Пошук по сайту

Міжнародні стандарти протидії корупції

Методичні матеріали і рекомендації з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти протидії корупції» (за вибором) для студентів I курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад. О. В. Новіков. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 54 с.

Читати

 

Боровик А. В. Міжнародні стандарти щодо кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення та їх запобігання. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія юрид. науки. 2020. Т. 31 (70). № 2. Ч. 3. С. 27–34.

Читати

Довженко Я. М. Міжнародно-правові стандарти протидії корупційним злочинам. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 45–48.

Читати

Кісілевич-Чорнойван О. М., Шашкова-Журавель І. О. Правові аспекти протидії корупції на міжнародному рівні. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2018. № 1. С. 31–42.

Читати

Костенко Б. О., Кухарук А. В. Імплементація європейських стандартів запобігання та боротьби з корупцією в національне законодавство: навч.-метод. матеріали. Київ: НАДУ, 2013. 60 с.

Читати

Машлякевич Д. С. Сучасні правові засади механізму запобігання і протидії корупції. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2015. № 1 (52). С. 93–100.

Читати

Милосердна І. М. Антикорупційна політика: міжнародні стандарти та досвід країн східної Європи. Політичне життя. 2020. № 4. С. 30–38

Читати

Новіков О. Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2015. Вип. 43. С. 52–57.

Читати

Нуруллаєв І. С. Особливості універсально-правового механізму міжнародного співробітництва в боротьбі з окремими видами злочинів (на прикладі корупції). Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2017. № 1/2(33/34). С. 230–237.

Читати

Ростовська К. Міжнародний досвід формування та реалізації антикорупційної політики в інших державах. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 4 (12). C. 118–122.

Читати

Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей / Організація економічного співробітництва і розвитку. Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії. 131 с.

Читати

Супрун Т. М. Міжнародне співробітництво у боротьбі з корупцією. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 335–337.

Читати

Ferguson G. Global corruption: Law, theory & practice. Third Edition. Victoria, BC: University of Victoria, 2018. 1194 p.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти