Пошук по сайту

Договори у сфері надання медичних послуг

Навчально-методичний посібник для практичних занять та само-стійної роботи студентів 2 курсу навчання з вибіркової навчальної дисципліни «Договори у сфері надання медичних послуг» для студентів 2 курсу денної форми навчання (другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Право») / уклад. : В. І. Борисова, Н. В. Коробцова – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2021. – 30 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Договори у сфері надання медичних послуг" : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право". другий (магістер.)  освітньо-кваліф. рівень  / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; розроб.: В. І. Борисова, Н. В. Коробцова. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 26 с. 

Читати

Тема 3. Суб’єктний склад договірних правовідносин у сфері надання медичних послуг

Глушков В. А. Соціологічні та правові аспекти евтаназії / В. П. Захаров, І. В. Козакова.  Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Медико-правовий форуму (6 груд. 2019 р.,  м. Харків). Харків : Право, 2019. С. 33

Читати

Сенюта І. Права пацієнтів у Рішеннях Європейського Суду з прав людини. Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична. Львів, 2009.  Вип. 48. С.13-20.

Читати

Стеценко С. Г. Медичне право України : підруч. / В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта; за заг. ред. д.ю.н., проф. С. Г. Стеценка. Київ : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Читати

Тема 4. Цивільно-правовий захист прав суб’єктів у договорах з надання медичних послуг

Галай В. О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні : наук.-практ. посіб. Київ : КНТ, 2009. 74 с.

Читати

Стеценко С. Г. Медичне право України : підруч. / В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта; за заг. ред. д.ю.н., проф. С. Г. Стеценка. Київ : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Читати

Тема 5. Окремі види договорів у сфері надання медичних послуг

Майданик Р. А. Договір про надання медичних послуг. Медичне право. 2010. № 5(І). С. 52-66

Читати

Стеценко С. Г. Медичне право України : підруч. / В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта; за заг. ред. д.ю.н., проф. С. Г. Стеценка. Київ : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Читати

Тема 6. Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у сфері медичних послуг

Антонов С. В. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної пацієнтові невдалим медичним втручанням. Управління закладом охорони здоров'я. 2007. №7. Центр медицинского и репродуктивного права : сайт

Читати

Галай В. О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні : наук.-практ. посіб. Київ : КНТ, 2009. 72 с.

Читати

Заварза Т. В. Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників.  Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 квітня 2008, м. Львів) Львів : Львів. Обл. Благод. Фонд, 2008. С.119-123.

Читати

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / відп. ред. Я. М. Шевченко, НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. Київ : КНТ, 2007. 625 с.

Читати

Стеценко С. Г. Медичне право України : підруч. / В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта; за заг. ред. д.ю.н., проф. С. Г. Стеценка. Київ : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти