Пошук по сайту

Конституційне право України

Конституційне право : підручник / Ю. Г. Барабаш, О. М. Бориславська, В. М. Венгер ; ОБСЄ. - Київ : ВАІТЕ, 2021. - 528 с.

Читати

Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" : для студентів ІІ курсу денних факультетів / уклад., упоряд. Ю. Г. Барабаш, уклад. Т. М. Слінько, уклад. Л. К. Байрачна, уклад. Г. В. Берченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 114 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 18 с.

Читати

Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.

Читати

Конституційне право України : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ занять для студ. 2 курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 178 с. - Загл. с титул. экрана

Читати

Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендації до їх написання для студентів ІІ курсу деннихфакультетів першого (бакалаврського) рівня галузь знань 08 "Право"спеціальності 081 "Право"/ уклад.: Ю. Г. Барабаш,Т.М. Слінько та ін.–Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. –86с

Читати

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Конституційне право України" для студентів 2 курсу міжнародно-правового факультету денної форми навчання (першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 083 "Міжнародні відносини» спеціальності 083 "Міжнародне право") / уклад.: Т. М. Слінько, Ю. Г. Барабаш, О. Г. Кушніренко . - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 91 с.

Читати

Самостійна робота з навчальної дисципліни "Конституційне право України" : першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец.081 "Право" : метод. поради для студентів ІІ к. денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко, І. І. Дахова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 16 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 18 с.

Читати

Барабаш Ю.Г. Народ і нація як суб’єкти конституційного права / Ю. Г. Барабаш // Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 25–26 червня 2009 р.). – Харків : Право, 2009. – С. 27–34.

Читати

Барабаш Ю. Г. Двадцять років незалежного поступу: втома від демократії чи утвердження нового конституційного проекту? // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 5-13.

Читати

Барабаш Ю.Г. Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. – № 5. – С. 89-97.

Читати

Барабаш Ю. Г. Демократические основы конституционного строя Украины / Ю. Г. Барабаш // Национальная академия правовых наук Украины. Ежегодник украинского права. 2012. №4 : сб. науч. тр. / Нац. акад. правов. наук Украины. – Х : Право, 2012. – С. 146-163.

Читати

Барабаш Ю. Г. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) / Ю. Г. Барабаш // Право України. – 2014. – № 7. – С. 137-145.

Читати

Барабаш Ю. Г. Конституційно-правові механізми захисту державного суверенітету України / Ю. Г. Барабаш // Вісник НАН України. – 2011. – № 6. – С. 9-10.

Читати

Барабаш Ю. Г. Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України [Текст] / Ю. Барабаш // Вісник Конституційного Суду України: загальнодержавне періодичне видання. – 2011. – № 4/5. – С. 82-87.

Читати

Барабаш Ю. Г. Питання додержання Конституції при ініціюванні та проведенні всеукраїнських референдумів // Вибори та демократія. – 2009. – № 3. – С. 10-16.

Читати

Барабаш Ю.Г. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу: міфи та реальність // Громадянське суспільство і права людини : матеріали міжнар. наук.- практ. семінару, м. Харків, 9 груд. 2010 р. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – С. 11-13.

Читати

Барабаш Ю.Г. Про стабільність конституційного ладу / Ю. Г. Барабаш // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук. пр., присвяч. 70-ій річниці з дня народж. першого голови Конституц. Суду України Л. П. Юзькова /. – Хмельницький: Вид-во Хмельн. ун-ту упр. та права, 2008. – Ч.1. – С. 63-67.

Читати

Барабаш Ю. Г. Проблемы совершенствования института референдарной демократии в Украине / Ю. Г. Барабаш // Юридическая наука и образование. - Х. : Нац. юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого / Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, Белорус. гос. ун-т, Моск. гос. ун-т, 2009. – Вып. 2. – С. 16-24.

Читати

Барабаш Ю.Г. Референдум як спосіб вирішення питань, пов’язаних із державним суверенітетом // Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми: Монографія / за ред. Ю.П. Битяка. І.В. Яковюка. – Х.: Право, 2010. – С. 91-117.

Читати

Баулін Ю. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга / Баулін Ю. // Право України. – 2016. – № 7. – С. 19-23.

Читати

Берченко Г.В. Внутрішня організація політичних партій як предмет конституційного регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – 12. – С. 111-117.

Читати

Берченко Г.В. Народ і нація: конституційна парадигма / Г. В. Берченко // Конституція як основа розвитку правової системи : VIII Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (2-3 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Права людини, 2015. – С. 104-105.

Читати

Берченко Г.В. Українська нація як політичний суб‘єкт та її роль у формуванні громадянського суспільства / Г. В. Берченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2011. – Вип. 1. – C. 89-95.

Читати

Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз : монографія / О. М. Бориславська. – Харків : Право, 2018. – 384 с.

Читати

Веніславський Ф.В. Забезпечення стабільності конституційного ладу як політико-правова проблема // Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: Матеріали "круглого столу" з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України (м. Харків, 21 червня 2006 р.) – Х.: Право, 2006. – C.30-32.

Читати

Власенко Д. Конституційно-правове регулювання мовних відносин в Україні

Читати

Герасіна Л. М. Конституційний чинник у подоланні соціальних протиріч в українському суспільстві / Л. М. Герасіна, М. І. Панов // Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: Матеріали "круглого столу", організ. і провед. Наук.-дослід. ін-том держ. будів. та місц. самовряд. АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України. м. Харків, 21 черв. 2006р. - Х. : Право, 2006. - С. 3-5.

Читати

Дахова І.І. Взаємодія уряду і парламенту в законодавчому процесі / І. І. Дахова // "Влада та суспільство під впливом закону "циркуляції еліт" : Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Х. : ХАП, Нац. юрид. акад. України / голов. ред. А. П. Гетьман [та ін.] , 2010. – С. 121- 123.

Читати

Дахова І.І. Конституційний принцип загального виборчого права // Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – № 1082. – Х., 2013. – С. 69-73.

Читати

Колісник В. П. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу / В. П. Колісник // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 4. – С. 103- 108.

Читати

Колісник В. П. Визначальні чинники демократичної трансформації державної влади в Україні / В. П. Колісник // Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України : монографія / Ю. Г. Барабаш [та ін.]; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. - Х. : Право, 2013. - С. 50-98. - (Розд.1, гл. 2).

Читати

Колісник В.П. Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми правового регулювання / В. П. Колісник, П. М. Любченко // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2014. – №1(76). – С. 93-102.

Читати

Колісник В.П. Конституційне визначення сфер виключного законодавчого врегулювання / В. П. Колісник // Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: Матеріали "круглого столу", організ. і провед. Наук.-дослід. ін-том держ. будів. та місц. самовряд. АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України. м. Харків, 21 черв. 2006р. – Х. : Право / АПрН України, НДІ держ. будів. та місц. самовряд., 2006. – С. 5-7.

Читати

Колісник В.П. Конституційне право України як провідна галузь права : лекція / В. П. Колісник // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України". – 2011. – № 1. – С. 187-196.

Читати

Колісник В. Правове регулювання мовних відносин в Україні та проблеми його подальшого удосконалення // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 4. – С.81-91.

Читати

Колісник В.П. Сутність конституціоналізму, конституційна доктрина та головні доктринальні підходи до визначення конституційного ладу / В. П. Колісник // Право України. – 2013. – № 12. – С. 71-92.

Читати

Константий О. В. Суд загальної юрисдикції як суб'єкт правової охорони Конституції України / О. В. Константий // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 7. – С. 38-41.

Читати

Кушніренко О. Інститут євроомбудсмана: питання теорії і позитивної практики / Кушніренко О., Барабаш Ю. // Право України. – 2001. – № 6. – С. 44-47.

Читати

Летнянчин Л.І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2016. №3 (86). – С. 194-203.

Читати

Летнянчин Л.І. Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2014. – №3 (78). – С. 105-115.

Читати

Летнянчин Л.І. Пряма дія норм Конституції України: від принципу – до практичного застосування» / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2017. – №4 (91). – С. 115-127.

Читати

Летнянчин, Л. І. Проблеми конституціоналізації свободи об'єднання в Україні / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2014. – 2014. №4 (79). – С. 65-75.

Читати

Лукаш С.Ю. Політичні партії в системі взаємовідносин держави і народу в Україні: конституційно-правовий аспект // Проблеми законності. Вип. 50. – Х. : Нац Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2001. – С. 34-40.

Читати

Лукаш С.Ю. Щодо проблем розвитку політичного плюралізму в Україні як принципу конституційного ладу // Проблеми законності. –Х.: Нац. юрид. акад. України, 1997. – Вип.32. – С.17-25.

Читати

Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права / О. Марцеляк // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 4. – С. 118-12.

Читати

Мохончук Б.С. Голоси, кандидати та мандати як кількісні операнди виборчої системи / Б. С. Мохончук // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2016. – 2016. №2 (85). – С. 165-176.

Читати

Мохончук Б.С. Щодо змістовної характеристики виборчої системи / Б. Мохончук // Юридичний вісник. – 2015. – № 4. – С. 310-316.

Читати

Погорілко В. Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види / Віктор Погорілко // Порівняльно-правові дослідження. – 2005. – № 1. – С. 65-77.

Читати

Проблемы современной конституционалистики : учебное пособие / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян [и др.] ; под ред. М. Ф. Орзиха. - Киев : Юринком Интер, 2012. - 368 с.

Читати

Речицький В. В. Конституціоналізм. Коротка версія (читанка з конституціоналізму для зацікавлених) / В. В. Речицький ; Харків. правозах. група. – Харків : Права людини, 2014. – 264 с.

Читати

Речицкий В. В. Конституционализм. Украинский опыт / В. В. Речицкий ; Харьк. правозащитная группа. - Х. : Фолио, 1998. - 160 с. - (Права людини ; № 6(38)).

Читати

Романюк П.В. Представницький мандат у сучасному розумінні [Текст] / П. В. Романюк // Право і суспільство. – 2014. – № 6.2(2). – С. 42-48.

Читати

Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / М. В. Савчин. - Електрон. текстові дані. - Київ : Правова єдність, 2009. - 1002 с.

Читати

Савчин М.В. Конституціоналізм і природа конституції : Монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2009. – 372 с.

Читати

Селіванов А. О. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування / А. Селіванов // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 1. – С. 75-81.

Читати

Селіванов А.О. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість / А. О. Селіванов // Право України. – 2013. – № 12. – С. 111-121.

Читати

Селіванов А. О. Конституційне правосуддя в Україні (автор. спецкурс) : навч.-метод. посіб. / А. О. Селіванов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків ; Київ : Логос, 2018. - 94 с.

Читати

Селіванов А. О. Конституційний судовий процес (схеми нормативно-правової логістики) : додаток до наук.-метод. посіб. "Конституційне правосуддя в Україні" / А. О. Селіванов. - Київ : Логос, 2021. - 45 с.

Читати

Селіванов А. О. Лекція V. Тема «Конституційний судовий контроль – принцип забезпечення верховенства і прямої дії Конституції України» / А. О. Селіванов // Селіванов А. О. Конституційне правосуддя в Україні (автор. спецкурс) : навч.-метод. посіб. - Харків ; Київ : Логос, 2021. – С. 63-69.

Читати

Селіванов А. О. Суспільні інтереси у формуванні правової політики та реалізації функцій держави / А. О. Селіванов // Право у сучасному політичному житті України. – Київ : Логос, 2021. – С. 43-71.

Читати

Середюк В. В. Міжнародно-правові стандарти свободи масової інформації та їх національна імплементація /В. Середюк // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 9–13.

Читати

Середюк-Буз В. В. Європейська парадигма обмеження свободи масової інформації / В. В. Середюк-Буз // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - Х. : ХНУ, 2011. - № 988 : Серія "Право". - С. 104-108.

Читати

Слінько Т. М. Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму / Т. М. Слінько // Право України. – 2018. – № 4. – С. 108-125.

Читати

Слінько Т. М. Інформаційна відкритість у діяльності органів державної влади як запорука демократичного врядування // Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України: Монографія /Ю.Г. Барабаш, І.І. Дахова, О.П. Євсєєв та ін..; за заг. ред. Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2013. – С. 157-193.

Читати

Слінько Т. М. До питання інформаційного забезпечення громадян в аспекті міжнародного законодавства / Т. М. Слінько // Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (XXVI Харк. політол. читання) / Харк. асоц. політологів, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. акад. прав. наук України. – Х. : НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2013. – С. 122-125.

Читати

Слінько Т.М. Конституційно-правові аспекти забезпечення права на інформацію в Україні // Проблеми законності: Республік. міжвід. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип. 40 – С. 32–38.

Читати

Слінько Т. М. Конституційно-правові гарантії реалізації права на свободу думки й слова в Україні / Т. М. Слінько // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Полтава) / редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. - Харків : Права людини, 2015. - С. 38-43.

Читати

Слінько Т. М. Конституційно-правові гарантії свободи слова в Україні / Т. М. Слінько // Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України, Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Національна академія правових наук України. – Х.: Право, 2013. – С. 294-297.

Читати

Слинько Т. Н. Свобода слова как элемент конституционализма (постсоветские реалии) / Т. Н. Слинько, А. Г. Кушниренко // Очерки идеологии постсоветского конституционализма : сб. науч. тр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого", Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". – Харьков : Право, 2013. – С. 189-213.

Читати

Слінько Т.М. Проблеми реалізації права на свободу слова в інформаційних інтернет- джерелах/ Т. М. Слінько, А. М. Міць // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. – Вип. 142. – С. 22-33.

Читати

Тацій В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – C. 3- 11.

Читати

Тацій В. Я., Грошевой Ю.М. Правові засоби охорони Конституції України / В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевий // Грошевий Ю. М. Вибрані праці / Ю. М. Грошевий ; упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів. – Х. : Право, 2011. – С. 258-264.

Читати

Терлюк І. Я. Український конституціоналізм як державно-правова практика: доба "Першої УНР" / І. Я. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 825. – С. 289–294.

Читати

Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України. – Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4.

Читати

Ткаченко Є. В. Поняття державної мови // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 21-24.

Читати

Ткаченко Є. В. Поняття мови національної меншини // Юридична Україна. – 2008. - № 1 – С. 22-27.

Читати

Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм : Монографія. — К.: Юридичнафірма "Салком"; ЮрінкомІнтер, 2005. — 560 с.

Читати

Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави : монографія / Л. М. Шипілов ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : ФІНН, 2009. – 216 с.

Читати

Яковлєв А. Розвиток виборчої системи як складова сучасного конституційного процесу в Україні / А. Яковлєв // Юридична Україна. - 2013. -N 6. - С. 24-31.

Читати

Яковюк І.В. Особливості впливу наднаціональної організації на державний суверенітет країн-кандидатів та країн-сусідів (на прикладі Європейського Союзу) / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. 2010 р. №3(62) : Зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2010. – С. 19-31.

Читати

Конституція України – основа правової держави: до 25-ї річниці Конституції України мультимедійний лонгрід

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти