Пошук по сайту

Правовий статус суб’єктів запобігання корупції

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Правовий статус суб’єктів запобігання корупції» (за вибором) для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад. О. В. Лисодєд. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 56 с.

Читати

Тести з навчальної дисципліни «Правовий статус суб’єктів запобігання корупції» (за вибором) для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад. О. В. Лисодєд. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 19 с.

Читати

Т е м а 1. Правові засади діяльності суб’єктів запобігання корупції

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Читати

Батиргареєва В. С. Щодо правових, інституційних та наукових складових протидії корупції в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2020. Вип. 40. С. 23–32.

Читати

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Читати

Дем’янчук В. А. Поняття та види суб’єктів антикорупційної політики в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Ч. 3. С. 92–96.

Читати

Лисодєд О. В. Суб’єкти запобігання корупції: етапи становлення. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: зб. тез Міжнар. конф. (м. Харків, 22 верес. 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 208–212.

Читати

Ростовська К. В. Суб’єкти державної антикорупційної політики: поняття та підходи до класифікації. Право та суспільство. 2018. № 6. С. 165–169.

Читати

Томма Р., Ручка Ю. Особливості організації діяльності суб’єктів запобігання корупції у сфері реалізації антикорупційних заходів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 166–170.

Читати

Т е м а 2. Правовий статус національного агентства з питань запобігання корупції

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / наук. ред. М. І. Хавронюк. Київ: Ваіте, 2018. 472 с.

Читати

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. Л. Стрельцов, О. І. Клименко. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 380 с.

Читати

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Київ: Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

Читати

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Читати

Іванов О. В. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 4–2.С. 74–78.

Читати

Радецький Р. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі органів протидії корупції в Україні. Науковий часопис Національної академії прокуратури. 2017. № 1. С. 148–154.

Читати

Т е м а 3. Повноваження національного агентства з питань запобігання корупції

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / наук. ред. М. І. Хавронюк. Київ: Ваіте, 2018. 472 с.

Читати

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. Л. Стрельцов, О. І. Клименко. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 380 с.

Читати

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Київ: Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

Читати

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Читати

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Національне агентство з питань запобігання корупції на варті «попереднього» рубежу протидії корупції: основні проблеми та способи їх вирішення. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 3(83). С. 60–73.

Читати

Созанський Т. І., Луцик В. В. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 302–314.

Читати

Т е м а 4. Правовий статус національного антикорупційного бюро України

Довжич Є. В. Сучасний стан правового регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Ч. 4. С. 181–184.

Читати

Іщук Д. О. Окремі проблемні питання взаємодії та координації діяльності спеціалізованих суб’єктів протидії корупції України. Право та державне управління. 2020. № 2. С. 75–80.

Читати

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Читати

Питель Ю. М. Характеристика Національного антикорупційного бюро України як спеціалізованої інституції у сфері протидії корупції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 6. Т. 1. С. 245–248.

Читати

Прокопів Б. Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 4(16). С. 144–148.

Читати

Розсоха К. О. Роль та функції спеціалізованих антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 5. С. 93–96.

Читати

Скомаров О. В. Взаємодія Національного антикорупційного бюро України з іншими державними органами: особливості та кваліфікація. Верховенство права. 2017. № 1. С. 124–130.

Читати

Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт запобігання корупції. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. Вип. 2(11). С. 74–77.

Читати

Т е м а 5. Правовий статус спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Демків А. М. Взаємодія Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з Національним антикорупційним бюро України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 14. С. 263–268.

Читати

Іщук Д. О. Окремі проблемні питання взаємодії та координації діяльності спеціалізованих суб’єктів протидії корупції України. Право та державне управління. 2020. № 2. С. 75–80.

Читати

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63–70.

Читати

Назаров І. В., Розсоха К. О. Напрями вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури України щодо протидії корупції. Електронний юридичний журнал. 2018. № 6. С. 388–391.

Читати

Розсоха К. О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України. Проблеми законності. 2019. Вип. 145. С. 215–224.

Читати

Руденко М. В., Мельник О. В. Організаційно-правові основи Антикорупційної прокуратури України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2016. Вип. 21. С. 173–176.

Читати

Т е м а 6. Правовий статус Національної поліції як суб’єкта запобігання корупції

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Читати

Пчелін В. Б. Органи Національної поліції України як суб’єкт запобігання та протидії корупції в Україні. Право і безпека. 2019. № 1(72). С. 72–77.

Читати

Розбудова цілісності і доброчесності під час реформування поліції. Досвід України: аналіт. доп. та матеріали спеціаліз. Міжнар. конф. (17 квіт. 2019 р., м. Київ) / за ред. О. Д. Маркєєвої та Л. І. Полякова. Київ: НІСД, 2019. 112 с.

Читати

Тітуніна К. В., Кіріленко Ф. О. Боротьба Національної поліції з корупцією в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2017. № 2(60). С. 152–160.

file:///C:/Users/%

Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як складова антикорупційної політики держави. Форум права. 2017. № 5. С. 427–434.

Читати

Шатрава С. Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4/1. С. 288–232.

Читати

Шевчук Г. Правовий статус Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації в структурі МВС України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 119–123.

Читати

Т е м а 7. Державні спеціалізовані суб’єкти запобігання корупції

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Читати

Буяджи Г. Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 143–147.

Читати

Вакарова О. В. Перспективи діяльності Державного бюро розслідувань у контексті охорони й захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 5. Т. 1. С. 61–66.

Читати

Давидюк А. Деякі особливості взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та  управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із органами публічної влади. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 4(20). С. 70–75.

Читати

Давидюк А. Правове забезпечення сучасних інформаційних процесів у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 3(28). Т. 2. С. 42–46.

Читати

Дрозд О. Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 251–257.

Читати

Зєлькіна Т. Є. Проблеми забезпечення захисту майнових прав осіб, у сфері виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Науковий вісник Академії внутрішніх справ. 2019. № 3(112). С. 72–82.

Читати

Климюк І. М., Бобріченко В. В. Особливості та проблематика діяльності Державного бюро розслідувань. Приватне та публічне право. 2021. № 2. С. 66–71.

Читати

Носевич Р. В. Функції Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 256–259.

Читати

Піскунова О. Б. Система суб’єктів запобігання та виявлення корупції та місце серед них уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Вип. 6. Т. 2. С. 183–188.

Читати

Прокопів Б. Специфіка функціонування Вищого антикорупційного суду України: міжнародний досвід та українські реалії. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 3(15). С. 103–107.

Читати

Труба Р. Компетенція Державного бюро розслідувань. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 234–239.

Читати

Т е м а 8. Державні неспеціалізовані суб’єкти запобігання корупції

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Читати

Дем’янчук В. А. Поняття та види суб’єктів антикорупційної політики в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Ч. 3. С. 92–96.

Читати

Ростовська К. В. Суб’єкти державної антикорупційної політики: поняття та підходи до класифікації. Право та суспільство. 2018. № 6. С. 165–169.

Читати

Т е м а 9. Державні суб’єкти запобігання корупції загальної компетенції

Батиргареєва В. С. Щодо правових, інституційних та наукових складових протидії корупції в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2020. Вип. 40. С. 23–32.

Читати

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Читати

Дем’янчук В. А. Поняття та види суб’єктів антикорупційної політики в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Ч. 3. С. 92–96.

Читати

Калугіна І. О. Суб’єкти формування, реалізації та забезпечення антикорупційної правової політики в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 133–141.

Читати

Т е м а 10. Недержавні суб’єкти запобігання корупції

Білецький А. В. Досвід участі громадськості в заходах щодо запобігання корупційній злочинності в Україні. Проблеми законності. 2017. № 136. С.225–235.

Читати

Білецький А. В. Корупція в приватному секторі та роль громадськості в її запобіганні. Проблеми законності. 2016. № 135. С. 157–166.

Читати

Білецький А. В. Поняття громадськості як суб’єкта запобігання корупційній злочинності та правові основи її запобіжної діяльності. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2016. № 31. С. 204–218.

Читати

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Читати

Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2019. № 37. С. 58–72.

Читати

Половинкіна Р. Ю. Роль міжнародних організацій у боротьбі з корупцією: теоретичний аспект. Право та державне управління. 2019. № 2(35). Т. 1. С. 24–29.

Читати

Супрун Т. М. Міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 225–337.

Читати

Татаренко Г. В., Мезеря О. А., Татаренко І. В. Реформа інституту викривачів корупції в Україні: довгоочікувані зміни чи імітація прогресу. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2020. № 1(39). С. 127–142.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти