Пошук по сайту

Організація судових та правоохоронних органів

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” (галузь знань 08 “Право”, перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 “Право”) для курсантів II курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України/ уклад.: Л. М. Москвич, І.В. Бородіна, І.О. Русанова. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – 67 с.

Читати

Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матер. X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6 листопада 2020 р.) / редкол.: Н. М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса, 2020. – 720 с.

Читати

Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу. – Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2013. – 153 с.

Читати

Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) / редкол.: Т. Б. Вільчик та ін. – Харків: Право, 2020. – 490 с.

Читати

Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 16 груд. 2021 р.) / редкол.: Вільчик Тетяна (голова), Ковальова Яна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 436 с.

Читати

Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 360 с.

Читати

Антонов К. В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К. В. Антонов, В. М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2014. - № 2. - С. 121-125.

Читати

Астрова Л. М. Склад і особливості формування Конституційного Суду України / Л. М. Астрова // Вісн. Акад. адвокатури України. – Вип. 10. – 2007. – С. 27-32.

Читати

Банчук О. А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод до процедури здійснення судочинства / О. А. Банчук, О. Р. Куйбіда. – Київ: ІКЦ “Леста”, 2005. – 116 с.

Читати

Баранкова В. Правова природа нотаріальної діяльності/ В. Баранкова // Вісн. Акад. прав. наук України. – Вип. 3 (14). – 1998.– С. 137-143.

Читати

Бірюкова А. М. Гарантії адвокатської діяльності при здійсненні захисту / А. М. Бірюкова // Вісник Академії адвокатури України. - 2007. - Число 3. - С. 135-138.

Читати

Бойко О. П. Взаємодія слідчих Національної поліції України з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні: монографія / О. П. Бойко, В. В. Рогальська. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2018 – 180 с.

Читати

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія / В. Д. Бринцев. – Харків: Право, 2010. – 464 с.

Читати

Булкат М. С. Система принципів судової влади // Право і суспільство.- 2017.- № 5.- С. 3-7

Читати

Булкат М. С. Теоретико-правові засади розвитку та функціонування судової влади: Дис… докт. юрид. наук. Спец. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.- К., 2012.- 444 с.

Читати

Варфоломеєва Т. В. Науково-практичний коментар до Закону України “Про адвокатуру”/ Т. В. Варфоломеєва, С. В. Гончаренко// Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. – Київ: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.

Читати

Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісн. Конституц. Суду України. – 2010. – № 2. – С. 130-137.

Читати

Висоцький В. М. Судові і правоохоронні органи України: навч.-метод. посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 252 с.

Читати

Всеобщая декларация прав человека от 10 дек. 1948 г.

Читати

Глобенко Г. І. Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2017.- № 4(80).- С. 50-58.

Читати

Глушков В. О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність/ В. О. Глушков // Вісник Вищої ради юстиції.- 2011.- № 2 (6).- С. 42-50

Читати

Глущенко С. В. Вищі спеціалізовані суди в системі судової влади України: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 490 с.

Читати

Глущенко С. В. Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України / С. В. Глущенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2015. - № 5. - С. 80-101.

Читати

Голобутовський Р.З. Дисциплінарна відповідальність суддів у системі загальної юридичної відповідальності // Право і суспільство.- 2019.- №3.- С. 153–159.

Читати

Городовенко В. Інституційна незалежність судової гілки влади в Україні: конституційно-правовий аспект // Вісник Конституційного Суду України.- 2021.- № 1.- С. 81-92

Читати

Городовенко А. В. Конституційні принципи функціонування судової системи в Україні та Європейському Союзі / А. В. Городовенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2017. - Вип. 30(1). - С. 46-49

Читати

Городовенко В. В. Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти / В. В. Городовенко // Адвокат. - 2012. - № 2. - С. 20-24.

Читати

Грошевой Ю. М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве / Ю. М. Грошевой. – Харьков: Выща шк., 1975.- 144 с.

Читати

Долинська М.С. Особливості реалізації нотаріальної діяльності в незалежній Україні/ М. С. Долинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2015. - Випуск 3. – С. 75-84.

Читати

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовт. 2016 р.) / СБУ, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. В. В. Федосєєв [та ін.]. – Харків : Право, 2016. – Вип. 8. – 222 с.

Читати

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару, 26 жовт. 2018 р. / редкол.: М. В. Членов, Л. М. Леженіна, О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). – 306 с.

Читати

Драч Д. С. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід // Підприємництво, господарство і право. - 2020.- № 5.- С. 132-136

Читати

Європейскі керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів (Будапештські керівні принципи), прийняті на 6-й конф. ген. прокурорів країн Європи 31.05.2005 р., Буда-пешт) // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2013. – С. 70-73.

Читати

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства.- Київ, 2015. – 756 с.

Читати

Загуменна Ю. О. Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності / Ю. О. Загуменна // Право і безпека. – 2010. – № 3. – С. 145-150.

Читати

Капля О. Правовий статус правоохоронних органів Європейського Союзу/ О. Капля/ Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 3. – С. 105-114.

Читати

Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді: конституційна функція прокуратури: Навч.-метод. посіб. – Х.: Право, 2007. – 208 с.

Читати

Книгін К. Г. Організаційно-правові форми надання правової допомоги адвокатом за чинним законодавством України/ К. Г. Книгін// Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 417-423

Читати

Кобзар О. Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект: монографія / О. Ф. Кобзар. – Харків; Дніпропетровськ: Панов, 2015. — 316 с.

Читати

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: затверджено Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017

Читати

Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підручник В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2011. – 384 с.

Читати

Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: позиції теорії та практики Матеріали науково-практичної конференції 5 жовтня 2012 року.- Одеса, 2012.- 151 с.

Читати

Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.

Читати

Коросташова І. М. Судові та правоохоронні органи України (питання класифікації) // Проблеми правоохоронної діяльності.- 2021.- № 3 (32).- С. 47-52

Читати

Костюшко О. П. Правові та суспільно-політичні передумови створення муніципальної (місцевої) поліції в Україні / О. П. Костюшко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2017. - № 1. - С. 54-64.

Читати

Лапкін А. В. Проблеми удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України/ А. В. Лапкін// Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика : матеріали круглого столу (18 груд. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 48–51.

Читати

Марочкін І. Є. Органи, що забезпечують формування суддівського корпусу / І. Є. Марочкін // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 120. – С. 239-246.

Читати

Мелех Л. В. Трактування юридичної відповідальності суддів в Україні / Л. В. Мелех// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2018. - Вип. 3. - С. 177-184.

Читати

Микульця І. І. Напрями удосконалення правового регулювання діяльності органів юстиції України регіонального рівня: деякі питання сьогодення / І. І. Микульця // Право і суспільство. - 2014. - № 1-2. - С. 145-149.

Читати

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. 

Читати

Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів / уклад. А. Г. Алєксєєв. – Київ: Поліграф-Експрес, 2008. – 184 с.

Читати

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: [моногр.] / Л. М. Москвич. – Х.: Фінн, 2011. – 384 с.

Читати

Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) / Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О.За заг. ред. І.Є. Марочкіна: Монографія. – Харків: «Фінн», 2009. – 488 с.

Читати

Назаров І. Класифікація судових систем європейських держав / І. Назаров // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 1(64). - С. 198-207.

Читати

Назаров І.В. Принцип територіальності побудови судової системи в законодавстві України та Європейських держав / І.В. Назаров // Проблеми законності. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. - Вип. 104. - С. 223-231.

Читати

Національна поліція України: проблеми становлення та перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.- практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 10 грудня 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – 192 с.

Читати

Новак О.Д. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів/ О.Д. Новак // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 334–343.

Читати

Ногіна К. Місце прокуратури в системі органів державної влади України // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2018.- № 3.- С. 51-62

Читати

Нотаріат в Україні: навчальний посібник/ за заг. ред.. Ю. В. Нікітіна. – 4-те вид.- К.: ВНЗ Національна академія управління.- 586 с.

Читати

Овсяннікова О. Транспарентність судової влади: поняття та зміст / О. Овсяннікова // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2008. - № 4(55). - С. 228-237

Читати

Овчаренко О. М. Поняття юридичної відповідальності суддів: відмежування від суміжних категорій / О. М. Овчаренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2013. - № 1082, Вип. 16. - С. 326-330.

Читати

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: монографія / О. М. Овчаренко. – Харків: Право, 2008. – 304 с.

Читати

Основні положення про роль адвокатів: прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам 01.08.1990 р.

Читати

Основні принципи незалежності судових органів від 06.09.1985 р.

Читати

Організація судової влади в Україні : навч. посіб. / за ред.: І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого Нац. - Х.: Право, 2009. - 184 с.

Читати

Павловський В. В. Загальні положення досудового розслідування: Дис… канд.. юрид. наук за спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.- К., 2016.- 246 с.

Читати

Петров С. Вимоги до етичної поведінки працівників прокуратури: європейський досвід для України// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2015.- № 8.- С. 20-24

Читати

Пивоваров В. В. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ: монографія/ В. В. Пивоваров, Л. І. Щербина. – Харків: Право, 2006.- 176 с.

Читати

Погорецький М. А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання / М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 1. - С. 93-103.

Читати

Подкопаєв С. Проблеми законодавчого регулювання дисциплінарної відповідальності суддів/ С. Подкопаєв, М. Сирай // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2011. - № 2. - С. 83-86.

Читати

Порівняльне судове право: навч. посібник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, Н. В. Сібільова та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна та Л. М. Москвич. – Харків: Право, 2008.- 112 с.

Читати

Пошва Б. М. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні щодо захисту права на свободу та особисту недоторканність // Вісник Вищої ради юстиції.- 2011.- № 1 (5).- С. 6-39

Читати

Пошва Б. М. Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини / Б. М. Пошва // Бюл. М-ва юстиції України. – 2015. – № 2. – С. 5-26.

Читати

Правила адвокатської етики : затв. Установчим з’їздом адвокатів України від 17.11.2012 р. 

Читати

Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допомоги у системі кримінального правосуддя

Читати

Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д. Приймаченко, Р. Ігонін // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 1. - С. 57-66.

Читати

Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика: матеріали круглого столу (18 грудня 2019 року).- Київ: Національна академія прокуратури України, 2019.- 108 с.

Читати

Прокурорське право: навч. посібник/ за заг. ред. В. В. Луцика.- Львів: ЛьвДУВС, 2019.- 640 с.

Читати

Радзієвська Л. К. Нотаріат в Україні: навч. посіб./ Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник. – 2-ге вид.- Київ: Юрінком Інтер, 2001.- 529 с.

Читати

Рішення Конституційного Суду України по справі № 1-17/2000 від 16.11.2000 р. № 13-рп/2000 (справа про право вільного вибору захисника)

Читати

Руденко М. В. Досудове слідство України: основні напрями реформування / М. В. Руденко, В. П. Півненко, О. В. Мельник// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2016. - Вип. 22. - С. 170-173.

Читати  

Русанова І. О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку / І. О. Русанова. – Харків: ВД ІНЖЕК, 2005.- 184 с.

Читати

Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. – К.: Логос, 2010. – 276 с.

Читати

Сібільова Н. В. Еволюція поняття “правосуддя” / Н. В. Сібільова // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Вип. 10. – Харків: Право, 2005. – С. 186-190.

Читати

Січко С. О. Загальні положення досудового розслідування: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Харків, 2021.- 247 с.

Читати

Скибенко О.І. Конституційно-правовий статус прокуратури України в умовах реформування: Дис… канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Національна академія внутрішніх справ.- Київ, 2021.- 237 с.

Читати

Статус суддів: навч. посіб./ за заг. ред. І. Є Марочкіна. – Х.: Право, 2009. – 120 с.

Читати

Статут громадської організації “Спілка адвокатів України” : зареєстр. Міністерством юстиції Української РСР 14.11.1990 р.

Читати

Статут Нотаріальної палати України: затв. З’їздом нотаріусів України Протокол № 4 від 23 вересня 2016 року: Нова редакція (Код ЄДРПОУ 38684025).- К., 2016.- 27 с.

Читати

Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України : підручник/ за заг. ред. С. М. Гусарова ; [С. М. Гусаров, О. Ю. Салманова, А. Т. Комзюк та ін.]. – Харків, 2020. – 508 с.

Читати

Судові та правоохоронні органи: навч. посібник / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Ю. С. Назар, М. Т. Гаврильців, Г. Ю. Лук’янова, А. І. Годяк, М. М. Бліхар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 388 с.

Читати

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); редкол.: О. В. Щербанюк, Л.Г. Бзова та ін.]. Київ: Видавництво ВАІТЕ, 2020.- 356 с.

Читати

Тацій В. Прокуратура в системі поділу влади / В. Тацій, Ю. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. 1999р. №1(16). - Х. : Право, 1999. - С. 61-69.

Читати

Тертишник В. М. Проблеми незалежності слідчого / В. М. Тертишник // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2015. - Вип. 5. - С. 117-123.

Читати  

Торяник О. Ю. Конституційно-правовий статус прокуратури України: Дис… канд. юрид. наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» (081 – Право). – Інститут законодавства Верховної Ради України.- Київ, 2017.- 194 с.

Читати

Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система України: Навч. посібн.- К.: Кондор, 2005. – 316 с.

Читати

Фурса С. Я. Теорія нотаріального процесу Науково-практичний посібник - К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012.- 920 с.

Читати

Фурса С. Я. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: навч. посібник / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – Київ: А.С.К. – 2001. – 976 с.

Читати

Хамула П.І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади: Дис… канд. юрид. наук. Спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.- Х., 2015.- 235 с.

Читати

Хилько М. Реформа Служби безпеки України: в пошуках балансу між бажаним та можливим// Громадська думка про правотворення.- 2020.- № 11 (196).- С. 14–20.

Читати

Хотинська-Нор О. З. Транспарентність судової системи та адвокатури як чинник формування громадянської свідомості суспільства / О. З. Хотинська-Нор // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - № 2. - С. 176-182.

Читати

Чижмар К. І. Місце та роль нотаріату серед інших органів державної влади / К. І. Чижмар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2014. - Вип. 27(1). - С. 125-128.

Читати

Шапенко Л. О. Принципи правового забезпечення судової влади в умовах євроінтеграції України/ Л. О. Шапенко, М. В. Райчук // Прикарпатський юридичний вісник.- 2020.- Випуск 5(34).- С. 24-30

Читати

Щерба С. П. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, полномочия / С. П. Щерба, Т. А. Решетникова, О. А. Зайцев. – Москва: Экзамен, 2007. – 558 с.

Читати

Юревич І.В. Єдність судової практики як гарантія рівного стандарту захисту людини / Юревич І.В. // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчен., асп. та студ., м. Одеса, 2 трав. 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 574–576.

Читати

Юрченко А. М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: монографія/ А. М. Юрченко, Л. А. Гарбовський, І. І. Башта. – Видавництво, 2018. – 204 с.

Читати

Яворський В. Відповідність оперативно-розшукової діяльності, що здійснюється СБ України, стандартам прав людини / В. Яворський // Права людини. – 2009. – 16-30 квіт. – № 11. – C. 6-8.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти