Пошук по сайту

Правові основи бухгалтерського обліку

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правові основи бухгалтерського обліку" (галузь знань 08 "Право", перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 "Право") / уклад.: М.П. Кучерявенко, Л.В. Товкун, П.М. Дуравкін, А.С. Овчаренко. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 38 с.

Читати

Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції/ відповід. за вип.: Куцик П.О., Воронко Р.М., Марценюк Р.А. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021.– 540 с.

Читати

 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 31 березня 2020 року.- Полтава, 2020.- 474 с.

Читати

 

Бухгалтерський облік: підруч. / Р. Ф. Бруханський.- Тернопіль: ТНЕУ, 2016.- 480 с.

Читати

 

Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: навч.посібник/ під заг. ред. М. І. Скрипник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2017. – 340 с.

Читати

 

Васільєва Л. М. Поняття та основні передумови раціональної організації обліку / Л. М. Васільєва, О. Г. Чепець // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 14. - С. 31-33.

Читати

 

Виноградова М. О. Аудит: навч. поcіб./ М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва.- Київ: Центр учбової літератури, 2014.- 654 с.

Читати

 

Височан О. С. Трансформація інформаційної функції бухгалтерського обліку як відповідь на виклики сучасної економіки / О. С. Височан, І. Р. Кіш // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 160-165.

Читати

 

Гончаренко І. М. Вплив інституційного середовища на організацію бухгалтерського обліку / І. М. Гончаренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 3. - С. 52-60.

Читати

 

Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб/ Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів.- 2-ге вид., перероб. і допов.- Київ: Центр учбової літератури, 2016.- 424 с.

Читати

 

Гуцайлюк З.В. Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції: Монографія / З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль: Крок, 2013. – 176 с.

Читати

 

Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.

Читати

 

Дуравкін П. М. Надання безповоротної фінансової допомоги за договором дарування – вплив на коригування фінансового результату до оподаткування/ П. М. Дуравкін// Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 листоп. 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 43–47.

Читати

 

Жидєєва Л. І. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою): навчальний посібник / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник. - Ірпінь: УДФСУ, 2020. - 178 с.

Читати

 

Засадний Б.А. Комплексне оцінювання якості облікової інформації // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2016.- № 11.- С. 849-853.

Читати

 

Ізмайлов Я. О. Формування принципів бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / Я. О. Ізмайлов // Бізнес Інформ. - 2016. - № 10. - С. 329-337.

Читати

 

Капучак І. О. Систематизація принципів організації обліку та складання фінансової звітності // Вісник Хмельницького національного університету.- 2009.- № 2.- T. 1.- С. 26-30

Читати

 

Лень В. С. Бухгалтерські процедури: поняття, зміст та класифікація / В. С. Лень // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 1. - С. 161-173.

Читати

 

Любимов М.O. Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій у бухгалтерському обліку / М. О. Любимов, В. А. Кулик // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.- 2019.- № 2 (93).- С. 40-46. 

Читати

 

Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: Підручник.– Одеса: ОНЕУ, 2012.– 670 с.

Читати

 

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): конспект лекцій в схемах і таблицях: Навчальний посібник/ Н. М. Малюга, В. М. Пархоменко.– Київ: ТОВ Видавництво «Консультант», 2017. – 66 с.

Читати

 

Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2017 р.). – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – 468 с.

Читати

 

Облікова політика: навч. посіб./ Г. М. Давидов, В. М. Савченко, О. В. Пальчук та ін.; за заг. ред. Г. М. Давидова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2017. - 364 с.

Читати

 

Осмятченко В. О. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів/ В. О. Осмятченко, В. С. Олійник// Економічний вісник. Сер. : Фінанси, облік, оподаткування. – 2018. – Вип. 2. – С. 131–138.

Читати

 

Параниця Н. В. Переваги і ризики застосування хмарних технологій в сфері бухгалтерського обліку/ Н. В. Параниця, О. С. Буличов, О. М. Охмак // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 128–131.

Читати

 

Пастернак Я. П. Облікова політика підприємств у частині організації бухгалтерського обліку витрат/ Я. П. Пастернак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(3). - С. 146-150.

Читати

 

Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 452 с.

Читати

 

Плахтій Т. Ф. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу: монографія / Т. Ф. Плахтій. – Житомир: ТОВ «БукДрук», 2017. – 304 с.

Читати

 

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. - 248 с.

Читати

 

Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760 с.

Читати

 

Романова О. В. Економічні інтереси користувачів облікової інформації як основа побудови сучасної системи бухгалтерського обліку та звітності/ О. В. Романова, С.О. Острянин// Економіка і суспільство.- 2016.- № 3.- С. 538-541. 

Читати

 

Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 688 с. 

Читати

 

Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік: навчальний посібник/ Н. Є. Скоробогатова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 248 с.

Читати

 

Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів. (м. Ірпінь, 24 лютого 2016 року).- Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – 210 с.

Читати

 

Старенька О. М. Оперативний облік у системі управління промисловим підприємством / О. М. Старенька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 140-146.

Читати

 

Стовпова А. С. Мультикласова модель обліку криптовалют як основа достовірного (правдивого) розкриття інформації про них у фінансовій звітності суб'єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід.- 2021.- № 10.- С. 83-88.

Читати

 

Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський облік: минуле і сучасне/ Н. М. Ткаченко // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 3. - С. 108 -111.

Читати

 

Товкун Л. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності: особливості впровадження в Україні // Юридичний науковий електронний журнал.- 2019.- № 4.- С. 272-275.

Читати

 

Товкун Л. В. Основні засади складання і подання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.- 2020. Вип. 60.- С. 135–138.

Читати

 

Флисак Л. В. Користувачі облікової інформації // Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 травня 2017 р. (ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль) / Л. В. Флисак, Н. А. Галак, А. П. Гевчук. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – С. 148-150

Читати

 

Яструбський М. Я. Розвиток обліку в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів/ М. Я. Яструбський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 721. - С. 269-274.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти