Пошук по сайту

Діяльність прокуратури у сфері запобігання корупції

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Діяльність прокуратури у сфері запобігання корупції»  (другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») / Уклад. А. В. Лапкін. К. О. Розсоха – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – 47 с.

Читати

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА ДИСЦИПЛІНИ «ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

 Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р.

Читати

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.

Читати

Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора: Наказ Генерального прокурора від 05.03.2020  № 125.

Читати

Батиргареєва В. С. Щодо правових, інституціональних та наукових складових протидії корупції в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2020. №. 40 (2020). С. 23-32.

Читати

Горган О. Л. Прокурорська діяльність щодо боротьби з корупцією у контексті реформи органів прокуратури України. Право і суспільство. 2015. №. 2. С. 40-46.

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63-70.

Читати

Назаров І.В., Розсоха К.О. Напрями вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури України щодо протидії корупції. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2018. Випуск 6. С. 388-391.

Читати

Проневич О. С. Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції. Форум права. 2015. №. 1. С. 261–268.

Читати

Розсоха К. О. Роль та функції спеціалізованих антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 4. С. 101-105.

Читати

Розсоха К. О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 5. С. 93-96.

Читати

Розсоха К. О. Антикорупційні органи України: сучасний стан (у контексті євроінтеграції). Юридичний електронний науковий журнал. 2020. Випуск 9.

Читати

Руденко М. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування. Вісник прокуратури. 2016. № 1. С. 5–13.

Читати

ТЕМА 2. МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. № 2447-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 24. Ст. 212. Дата оновлення: 14.07.2020.

Читати

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст.55. Дата оновлення: 17.06.2020.

Читати

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України 14.10.2014 р. № 1699- VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 46. Cт.2047. Дата оновлення: 14.07.2015.

Читати

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. №1. Cт.2. Дата оновлення: 17.06.2020.

Читати

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №47. Cт.2051. Дата оновлення: 17.06.2020.

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63-70.

Читати

Прокопів Б. Специфіка функціонування Вищого антикорупційного суду в Україні: міжнародний досвід та українські реалії. Актуальні проблеми правознавства. 2018. №. 3. С. 103-107.

 Читати

Розсоха К. О. Роль та функції спеціалізованих антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 4. С. 101-105.

Читати

Розсоха К. О. Антикорупційні органи України: сучасний стан (у контексті євроінтеграції). Юридичний електронний науковий журнал. 2020. Випуск 9.

Читати

Розсоха К. О. Чи незалежні антикорупційні органи України: погляд зсередини. Теорія і практика правознавства. Випуск 18. 2020.

Читати

Розсоха К.О. Роль і місце прокуратури у боротьбі з корупцією. «The scientific heritage» 2021. VOL 5 № 78 (78) (2021). C. 23-28.

Читати

ТЕМА 3. СПЕЦІАЛІЗОВАНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА: СТАТУС, СИСТЕМА І ПОВНОВАЖЕННЯ

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. № 2447- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 24. Ст. 212. Дата оновлення: 14.07.2020.

Читати

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст.55. Дата оновлення: 17.06.2020.

Читати

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України 14.10.2014 р. № 1699-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 46. Cт.2047. Дата оновлення: 14.07.2015.

Читати

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. №1. Cт.2. Дата оновлення: 17.06.2020.

Читати

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №47. Cт.2051. Дата оновлення: 17.06.2020.

Читати 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): прийнята 27.01.1999 р. у Страсбурзі; ратифікована Україною 18.10.2006 р.

Читати

Іщук Д. О. Особливості адміністративно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. №. 2 (31). С. 88-91.

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63–70.

Читати

Лапкін А.В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура в механізмі реалізації державної антикорупційної політики // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 259-262.

Читати

Руденко М. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування. Вісник прокуратури. 2016. № 1. С. 5–13.

Читати

Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 90–95.

Читати 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ  КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): прийнята 27.01.1999 р. у Страсбурзі; ратифікована Україною 18.10.2006 р.

Читати

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р.

Читати  

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63–70.

Читати

Руденко М. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування. Вісник прокуратури. 2016. № 1. С. 5–13.

Читати

Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 90–95.

 Читати

ТЕМА 5. ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р.

Читати  

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.

Читати

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. Ст. 1122. Дата оновлення: 16.07.2020.

Читати

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. Дата оновлення: 16.07.2020.

Читати

Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції: Лекційні матеріали до тренінгового навчального курсу для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 2017. 85 с.

Читати 

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р.

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63–70.

Читати

Супрун Т. М. Міжнародне співробітництво у боротьбі з корупцією. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 335-337.

Читати

Тема 1. предмет, система, джерела дисципліни «Діяльність прокуратури у сфері запобігання корупції»

Батиргареєва В. С. Щодо правових, інституційних та наукових складових протидії корупції в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2020. № 40. С. 23-32

Читати

Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Херсон, 2016. № 1 (4). С. 122-125

Читати

Горган О. Л. Прокурорська діяльність щодо боротьби з корупцією у контексті реформи органів прокуратури України. Право і суспільство. 2015. № 5. 2 (1). С. 40-46

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63-70

Читати

Назаров І. В., Розсоха К. О. Напрями вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури України щодо протидії корупції. Юридичний науковий електронний журнал. : електрон. наук. фах. вид. 2018. Вип. 6. С. 388-391

Читати

Подоляка С. А. Особливості функціонування системи суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Право. Кропивницький, 2018. № 5. С. 63-67

 Читати

Проневич О. С. Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 1. С. 261-268

Читати

Розсоха К. О. Антикорупційні органи України: сучасний стан (у контексті євроінтеграції). Юридичний електронний науковий журнал : електрон. наук. фах. вид. 2020. Вип. 9

Читати

Розсоха К. О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2018. Вип. 5. Т. 3. С. 93-96

Читати

Розсоха К. О. Роль та функції спеціалізованих антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2018. Вип. 4. Т. 2. С. 101-105

Читати

Руденко М. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування. Вісник прокуратури. 2016. № 1. С. 5-13

 Читати

Тема 2. Місце прокуратури в системі антикорупційної юстиції

Іванов О. В. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції. Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 4 (25). Т. 2. С. 74-78.

Читати

Лапкін А. В. Проблеми створення Вищого антикорупційного суду в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 8 груд. 2017 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 275-279

Читати

Лапкін А. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура в механізмі реалізації державної антикорупційної політики. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 груд. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 259-262

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63-70

Читати

Лапкін А. В. Формування системи антикорупційної юстиції в Україні. Актуальні проблеми реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: тези доп. регіон. наук.-практ. круглого столу (м. Запоріжжя, 1-2 груд. 2017 р.) Запоріжжя : ЗНУ, 2017. С. 121-124.

Читати

Прокопів Б. Специфіка функціонування Вищого антикорупційного суду в Україні: міжнародний досвід та українські реалії. Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль, 2018. № 3. С. 103-107.

Читати

Радецький Р. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі органів протидії корупції в Україні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. Київ, 2017. № 1. С. 13-16.

Читати

Розсоха К. О. Роль та функції спеціалізованих антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2018. Вип. 4. Т. 2. С. 101-105

Читати

Розсоха К. О. Антикорупційні органи України: сучасний стан (у контексті євроінтеграції). Юридичний електронний науковий журнал : електрон. наук. фах. вид. 2020. Вип. 9

Читати

Розсоха К. О. Чи незалежні антикорупційні органи України: погляд зсередини. Теорія і практика правознавства. : електрон. наук. фах. вид. 2020. Вип. 2 (18)

Читати

Скомаров О. Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України. Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 3. С. 222-229

Читати

Ференець О. Прокурорська діяльність у сфері боротьби з корупцією в Україні. Национальній юридический журнал: теория и практика= Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. Т. 18. № 2/2. С. 76-79

Читати

Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт запобігання корупції. Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 2016. № 2. С. 74-77

Читати

Тема 3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: статус, система і повноваження

Іщук Д. О. Особливості адміністративно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 2020. № 2 (31). С. 88-91

Читати

Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород, 2017. № 44 (2). С. 32-35

Читати

Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Херсон, 2016. Вип. 2. Т. 3. С.126-129

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63–70

Читати

Лапкін А. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура в механізмі реалізації державної антикорупційної політики. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матер. міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 259-262

Читати

Розсоха К. О. Правовий статус спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозділу Генеральної прокуратури України. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2017. Вип. 6. Т. 4. С. 145-149

Читати

Руденко М. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування. Вісник прокуратури. 2016. № 1. С. 5-13

Читати

Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 90-95

Читати

Тема 4. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних  корупційних правопорушень

Лапкін А. В. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням корупційних злочинів спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. ЮНЕЖ «De Lege Ferenda». Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за корупційні злочини : матеріали круглого столу (м. Харків, 17 трав. 2017 р.). Харків, 2017. С. 50-57

Читати

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63–70

Читати

Лапкін А. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура як суб’єкт процесуального керівництва досудовим розслідуванням корупційних злочинів. Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24 квіт. 2015 р.). Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 49-52

Читати

Муляр Г., Ховпун О. Взаємодія антикорупційних органів України під час розслідування кримінальних проваджень. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 2. С. 56-65

Читати

Руденко М. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування. Вісник прокуратури. 2016. № 1. С. 5-13

Читати

Ференець О. Б. Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури. Університетські наукові записки. 2017. № 2. С. 156-165

Читати

Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 90-95

Читати

Тема 5. Підтримання публічного обвинувачення у кримінальних

Гаращук В. М., Мухатаєв А. О. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні : монографія. Харків : Право, 2010. 144 с.

Читати

Лапкін А. В. Концептуальнi проблеми пiдтримання публiчного обвинувачення в судi прокурором. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 21. С. 123-130

Читати

Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції : лекційні матер. до тренінгового навч. курсу для працівників держ. органів та посад. осіб місцевого само врядування. 2017. 85 с.

Читати

Тема 6. Представництво інтересів держави в суді у виключних випадках, передбачених законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями

Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції : лекційні матер. до тренінгового навч. курсу для працівників держ. органів та посад. осіб місцевого само врядування. 2017. 85 с.

Читати

Прокурорське право : навч. посіб. / Г. Д. Борейко, О. М. Броневицька, Ю. О. Лісіцина, В. В. Луцик, В. В. Навроцька, І. Р. Серкевич, Б. М. Телефанко; за заг. ред. В. В. Луцика. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 640 с.

Читати

Тема 7. Міжнародне співробітництво прокуратури у сфері протидії корупції

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63-70

Читати

Розсоха К. О. Правовий статус спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозділу Генеральної прокуратури України. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2017. Вип. 6. Т. 4. С. 145-149

Читати

Розсоха К. О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 5. Т. 3. С. 93-96

Читати

Супрун Т. М. Міжнародне співробітництво у боротьбі з корупцією. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 335-337

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти