Пошук по сайту

Кримінальні правопорушення проти особи у Кримінальному Кодексі України і судовій практиці

Зінченко І. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи : навч. посіб. / І. О. Зінченко, О. О. Володіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2019. - 248 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Кримінальні правопорушення проти особи у Кримінальному Кодексі України і судовій практиці" : для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. права № 2 ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. права № 2. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 35 с.

Читати

Основні

Андрушко А. В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи : монографія. Київ : ВАІТЕ, 2020. 560 с.

Читати

Байда, А. А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность : монография. Харьков : Одиссей, 2009. 320 с.

Читати

Борисов, В.И.,  Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации: навч.посіб. Харьков: Консум, 1995. 104 с.

Читати

Гаркуша А. Г., Лень В. В. Побої і мордування у кримінальному праві та законодавстві : монографія. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. cправ, 2018. 129 с.

Читати

PRECEDENT UA – 2017 / А. Бущенко, М. Брусько, Я. Заікіна, Н. Гуровська, О. Грабовська. Київ : КВІЦ, 2018, 412 с.

Читати

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. порадник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 92 с.

Читати

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі : наук.-практ. коментар новел Кримін. кодексу України / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2019. 288 с.

Читати

Зінченко І. О., Володіна О. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 296 с.

Читати

Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної частини Кримінального кодексу України. Київ : Центр учб. літ., 2017. 524 с.

Читати

Плутницька К. М. Співвідношення понять «насильство», «примушування», «спонукання», «схиляння» в контексті Ст. 154 КК України «Примушування до вступу в статевий звязок». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород, 2016. Вип. 41. Т. 2. С. 130-132.

Читати

Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2011. 36 c.

Читати

Додаткові

Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах : навч. посіб. / за заг. ред. А. В. Савченка. Київ : Вид. дім «Кондор», 2018. 304 с.

Читати

Володіна О. О. Кримінально-правове значення способів захоплення заручників. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014.  № 2(3). С. 188-196

Читати

Дорош Л. В. Якість кримінального закону : проблеми визначення поняття «стан статевої зрілості». Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2009. Вип. 17. С. 78-91.

Читати

Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, Д. П. Москаль, М. В. Сийплокі; за заг. ред. О. М. Джужи. Ужгород : ТОВ «ІВА», 2012. 272 с.

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. Харків : Право, 2018. 368 с.

Читати

Черевко К. О. Кримінально-правова характеристика незаконного проведення аборту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2011.  20 с.

Читати

Чмут С. В. Щодо вікової ознаки суб'єкта статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 3. С. 200-205.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти