Пошук по сайту

Фінансове право

Інформація в електронному каталозі

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з фінансового права для студентів ІІІ курсу денних факультетів / уклад.: М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик; та ін. Х. : Нац. юрид. ун-т України ім. Ярослава Мудрого, 2020. 58 с.

Читати

Перелік курсових робіт з фінансового права

Читати

Фінансове право : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 288 с.

Читати

Тематика курсових робіт з фінансового права [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "правознавство") для студ. III курсу заоч. форми навч. / уклад. М. П. Кучерявенко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 31 с.

Читати

Тема 1. Публічні фінанси: сутність та характерні риси

Білінський Д.О. Про фінанси як системне поняття / Д.О.Білінський // Право і суспільство. – 2011. - № 4. – С. 55-59.

Читати

 

Воронова Л.К. Фінансове право: підруч./  Л.К. Воронова. –  К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 2. Публічна фінансова діяльність – базова категорія фінансового права

 

Воронова Л.К. Фінансове право: підруч./ Л.К. Воронова. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

Читати

 

Лукашев А.О. Категорії «фінанси» та «фінансова діяльність» у фінансово-правовому регулюванні / О.А. Лекашев // Актуальні питання науки фінансового права: моногр. / за ред. М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – С. 4- 46.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 3. Дискусійні питання змісту та структури фінансової системи держави

 

Кучерявенко М.П. До питання про систему фінансового права // Право України. – 2003. – №4. – С.33-36.

Читати

 

Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты и их роль в совершенствовании финансовой деятельности советского государства: моногр. / С.Д. Цыпкин. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 80 с.

Читати

 

Тема 4. Фінансове право як галузь права

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 5. Фінансовий контроль

 Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: підруч. – К.: МАУП, 2004.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: моногр. / Л.А. Савченко. – Ірпінь: академія ДПС України, 2001. – 407 с

Читати

 

Тема 6. Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх права та обов`язки

 

Мухатаєв А.О. Предмет та об’єкт контролю органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні / А.О. Мухатаєв // Проблеми законності. – 2005. – Вип. 75. – С.111.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: моногр. / Л.А. Савченко. – Ірпінь: академія ДПС України, 2001. – 407 с.

Читати

 

Стефанюк І. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначеннясистеми / І. Стефанюк // Фінанси України. – 2009. - № 11(168). – С. 12-19.

Читати

 

Тема 7. Види фінансового контролю

 

Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. / Л.В.Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцурпатий. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. - С. 6. (424с.).

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: моногр. / Л.А. Савченко. – Ірпінь: академія ДПС України, 2001. – 407 с.

Читати

 

Стефанюк І.Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2011. - №6. - С.84-102.

Читати

 

Шутов М.І. Державний фінансовий контроль в Україні (теорія та практика) / М.І. Шутов, В.А. Бабенко, Н.М. Стоянова. – Одеса: Юрид. літ., 2004. – 132 с.

Читати

 

Тема 8. Фінансово-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності

 

Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України: моногр. / Є.С. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 592 с.

Читати

 

Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз : моногр. / А.Й. Іванський. – О. : Юрид. літ., 2008. – 504 с.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 9. Бюджетне право у системі фінансового права

 

Музика-Стефанчук О.А. Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права / Музика-Стефанчук О.А.// Форум права. – 2011. - № 1. – С. 694-699.

Читати

 

Музика-Стефанчук О.А. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин: моногр. / О.А. Музика-Стефанчук. – Хмельницький: Хмельницький ун-т управління і права, 2011. – 284 с.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 10. Бюджет – центральна категорія бюджетного права

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 11. Бюджетний процес

 

Воронова Л.К. Фінансове право: підруч./ Л.К. Воронова. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

Читати

 

Казначейська система виконання бюджету: Підручник / Булгакова С.О., Базанова Н.В., Чечуріна О.О., Шаповал Т.А.- К.: Київ. держ. торг.-ек. ун-т, 2000.- 250с.

Читати

 

Музика-Стефанчук О.А. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин: моногр. / О.А. Музика-Стефанчук. – Хмельницький: Хмельницький ун-т управління і права, 2011. – 284 с.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 12. Особливості реалізації міжбюджетних відносини в Україні

 

Кузьменко О. А. Визначення та класифікація об’єктів міжбюджетних правовідносин // Держава і право.- 2009.- Випуск 46.- С. 398-403.

Читати

 

Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи // Фінанси України.- 2009.- № 1.- с. 86-98.

Читати

 

Тема 13 . Правовий режим цільових позабюджетних фондів коштів

 

Дмитрик О.А. Централизованные и децентрализованные фонды как объекты финансовых правоотношений / О.А.Дмитрик // Финансовое право. – 2004. - № 6. – С. 44-50.

Читати

 

Тема 14. Податкове право в системі фінансового права

 

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: в 6-ти т. – [Т 2: Введение в теорию налогового права]. – Х.: Легас, 2004. – 600 с.

Читати

 

Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України / Ярошенко Ф. О. // Фінанси України – 2010. - № 7 – С. 3-22.

Читати

 

Тема 15. Проблеми правового регулювання державного кредиту

 

Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи // Підприємництво, господарство і право.- 2009.- № 10.- C. 199-203.

Читати

 

Зайцева Н.А. Державний кредит як ланка фінансової системи України / Н.А. Зайцева // Актуальні питання науки фінансового права: моногр. / за ред. М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – С. 267-299.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 16. Проблеми правового регулювання державного боргу

 

Вахненко Т. П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи // Фінанси України.- 2009.- № 6.- с. 14-29.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 17. Особливості публічно-правового регулювання банківської діяльності

 

Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства: моногр. / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 100 с.

Читати

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Тема 18 . Правові основи валютного регулювання

 

Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти