Пошук по сайту

Філософія прав людини

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія прав людини" (вибіркова) : для студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право"/29 "Міжнар. відносини", спец. 081 "Право"/ 293 "Міжнар. право" денної форми навч. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. Г. Данильян [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Право, 2021. - 32 с.

Читати

Розділ І. СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ ПРАВ ЛЮДИНИ

Т е м а 1. Предмет та особливості філософії прав людини

Моїсеєв С. Сучасна теорія прав людини: ліберальні та комунітаристські підходи. Філософія права і загальна теорія права. 2013. № 1. С. 118–134.

Читати

Т е м а 2. Обґрунтування ідеї прав людини

Булыгин Е. К проблеме обоснования прав человека. Проблеми філософії права. 2006–2007. Т. IV–V. С. 149–152.

Читати

Жижек С. Против прав человека / пер. с англ. Дмитрия Колесника; под ред. Андрея Репы.Пейн Т. Права людини. Львів: Літопис, 2000. 287с.

Читати 

Сатохіна Н. І. Обґрунтування прав людини : реконструкція проблеми. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого . Серія : Філософія, філософія права ,політологія , соціологія. 2016. № 1. С. 119–127.

Читати

Тема 3 . Ґенеза ідеї прав людини

Антонович М. М. Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації. Наукові записки. Політичні науки. 2005. Т. 45. С. 9–17.

Читати

Бородін І. Л. Ґенеза прав та свобод людини та громадянина. Юридичний вісник. 2010. № 3 (16). С. 12–16.

Читати

Лазур Я. Розвиток прав і свобод громадян у період античності. Публічне право. 2011. № 3. С. 245–252.

Читати

Мацькевич М. М. Ґенеза прав людини: правовий та філософський аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 54–66.

Читати

Мороз С. П. Ідея прав людини в політико-правовій думці України (ІХ – ХVІІІ ст.). Проблеми законності. 1998. Вип. 34. С. 19–25.

Читати

Турута О. В., Дубина Н. А. Становлення і розвиток ідеї прав і свобод людини в Україні. Право і суспільство. 2015. № 4. С. 21–27.

Читати

Т е м а 4. Антропологічне підґрунтя прав людини

МеляковаЮ. В. Проблема дефицита реальности:субъект права как человек присутствующий. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2019. № 1(40). С. 122–136.

Читати

Усанова Л. А. Віртуальність як риса сучасності. Філософські обрії. 2011. № 25. С. 116–126.

Читати

Т е м а 5. Ціннісні основи прав людини

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Свобода як сутнісна характеристика права: спроба філософського осмислення. Проблеми законності. 2010. Вип. 110. С. 180–189.

Читати

Жданенко С. Б. Моральні цінності суб’єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація. Вісник Національного університету «Юридична академія Укра-їни імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія. 2018. № 3 (38). С. 96–110.

Читати

Жданенко С. Б., МеляковаЮ. В. Сутнісні характеристики права на інформацію. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2019. № 3 (42). С. 142–155.

Читати

КалиновськийЮ.Ю. Особливості реалізації соціальної справедливості у правовому суспільстві. Гілея: науковий вісник; зб. наук. пр. 2013. Вип. 74 (№ 7). С. 172–175.

Читати

КалиновськийЮ.Ю., Мануйлов Є. М. Відповідальність як ціннісна константа буття правового суспільства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 2 (21). С. 21–33.

Читати

КалиновськийЮ.Ю. Діалектика свободи та відповідальності у правовому суспільстві. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2015. № 1 (24). С. 114–122.

Читати

КалиновськийЮ.Ю. Системоутворююча роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія. 2017. № 1 (32). С. 16–26.

Читати

Розділ II. СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ПРАВ ЛЮДИНИ

Т е м а 6. Філософія прав людини у ХХІ сторіччі

Алексі Р. Теорія дискурсу і права людини. ; пер. з англ. С. І. Максимова, О. О. Уварової. Філософія права і загальна теорія права. 2013. № 1. С. 73–98.

Читати

Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження. Львів: Край, 2009. 292 с.

Читати

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідомлення проблеми. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2017. Т. 1. № 32. С. 5–15.

Читати

Завальнюк В. В. Соматичні права людини з позицій юридичної антропології. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2011. Т. 10. С. 20–27.

Читати

Кірсте С. Транспозитивні основи позитивних прав людини. Філософія права і загальна теорія права. 2012. № 2. С. 178–195.

Читати

Малишев Б. В. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 2. С. 23–29.

Читати

Моїсеєв С. Сучасна теорія прав людини: ліберальні та комунітаристські підходи. Філософія права і загальна теорія права. 2013. № 1. С. 118–134.

Читати

Т е м а 7. Насильство і права людини

Данильян О. Г., Дзебань А. П. Проблема насилия как способа разрешения социальных противоречий. Современный научный вестник. 2013. Т. 11. № 2. С. 85–88.

Читати

Дзьобань О. П. Насильство як модифікація антитолерантності. Політологічний вісник: зб. наук. пр. 2011. Вип. 54. С. 121–132.

Читати

Дзьобань О. П., Пилипчук В. Г. Проблема агресії і насильства: світоглядно-інформаційний вимір. Освіта регіону. 2012. № 2. С. 171–177.

Читати

Т е м а 8. Незахідні концепції прав людин

Львова О. Л. Правові документи про права людини в ісламі: характерні риси. Часопис Київського університету права. 2008. № 4. С. 12–19

Читати

Т е м а 9. Права людини у глобалізаційному вимірі

КалиновськийЮ.Ю., Кальницький Е. А. Взаємообумо-вленість розвитку правового суспільства та інституту прав людини в умовах трансформацій українського соціуму. Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина: зб. наук. статей та тез наук. повід. / редкол.: А. П. Гетьман, О. П. Бущан, О. Р. Дашковська та ін. Харків: Точка, 2012. С. 34–41.

Читати

Романюк Є. О. Природні права людини як відправна ланка визначення сутності правової ідеології. Правова держава. 2015. Вип. 26. С. 126–133.

Читати

Щирба М.Ю. Ознаки трансформації прав людини в умовах глобалізації суспільства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 378–382.

Читати

Яковюк І. Державний суверенітет і права людини: питання співвідношення і пріоритету. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 2 (61). С. 18–31.

Читати

Т е м а 10. Футурологія прав людини

Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки: навч. посібник. Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017. 155 с.

Читати

Радзієвський В. О. Інфракультура модифікації тіл: резонансний контекст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 9. С. 141–148.

Читати

Булыгин Е. К Проблеме обоснования прав человека. Проблеми філософії права. 2006–2007. Т. IV–V. С. 149–152.

Читати

Данильян О. Г. Механізм захисту прав людини в сучасному суспільстві: теоретико-правовий дискурс. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 4 (18). С. 48–55.

Читати

Данильян О. Г. Роль місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування в забезпеченні прав і свобод громадян. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2015. Вип. 3. С. 66–77.

Читати

Данильян О. Г. Теоретико-методологічні проблеми захисту прав людини в сучасному суспільстві. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 3 (17). С. 84–91.

Читати

Моїсеєв С. В., Сатохіна Н. И., Размєтаєва Ю. С. Філософія прав людини: матеріали до навчального курсу. Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1–2. С. 416–433.

Читати

Сатохіна Н. І. Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2016. Вип. 1.С. 119–127.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти