Пошук по сайту

Конституційна юрисдикція

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція" : для студ. І к. магістратури денних фак-тів / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. М. Слінько [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 84 с.

Читати

Конституційна юрисдикція : навч.-метод. посіб. для практ. занять для студ. II курсу другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" фак-ту правосуддя / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 46 с. - Загл. с титул. экрана.

Читати

Конституційна юрисдикція : навч.-метод. посіб. для практ. занять для студ. II курсу другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" фак-ту правосуддя / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 46 с. - Загл. с титул. экрана.

Читати


Барабаш Ю. Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України / Ю. Барабаш // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2011. - N 4/5. - С. 82-87.

Читати

Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право України. - 2010. - 6. - С. 45-53.

Читати

Баулін Ю. Двадцять років вітчизняної конституційної юрисдикції: здобутки та перспективи / Ю. Баулін // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2016. - N 4/5. - С. 23-40.

Читати

Баулін Ю. В. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга / Ю. В. Баулін // Право України. - 2016. - N 7. - С. 19-23.

Читати

Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - 2. - С. 130-137.

Читати

Гончаров В. Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України / В. Гончаров // Вісник Національної Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. №2(73). - С. 126-132.

Читати

Летнянчин Л. І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи / Л. І. Летнянчин // Національна академія правових наук України. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2016. - 2016. №3 (86). - С. 194-203.

Читати

Летнянчин Л. І. Проблеми конституціоналізації свободи об'єднання в Україні / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2014. - 2014. №4 (79). - С. 65-75.

Читати

Мельник М. Про межі конституційної юрисдикції та пряму дію норм Конституції України при здійсненні правосуддя / М. Мельник, С. Різник // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2016. - N 4/5. - С. 149-159.

Читати

Селіванов А. О. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість / А. О. Селіванов // Право України. - 2013. - N 12. - С. 111-121.

Читати

Селіванов А. О. Конституційне правосуддя в Україні : (автор. спецкурс) : навч.-метод. посіб. / А. О. Селіванов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків ; Київ : Логос, 2018. - 94 с.

Читати

Селіванов А. О. Конституційний судовий процес (схеми нормативно-правової логістики) : додаток до наук.-метод. посіб. "Конституційне правосуддя в Україні" / А. О. Селіванов. - Київ : Логос, 2018. - 45 с.

Читати

Скомороха В. Є. Конституційний Суд України в системі органів державної влади / В. Є. Скомороха // Проблеми законності. Вип. 36. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 1998. - С. 67-76.

Читати

Слінько Т. М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т. М. Слінько, Є. В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - N 11. - С. 53-59.

Читати

Слінько Т. М. Правові позиції Конституційного Суду України з питань діяльності судів загальної юрисдикції / Т. М. Слінько, Р. Р. Рева // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - Вип. 117. - С. 3-13.

Читати

Тацій В. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України / В. Тацій, Ю. М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. 2001р. №4(27). - Х. : Право, 2001. - С. 31-40.

Читати

Тацій В. Правозахисний напрям інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України / В. Тацій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2011. - N 4/5. - С. 32-41.

Читати

Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. Тихий // Право України. - 2010. - 6. - С. 26-33.

Читати

Ткаченко Е. В. Идеология конституционного судопроизводства в Украине: конституционный контроль vs. нормотворчества / Е. В. Ткаченко, А. П. Евсеев // Очерки идеологии постсоветского конституционализма : сб. науч. тр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого", Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - Харьков : Право, 2013. - С. 138-162.

Читати

Тодика Ю. М. Способи тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом / Ю. М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. 2001р. №2(25). - Х. : Право, 2001. - С. 51-59.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти