національної академії правових наук України. - 2017. - № 2. - С. 89-99.

Читати

Семінарське заняття № 2. Дипломатичне представництво та його міжнародно-правовий статус

Григоренко Є. Правові засади організації та функціонування органів дипломатичної служби у сфері забезпечення національної безпеки сучасної держави [Текст] / Є. Григоренко, А. Журавель // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2019. - N 3. - С. 204-207.

Читати

Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби.- К.: Либідь, 2004.- 248 с.

Читати

Кондик О. П. Міжнародно-правові аспекти реалізації функції ведення переговорів дипломатичними представництвами у сучасних умовах / О. П. Кондик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 29 (2). - С. 253-258.

Читати

Мацко А. С. Історія української дипломатії: біографічні нариси / А.С. Мацко // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 1. — С. 304-305.  

Читати

Сардачук П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навчальний посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. — 2-ге вид. — К., 2008. — 176 с.  

Читати

Табачник Д. В. Історія української дипломатії. Біографічні нариси: Навч. посібник. – К.: Либідь; Х.: Фоліо, 2009. – 888 с.

Читати

Федчишин С. А. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу України / С. А. Федчишин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 86 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 235-245.  

Читати

Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: адміністративно-правові аспекти організації та діяльності / С. А. Федчишин // Форум права. - 2008. - № 2. - С. 453-457.

Читати

Федчишин, С. А. Дипломатична служба України: організаційно-правові засади: автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / С. А. Федчишин. - Харків : б. в., 2021. - 40 с.  

Читати

Федчишин С. А. Забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ: проблеми взаємодії держави та приватного сектору (досвід США) / С. А. Федчишин // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - № 2(1). - С. 42-47.

Читати

Федчишин С. А. Класифікація посад у системі дипломатичної служби України / С. А. Федчишин // Правова держава. - 2015. - № 20. - С. 69-75.

Читати

Федчишин, С. А. Підстави припинення дипломатичної служби України // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.- 2020.- Том 31 (70).- № 4.- С. 183-189.

Читати

Федчишин С. А. Система органів управління закордонними справами України (загальні підходи) / С. А. Федчишин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Вип. 45. - С. 144-151.

Читати

Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. — 464 с.  

Читати

Семінарське заняття № 3. Структура і персонал дипломатичного представництва. Дипломатичні привілеї та імунітети

Бассам И. Статус дипломатической почты // Право и управление. XXI век.- 2013.- № 2 (27).- С. 85-89.

Читати 

Бассам И. Правовое положение дипломатического курьера // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.- 2013.- № 2.- С. 286-294.

Читати

Гулиев А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд.-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с.  

Читати

Дмитрик А. Б. Привілеї і імунітети дипломатичних представництв та дипломатичних агентів / А. Б. Дмитрик, А. В. Степанова // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22-23 лютого 2019 року). – Херсон: Молодий вчений, 2019. – С. 9-11

Читати

Жалилов М. Консульские иммунитеты и привилегии/ М. Жалилов// Молодой ученый. — 2013. — № 7 (54). — С. 282-284.

Читати

Жалилов М. Суть дипломатических иммунитетов/ М. Жалилов// Молодой ученый. — 2013. — № 7 (54). — С. 279-280.

Читати

Занко Т. А. Правовое положение дипломатических работников: обязанности, ограничения, запреты/ / Вестник МГИМО Университета. - 2014. - № 4 (37). - С. 231-244

Читати

Искевич И. С. Дипломатическое и консульское право : учеб. пособ. / И. С. Искевич, А. В. Подольский. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 136 с.  

Читати

Кобилинська І. М. Правовий захист дипломатичних представництв та їхнього персоналу // Право і суспільство.- 2019.- № 2. Ч 2.- С.241-248

Читати

Лошкарева И. А. Ограничения прав и свобод дипломатических миссий в современном мире / И.А. Лошкарева, Т. Н. Модникова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.- 2018.- № 3.- С.440-442.

Читати

Мальський М. Підготовка фахівців-міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи / Ю. Мороз, М. Мальський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 30. C. 3–8.

Читати

Мечи Й. Иммунитеты и привилегии персонала представительств государств при международных организациях // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.- 2014.- № 3.- С. 235-240.

Читати

Приблуда П.М. Недоторканість як особливий дипломатичний імунітет та привілеї // Молодий вчений.- 2018.- № 11 (63).- С. 128-131.

Читати

Селецький О. В. Правова характеристика заборон та обмежень, пов’язаних із проходженням дипломатичної служби // Право і суспільство.- 2018.- № 2.- Ч.2.- С. 135-140

Читати

Фалалєєва Л. Г. Дипломатичні імунітети: принципи, норми, практика застосування / Л. Г. Фалалєєва, В. В. Мараховський // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Число 1. - С. 192-202.

Читати

Чистоходова И. А. Теоретические основы обоснования дипломатических привилегий и иммунитетов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.- 2005.- № 1.- С. 116-124.

Читати

Семінарське заняття № 4. Встановлення консульських відносин. Консульські установи

Гулиев А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд.-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с.  

Читати

Искевич И. С. Дипломатическое и консульское право : учеб. пособ. / И. С. Искевич, А. В. Подольский. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 136 с.  

Читати

Крилов М. А. Дипломатичний захист: загальні правила щодо юридичних осіб / М. А. Крилов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 152-154.

Читати

Крилов М. А. Щодо змісту поняття дипломатичного захисту // Порівняльно-аналітичне право.- 2017.- № 3.- С. 259-262.

Читати

Лозінська С. В. Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України / С. В. Лозінська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 1. - С. 142-146.

Читати

Лозінська С. В. Зародження і становлення правового інституту консульства в Україні / С. В. Лозінська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 3. - С. 157-161.

Читати

Мірошниченко О. А. Почесний консул: міжнародне право та національне законодавство України / О. А. Мірошниченко // Форум права. - 2010. - № 2. - С. 303-307.

Читати

Святун О. В. Сучасні тенденції розвитку інституту консульського захисту / О. В. Святун // Актуальні пробл. міжнар. відносин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – К.: Ін-т міжнар. відносин, 2010. – Вип. 90 (ч. 1). – С. 175-177.  

Читати

Семінарське заняття № 5. Міжнародні організації та їх значення у дипломатичних відносинах

Гулиев А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд.-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с.  

Читати

Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби.- К.: Либідь, 2004.- 248 с.  

Читати

Искевич И. С. Дипломатическое и консульское право : учеб. пособ. / И. С. Искевич, А. В. Подольский. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 136 с.  

Читати

Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб. — К. : Знання, 2007. — 143 с.  

Читати

Ріяка В. Дипломатичний протокол : Навч. посібник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. — 134 с.  

Читати

Сагайдак О. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 380с.  

Читати

Сардачук П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навчальний посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. — 2-ге вид. — К., 2008. — 176 с.  

Читати

Семінарське заняття № 6. Спеціальні місії як форма дипломатії, дипломатичні переговори

Гріненко О. О. Місії ad hoc в сучасному праві Європейського Союзу / О. О. Гріненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Вип. 99(2). - С. 102-108. - Режим доступу:

Читати

Гулиев А. Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд.-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с.  

Читати

Искевич И. С. Дипломатическое и консульское право : учеб. пособ. / И. С. Искевич, А. В. Подольский. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 136 с.  

Читати

Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия-наука и искусство: курс лекций / В. И. Попов. — 2-е изд., доп. — М.: Международные отношения, 2003. — 576 с.

Читати

Сардачук П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навчальний посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. — 2-ге вид. — К., 2008. — 176 с.  

Читати

Табачник Д. В. Історія української дипломатії. Біографічні нариси: Навч. посібник. – К.: Либідь; Х.: Фоліо, 2009. – 888 с.

Читати

Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: адміністративно-правові аспекти організації та діяльності / С. А. Федчишин // Форум права. - 2008. - № 2. - С. 453-457.

Читати

Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. — 464 с.  

Читати

Шевчук Б. М. Засади функціонування Європейського Союзу / Б. М. Шевчук // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 44(1). - С. 21-28. 

Читати

Семінарське заняття № 7. Методи та засоби дипломатичної комунікації

Афанасьев І. А. Діловий етикет / І. А. Афанасьев — К.: Альтерпрес, 2001. — 352 с.  

Читати

Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби.- К.: Либідь, 2004.- 248 с.  

Читати

Етика ділового спілкування: Курс лекцій/ Т.К. Чмут.- 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2003.- 208 с.

Читати

Искевич И. С. Дипломатическое и консульское право : учеб. пособ. / И. С. Искевич, А. В. Подольский. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 136 с.  

Читати

Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб. — К. : Знання, 2007. — 143 с.  

Читати

Луца М. В. Етикет та ментальність українців // Педагогічні науки: Збірник наукових праць.- 2017.- Том 1.- № 76.- С. 54-57. 

Читати

Ріяка В. Дипломатичний протокол: Навч. посібник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. — 134 с.   

Читати

Сагайдак О. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 380с.  

Читати

Федчишин С. А. Порушення дипломатичного протоколу в контексті дисциплінарних проступків працівників дипломатичної служби України / С. А. Федчишин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2016. - Вип. 21. - С. 46-49. 

Читати

Семінарське заняття № 8. Україна як учасник міжнародних зносин

Віднянський С. В. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Український історичний журнал. — 2011. — № 4. — С. 55-76.

Читати

Гулиев А. Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд.-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с.  

Читати

Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби.- К.: Либідь, 2004.- 248 с.  

Читати

Искевич И. С. Дипломатическое и консульское право : учеб. пособ. / И. С. Искевич, А. В. Подольский. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 136 с.  

Читати

Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / Ю. В. Пунда, І. П. Козинець, В. С. Клименко та ін. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 328 с.

Читати

Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и искусство: курс лекций / В. И. Попов. — 2-е изд., доп. — М.: Международные отношения, 2003. — 576 с.

Читати

Сардачук П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навчальний посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. — 2-ге вид. — К., 2008. — 176 с.  

Читати

Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. — 464 с.  

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти