Пошук по сайту

Право соціального забезпечення

Інформація в електронному каталозі

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" [Електронний ресурс] : для студентів ІІ - ІV курсів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. С. О. Сільченко [та ін.] . - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. - 88 с. 

Читати


Т е м а 1. Поняття та функції соціального забезпечення. Предмет, метод, система, принципи права соціального забезпечення

Боднарук М. І. Право людини на соціальний захист: сучасні підходи до розуміння/ Боднарук М. І., Орловський О. Я.// Юридичний науковий електронний журнал.- 2021.- № 8.- С. 136-139

Читати

Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні/ Н. Б. Болотіна. - Київ : Знання, 2005. - 381 с.

Читати

Вишновецька, С. В. Право соціального забезпечення України: навч.-метод. посіб. для студ. юрид. спец. / С. В. Вишновецька, І. В. Новосельська. — К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2009. — 320 с.

Читати

Гарасимів Т. Право соціального забезпечення як галузь національного права / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 906 (20). — С. 23–29.

Читати

Гнатенко К. В. Принципи соціального забезпечення - основа галузі права соціального забезпечення// Прикарпатський юридичний вісник.- 2020.- Вип. 2 (31).- С. 52-55.

Читати

Гнатенко К. В. Щодо питання принципів соціального забезпечення// Право і суспільство.- 2018.- № 6.- С. 44-49

Читати

Дараганова Н. В. Предмет права соціального забезпечення / Н. В. Дараганова // Юридична наука. - 2013. - № 8. - С. 33-38.

Читати

Калінеску Т. В. Пенсійне забезпечення: навчальний посібник / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, О. Д. Кирилов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 288 с.

Читати

Кириченко А. О. Порівняльний аналіз понять «соціальний захист» і «соціальне забезпечення»/ А. О. Кириченко, А.-М. А. Стрембій// Грані права: ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. О. Ульянової. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 487-489.

Читати

Кириченко Ю. Право людини на соціальне забезпечення в конституційних нормах України та зарубіжних держав: порівняльно-правовий аналіз// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2014.- № 6 (10).- С. 51–55.

Читати

Клименко, А. Л. Право на соціальне забезпечення у системі конституційних прав і свобод людини і громадянина/ А. Л. Клименко// Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів - 2016. - №1. - С. 22-26.

Читати

Клименко А. Л. Стандарти і гарантії соціального забезпечення: міжнародноправовий і вітчизняний контекст: монографія/ А. Л. Клименко. – Харків: Юрайт, 2019. – 176 с.

Читати

Колосова О. О. Право соціального забезпечення в Україні: історико-теоретичний аспект / О. О. Колосова // Право і суспільство. - 2011. - № 1. - С. 110-114.

Читати

Костюк В. Л. Принципи права соціального забезпечення: поняття, ознаки, види та тенденції розвитку// Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2016. – №2 (14).- С. 1-18

Читати

Луцька Н. І. Соціальний захист населення та забезпечення прав людини / Н. І. Луцька // Агросвіт. - 2013. - № 22. - С. 57-60.

Читати

Мокрицька Н. П. Право соціального забезпечення: навч. посіб.- Львів: ЛьвДУВС, 2020.- 536 с.

Читати

Орловський О. Я. Сучасне право соціального забезпечення: концептуальні підходи до поняття та сутності/ О. Я. Орловський, М. І. Боднарук// Прикарпатський юридичний вісник.- 2021. – Вип. 3(38).- С. 49-53

Читати

Пенсійна система: підручник / за ред. В.І. Грушка / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017. - 368 с.

Читати

Пенсійна система і фінансування системи соціального забезпечення: Навчальні матеріали.- К., 2015.- 506 с.

Читати

Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку: монографія/ за ред. М. Шумила, І. Комоцької. – Київ: НікаЦентр, 2018. – 516 с.

Читати

Сільченко С. О. До питання про метод права соціального забезпечення // Право і безпека.- 2011.- № 5.- С. 190–194.

Читати

Скоробагатько А. В. Право соціального забезпечення у системі права України / А. В. Скоробагатько // Університетські наукові записки. - 2016. - № 3. - С. 125-132

Читати

Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник / Б. І. Сташків. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016.- 692 с.

Читати

Тищенко О. В. Концептуальні основи вчення про предмет права соціального забезпечення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».- 2014.- № 7.- С. 161–164.

Читати

Тищенко О. В. Поняття права соціального забезпечення: теоретичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».- 2014.- Вип. 26.- С. 115–119.

Читати

Чорна М. Cутність права громадян на соціальний захист / М. Чорна // Підприємництво, госп-во і право. - 2019. - N 4. - С. 151-156.

Читати

Яковлєв О. А. Значення принципів права соціального забезпечення у сфері соціального захисту населення // Право і суспільство.- 2020.- № 6.- С. 101-106

Читати

Яковлєва Г. О. Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист // Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 2 (252).- С. 100–104.

Читати

Яковлєва Г. О. Поняття та особливості методу правового регулювання права соціального забезпечення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія».- 2017.- Вип. 1.- С. 182-192

Читати

Яковлєва Г. О. Право соціального забезпечення як самостійна галузь права у національній правовій системі України // Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 3(253).- С. 102–106.

Читати

Яковлєва Г. О. Проблеми класифікації принципів права соціального забезпечення // Науковий вісник публічного та приватного права.- 2017.- Випуск 1.- С. 106–110.

Читати

Яковлєва Г. О. Проблеми систематизації принципів права соціального забезпечення // Науковий вісник публічного та приватного права.- 2018.- Вип. 6.- Т. 1.- С. 187–191.

Читати

Яковлєва Г. О. Роль та місце права соціального забезпечення в системі права України // Юридичний бюлетень.- 2018.- Вип. 7. Ч. 1.- С. 274-280

Читати

Яковлєва Г. О. Характеристика основних етапів становлення та розвитку сфери соціального забезпечення // Прикарпатський юридичний вісник.- 2015.- № 3(9).- Т. 3.- С. 68–72.

Читати

Ярошенко О. М. До питання про предмет права соціального забезпечення // Вісник Національної академії правових наук України.- 2017.- № 3 (90).- С. 90–98.

Читати

Тема 2. Джерела права соціального забезпечення

Кобернюк С. В. Загальна характеристика системи джерел права соціального забезпечення // Право: історія, теорія, практика: мат. міжнар. науково-практ. конф. (м. Львів, 14-15 березня 2014 р.).- – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014.- С. 88-91.

Читати

Кобернюк С. В. Щодо особливостей системи джерел права соціального забезпечення // Форум права.- 2013.- № 4.- С. 154–157.

Читати

Міжнародні соціальні стандарти: навч. посібник / А. М. Юшко, Н. М. Швець, за заг. ред. В. В. Жернакова.- Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013.- 121 с.

Читати

Мокрицька Н. П. Право соціального забезпечення: навч. посіб.- Львів: ЛьвДУВС, 2020.- 536 с.

Читати

Пилипенко П. Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні// Університетські наукові записки.- 2005.- № 1 (13–14).- С. 160–165.

Читати

Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник / Б. І. Сташків. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016.- 692 с.

Читати

Тарасюк Т. М. Акти соціального діалогу як джерела права соціального забезпечення/ Т. М. Тарасюк // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.). - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 586-588.

Читати

Тарасюк Т. М. Закони як джерела права соціального захисту України // Актуальні проблеми держави і права.- 2010.- Вип. 52.- С. 131–136.

Читати

Трунова Г. А. Окремі проблеми правового регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні / Г. А. Трунова // Право та інновації.- 2018.- № 4 (24).- С. 96-103

Читати

Харитонова Л. І. Судова практика як джерело права соціального забезпечення // Актуальні проблеми держави і права.- 2008.- Вип. 37.- С. 55–60.

Читати

Шумило М. М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства // Держава і право.- 2010.- Вип. 49.- С. 304-308

Читати

Тема 3. Правовідносини соціального забезпечення

Андріїв В. В. Суб’єкти правовідносин із соціального страхування // Держава і право.- 2011.- Вип. 51.- С. 358–361.

Читати

Андріїв В. В. Щодо природи обов’язкових соціально-забезпечувальних страхових правовідносин // Актуальні проблеми держави і права.- 2011.- Вип. 57.- С. 339–344.

Читати

Бородкін М. В. Поняття та ознаки юридичних фактів у праві соціального забезпечення/ М. В. Бородкін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 15(1). - С. 136-139.

Читати

Горбатенко О. В. Щодо змісту правовідносин з пенсійного забезпечення// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».- 2012.- Вип. 19.- С. 11–14.

Читати

Жернаков В. В. Сутність і регламентація юридичних процедур у праві соціального забезпечення України // Право і суспільство.- 2021.- № 4.- С. 82-88

Читати

Іншин М. І. Сутність правовідносин щодо соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням і вихованням дитини // Науковий вісник публічного та приватного права.- 2015.- Вип. 2.- С. 58–62.

Читати

Мокрицька Н. П. Право соціального забезпечення: навч. посіб.- Львів: ЛьвДУВС, 2020.- 536 с.

Читати

Нискогуз Н. Б. Щодо питання про виникнення матеріальних правовідносин пенсійного забезпечення за віком// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки».- 2013.- Т. 26 (65).- С. 366–374.

Читати

Пенсійні правовідносини в Україні: монографія / Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. П. Стадник та ін.; відп. ред. Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна. Київ: Юрид. думка, 2013. 276 с.

Читати

Рошканюк В. М. Процедурні та процесуальні правовідносини у праві соціального забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».- 2014.- Вип. 25.- С. 107–110.

Читати

Синчук С. М. Соціально-страхові правовідносини як різновид правовідносин соціального забезпечення // Вісник Львівського університету.- 2014.- Вип. 59.- С. 266–276.

Читати

Синчук С. М. Щодо питання про обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних відносин// Вісник Львівського університету.- 2011.- Вип. 53.- С. 246–254.

Читати

Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник / Б. І. Сташків. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016.- 692 с.

Читати

Чернявська Г. Критерії обґрунтування процедурних правовідносин соціального забезпечення / Г. Чернявська // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2013. - Вип. 57. - С. 263-271.

Читати

Шумило М. М. Місце часу в правовідносинах з пенсійного забезпечення / М. М. Шумило // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 457-458.

Читати

Шумило М. М. Пенсійне правовідношення як система// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право.- 2013.-. Випуск 22.- Частина І.- Том 2.- С. 63-68

Читати

Шумило М. М. Підстави виникнення пенсійних правовідносин / М. М. Шумило // Юридична наука. - 2011. - № 1. - С. 135-138.

Читати

Шумило М. М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні: монографія/ М. М. Шумило.– К.: Ніка-Центр, 2016.– 680 с.

Читати

Яковлєва Г. О. До проблеми визначення поняття «суб’єкти права соціального забезпечення»// Право та інновації.- 2017.- №2 (18).- С. 69–74.

Читати

Яковлєва Г. О. Суб’єкти права соціального забезпечення: Дис… докт. юрид. наук за спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2019.- 452 с.

Читати

Тема 4. Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальне забезпечення

Бориченко К. В. Соціальні ризики як підстава надання соціального захисту сімей з дітьми// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2013.- Вип. 3/2013.- Т. 1.- С. 134–136.

Читати

Дєгтяр О. А. Напрями вдосконалення засобів управління соціальним ризиком// Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління.- 2017.- Вип. 1(6).- С. 1-9

Читати

Іванова Н. В. Страховий випадок як підстава виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування: Дис… докт. філософії за спец. 081 «Право». – Харків, 2021.- 195 с.

Читати

Іванова Н. В. Страховий ризик – один із істотних елементів страхування// Право і суспільство.- 2020.- № 1.- С. 207-212

Читати

Кучма О. Л. Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків / О. Л. Кучма // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - № 4(1). - С. 177-181.

Читати

Міщук, Г. Проблеми регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах/ Г. Міщук, О. Олійник // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2009. - Вип. 14. - С. 95-99.

Читати

Потабенко, Л. В. Соціальні ризики як підстава набуття права на соціальний захист і соціальне страхування / Л. В. Потабенко // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 1. Вип. 58. – С.173–176.

Читати

Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України.- 2003.- №3.- С.55–60.

Читати

Трунова Г. Страховий соціальний ризик в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування / Г.А. Трунова // Держава і право. — 2011. — Вип. 54. — С. 359-362.

Читати

Чудик-Білоусова Н. І. Нові соціальні ризики як підстава соціального забезпечення в Україні // Унівеситетські наукові записки.- 2015.- № 1 (53).- С. 82–108.

Читати

Яковлєва Г. О. До визначення поняття та природи соціальних ризиків у праві соціального забезпечення // Право та інновації.- 2018.- № 2 (22).- С. 49–53.

Читати

Яковлєва Г. О. До визначення поняття та природи соціальних ризиків у праві соціального забезпечення // Науковий вісник публічного та приватного права.- 2018.- Випуск 5. Т. 1.- С. 165-169

Читати

Яковлєва Г. О. Соціальна підтримка як організаційно-правова форма соціального забезпечення: питання сьогодення // Приватне та публічне право.- 2020.- № 4.- С. 62-65

Читати

Тема 5. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: поняття, принципи, суб’єкти. Пенсійна система в Україні.

Атаманчук Н. І. Щодо застосування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні/ Н. І. Атаманчук // Право і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 103-109.

Читати

Боднарук М. І. Правове регулювання соціального страхування в Україні: монографія.- Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014.- 472 с.

Читати

Горбатенко О. В. Щодо змісту правовідносин з пенсійного забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».- 2012.- Вип. 19.- С. 11–14.

Читати

Зіноватна І. В. Актуальні питання реформування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування // Порівняльно-аналітичне право.- 2014.- № 4.- С. 95-98.

Читати

Зіноватна І. В. Принцип єдності та диференціації правового регулювання пенсійних відносин / І. В. Зіноватна // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2014. - № 29. - С. 132-138.

Читати

Сільченко С. О. Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти // Держава і право.- 2012.- № 56.- С. 294–300.

Читати

Скоробагатько А. В. Генеза єдності та диференціації у вітчизняній науці права соціального забезпечення // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.- 2019.- Том 30 (69).- № 3.- С. 63-67

Читати

Соколовська А. М. Реформа єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні/ А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2015. - № 7. - С. 7-23.

Читати

Стадник М. П. Принципи пенсійного забезпечення в Україні // Держава і право.- 2012.- Вип. 56.- С. 307–311.

Читати

Тулай О. І. Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України // Проблеми економіки.- 2016.- № 1.- С. 132–139.

Читати

Федчишина К. В. Єдність і диференціація у праві соціального забезпечення: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Харків, 2019.- 217 с.

Читати

Федчишина К. В. Співвідношення єдності й диференціації в пенсійному забезпеченні / К. В. Федчишина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3(2). - С. 25-28.

Читати

Чічкань М. В. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування як основа сучасної системи соціального захисту в Україні // Право і суспільство.- 2021.- № 1.- С. 106-110

Читати

Шалієвська Л. І. Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави: монографія. – Львів : «Растр-7», 2020. – 196 с.

Читати

Шумило М. М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні: монографія/ М. М. Шумило.– К.: Ніка-Центр, 2016.– 680 с.

Читати

Шумило М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України.- 2017.- № 2.- С. 76–87.

Читати

Тема 6. Страховий стаж: поняття, види, порядок підтвердження.

Вишновецька С. В. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення/ С. В. Вишновецька, С. О. Григолінський // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 3. - С. 85-89.

Читати

Заєць О.М. Страховий стаж: поняття та умови обчислення/ О.М. Заєць, Д. Г. Кригіна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 185-192.

Читати

Швець Н. М. Страховий стаж: поняття і юридичне значення // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 1.- С. 77–81.

Читати

Тема 7. Пенсійне забезпечення в системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування

Беседін В. Ф. Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України // Університетські наукові записки: часопис.- 2017.- № 1 (61).- С. 131–140.

Читати

Зіноватна І. В. Актуальні питання реформування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування / І. В. Зіноватна // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 4. – С. 95–98.

Читати

Зіноватна І. В. Пенсія у звʼязку з втратою годувальника в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування // Право та інновації.- 2017.- № 2 (18).- С. 86–91.

Читати

Каптар Г. Г. Пенсійне забезпечення за віком в умовах пенсійної реформи: сучасний стан та шляхи вдосконалення / Г. Г. Каптар // Форум права. - 2014. - № 4. - С. 167–174.

Читати

Линдюк О. Сутність пенсійної системи та її місце в забезпеченні соціальної безпеки суспільства // Вісник Національної академії державного управління.- 2009. - Вип. 4.- С. 290-298

Читати

Мельник В. П. Тенденції удосконалення пенсії по інвалідності у пенсійному страхуванні через призму новацій сьогодення: теоретико-правовий аспект // Право і суспільство.- 2018.- № 3.- С. 165-171

Читати

Михайлова І. Ю. Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення за віком у період незалежності України /І. Ю. Михайлова // Університетські наукові записки.- 2014.- № 4 (52).- С. 127-133

Читати

Можечук Л. В. Правова сутність пенсійного забезпечення України як однієї із основних гарантій соціального розвитку // Право та державне управління.- 2018.- №1 (30).- Т. 1.- С. 99–104.

Читати

Можечук Л. В. Правова природа та особливості пенсійних правовідносин України в умовах реформування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.- 2020.- № 1.- С. 270-275

Читати

Похил Н. Шляхи модернізації загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Підприємництво, госп-во і право.- 2018.- № 12.- С. 234–238.

Читати

Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія/ наук. ред.: Н. М. Хуторян, М. М. Шумило. - Київ : Ін Юре, 2012. - 540 с.

Читати

Прийменко О. С. Пенсія в разі втрати годувальника як об’єкт правовідносин / О. С. Прийменко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2014. - Вип. 22. - С. 106-111.

Читати

Сіньова Л. Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави / Л. Сіньова // Публічне право. - 2018. - № 3. - С. 164-174.

Читати

Скоробагатько А. В. Пенсії за вислугу років – особливий вид пенсійних виплат у солідарній системі пенсійного забезпечення України // Держава і право.- 2012.- № 55.- С. 323–328.

Читати

Факас І. Б. Захист права на пенсійне забезпечення у зв’язку із втратою годувальника / І. Б. Факас // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 118-123.

Читати

Факас І. Б. Пенсійне забезпечення по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання в умовах проведення в Україні пенсійної реформи// Право і суспільство.- 2013.- № 6-2.- С. 166-170

Читати

Тема 8. Накопичувальна система загальнообов’язкового пенсійного страхування

Казак О. О. Впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи через недержавні пенсійні фонди, створенні за регіональною ознакою// Інвестиції: практика та досвід.- 2010.- № 24.- С. 85-90

Читати

Казак О. О. Державний контроль за функціонуванням накопичувальної системи та механізм його вдосконалення на регіональному рівні // Інвестиції: практика і досвід. – 2011. – №1. – С. 54-57.

Читати

Кужелєв М. О. Аналіз законодавчих ініціатив щодо накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування/ Кужелєв М. О., Федина В. В.// International Academy of Science and Higher Education.- London, 2017.- P. 33-38.

Читати

Похил Н. Шляхи модернізації загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Підприємництво, госп-во і право.- 2018.- № 12.- С. 234–238.

Читати

Скіпенко Р. Е. Перспективи розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення на сучасному етапі/ Р. Е. Скіпенко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2016.- № 3.- С. 75-77

Читати

Скіпенко Р. Е. Роль заходів пенсійного реформування у розв'язанні проблеми бідності / Р. Е. Скіпенко // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип.. 45. – С. 312-317.

Читати

Трунова Г. А. Окремі проблеми правового регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні / Г. А. Трунова // Право та інновації. – 2018. – №4(24). – С. 96-103.

Читати

Юровська В. В. Накопичувальна пенсійна система: актуальні питання // Право та інновації.- 2021.- № 2 (34).- С. 52–57.

Читати

Т е м а 9 . Спеціальне пенсійне забезпечення

Безкровний Є. Реалізація прокурором права на пенсійне забезпечення // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2017.- № 3.- С. 8–16.

Читати

Зіноватна І. В. Колізії в правовому регулюванні спеціального пенсійного забезпечення // Право та інновації.- 2016.- № 1 (13).- С. 166–171.

Читати

Костюк В. Л. Пенсійне право в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект / В. Л. Костюк // Соціальне право. - 2017. - № 1. - С. 17-28.

Читати

Орловський О. Правова природа модернізації пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах // Підприємництво, госп-во і право.- 2020.- № 5.- С. 102–106.

Читати

Похил Н. Шляхи модернізації загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Підприємництво, госп-во і право.- 2018.- № 12.- С. 234–238.

Читати

Радченко Я. М. Соціальна політика держави щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців за вислугу років: особливості застосування // Держава та регіони. Серія: Державне управління.- 2018.- № 4 (64).- С. 274-278

Читати

Радченко Я. М. Державне регулювання системи пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні: Дис… канд. наук з державного управління за спец. 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2021.- 205 с.

Читати

Скоробагатько А. В. Деякі правові аспекти пільгового правового забезпечення працівників річкового і морського флоту // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.- 2011.-Т. 16.- Вип. 9.- С. 91–98.

Читати

Скоробагатько А. В. Пенсії за вислугу років – особливий вид пенсійних виплат у солідарній системі пенсійного забезпечення України // Держава і право.- 2012.- № 55.- С. 323–328.

Читати  

Харитонова Л. І. Особливості пенсійного забезпечення працівників водного транспорту // Актуальні проблеми держави і права.- 2010.- Вип. 52.- С. 23-28

Читати

Харитонова Л. І. Пенсійне забезпечення працівників водного транспорту // Актуальні проблеми держави і права.-2006.- № 28.- С. 261–266.

Читати

Т е м а 10. Порядок призначення, обчислення та виплати пенсій за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням

Жернаков В. В. Сутність і регламентація юридичних процедур у праві соціального забезпечення// Право і суспільство.- 2021.- № 4.- С. 82-88

Читати  

Калінеску Т. В. Пенсійне забезпечення: навчальний посібник/ Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, О. Д. Кирилов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 288 с.

Читати

Мастюгіна Г. Призначення пенсії незалежно від місця реєстрації // Вісник. Право знати все про податки і збори.- 2016.- № 38.- С. 45.

Читати  

Прийменко О. С. Процедура виділення частки пенсії в разі втрати годувальника // Право і суспільство.- 2015.- № 3.- С. 69–73.

Читати

Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник / Б. І. Сташків. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016.- 692 с.

Читати  

Чернявська Г. Поняття, правові ознаки та види представництва під час реалізації права на соціальне забезпечення // Вісник Львівського університету. Сер. юридична.- 2014.- № 59.- С 289–298.

Читати

Шумило М. М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні: монографія/ М. М. Шумило.– К.: Ніка-Центр, 2016.– 680 с.

Читати

Т е м а 11. Недержавне пенсійне забезпечення: порядок організації, суб’єкти, види пенсійних виплат

Андронова В. Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Юридичний вісник.- 2017.- № 2.- С. 96–100.

Читати

Гайдук І. С. Стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Наукові праці НДФІ. – 2017. - № 2. – С.145-157.

Читати

Горбачова О. О. Адміністратор недержавного пенсійного фонду як представник НПФ у відносинах з недержавного пенсійного забезпечення за договором про адміністрування // Наук. вісн. Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Право».- 2013.- Вип. 22.- т. 1.- ч. 1.- С. 132–138.

Читати

Гринчишин І. М. Оцінювання параметрів діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні та особливості їх регіонального розвитку / І. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучас. періоду України.- 2014.- Вип. 5(109).- С. 373-380

Читати

Жмурко І. В. Роль недержавного пенсійного забезпечення як елементу фінансового ринку України // Регіональна економіка та управління.- 2017.- № 2 (15).- С. 54-58

Читати

Медвідь А. О. Юридична природа правовідносин у сфері недержавного соціального забезпечення/ А. О. Медвідь // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2017.- Вип. 42. – С.136-139.

Читати

Небаба Н. О. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Молодий вчений.- 2014.- № 12.- С 41–44.

Читати  

Письменна Т. В. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні: оцінка сучасних тенденцій / Т. В. Письменна, В. В. Письменний // Інвестиції: практика та досвід.- 2020.- № 5-6.- С. 5-10

Читати

Прилипко С. М. Недержавне пенсійне забезпечення у системі соціального захисту в Україні // Проблеми законності.- 2000.- Вип. 43.- С. 63–66.

Читати

Сокоринський Ю. В.   Види недержавних пенсійних фондів // Юридичний бюлетень.- 2018.- Вип. 7. Ч. 1.- С. 131-137

Читати

Юровська В.В. Система недержавного пенсійного забезпечення: український та зарубіжний досвід // Право та державне управління.- 2021.- № 4.- С.83–87.

Читати  

Т е м а 12. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Вознюк Н. Процедурні строки в сфері державних соціальних допомог/ Н. Вознюк // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 4.- С. 121-123

Читати  

Горобець А. С. Безробіття як вид соціального ризику / А. С. Горобець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 40(1). - С. 102-105.

Читати

Мельничук Н. О. Правовий статус безробітного: теоретико-правова характеристика // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».- 2014.- № 12.- Т. 2.- С. 66–69.

Читати

Москаленко О. В. До питання про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття // Актуальні проблеми держави і права.- 2012.- Вип. 63.- С. 356–361.

Читати  

Москаленко О. В. Теоретичні питання загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності/ О. В. Москаленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. -К.:Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2011,N Вип. 53.- С. 310-316

Читати

Шабанов Р. І. Умови визнання особи безробітною відповідно до чинного законодавства // Наук. вісн. Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Право».- 2015.- Т. 2.- Вип. 35.- Ч. 1.- С. 64–68.

Читати

Юровська В.В. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття як суб’єкт системи соціального страхування / В. Юровська // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 24. – С. 559–568.

Читати

Т е м а 13. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Андрющенко К. М. Окремі питання щодо принципів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. - 2015.- Вип. 34. Том 2.- С. 7-10

Читати

Боднарук М. І. Правове регулювання соціального страхування в Україні: монографія.- Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014.- 472 с.

Читати

Боднарук М. І. Форми оптимізації механізму забезпечення правового регулювання соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(2). - С. 10-13.

Читати

Гаврилова О. О. Проблеми правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві// Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право».- 2015.- Вип. 2.- С. 258–265.

Читати  

Коваль С. Система державного соціального страхування: досвід України та Німеччини // Світ фінансів.- 2018.- 2(55).- С. 67-77

Читати

Синчук С. Соціально-страхові правовідносини як різновид правовідносин соціального забезпечення / С. Синчук // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2014. - Вип. 59. - С. 266-276.

Читати

Сільченко С. О. До питання про зміну парадигми правового регулювання обов’язкового соціального страхування // Право та інновації.- 2016.- № 1 (13).- С. 61–66.

Читати

Сільченко С. О. Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти // Держава і право.- 2012.- № 56.- С. 294–300.

Читати

Сільченко С. О. Правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування // Право та інновації.- 2017.- № 2 (18).- С. 92–97.

Читати

Сильченко С. Проблемы реализации прав застрахованных при проведении экспертизы временной утраты трудоспособности // Legea si Viata.- 2018.- № 2.- С. 90–94.

Читати

Соловйов О. В. Ґенеза становлення та розвитку обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні // Право та інновації.- 2015.- № 2(10).- С. 86–91.

Читати  

Соловйов О. В. Деякі аспекти правового статусу страхувальника у відносинах загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю каф. труд. та госп. права Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 3 листоп. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 459–461.

Читати

Соловйов О. В. Поняття та ознаки нещасного випадку на виробництві як страхового випадку в соціальному страхуванні // Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. вид.- 2018.- № 5.- С. 172–176.

Читати

Соловйов О. В. Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Харків, 2018.- 245 с.

Читати

Соловйов О. В. Фонд соціального страхування України як суб’єкт загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Право та інновації.- 2016.- № 1(13).- С. 179–184.

Читати  

Соловйов О. Світовий досвід соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання// Evropský politický a právní diskurz.- 2016.- Svazek 3. Vydání 2.- S. 261–266.

Читати  

Соловйов О. В. Правові принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Право та інновації.- 2020.- № 3(31).- С. 83–89.

Читати

Соловйов О. В. Правовий статус страхувальника у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Наукові записки. Серія: Право.- 2020.- Вип. 9.- С. 43–50.

Читати

Тарасенко В. С. Соціальні допомоги: критерії для класифікації / В. С. Тарасенко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 440-442.

Читати

Тищенко О. В. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: теоретично-правові проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».- 2014.- Вип. 24.- Т. 2.- С. 198–200.

Читати  

Трунова Г. Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі анулювання трудового договору // Підприємництво, господарство і право.- 2016.- № 10 (248).- С. 61–65.

Читати

Юрчик Г. М. Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики/ Г. М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр.. – Київ: КНЕУ, 2017. – № 1. –С. 230-242

Читати

Тема 14. Державні соціальні допомоги

Бориченко К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України: монографія.- Одеса: Фенікс, 2015.- 302 с.

Читати

Бурлака О. Види соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування // Підприємництво, господарство і право.- 2016.- № 11.- С. 89–93.

Читати

Вознюк Н. І. Щодо процедури забезпечення окремих категорій суб'єктів державною допомогою у зв'язку з вагітністю та пологами // Право і суспільство.- 2015.- № 5-2.- С. 112-116  

Читати

Доценко І. О. Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2015.- № 3.- Т. 3.- С. 61-63.

Читати

Іншин М. І. Сутність правовідносин щодо соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням і вихованням дитини // Науковий вісник публічного та приватного права.- 2015.- Вип. 2.- С. 58–62.

Читати

Костюк В. Л. Державні соціальні допомоги: поняття, ознаки, основні види та тенденції розвитку // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право».- 2017.- № 1 (15).- С. 1–18.

Читати

Мельник В. Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів ЄС // Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 7.- С. 133-138

Читати

Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: монографія / за наук. ред. О.М. Ярошенка.- Харків: Юрайт, 2014.- 336 с.

Читати

Тарасенко В. С. Державна соціальна допомога як вид матеріального забезпечення дітей-інвалідів / В. С. Тарасенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 58. - С. 144-149.

Читати

Тищенко О. В. Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні // Право і суспільство.- 2015.- № 5. Ч. 2.- С. 33-38.

Читати

Хомич І. Ю. Особливості соціальної допомоги як форми соціального забезпечення населення України // Форум права.- 2013.- № 3.- С. 717–724.

Читати

Чеховська І. В. Державна матеріальна підтримка сімей в Україні: проблеми та напрями реформування // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки».- 2012.- № 1.- Том 25 (64).- С. 342-352.

Читати

Юрчик Г. М. Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики/ Г. М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр.. – Київ: КНЕУ, 2017. – № 1. –С. 230-242

Читати

Яковлєва Г. О. Соціальна підтримка як організаційно-правова форма соціального забезпечення: питання сьогодення // Приватне та публічне право.- 2020.- № 4.- С. 62-65

Читати

Яригіна Є. П. Соціальне забезпечення сімей з дітьми: міжнародний досвід та українська модель: монографія.- Харків: Монолит, 2016.- 196 с.

Читати  

Тема 15. Соціальне обслуговування. Порядок надання й отримання соціальних послуг

Бук М. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю у реабілітаційних установах України// Підприємництво, господарство і право.- 2020.- № 9.- С. 82-89.

Читати

Дубич К. В. Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження// Аспекти публічного управління.- 2015.- № 3 (17).- С. 64–69.

Читати  

Малюга Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні: Навч. посіб: / Л. Ю. Малюга. – К.: Алерта, 2016. – 326 с.

Читати

Медвідь А. О. Право бездомних осіб і безпритульних дітей на додатковий соціальний захист / А. О. Медвідь // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2(2). - С. 91-96 .

Читати  

Медвідь А. О. Соціальний захист бездомних осіб та безпритульних дітей: Дис… канд.. юрид. наук за спец. 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.- Одеса, 2015.- 241 с.

Читати

Шумна Л. П. Обмеження права на соціальні послуги/ Л. П. Шумна // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 614-616.

Читати

Шумна Л. П. Поняття та види соціальної підтримки // Актуальні проблеми держави і права.- 2012.- Вип. 63.- С. 433-440

Читати

Шумна Л. П. Теоретичні аспекти соціальної безпеки в Україні / Л. П. Шумна, Б. І. Сташків, Т. Ю. Коренькова, Д. Ю. Чабанюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26. – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 163-169.

Читати

Тема 16. Процедури захисту прав у соціальній сфері. Порядок вирішення соціальних спорів

Бабкова Т. В. Забезпечення права громадян на соціальний захист судами України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.- 2014.- Вип. 24, т. 2.- С. 156–161.

Читати  

Берназюк Я. Темпоральні межі судового захисту соціальних прав // Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 верес. 2020 р.).- Київ, 2020.- С. 150–157.

Читати

Бориченко К. В. Поняття та форми захисту права на соціальне забезпечення // Право і суспільство.- 2017.- № 1.- С. 99–104.

Читати

Вєннікова В. В. До окремих питань розгляду спорiв у сферi соцiального забезпечення / В. В. Вєннікова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 5. - С. 84-87.

Читати

Вєннікова В. В. Зарубіжний досвід вирішення спорів у сфері соціального забезпечення / В. В. Вєннікова // Соціальне право. - 2018. - № 1. - С. 127-136.

Читати

Вєннікова В. В. Особливості вирішення спорів у сфері соціального забезпечення: Дис…канд. юрид. наук за спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Харків, 2020.- 202 с.

Читати

Возгріна Т. Ю. Деякі особливості захисту прав та інтересів громадян у галузі права соціального забезпечення // Право і суспільство.- 2015.- № 3 (2).- С. 94–98.

Читати  

Горбатенко О. В. Процедурно-процесуальні правовідносини із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування // Актуальні проблеми держави і права.- 2013.- Вип. 69.- С. 529–535.

Читати

Краснов Є. В. Захист прав у сфері соціального забезпечення: навч.-метод. посібник.- Одеса : Фенікс, 2015.- 118 с.

Читати  

Краснов Є. В. Особливості судового захисту прав у сфері соціального забезпечення // Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення: монографія / кол. авт.; за заг. ред. Г. І. Чанишевої.- Одеса, 2015.- С. 314–328.

Читати

Рошканюк В. М. Процедурні та процесуальні правовідносини у праві соціального забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».- 2014.- Вип. 25.- С. 107–110.

Читати

Сауляк Ю. В. Поняття та класифікація спорів з питань соціального забезпечення // Актуальні проблеми держави і права.- 2011.- Вип. 57.- С. 347–352.

Читати

Щукін О. Проблемні аспекти судового розгляду спорів у сфері зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний вісник.- 2017.- № 2.- С. 162–169.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти