Пошук по сайту

Право інтелектуальної власності

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності" : (галузь знань 08 "Право", освітньо-кваліф. другий рівень "Магістр", напрям підгот. спеці. 081 "Правознавство") для студ. 5 курсу денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цивіл. права № 1 ; уклад.: В. І. Борисова, І. М. Маліновська, Н. Є. Яркіна. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 54 с.

Читати

Теми письмових робіт для студентів заочного факультету з дисципліни «Право інтелектуальної власності»

Читати

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності, його інститути, джерела правового регулювання.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX

Читати

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності: ВО інтелектуальної власності; Конвенція, Міжнародний документ від 14.07.1967.

Читати

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994. Верховна рада України: офіційний веб-портал.

Читати

Кохановская Е. В. К вопросу об общих положениях о праве интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Украины. Ежегодник украин. права: сб. науч. тр.; Нац. акад. прав. наук Украины. – Харьков: Право, 2012. № 4. С. 354-370.

Читати

Кохановська О. В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні. Право України. 2011. № 5. С. 52-59.

Читати

Маліновська І.М. Сучасні тенденції правової охорони інтелектуальної власності.  Право та інновації №3 (23) 2018. С. 109 – 115.

Читати

Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / за ред. В. І. Борисової. X. : Право, 2008. 112 с.

Читати

Рудник Т. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теорет. аспект. Підприємництво, госп-во і право. 2012. № 8. С. 8- 10.

Читати

Інтелектуальне право України /за заг. ред. професора О.С. Яворської.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.- 608 с.

Читати

Тема 2. Об'єкти права інтелектуальної власності, їх класифікація, умови охороноздатності.

Про авторське право і суміжні права : Закон Україні від 23.12.1993 р. (у ред. Закону України від 11.07.2001 р.)

Читати

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ІІІ в ред. Закону України від 05.12.2012 р.

Читати

Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993 р.

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 20.02.2007 р. № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.06.2008 р. № 01- 8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 19.11.2013 № 01- 06/1658/2013 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)».

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)».

Читати

Інтелектуальне право України /за заг. ред. професора О.С. Яворської.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.- 608 с.

Читати

Тема 3. Авторські права на твори науки, літератури, мистецтва

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року)

Читати

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.

Читати

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року

Читати

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Читати

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»

Читати

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1756.

Читати

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя: Рішення Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29 січня 2009р.

Читати

Маліновська М.І. Поняття й види порушень авторських прав на базу даних / І. М. Маліновська // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. – Вип. 120. – С. 287–295.

Читати

Класифікація обєктів авторського права. Право та інновації №3 (35) 2021.С. 126 – 133.

Читати

Яркіна Н.Є. До проблем застосування «оновленої» компенсації за порушення авторських і (або) суміжних прав (на основі аналізу судової практики) // Теорія і практика правознавства, 2020, Том 2, № 18.

Читати

Яркина Н.Е. Судебная защита авторских и смежных прав: [разд. 3, гл. 4, § 2] / Н. Е. Яркина // Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография / Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – С. 565–581.

Читати

Тема 4. Суміжні права суб’єктів, їх характеристика і особливості.

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Читати

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»

Читати

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року

Читати

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Рим, 26 жовтня 1961 року)

Читати

Маліновська І.М. Зміст прав інтелектуальної власності у сфері баз даних соціальних мереж. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 32– 37.

Читати

Тема 5. Права на об’єкти патентного права

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 р. // Офіц. вебсайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ в ред. Закону України від 01.06.2000 р. № 1771-ІІІ // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель : затв. наказом МОН України від 22.01.2001 р. № 22 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок : затв. 30 наказом МОН України від 18.02.2002 р. № 110 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Вищ. госп. суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. 

Читати

Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищ. госп. суду України від 23.03.2012 р. № 5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Бурлаков С.Ю. Некоторые особенности защиты патентных прав : [разд. 3, гл. 4, § 3]. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография / под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Х. : Право, 2014. С. 581-594.

Читати

Тема 6. Права на об’єкти індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, робіт і послуг.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати  

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : затв. наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 р. № 433 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Борисова В. І. До проблеми індивідуалізації суб'єктів цивільних відносин. Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (21 берез. 2014 р.) / НАПрН України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку, НДІ інтелект. власності, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Х. : НДІ ПЗІР. 2014. С. 37-41.

Читати

Крижна В. Захист прав споживачів при використанні комерційних позначень . Вісн. госп. судочинства. 2009. № 2. С. 67- 71.

Читати

Крижна В. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування / В. Крижна. Вісн. госп. судочинства. 2009. № 3. С. 116-119.

Читати

Тема 7. Права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію, компонування напівпровідникових виробів, наукове відкриття, комерційну таємницю, селекційні досягнення

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V в ред. Закону України від 16.10.2020 р. №124-IX // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів від 05.11.1997 р. № 621/97. Назва Закону в ред. Закону України від 19.09.2019 р. № 111-IX // Офіц. веб-сайт 119 Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин : Закон України від 02.08.2006 р. № 60-V // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII в ред. Закону України від 16.10.2020 р. № 124-IX // Офіц. вебсайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15.12.1993 р. № 3691-XII в ред. Закону України від 01.01.2016 р. № 867-VIII // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Вищ. госп. суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : Оглядовий лист 35 Вищого господарського суду України від 20.02.2007 р. № 01-8/91 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності : Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 р. № 01-8/974 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Інформаційний лист Вищого господарського суду Украъни від 28.03.2007 р. № 01-8/184 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Атаманова Ю. Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього. Право України. 2011. № 3. С. 127-138.

Читати

Бєгова Т. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання : монографія. Х. : Право, 2009, 169 с.

Читати

Когут Н. Прогалини та аномалії в правовому регулюванні спадкових відносин. Юридична Україна. 2016. № 1-2. С. 17-27.

Читати

Олефір А. О. Правове регулювання інтелектуальної власності та інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 5. С. 79-94.

Читати

Тема 8. Підстави, обсяг правонаступництва та управління майновими правами інтелектуальної власності

Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №938) Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. –Читати

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних правами: Закон України від від 38 22.07.2018р № 2415-VIII // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Яркіна Н. Є. До проблем застосування «оновленої» компенсації за порушення авторських і (або) суміжних прав (на основі аналізу судової практики). Теорія і практика правознавства. 2020. Том 2. № 18.

Читати

Тема 9. Договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності

Про авторське право і суміжні права : Закон Україні від 23.12.1993 р. (у ред. Закону України від 11.07.2001 р.)

Читати

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ІІІ в ред. Закону України від 05.12.2012 р.

Читати

Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993 р.

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 20.02.2007 р. № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 19.11.2013 № 01- 06/1658/2013 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)».

Читати

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верховного Суду 42 України від 04.06.2010 р. № 5 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 17.10.2012 р. №12 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521.

Читати

Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 р. № 247.

Читати

Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права : монографія / за наук. ред. Н. М. Мироненко ; НДІ ІВ НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2014. 248 с.

Читати

Тема 10. Порушення та захист права інтелектуальної власності, його різновиди

Про авторське право і суміжні права : Закон Україні від 23.12.1993 р. (у ред. Закону України від 11.07.2001 р.)

Читати

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ІІІ в ред. Закону України від 05.12.2012 р.

Читати

Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993 р.

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 20.02.2007 р. № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.06.2008 р. № 01- 8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Читати

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 19.11.2013 № 01- 06/1658/2013 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному 46 порядку Вищим господарським судом України)».

Читати

Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права : монографія / за наук. ред. Н. М. Мироненко ; НДІ ІВ НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2014. 248 с

Читати

Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Право України. 2004. № 9. С. 68–71

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти